Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

26.12.2017

м. Київ

N 670

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 р. за N 94/31546

Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації", статті 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", статей 243, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067 (Положення N 1067/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (Рішення N 670), що додаються.

3. Департаменту державного нагляду в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови НКРЗІ

О. Скляров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
26 грудня 2017 року N 670

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 р. за N 94/31546

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), визначає порядок складання уповноваженими на те посадовими особами НКРЗІ протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 144 - 1485, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 1887 КУпАП, порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України (статті 144, 145, 147, 1481 - 1485 і 1887 КУпАП), і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 146, 148, 164 КУпАП.

2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 144 - 1485, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 1887 КУпАП, складаються уповноваженими на те посадовими особами НКРЗІ.

3. НКРЗІ розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України (статті 144, 145, 147, 1481 - 1485 і 1887 КУпАП).

Від імені НКРЗІ розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право Голова, члени НКРЗІ та уповноважені НКРЗІ посадові особи.

II. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1) складається при виявленні факту вчинення особами адміністративного правопорушення з урахуванням обставин, передбачених статтею 247 КУпАП, які виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Зміст протоколу повинен відповідати статті 256 КУпАП.

2. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протокол складається щодо кожного з вчинених правопорушень.

3. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

4. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні обов'язково вказується частина відповідної статті КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

5. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час вчинення правопорушення, його суть, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, та які положення законодавства порушено, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

6. Якщо є свідки правопорушення і потерпілі, до протоколу вносяться їхні прізвища, імена, по батькові, а також адреси місць проживання.

7. Уповноважена НКРЗІ посадова особа зобов'язана ознайомити особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, зі змістом статті 63 Конституції України та з її правами й обов'язками, передбаченими статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої НКРЗІ посадової особи.

8. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена НКРЗІ посадова особа вносить до нього відповідний запис.

9. Протокол підписується уповноваженою НКРЗІ посадовою особою та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також може підписуватися свідками правопорушення і потерпілими за їх наявності.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу уповноважена НКРЗІ посадова особа робить про це відповідний запис.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

10. До протоколу долучаються копії (фотокопії) документів та інші докази (за наявності), що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

11. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, щодо якої він був складений.

У разі складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 146 КУпАП, в протоколі зазначається чи був вилучений радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій.

12. Другий примірник складеного протоколу та копії інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, рекомендованим поштовим відправленням з позначкою "Вручити особисто" надсилається відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270, протягом 3 робочих днів з дня складання протоколу про адміністративне правопорушення особі, щодо якої його складено, у разі, якщо вказана особа:

відмовляється від отримання другого примірника протоколу;

не з'являється для ознайомлення з протоколом.

У разі направлення другого примірника протоколу уповноважена НКРЗІ посадова особа вносить до першого примірника відповідний запис із зазначенням реквізитів листа, яким його надіслано.

13. У випадку складання протоколів за статтями 144, 145, 147, 1481 - 1485 і 1887 КУпАП у графі "Протокол подається на розгляд до" слід зазначати прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи НКРЗІ, яка буде в установленому порядку розглядати справу про адміністративне правопорушення.

У випадку складання протоколів за статтями 146 та 164 КУпАП у графі "Протокол подається на розгляд до" слід зазначити адресу та найменування суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У випадку складання протоколів за статтею 148 КУпАП у графі "Протокол подається на розгляд до" слід зазначити адресу та найменування органу Національної поліції за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

III. Облік протоколів про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється уповноваженою НКРЗІ посадовою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою НКРЗІ.

2. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

3. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством.

4. При передачі сформованої справи про адміністративне правопорушення до суду з відповідної справи робиться копія, яка зберігається разом з іншими матеріалами справи в НКРЗІ.

5. Після отримання відомостей про прийняте уповноваженою НКРЗІ посадовою особою, судом або органом Національної поліції рішення у справі про адміністративне правопорушення до журналу реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду справ: номер та дата винесення постанови, посада, прізвище, ініціали особи, що винесла постанову, зміст постанови.

6. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа НКРЗІ відповідно до своїх посадових обов'язків.

IV. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.

2. Протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу. Справа про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 146 та 164 КУпАП, разом із супровідним листом НКРЗІ протягом 15 робочих днів з дати складання протоколу про адміністративне правопорушення направляється до місцевого суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Справа про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 148 КУпАП, разом із супровідним листом НКРЗІ протягом 15 робочих днів з дати складання протоколу про адміністративне правопорушення направляється до органу Національної поліції за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення за статтями 144, 145, 147, 1481 - 1485 і 1887 КУпАП здійснюється уповноваженою НКРЗІ посадовою особою у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

4. Уповноважена НКРЗІ посадова особа під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

1) чи належить до її компетенції розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

3) чи повідомлено належним чином осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

5. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа розглядається лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

6. По справі про адміністративне правопорушення виноситься одна з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення (додаток 3);

2) про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 4).

Зміст постанови про накладення адміністративного стягнення має відповідати статті 283 КУпАП.

7. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається відповідно до статті 33 КУпАП.

8. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються однією й тією самою уповноваженою НКРЗІ посадовою особою, стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

9. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження та за наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП.

10. Постанова про накладення адміністративного стягнення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено.

Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, в постанові вказується дата її вручення і ставиться підпис правопорушника.

Якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі (частини перша, третя статті 285 КУпАП).

11. Постанова про накладення адміністративного стягнення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови. Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі недотримання зазначеного строку з поважних причин його за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним(ою) розглядати скаргу (стаття 289 КУпАП).

V. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

1. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України.

2. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється уповноваженою НКРЗІ посадовою особою, яка винесла постанову.

3. У разі несплати особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, штрафу в установлений КУпАП строк постанова про накладення адміністративного стягнення разом із супровідним листом НКРЗІ надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або за місцезнаходженням її майна в порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII).

 

Директор Департаменту
державного нагляду

О. Шнайдер

 

Додаток 1
до Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 1 розділу II)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення N _______

від ___ 20__ року

_______
(місце складання протоколу)

Я, ___________
_,
                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої НКРЗІ посадової особи, дата та номер
                                             рішення НКРЗІ, яким посадову особу уповноважено на складання протоколу)
керуючись статтями 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що:
_
_
_
   (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення)

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ___
__

дата, місце народження _____
__

місце проживання або місцеперебування, номер телефону
__

місце роботи, посада, дата призначення на посаду ______
_

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий), довідка кадрової служби, витяг з особової справи
__
__
                    (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

Громадянину __
роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _________

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення_
_

Підпис уповноваженої особи _______

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо) ___
_
_
_

Запис про відмову від подання пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу та мотивів відмови від його підписання
_
_

Підпис уповноваженої особи _______

До протоколу додаються ___
_
_

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та яка отримала один примірник протоколу _________

Запис про відмову особи, щодо якої складено цей протокол, від його підписання ____
_

Підпис уповноваженої особи _______

Свідки правопорушення і потерпілі (якщо такі є):

1. ___________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання)
_

2. ___________
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання)
_

Підписи свідків і потерпілих (якщо такі є):

1. __

2. __

Уповноважена НКРЗІ посадова особа
_
                                                                                          (підпис, прізвище, ініціали)

Протокол подається на розгляд до ________
_
_
                                                (НКРЗІ, найменування суду або найменування органу Національної поліції)

 

Додаток 2
до Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 1 розділу III)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

N з/п

Дата складання протоколу

Номер протоколу

Стаття КУпАП

Дата та місце вчинення правопору-
шення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол (прізвище, ініціали, місце роботи)

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол

Номер та дата винесення постанови

Посада, прізвище, ініціали особи, що винесла постанову

Зміст постанови

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення
(підпункт 1 пункту 6 розділу IV)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

Я, ___________,
                                        (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої НКРЗІ посадової особи)
розглянувши ___ 20__ року матеріали справи про адміністративне правопорушення, на підставі протоколу про адміністративне правопорушення від ___ 20__ року N ____

УСТАНОВИВ:

посадовою особою (громадянином) ______
                                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
_,
                                                       (дата, місце народження, місце проживання чи перебування)
яка (який) працює _________,
                                                                                                        (місце роботи та посада)
скоєно правопорушення ____
                                                                                                 (стисло зазначається суть правопорушення)
_,
за що передбачено відповідальність згідно з частиною ____ статті _________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правопорушення скоєно за таких обставин: ___________
_

На підставі статті 243 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ПОСТАНОВЛЯЮ:

накласти адміністративне стягнення на ___
_
                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, що скоїла правопорушення)
за правопорушення, передбачене частиною _____ статті ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вигляді штрафу у розмірі _________ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить ____ гривень.

Матеріали, що додаються ___
_
_

___________
 (член НКРЗІ або уповноважена
         НКРЗІ посадова особа)


(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Ця постанова може бути оскаржена в порядку, визначеному главою 24 КУпАП.

Відповідно до статей 289, 291 КУпАП ця постанова набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови. Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним(ою) розглядати скаргу.

Згідно з частиною першою статті 307 КУпАП штраф за цією постановою має бути сплачений не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня її вручення, а в разі оскарження постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

У разі несплати штрафу в строк, встановлений частиною першою статті 307 КУпАП, ця постанова відповідно до статті 308 КУпАП буде надіслана для примусового виконання до органу державної виконавчої служби.

Відповідно до частин першої (Закон N 1404-VIII), другої статті 12 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) ця постанова може бути пред'явлена до виконання протягом трьох місяців з наступного дня після набрання нею законної сили.

 

Додаток 4
до Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення
(підпункт 2 пункту 6 розділу IV)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення

Я, ___________,
                                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої НКРЗІ посадової особи)
розглянувши ___ 20__ року матеріали справи про адміністративне правопорушення, на підставі протоколу про адміністративне правопорушення від ___ 20__ року N ____
стосовно _____
                         (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце роботи, посада особи, стосовно якої розглядається справа)

УСТАНОВИВ:

_
(обставини, що встановлені при розгляді справи, та обґрунтування прийнятого рішення)
_

На підставі статті 243 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Закрити справу про ________
стосовно _____
                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи (за наявності), стосовно якої розглядається справа)
у зв'язку з ____
                                                            (підстава для прийняття рішення з посиланням на статтю 
_
                                                             Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Матеріали, що додаються ___
_
_

___________
(член НКРЗІ або уповноважена
          НКРЗІ посадова особа)


(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Ця постанова може бути оскаржена в порядку, визначеному главою 24 КУпАП.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали