Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2017

м. Київ

N 56

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 березня 2017 р. за N 308/30176

Про затвердження Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України

Відповідно до статті 2 Закону України "Про Національну гвардію України" (Закон N 876-VII) та постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року N 562 "Про затвердження Порядку організації охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів, а також спеціальних вантажів", з метою вдосконалення організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України, та приведення її у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ярового С. А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26 січня 2017 року N 56

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 березня 2017 р. за N 308/30176

ІНСТРУКЦІЯ
з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні вимоги до організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони (далі - ІТЗО) на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України.

2. Інженерно-технічні засоби охорони - інженерні споруди, огорожі, а також технічні засоби, що є складовою частиною системи охорони об'єкта, що охороняється, та застосовуються з метою підвищення надійності охорони і вдосконалення на їх основі системи і способів охорони та оборони важливих державних об'єктів.

Постійна готовність ІТЗО до використання за призначенням, ефективність їх застосування в процесі охорони важливих державних об'єктів досягається правильною організацією технічної експлуатації.

3. Експлуатація ІТЗО - етап життєвого циклу ІТЗО, протягом якого засоби використовуються за призначенням відповідно до технічної документації виробників засобів, проектної та експлуатаційної документації, підтримується та відновлюється їх працездатність.

4. Технічна експлуатація ІТЗО - комплекс організаційних і технічних заходів, які забезпечують їх збереження, підтримання в справному стані, відновлення працездатності та ресурсу.

Технічна експлуатація ІТЗО включає:

уведення в експлуатацію;

професійний відбір, підготовку і допуск особового складу до експлуатації ІТЗО;

планування технічної експлуатації;

технічне обслуговування та ремонт;

матеріально-технічне забезпечення;

ведення експлуатаційної, технічної, облікової та звітної документації;

облік та зберігання;

збирання, облік та аналіз експлуатаційних даних про надійність і безперебійну роботу технічних засобів охорони (далі - ТЗО);

контроль та оцінку технічного стану і організації експлуатації;

організацію робіт щодо забезпечення та додержання правил і заходів безпеки під час експлуатації;

рекламаційну роботу;

списання ІТЗО.

5. Основними умовами, які забезпечують правильну технічну експлуатацію ІТЗО, є:

знання та виконання особовим складом фахівців ІТЗО, посадовими особами всіх категорій вимог цієї Інструкції та інших документів з організації технічної експлуатації;

тісна взаємодія з адміністрацією об'єкта, що охороняється, з питань удосконалення ІТЗО, підвищення якості їх експлуатації та матеріально-технічного забезпечення підрозділів ІТЗО всім необхідним для цього (відповідно до вимог чинного законодавства);

правильний підбір і розстановка кадрів - фахівців ІТЗО;

знання фахівцями ІТЗО будови, принципів роботи, правил установлення та технічної експлуатації ТЗО;

планування, організація і виконання заходів щодо технічної експлуатації;

закріплення ІТЗО за підрозділами і відповідальними особами;

систематичний контроль з боку командирів і начальників технічного стану ІТЗО, якості проведення технічного обслуговування і ремонтних робіт;

навчання фахівців ІТЗО правилам і заходам безпеки під час технічного обслуговування та ремонту.

6. За правильну організацію та якісне проведення технічної експлуатації ІТЗО відповідають командири та начальники всіх ступенів.

За технічний стан ІТЗО, своєчасне та якісне проведення технічного обслуговування та ремонту відповідають, в обсязі займаної посади, командири (начальники) підрозділів, інженерно-технічний склад та особи, за якими закріплені ІТЗО.

7. ТЗО залежно від їх технічного стану можуть оцінюватись як справні (несправні) та працездатні (непрацездатні).

ТЗО вважаються справними, якщо вони повністю укомплектовані, вузли, елементи, блоки, деталі не мають пошкоджень, а їх технічні характеристики відповідають установленим нормативним документам (технічним умовам, формулярам, паспортам, інструкціям з технічного обслуговування).

ТЗО вважаються працездатними, якщо вони здатні виконувати функції, визначені проектною документацією, а їх експлуатаційні характеристики відповідають вимогам чинного законодавства.

На відміну від справних працездатні ТЗО можуть мати окремі недоліки, які безпосередньо не впливають на виконання ТЗО своїх функцій (сліди корозії, відсутність гвинтів для кріплення, порушення декоративного покриття та інше).

ТЗО, які не відповідають вищезазначеним вимогам, відносяться до несправних та непрацездатних відповідно.

8. ТЗО поділяються на ті, що використовуються для забезпечення службово-бойових завдань (бойові) та для навчання особового складу.

Категорично забороняється використовувати бойові ТЗО для навчання особового складу прийомам технічного обслуговування та ремонту, яке пов'язане зі штучним уведенням несправностей, розбиранням, демонтажем апаратури, порушенням заводських налаштувань і регулювань.

Забороняється підключати до системи охорони об'єкта, що охороняється, ТЗО, які не визначені в проектній документації на створення такої системи, та розкомплектовувати або вилучати окремі вузли і блоки з комплекту ТЗО.

9. Технічне обслуговування, проведення поточного ремонту ІТЗО, установлених у заборонених зонах, режимних приміщеннях (будинках, спорудженнях), контрольно-пропускних пунктах (далі - КПП) усіх видів, операторських та вартових приміщеннях, здійснюється силами фахівців ІТЗО військових частин Національної гвардії України відповідно до вимог керівних документів, які регламентують виконання завдань військових частин Національної гвардії України з охорони важливих державних об'єктів, за рахунок матеріальних засобів, виділених адміністраціями об'єктів, що охороняються, а під час гарантійної експлуатації здійснюється підрядними організаціями.

В окремих випадках технічне обслуговування та поточний ремонт ІТЗО можуть здійснюватися силами спеціалістів об'єкта, що охороняється, або спеціалізованих організацій, при цьому:

обслуговування ІТЗО проводиться в обсязі та з періодичністю відповідно до технічного обслуговування на апаратуру ТЗО;

спеціалісти об'єкта, що охороняється, і військової частини (підрозділу) разом розробляють заходи, спрямовані на підвищення надійності ТЗО.

Адміністрація об'єкта, що охороняється, здійснює ремонт ІТЗО, а також технічне обслуговування силових ліній електроживлення, механізмів приводів воріт і шлагбаумів, засобів охоронного освітлення, ліній зв'язку та сигналізації, які проходять кабельними мережами об'єкта.

10. Особи, винні у втратах, пошкодженнях (псуванні), розукомплектуванні, достроковому списанні ІТЗО або використанні їх не за призначенням, а також матеріальних засобів і коштів на їх обслуговування і ремонт, є відповідальними відповідно до законодавства.

II. Уведення в експлуатацію інженерно-технічних засобів охорони

1. Уведення в експлуатацію ІТЗО включає:

прийняття ІТЗО після закінчення їх будівництва, монтажу та налагодження;

закріплення ІТЗО, апаратури й обладнання за підрозділами та відповідальними особами.

2. Прийняття в експлуатацію ІТЗО від адміністрації об'єктів, що охороняються, здійснюється приймальними комісіями згідно з вимогами керівних документів щодо проектування, будівництва та приймання в експлуатацію ІТЗО і діючими будівельними нормами та правилами.

3. Прийняті в експлуатацію ІТЗО наказом командира військової частини закріплюються за підрозділами та відповідальними особами під підпис у книзі закріплення ІТЗО за відповідальними особами та контролю їх технічного стану (додаток 1), про що робиться відповідний запис у формулярі із зазначенням дати та номера наказу.

ІТЗО вважають уведеними в експлуатацію з моменту видання наказу командира військової частини.

4. Період уведення ІТЗО в експлуатацію використовується для навчання особового складу, який буде експлуатувати апаратуру та обладнання, приймання заліків зі знань посадових обов'язків, правил експлуатації, правил і заходів техніки безпеки.

III. Планування технічної експлуатації інженерно-технічних засобів охорони

1. Планування технічної експлуатації ІТЗО здійснюється штабами військових частин, а також командирами підрозділів у взаємодії з адміністрацією та режимними органами об'єктів, що охороняються.

2. Під час відпрацювання плануючих документів передбачаються заходи щодо:

технічного обслуговування;

організації ремонту і збереження;

матеріально-технічного забезпечення експлуатації;

організації збирання, обліку та аналізу зі стійкості роботи засобів виявлення та експлуатаційної надійності ІТЗО;

техніки безпеки;

контролю за технічним станом і організацією експлуатації.

3. Основними плануючими документами з експлуатації ІТЗО є:

план будівництва (реконструкції) та ремонту ІТЗО об'єкта, що охороняється, на рік (додаток 2) або витяг з програми технічної експлуатації інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (далі - ІТЗ СФЗ) об'єкта, що охороняється (для військових частин з охорони атомних електростанцій);

план-графік проведення технічного обслуговування ІТЗО об'єкта, що охороняється, на рік (додаток 3);

план підготовки та проведення парко-господарського дня з технічного обслуговування ІТЗО військової частини (підрозділу) (додаток 4);

план заходів щодо переведення ІТЗО на експлуатацію в літніх (зимових) умовах (додаток 5);

звіт-заявка для забезпечення матеріально-техничними засобами військової частини на наступний рік (додаток 6 або за формою, що визначена адміністрацією об'єкта, що охороняється);

план роботи майстерні ІТЗО та зв'язку військової частини (підрозділу) на місяць, рік (додаток 7).

4. План будівництва (реконструкції) та ремонту ІТЗО об'єкта, що охороняється, розробляється на рік і включає в себе обсяг робіт з будівництва нових, реконструкції та ремонту існуючих на об'єкті, що охороняється, ІТЗО, вартість і строки виконання робіт, а також відповідальних виконавців. Він розробляється штабом військової частини разом з працівником режимного органу та іншими службами об'єкта, що охороняється. План затверджується керівником об'єкта, що охороняється, та командиром військової частини. Фінансування робіт з будівництва (реконструкції) та ремонту ІТЗО здійснюється за рахунок коштів об'єктів, що охороняються, та з інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Програма технічної експлуатації розробляється на підставі технічної документації виробників ІТЗ СФЗ, проектної та експлуатаційної документації з урахуванням причин відмов ІТЗ СФЗ, формування хибних сигналів тривоги.

Вона розробляється під керівництвом начальника служби фізичного захисту за участю представників служб головного інженера об'єкта, що охороняється, та заступника командира військової частини (підрозділу) з охорони атомних електростанцій (далі - АЕС) з інженерно-технічних засобів та зв'язку. У разі необхідності до розроблення програми залучаються фахівці проектної організації та генерального підрядника. Програму погоджує заступник керівника з фізичного захисту та затверджує головний інженер об'єкта, що охороняється.

Програма містить заходи з проведення:

огляду інженерно-технічних засобів (далі - ІТЗ);

аналізу причин відмов і хибних сигналів тривоги;

технічного обслуговування;

випробувань ІТЗ;

планового ремонту ІТЗ;

поточного ремонту ІТЗ.

5. План-графік проведення технічного обслуговування ІТЗО об'єкта, що охороняється, розробляється на рік і включає заходи в обсязі технічного обслуговування та сезонного технічного обслуговування.

Із планів-графіків проведення технічного обслуговування ІТЗО робляться витяги, які знаходяться на робочих місцях фахівців ІТЗО, у майстернях ІТЗО та вартах.

6. План проведення парко-господарського дня (далі - ПГД) з технічного обслуговування ІТЗО та план заходів щодо переведення ІТЗО на експлуатацію в літніх (зимових) умовах розробляються штабом військової частини (підрозділу) та затверджуються командиром військової частини (підрозділу).

7. Звіт-заявка на матеріально-технічне постачання на рік складається в строки відповідно до установленого порядку на об'єкті, що охороняється.

8. План роботи майстерні ІТЗО та зв'язку на місяць складається з метою якісної організації роботи майстерні, контролю за її завантаженістю і своєчасністю ремонту технічних засобів охорони.

IV. Технічне обслуговування інженерно-технічних засобів охорони

1. Технічне обслуговування ІТЗО - це комплекс організаційних і технічних заходів, які виконуються з метою підтримання справності технічних засобів на всіх етапах експлуатації.

2. Основні завдання технічного обслуговування ІТЗО:

виявлення та усунення недоліків в обладнанні об'єктів, що охороняються, ІТЗО;

визначення якісного стану ІТЗО та перевірки їх працездатності;

забезпечення оптимального режиму роботи ТЗО і продовження міжремонтних строків експлуатації;

ліквідація наслідків впливу на ІТЗО несприятливих кліматичних та інших умов;

інструментальна перевірка та доведення до встановлених норм електричних параметрів апаратури, лінійно-кабельних і розподільних пристроїв;

виявлення й усунення несправностей і попередження відмов ТЗО;

виявлення й усунення порушень вимог безпеки праці особового складу;

підготовка ІТЗО до експлуатації в літніх (зимових) умовах;

перевірка укомплектованості механізмів, апаратури, наявності інструментів і поповнення запасних інструментів та приладдя (далі - ЗІП) та умов його зберігання.

3. Технічне обслуговування ІТЗО організовується заступниками командирів з ІТЗ та зв'язку, заступниками начальників штабів з ІТЗ, заступниками комендантів з ІТЗ та зв'язку, командирами підрозділів ІТЗО і проводиться в установлені терміни тими підрозділами, за якими закріплені ці засоби, під безпосереднім керівництвом та за участю командирів підрозділів і фахівців ІТЗО військових частин.

Роботи з технічного обслуговування ІТЗО плануються та проводяться за погодженням з адміністрацією об'єкта, що охороняється.

4. На ІТЗО, що використовуються в службово-бойовій діяльності та навчанні особового складу, а також тих, які знаходяться на зберіганні, проводиться технічне обслуговування за планово-попереджувальною системою з урахуванням вимог проектної та експлуатаційної документації та передбачаються такі види технічного обслуговування:

щоденне технічне обслуговування (далі - ЩТО);

технічне обслуговування N 1 (далі - ТО-1);

технічне обслуговування N 2 (далі - ТО-2);

сезонне технічне обслуговування (далі - СО).

Для ІТЗО, які знаходяться на тривалому зберіганні, системою передбачаються:

технічне обслуговування N 1 при зберіганні;

технічне обслуговування N 2 при зберіганні.

5. ЩТО проводиться на ІТЗО, що працюють безперервно (або з невеликими перервами) більше однієї доби, а також після транспортування і передбачає:

зовнішній огляд і чищення апаратури без відкривання блоків;

прибирання сторонніх предметів з лінійних конструкцій;

усунення обривів і провисань проводів лінійної частини засобів виявлення;

перевірку працездатності апаратури та джерел живлення в передбачених режимах вмонтованими приладами та дистанційну перевірку працездатності засобів виявлення, установлених у заборонених зонах;

огляд стану окремих вузлів, блоків, роз'єднань, фішок;

перевірку справності блокування, надійності заземлень, наявності і справності протипожежних та захисних засобів;

прибирання робочих місць і приміщень.

ЩТО організовується і контролюється командирами підрозділів (начальниками варт) і проводиться особовим складом, який експлуатує ІТЗО. На ТЗО, що працюють безперервно, ЩТО проводиться, як правило, без виключення апаратури.

Виявлені недоліки і несправності усуваються негайно.

Результати проведення ЩТО записуються в книзі приймання та здавання чергування черговим техніком (чатовим оператором).

6. ТО-1 проводиться один раз на місяць для всіх ІТЗО незалежно від інтенсивності їх використання, як правило, під час проведення ПГД і передбачає:

роботи в обсязі ЩТО;

детальний огляд елементів комплексу ІТЗО;

перевірку працездатності апаратури з проведенням необхідних настройок і регулювань;

перевірку зони чутливості засобів виявлення (далі - ЗВ);

змащення обертових елементів;

ремонт інженерних засобів охорони (далі - ІЗО) на закріплених ділянках заборонених зон;

поповнення комплектів основних інструментів та приладів (далі - ЗІП) і заповнення експлуатаційної документації.

Роботи в обсязі ТО-1 виконуються військовослужбовцями, за якими закріплені ТЗО, ділянки й елементи інженерного обладнання заборонених зон. Крім того, залучається особовий склад майстерні ІТЗО та лінійних підрозділів.

Результати ТО-1 записуються в журнал обліку технічного обслуговування ІТЗО (додаток 8).

7. ТО-2 проводиться один раз на рік на всіх ІТЗО і передбачає:

роботи в обсязі ТО-1;

інструментальну перевірку всіх технічних параметрів апаратури ТЗО та доведення їх до норм технічних умов;

перевірку технічного стану всіх елементів комплексу ІТЗО, протипожежної сигналізації і захисних засобів;

заміну несправних засобів і поповнення майна, якого не вистачає;

технічне обслуговування ТЗО, які знаходяться на зберіганні;

замірювання опору заземлення;

заміну мастила;

заміну плат, пристроїв і блоків апаратури на запасний комплект;

перевірку чіткості надписів і їх оновлення;

огляд і ремонт ІЗО;

перевірку технічного стану й обслуговування резервних ТЗО;

перевірку експлуатаційно-технічної документації, заповнення всіх розділів формулярів та іншої звітної документації;

перевірку наявності і справності ЗІП, умов та строків зберігання і їх доукомплектування.

Роботи в обсязі ТО-2 виконуються особовим складом, який безпосередньо займається експлуатацією ІТЗО, фахівцями ІТЗО військових частин (підрозділів), особовим складом майстерень ІТЗО та лінійних підрозділів на закріплених ділянках заборонених зон.

Результати ТО-2 і значення виміряних параметрів заносяться у формуляри (паспорти).

8. СО проводиться при підготовці ІТЗО до експлуатації в літніх (зимових) умовах і, як правило, одночасно з проведенням ТО-1 або ТО-2 і передбачає:

виявлення та усунення недоліків в обладнанні об'єктів, що охороняються, ІТЗО;

визначення якісного стану ІТЗО та перевірку їх працездатності;

забезпечення оптимального режиму роботи ТЗО і продовження міжремонтних строків експлуатації;

ліквідацію наслідків впливу на ІТЗО дестабілізуючих факторів;

інструментальну перевірку та доведення до встановлених норм електричних параметрів апаратури, лінійно-кабельних і розподільних пристроїв;

виявлення та усунення несправностей, попередження відмов та хибних спрацювань технічних засобів;

перевірку укомплектованості механізмів, апаратури, наявності інструментів та поповнення ЗІП.

СО проводиться фахівцями ІТЗО військових частин за участю особового складу підрозділів, за якими закріплені ці засоби.

За результатами проведених робіт робляться записи у формулярах (паспортах).

V. Організація та проведення парко-господарського дня з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони

1. ПГД з обслуговування ІТЗО проводиться в кожній військовій частині та окремо дислокованому підрозділі не менше 2 разів на місяць.

2. Відповідальними за організацію та проведення ПГД з технічного обслуговування ІТЗО є: у військовій частині - командир частини, в окремому дислокованому підрозділі - командир підрозділу.

3. План підготовки та проведення ПГД затверджується командиром військової частини (підрозділу) і доводиться до командирів підрозділів не пізніше як за 2 - 3 дні до початку роботи.

4. У парко-господарські дні з обслуговування ІТЗО виконуються такі основні роботи:

поточний ремонт і профілактичне обслуговування лінійної частини, антенних систем сигнально-загороджувальних ЗВ та інженерних засобів (огородження, загородження, контрольно-слідова смуга тощо);

усунення несправностей, виявлених під час огляду та перевірки стану ІТЗО;

проведення комплексу заходів щодо підготовки ІТЗО до експлуатації в літніх (зимових) умовах та до річного огляду ІТЗО;

прибирання складів, сховищ, майстерень ІТЗО;

у зимовому періоді - очищення від снігу лінійної частини сигнальних систем, дороги охорони та стежки нарядів, перехідних містків і посипання їх соляно-піщаною сумішшю, очищення від снігу окопів-укриттів.

Особовим складом фахівців ІТЗО під час ПГД проводиться технічне обслуговування ІТЗО.

VI. Позапланове технічне обслуговування інженерно-технічних засобів охорони

1. У разі експлуатації ІТЗО в несприятливих кліматичних і виробничих умовах (великі снігові замети, пилові бурі, підвищена кислотність тощо), а також за необхідності, викликаної станом ІТЗО, проводиться позапланове технічне обслуговування.

2. Позапланове технічне обслуговування може замінювати планове проведення ТО, якщо вони збігаються за часом та роботами, які проводяться.

VII. Особливості інженерно-технічного забезпечення виконання службово-бойових завдань під час проведення робіт на інженерно-технічних засобах охорони

Під час реконструкції та ремонту ІТЗО, а також проведення ТО повинна забезпечуватися працездатність і безперервність дії не менше ніж одного рубежу виявлення в забороненій зоні та КПП. Якщо за технологією виконання робіт або з будь-яких інших причин це є неможливим, то для посилення охорони додатково виставляються чатові.

VIII. Технічне обслуговування технічних засобів охорони під час зберігання

ТЗО перед закладенням на зберігання та в процесі зберігання обслуговуються в обсязі ТО-2.

Під час переконсервації ТЗО проводяться:

розконсервація;

ТО-2;

перевірка засобів вимірювання на точність показань;

консервація;

документальне оформлення переконсервації.

IX. Ремонт інженерно-технічних засобів охорони

1. Ремонт - комплекс організаційних і технічних заходів щодо підтримання в справному стані та відновлення ресурсу ІТЗО. Своєчасний і якісний ремонт ІТЗО є необхідною умовою підтримання їх у постійній бойовій готовності і забезпечується:

правильним плануванням і чіткою організацією робіт;

високою кваліфікацією обслуговуючого персоналу;

наявністю необхідних вимірювальних приладів, запасних частин, експлуатаційних матеріалів, інструментів та технічної документації.

2. Залежно від характеру поломки, ступеня зношення ІТЗО, їх складових частин і комплектуючих виробів, а також трудомісткості робіт встановлені такі види ремонтів:

позаплановий - поточний і гарантійний;

плановий - середній і капітальний.

3. Поточний ремонт ІТЗО проводиться безпосередньо на місці встановлення апаратури силами фахівців ІТЗО військових частин (підрозділів) Національної гвардії України на закріплених за ними ділянках або в майстернях.

4. Гарантійний ремонт - комплекс заходів щодо відновлення працездатності виробу в межах гарантійного строку експлуатації в порядку пред'явлення рекламацій підрядній організації.

5. Середній ремонт проводиться з метою відновлення ресурсу та експлуатаційних характеристик ІТЗО шляхом ремонту або заміни зношених вузлів і окремих елементів. При цьому обов'язково здійснюється перевірка технічного стану обладнання, що входить до комплексу ІТЗО, усуваються виявлені несправності, проводяться слюсарно-механічні та інші ремонтні роботи і відновлюються лакофарбові покриття. Під час середнього ремонту проводиться комплексна перевірка і регулювання виробу з доведенням усіх параметрів до встановлених норм.

6. Капітальний ремонт проводиться на лінійних частинах сигнально-загороджувальних ЗВ, засобах механізації КПП (механізовані ворота, механізовані шлагбауми) тощо, лінійно-кабельному обладнанні комплексів ІТЗО, а також на ІЗО.

7. Середній та капітальний ремонт усіх ІТЗО виконується силами та засобами об'єктів, що охороняються, за затвердженою проектно-кошторисною документацією.

Обсяг робіт, які підлягають виконанню під час капітального ремонту, визначається комісією із представників об'єкта, що охороняється, і військової частини та оформляється актом зі складанням дефектних відомостей.

На підставі акта комісії розробляються технічні вимоги на капітальний ремонт ІТЗО. Заходи щодо капітального ремонту включаються до річного плану будівництва (реконструкції) та ремонту ІТЗО або до програми технічної експлуатації ІТЗ СФЗ за погодженням з адміністрацією об'єкта, що охороняється. Капітальний ремонт на ЗВ проводиться, якщо це передбачено технічною документацією на ЗВ. Списання або заміна на нові і більш досконалі ЗВ проводиться в установленому порядку залежно від їх технічного стану.

8. Для ремонту ТЗО використовуються запасні елементи та комплекти ЗІП. Залежно від складу та призначення комплекти ЗІП поділяються на:

одиночний (індивідуальний), який входить до складу кожного виробу і призначається для поповнення одиночних комплектів ЗІП та проведення поточного ремонту;

ремонтний, який постачається на групу однотипних виробів (окремо або разом з ними) і призначається для проведення середнього ремонту;

груповий, що постачається на групу однотипних виробів (окремо від них) і призначається для поповнення одиночних комплектів ЗІП та проведення поточного ремонту.

9. Усі види ремонтів ІТЗ СФЗ проводяться згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері фізичного захисту та установленої процедури на АЕС. Після закінчення ремонту ІТЗ СФЗ проводяться їх випробування відповідно до програми випробувань, розробленої службою фізичного захисту спільно з підрозділом з охорони.

X. Матеріально-технічне забезпечення експлуатації інженерно-технічних засобів охорони

1. Забезпечення військових частин та підрозділів матеріально-технічними засобами відповідно до заявок, необхідними для проведення ТО, поточного ремонту ІТЗО, установлених на об'єктах, що охороняються, здійснюється їх адміністрацією.

2. Відповідно до норм належності ІТЗО розробляються табелі належності технічних засобів охорони військової частини, які надсилаються до Головного управління Національної гвардії України на затвердження (додаток 9).

3. Для забезпечення матеріально-технічними засобами військові частини (підрозділи) подають звіт-заявки на:

ІТЗО;

ЗІП;

кабельну продукцію;

експлуатаційно-витратні матеріали та інші товарно-матеріальні цінності, які визначені договором між об'єктом, що охороняється, та військовою частиною.

4. Звіт-заявки щодо забезпечення необхідною кількістю матеріально-технічних засобів складаються на підставі:

табеля належності ІТЗО;

норм витрат експлуатаційних матеріалів.

5. Для передачі військовій частині матеріально-технічних засобів від об'єкта, що охороняється, наказом його керівника (командира військової частини) створюється спільна комісія, яка перевіряє фактичну наявність, комплектність та технічний стан майна, що передається.

6. Передача від об'єкта, що охороняється, ІТЗО в експлуатацію військовій частині оформляється актом приймання-передачі інженерно-технічних засобів охорони (додаток 10), який складається у двох примірниках. Перший примірник разом із завіреною копією інвентарної картки ІТЗО надається військовій частині, другий залишається на об'єкті, що охороняється.

7. Передача ІТЗО від військової частини до об'єкта, що охороняється, яке обліковане на позабалансовому рахунку, оформляється в порядку, визначеному в пункті 6 цього розділу.

XI. Облік матеріально-технічних засобів

1. ІТЗО перебувають на балансі об'єктів, що охороняються, де вони встановлені, та передаються в екплуатацію військовим частинам (підрозділам) згідно з вимогами керівних документів щодо проектування, будівництва та приймання в експлуатацію ІТЗО, а також відповідно до чинного законодавства.

ІТЗО, які передані в експлуатацію військовим частинам, обліковуються на позабалансовому рахунку військових частин, експлуатуються і зберігаються згідно з вимогами наказів, інструкцій та інших нормативних актів.

Військова частина (підрозділ) зобов'язана дбайливо використовувати і зберігати отримані в експлуатацію ІТЗО.

2. Облік ІТЗО повинен відображати правильне та своєчасне документальне оформлення їх фактичної наявності незалежно від джерел надходження, руху, якісного стану та комплектності.

XII. Контроль за матеріально-технічним забезпеченням

1. Контроль за матеріально-технічним забезпеченням здійснюється адміністрацією об'єкта, що охороняється, посадовими особами, відповідальними за експлуатацію ІТЗО, комісіями з інвентаризації матеріальних цінностей.

2. Контроль матеріально-технічного забезпечення включає:

перевірку наявності, якісного стану та комплектності матеріально-технічних засобів на складах, у підрозділах та місцях їх установлення;

перевірку відповідності даних про наявність матеріально-технічних засобів основному обліку;

перевірку організації обліку, зберігання та витрачання матеріально-технічних засобів;

розроблення заходів і підготовку пропозицій щодо усунення виявлених недоліків у обліку, зберіганні та витрачанні матеріально-технічних засобів.

Перевірка матеріально-технічних засобів проводиться за участю матеріально відповідальної особи.

3. Інвентаризація матеріально-технічних засобів проводиться комісією, призначеною наказом командира військової частини. Результати інвентаризації оформляються в установленому порядку. Інвентаризація матеріально-технічних засобів, які обліковуються на позабалансовому рахунку військової частини, проводиться разом з представниками об'єкта, що охороняється, за їх згодою.

4. За результатами інвентаризації складається акт (інвентаризаційні описи) тощо. У разі виявлення нестачі (надлишків) матеріально-технічних засобів про результати інвентаризації голова інвентаризаційної комісії доповідає командирові військової частини для прийняття рішення.

XIII. Технічна документація

1. На всі ІТЗО та інженерні споруди ведеться технічна документація. Вона поділяється на експлуатаційну, облікову та ремонтну.

2. Експлуатаційна документація призначається для визначення ІТЗО, правил їх монтажу та експлуатації

Експлуатаційна документація постачається заводом-виробником (монтажним підприємством) апаратури ТЗО. Вона, як правило, включається в опис комплекту та пересилається разом з апаратурою. Ця документація зберігається протягом строку експлуатації апаратури (виробу) в службі ІТЗО.

3. Обліковою документацією є:

журнал обліку роботи ТЗО варти (додаток 11);

журнал обліку хибних сигналів тривоги, сформованих ЗВ (додаток 12);

журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

книга закріплення ІТЗО за відповідальними особами;

журнал обліку ремонту ТЗО (додаток 13);

журнал обліку технічного обслуговування;

кросовий журнал (додаток 14);

журнал реєстрації прибутково-видаткових документів (додаток 15).

4. Технічна документація у військових частинах (підрозділах) ведеться на всі ІТЗО з моменту прийняття їх в експлуатацію.

5. Використані журнали документації після ретельного аналізу наявних у них записів і перенесення необхідних даних у формуляри зберігаються протягом одного року, після чого знищуються в установленому порядку. У такому самому порядку знищуються і використані магнітні та електронні носії приладів автоматизованих систем збирання та обробки інформації.

6. Перелік основних документів з технічної експлуатації ІТЗО наведено в додатку 16. Крім вищевказаних документів на ТЗО ведеться формуляр (паспорт) (додаток 17).

7. Формуляр - документ установленої форми, у якому зазначаються відомості місцезнаходження ІТЗО, їх призначення, експлуатаційні характеристики, виконане технічне обслуговування та ремонт.

Збереження формуляра, своєчасність та правильність його ведення покладається на командира підрозділу.

8. Усі записи у формулярі повинні виконуватися чорнилом чисто та розбірливо. Підчистки, помарки та незавірені виправлення не допускаються. Посади та прізвища осіб, що проводили записи у формулярі, повинні бути розбірливими.

9. У разі втрати або пошкодження формуляра його дублікат може бути заведений з дозволу командира військової частини.

У дублікаті відображаються всі розділи формуляра, крім тих, що заповнюються заводом-виробником (підрядником). Зазначається тільки дата випуску апаратури (виробу), дата та підстава для заведення дубліката. У розділі 11 дубліката зазначається кількість годин, відпрацьованих на момент його заведення, за лічильником.

Усі початкові записи в дублікаті завіряються підписом особи, відповідальної за експлуатацію ІТЗО військової частини, та гербовою печаткою.

Таким же чином на підставі наказу командира військової частини та на підставі актів прийняття - передачі заводиться формуляр на ІТЗО, які надійшли до військової частини (закуплені, установлені) без формулярів.

10. Записи в облікових документах складу і підрозділів щокварталу взаємно звіряються із записами основного обліку військової частини. Правильність записів у кожному обліковому документі складу і підрозділів засвідчується підписом особи, яка веде основний облік ІТЗО. Результати взаємної звірки засвідчуються підписами осіб, що виконують цю роботу, у книгах обліку служби ІТЗО військової частини та книгах обліку наявності та руху матеріальних цінностей.

11. Усі облікові та прибутково-видаткові документи на ІТЗО зберігаються надійно.

XIV. Зберігання інженерно-технічних засобів охорони та матеріально-технічних засобів

1. Зберігання полягає в утриманні ІТЗО у визначених місцях у справному стані із застосуванням установлених нормативно-технічною документацією засобів і методів захисту від впливу навколишнього середовища та проведенням ТО.

2. Збереження та утримання в справному стані ІТЗО під час зберігання забезпечується:

правильним улаштуванням, обладнанням, утриманням і використанням складських приміщень;

ретельним кількісним та якісним прийманням матеріально-технічних засобів, що надходять на зберігання, та усуненням виявлених недоліків;

підготовкою ІТЗО до зберігання із застосуванням установлених засобів та методів консервації;

підготовкою місць зберігання та підтриманням у них умов, які знижують вплив зовнішнього середовища на матеріально-технічні засоби;

якісним проведенням технічного обслуговування ІТЗО;

проведенням посадовими особами періодичних перевірок стану ІТЗО, умов та місць їх зберігання;

правильним підбором матеріально відповідальних осіб;

належною організацією загальної та протипожежної охорони складів і дотриманням пожежної безпеки.

3. ТЗО та матеріально-технічні засоби залежно від технічних умов режиму їх зберігання можуть зберігатися в опалюваних та неопалюваних приміщеннях (сховищах), під навісами та на відкритих майданчиках.

4. В опалюваних сховищах (приміщеннях) повинні утримуватися ТЗО, акумуляторні батареї (залиті електролітом та заряджені), силові, контрольні та високочастотні кабелі в гумовій ізоляції, комплекти ЗІП ТЗО.

5. У неопалюваних сховищах (приміщеннях) можуть зберігатися засоби механізації робіт, джерела постійної електроенергії, двигуни внутрішнього згоряння, трансформатори, монтажні, обмотувальні і шлангові проводи та кабелі, акумулятори кислотні та лугові (сухі та сухозаряджені), розчинники, кислоти, луги та інші хімікати.

6. Під навісами та на відкритих майданчиках можуть зберігатися арматура та матеріали для будівництва лінійної частини ТЗО та інженерних загороджень.

7. На складі ІТЗО та зв'язку забороняється зберігати майно, що не належить до ІТЗО та зв'язку, а також таке, що не призначене для потреб служби ІТЗО та зв'язку військової частини.

XV. Вимоги до умов зберігання інженерно-технічних засобів охорони і матеріально-технічних засобів

1. ІТЗО обліковуються і зберігаються комплектно. Забороняється зберігати ІТЗО на підлозі без піддонів.

2. За відсутності обладнання складських приміщень і навісів допускається тимчасове зберігання в одному сховищі виробів різних видів і груп, при цьому кожному виду і групі виробів має бути відведено своє місце.

3. У разі зберігання ТЗО під навісом і на відкритих майданчиках апаратура (вироби) розміщуються в штабелях, пакетах і піддонах в укладочних ящиках або тарі комплектно й накриваються брезентом або іншими матеріалами для покриття. Для запобігання діям вітру вироби, накриті брезентом, міцно обв'язують мотузками.

4. Зберігати прилади в тарних ящиках забороняється. На вимірювальних приладах та вагах, які мають установлені строки періодичної перевірки, повинні бути вивішені ярлики із зазначенням дат проведеної та наступної повірок.

5. Прилади, до конструкції яких входять постійні магніти або намагнічені деталі, повинні бути ізольовані від металевих предметів та зберігатися на дерев'яних стелажах.

6. Засоби вимірювання, які знаходяться на тривалому зберіганні і призначені для видачі в користування в поточному році, підлягають перевірці в терміни, установлені для умов їх експлуатації.

7. Генератори, електродвигуни, динамомашини, трансформатори, випрямлячі та комбіновані джерела живлення зберігаються в опалюваних, добре вентильованих приміщеннях, на стелажах окремо за видами.

8. Комплекти запасних частин ТЗО зберігаються в заводській упаковці в опалюваних приміщеннях. Ящики та коробки з комплектами запасних частин зберігаються на стелажах, столах, піддонах, у контейнерах або шафах із розбивкою за найменуваннями апаратури, для якої призначені, та за видами ремонту. До кожного комплекту запасних частин додається опис із найменуванням і кількістю запасних частин.

В опалюваних сховищах окремі вузли та блоки ТЗО можуть зберігатися без спеціальної упаковки. У цьому випадку вони зберігаються та складаються на стелажі загорнутими в папір.

XVI. Збирання і узагальнення даних щодо експлуатаційної надійності технічних засобів охорони

1. Збирання, обробка та аналіз даних щодо експлуатаційної надійності ТЗО проводяться з метою:

виявлення найменш надійних блоків та вузлів ТЗО та доведення цієї інформації до зацікавлених організацій для вирішення завдань щодо підвищення їх якості і надійності;

виявлення причин виникнення відмов і несправностей апаратури та пропусків сигналів ЗВ і виконання заходів щодо їх усунення;

розроблення рекомендацій з удосконалення технічної експлуатації, обслуговування і зберігання ТЗО, уточнення номенклатури комплектів ЗІП та норм їх витрати;

визначення повноти експлуатаційної та ремонтної документації;

уточнення норм виділення чисельності особового складу для технічного обслуговування ТЗО.

2. Для оцінки експлуатаційної надійності ТЗО та визначення заходів щодо її підвищення проводиться дослідна експлуатація, під час якої збираються та аналізуються відомості про відмови та несправність ТЗО, пропуски сигналів від ЗВ і готуються рекомендації щодо підвищення працездатності ТЗО.

Збирання, узагальнення та аналіз даних про відмови і несправності, пропуски сигналів ЗВ проводяться і під час звичайної експлуатації ТЗО.

3. Дослідна експлуатація ТЗО організовується на підставі спільного рішення командира військової частини та адміністрації об'єкта, що охороняється, за спеціальною програмою, яка регламентує умови та режим роботи апаратури і порядок контролю за станом експлуатаційних параметрів ТЗО. Також визначаються особи, які відповідають за проведення дослідної експлуатації ТЗО, строки та порядок її проведення, виділені для неї ТЗО, а також форми та терміни звітності.

4. Зведені дані про позитивні якості апаратури, відмови та несправності ТЗО з їх аналізом і пропозиціями щодо усунення за встановленою формою надаються до адміністрації об'єкта, що охороняється, та підрядної організації. На основі отриманих результатів розробляються пропозиції щодо підвищення надійності апаратури та практичні рекомендації з експлуатації ТЗО.

5. Резервування ТЗО - це метод підвищення їх надійності шляхом заміни апаратури (виробу), яка відмовила, або окремих її блоків, вузлів та елементів резервним комплектом.

6. Для заміни ТЗО, які вийшли з ладу, створюється 10 відсотковий резерв від загальної кількості наявних виробів, але не менше одного комплекту кожного зразка, який зберігається, як правило, на складі військової частини. Допускається створення резерву апаратури в окремо дислокованих підрозділах.

7. Основними причинами пропуску сигналів від ЗВ є:

занижена чутливість;

наявність уразливих місць на рубежах охорони;

зміна розташування предметів і конструкцій у зоні виявлення;

проходження зони виявлення за допомогою хитрощів;

порушення технічних умов щодо обладнання чутливих елементів;

використання апаратури (виробу) за межами його ТТХ;

відмова або несправність самого ЗВ, його чутливого елементу, а також з'єднувальних ліній;

несвоєчасне або не в повному обсязі проведення технічного обслуговування.

8. За кожним випадком пропуску сигналів від ЗВ командиром підрозділу проводиться розслідування та негайно вживається заходів щодо їх недопущення в подальшому як на об'єкті, що охороняється, де відбувся пропуск сигналів, так і на інших об'єктах, що охороняються, з аналогічними ЗВ та доповідається особі, яка відповідає за стан ІТЗО в частині (підрозділі).

За результатами розслідування фактів пропуску сигналів від ЗВ, у разі необхідності, командиром військової частини видаються накази і до винних уживаються заходи дисциплінарного впливу.

Аналогічна робота проводиться щодо виключення проникнень порушників на об'єкти (з об'єктів), що охороняються, через комунікації, інженерні загородження на вразливих ділянках заборонених зон, котрі з якихось причин не були обладнані ЗВ.

XVII. Збирання і узагальнення даних про причини хибних сигналів засобів виявлення

1. ЗВ працюють в умовах комплексного впливу дестабілізуючих факторів. Для кожного виду ЗВ той чи інший вид завад стає переважаючим і може викликати їх спрацювання.

2. З метою підвищення стійкості ТЗО до різних дестабілізуючих факторів і вдосконалення якості технічної експлуатації, у кожній військовій частині (підрозділі) організовується робота зі збирання, обліку, обробки та аналізу причин хибних сигналів. Результати цієї роботи використовуються спеціалістами ІТЗО в практичній роботі.

3. Джерелом інформації щодо причин хибних сигналів ЗВ, крім сервера системи, є журнал обліку роботи ТЗО варти. Контроль за роботою сервера та правильністю ведення цього журналу покладається на спеціалістів ІТЗО та особу, відповідальну за стан експлуатації ІТЗО військової частини.

4. З метою накопичення інформації щодо хибності сигналів ЗВ і зручності її послідовного аналізу й узагальнення вона щоденно із сервера системи переноситься в журнал обліку хибних сигналів тривоги, сформованих ЗВ, який ведуть спеціалісти ІТЗО на закріплених за ними ТЗО.

Під час заповнення журналу обліку хибних сигналів тривоги, сформованих ЗВ, слід рахувати багаторазові спрацювання ЗВ з однієї встановленої причини за одне:

для режимних приміщень (будинків, споруджень) - з моменту прийняття під охорону до їх здавання;

для забороненої зони - протягом двох годин після першого спрацювання.

5. Основним показником стійкості є напрацювання на хибні сигнали.

Хибний сигнал - це видача ЗВ (системою) на систему збирання та обробки інформації (далі - СЗОІ) або станційний апарат сигналу тривоги за відсутності в зоні його виявлення порушника.

Напрацювання на хибний сигнал (Тх.с.) кожного із засобів виявлення підраховується за формулою Тх.с = Т / mx. с.,

де Т - час роботи ЗВ за визначений період (як правило, за рік);

mx. с. - кількість хибних сигналів за час його роботи.

Середньорічне напрацювання на хибний сигнал ЗВ розраховується на кожний місяць.

6. Результати роботи з підвищення експлуатаційної надійності та стійкості відображаються в актах, оглядах стану ІТЗО військових частин і враховуються під час надання класної кваліфікації фахівцям ІТЗО.

XVIII. Контроль і оцінка технічного стану та організації технічної експлуатації інженерно-технічних засобів охорони

1. Контроль за технічним станом і організацією експлуатації ІТЗО є одним із ефективних шляхів підвищення стійкості та експлуатаційної надійності їх роботи.

Основним завданням контролю є підтримання ІТЗО в постійному робочому стані, покращення експлуатаційної надійності, підвищення стійкості роботи та ефективності застосування їх в охороні об'єктів, що охороняються.

2. Контроль і оцінку технічного стану ІТЗО та організації їх експлуатації здійснюють посадові особи з метою перевірки:

ефективності застосування ІТЗО в бойовій службі згідно з їх тактико-технічними характеристиками;

працездатності ЗВ порушника в межах забороненої зони (на підступах до режимної споруди, приміщення);

дотримання порядку і правил технічної експлуатації ІТЗО та техніки безпеки під час їх експлуатації;

готовності варт до виконання завдань бойової служби із застосуванням ІТЗО.

3. Контроль за збереженням ІТЗО, їх технічним станом та комплектністю проводиться у формі:

посадового контролю;

інвентаризації ІТЗО;

технічних оглядів ІТЗО;

інспектувань та перевірок (ревізій) з питань технічного забезпечення ІТЗО.

4. Посадовий контроль за станом та наявністю ІТЗО проводиться з періодичністю:

командир підрозділу ІТЗО - один раз на місяць усіх ІТЗО підрозділу;

командир роти (комендант спеціальної комендатури) - один раз на два місяці повністю в роті (спеціальній комендатурі);

начальник штабу батальйону (спеціальної комендатури) - один раз на два місяці вибірково в кожній роті (взводі);

командир батальйону - щокварталу вибірково в кожній роті;

особа, відповідальна за стан ІТЗО військової частини, - щокварталу вибірково в кожному підрозділі та на складі;

начальник штабу військової частини - один раз у півроку;

командир військової частини - один раз на рік всі наявні ІТЗО;

5. Проведення посадового контролю у військовій частині організовує начальник штабу, безпосередній контроль та узагальнення його результатів здійснює особа, відповідальна за стан ІТЗО військової частини.

Контроль за своєчасним та якісним проведенням посадового контролю підлеглими покладається на командира підрозділу, про що зазначається в плані роботи на місяць.

6. Результати проведення посадового контролю відмічаються в книзі закріплення ІТЗО за відповідальними особами із зазначенням найменувань, заводських (інвентарних) номерів перевірених ІТЗО, їх наявності, технічного стану та конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків у зберіганні, працездатності та комплектності. Особа, яка перевіряє особисто, зобов'язана проконтролювати усунення виявлених ним недоліків, про що зробити відмітку в книзі.

7. Інвентаризація ІТЗО проводиться згідно з вимогами відповідних керівних документів та на підставі розпорядження вищого штабу.

8. Технічні огляди ІТЗО включають перевірку:

стану обладнання об'єктів, що охороняються, ІТЗО та організації їх експлуатації;

надійності перекриття ІЗО вразливих і віддалених від вартових приміщень ділянок заборонених зон;

зовнішнього стану ІТЗО;

працездатності ТЗО;

своєчасності та якості проведення технічного обслуговування, ведення експлуатаційної та облікової документації;

укомплектованості ІТЗО, наявності захисних і протипожежних засобів, а також додержання правил техніки безпеки;

своєчасності усунення раніше виявлених недоліків.

9. Перевірку працездатності ТЗО викликом спрацювання окремих ЗВ можуть проводити офіцери - фахівці ІТЗ Головного управління Національної гвардії України, командири військових частин (підрозділів), начальники штабів військових частин (підрозділів), особи, відповідальні за стан ІТЗО військових частин, офіцери та прапорщики - фахівці ІТЗО, а решта посадових осіб - по вмонтованих приладах.

10. Під час перевірки зовнішнього стану ІТЗО визначаються:

відсутність на них бруду, сторонніх предметів;

наявність пошкодження покриттів, вм'ятин, тріщин, поломок;

стан ізоляції з'єднувальних кабелів, надійність підключення заземлення;

якість затяжки кріпильних гайок і болтів;

справність вимикачів, перемикачів, лампочок, кнопок, запобіжників тощо.

11. Перевірка працездатності ІТЗО проводиться визначенням:

працездатності кожного виробу;

справності та функціонування окремих вузлів і блоків за вмонтованими та приданими вимірювальними приладами;

справності антенних систем ЗВ, з'єднувальних кабелів, допоміжного майна та ЗІП.

12. Технічні огляди і перевірки в усіх випадках включають контроль за зберіганням, повнотою та якістю ведення посадовими особами документації.

13. Результати технічних оглядів записуються в постову відомість варти, а технічних перевірок - у формуляри на вироби.

14. Контроль за технічною експлуатацією під час інспектувань, підсумкових і окремих перевірок проводиться в обсягах, визначених наказами та вказівками Головного управління Національної гвардії України. Результати та висновки відображаються в актах і пропозиціях відповідних комісій.

XIX. Організація та проведення річного огляду інженерно-технічних засобів охорони

1. Річний огляд ІТЗО проводиться з метою:

подальшого вдосконалення інженерно-технічного забезпечення під час виконання бойового завдання;

доведення інженерно-технічної оснащеності об'єктів, що охороняються, до встановлених вимог щодо даного комплексу ІТЗО;

покращення якості інженерно-технічного обслуговування та ремонту ІТЗО;

підвищення ефективності застосування ІТЗО під час виконання завдань служби.

2. Огляд ІТЗО включає перевірку стану ІТЗО за такими розділами:

1) стан інженерного обладнання;

2) стан ТЗО;

3) стан службового зв'язку у вартах;

4) організація експлуатації ІТЗО.

ТЗО, які зберігаються на складах військових частин, підлягають огляду вибірково, але не менше половини комплектів (зразків).

3. Огляд ІТЗО у військових частинах і підрозділах проводиться щороку на всіх об'єктах, що охороняються, як правило, під час проведення заходів щодо підготовки сил та засобів до експлуатації в зимових умовах. У військових частинах, підрозділах, які одержали за результатами огляду незадовільні оцінки, огляд проводиться повторно після доповіді про усунення виявлених недоліків, але не пізніше грудня поточного року.

4. Для організації та проведення огляду у військовій частині наказом командира призначається комісія, до складу якої, за згодою, включаються представники режимних органів об'єкта, що охороняється.

Комісіями Головного управління Національної гвардії України огляди ІТЗО проводяться в період інспекторських і підсумкових перевірок, а також під час роботи комплексних та цільових груп у військових частинах. Огляду стану ІТЗО комісіями Головного управління Національної гвардії України у військових частинах піддаються не менше половини об'єктів, що охороняються.

5. За результатами огляду ІТЗО у військових частинах оформляється акт та видається огляд по військовій частині про стан ІТЗО на об'єктах, що охороняються, підрозділами військової частини.

В огляді стану ІТЗО відображаються:

стан ІТЗО на об'єктах, що охороняються;

організація і стан експлуатації ІТЗО;

повнота, своєчасність і якість виконання планів будівництва (реконструкції) та ремонту ІТЗО або витягу з програми технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта, що охороняється;

причини виявлених недоліків і заходи щодо їх усунення;

заходи щодо подальшого вдосконалення ІТЗО, підвищення надійності і стійкості їх роботи та якості експлуатації;

місця підрозділів.

6. Оцінка стану інженерного обладнання об'єктів, що охороняються, (варт) визначається за кількістю та характером недоліків, які виявлені під час перевірки таких елементів:

1) основна огорожа справна, міцна, немає проломів, пролазів, зруйнованих секцій, відхилень від вертикалі, розривів колючого дроту, а також відсутні елементи, які сприяють її подоланню без підручних засобів;

2) інженерні загородження встановлені на віддалених і найбільш вразливих ділянках забороненої зони, на повітряних та підземних комунікаціях, у місцях стикання основної огорожі зі спорудами та будівлями, на дахах будівель КПП. При цьому на об'єктах, які охороняються способом оперативного чергування, час їх подолання порушником не повинен перевищувати часу, необхідного для його затримання силами варти, що діє за сигналами ТЗО, у забороненій зоні або на підступах до життєво важливих центрів;

3) контрольно-слідова смуга (далі - КСС) необхідної ширини оброблена та знаходиться в робочому стані (забезпечує залишення чітких слідів порушника), на ній відсутні рослинність та сторонні предмети;

Уся площа забороненої зони обладнана справними водовідвідними засобами для скидання повеневих вод з КСС, стежки нарядів (дороги охорони).

4) стежка нарядів справна, забезпечує безпечний рух особового складу бігом, ярки, струмки і канави обладнані перехідними містками, а там, де необхідно, косогірними східцями з поручнями;

5) КПП для проїзду автомобільного та залізничного транспорту обладнані вигородженими оглядовими майданчиками, на яких є естакади (ями) для огляду транспорту;

Ворота КПП справні, відсутні пролази та підлази під ними.

6) внутрішня та зовнішня огорожа забороненої зони справні, у них відсутні пориви колючого дроту або сітки, опори огорож установлені міцно без відхилення від вертикалі;

7) вказівні, попереджувальні та розмежувальні знаки встановленого зразка і пофарбовані у відповідний колір, написи на них виконані чітко і акуратно. Місця установлення знаків відповідають вимогам;

8) дороги охорони на об'єкті, що охороняється, мають справну проїжджу частину, яка дозволяє здійснювати рух автотранспорту із заданою швидкістю в будь-яку пору року і обладнана необхідними дорожніми знаками;

9) окопи-укриття вздовж забороненої зони, поблизу КПП та особливо режимних приміщень (будинків, споруджень) у наявності та забезпечують надійний захист чатових, нагляд за територією, що охороняється, і ведення вогню з них.

7. Оцінка об'єкту, що охороняється, (варті) за стан інженерного обладнання визначається:

"відмінно" - якщо всі підпункти, визначені у пункті 6 цього розділу виконані;

"добре" - якщо мають місце недоліки, визначені підпунктом 7 пункту 6 цього розділу. Підпункт 9 пункту 6 цього розділу виконано на 90 %;

"задовільно" - якщо мають місце недоліки, визначені підпунктами 4 - 6 пункту 6 цього розділу. Підпункт 9 пункту 6 цього розділу виконано на 80 %;

"незадовільно" - якщо мають місце недоліки, визначені будь-яким із підпунктів 1 - 3 та 8, або підпункт 9 пункту 6 цього розділу виконано менше ніж на 80 %.

Оцінка за стан інженерного обладнання частини (підрозділу) визначається:

при двох об'єктах, що охороняються, (вартах):

"відмінно" - якщо один із об'єктів, що охороняється, (варт) отримав оцінку відмінно, а другий - не нижче "добре";

"добре" - якщо один із об'єктів, що охороняється (варт) отримав оцінку не нижче "добре", а другий - не нижче "задовільно";

"задовільно" - якщо обидва об'єкти, що охороняються, (варти) отримали оцінку "задовільно";

"незадовільно" - якщо один із об'єктів, що охороняється, (варт) отримав оцінку "незадовільно";

при трьох об'єктах, що охороняються, (вартах):

"відмінно" - якщо два об'єкти, що охороняються, (варти) отримали оцінку "відмінно", а третій - не нижче "добре";

"добре" - якщо два об'єкти, що охороняються, (варти) отримали оцінку не нижче "добре", а третій - не нижче "задовільно";

"задовільно" - якщо два об'єкти, що охороняються, (варти) отримали оцінку "задовільно";

"незадовільно" - якщо два об'єкти, що охороняються, (варти) отримали оцінку "незадовільно";

при чотирьох і більше об'єктах, що охороняються, (вартах):

"відмінно" - якщо 90 % об'єктів, що охороняються, (варт) отримали позитивні оцінки, при цьому не менше половини - "відмінно";

"добре" - якщо 80 % об'єктів, що охороняються, (варт) отримали позитивні оцінки, при цьому не менше половини - не нижче "добре";

"задовільно" - якщо не менше 70 % об'єктів, що охороняються, (варт) отримали позитивні оцінки;

"незадовільно" - якщо менше 70 % об'єктів, що охороняються, (варт) отримали позитивні оцінки.

Загальна оцінка за стан інженерного обладнання об'єктів, що охороняються, військовій частині визначається:

"відмінно" - якщо 90 % частин (підрозділів) отримали позитивні оцінки, при цьому не менше половини - "відмінно";

"добре" - якщо 80 % частин (підрозділів) отримали позитивні оцінки, при цьому не менше половини - не нижче "добре";

"задовільно" - якщо не менше 70 % частин (підрозділів) отримали позитивні оцінки;

"незадовільно" - якщо менше 70 % частин (підрозділів) отримали позитивні оцінки.

8. Стан ТЗО оцінюється на основі розрахунку їх коефіцієнта справності "Кс" з урахуванням значимості, складності експлуатації та надійності перевіреного зразка, для кожного із них уводиться відповідний ваговий коефіцієнт "g" (додаток 18).

Перевірка технічного стану кожного зразка ТЗО включає:

перевірку укомплектованості;

зовнішній огляд і перевірку працездатності;

аналіз і оцінку напрацювання на хибні спрацювання та відмови.

Технічний стан кожного зразка, що перевіряється, оцінюється за принципом "справний" або "несправний".

9. Зразки ТЗО вважаються справними, якщо вони укомплектовані, відповідають технічним характеристикам та надійно виконують функції за призначенням. Зразки є несправними в разі невиконання вимог до справних ТЗО.

10. Оцінка стану ТЗО виводиться за співвідношенням кількості зразків справної техніки (в умовних одиницях) до загальної кількості перевіреної техніки.

Під кількістю техніки в умовних одиницях розуміють суму добутків кількості зразків ТЗО на відповідні їм вагові коефіцієнти.

Оцінка стану ТЗО об'єкта, що охороняється, (варті), підрозділу, військовій частині, визначається на основі розрахунку Кс:

"відмінно", якщо Кс не менше 0,98;

"добре", якщо Кс не менше 0,96;

"задовільно", якщо Кс не менше 0,94;

"незадовільно", якщо Кс менше ніж 0,94.

11. Стан зв'язку у варті оцінюється відповідно до забезпеченості постів у заборонених зонах, у режимних приміщеннях (будинках, спорудженнях), на КПП справними засобами зв'язку та тривожно-визивної сигналізації, а вартових приміщень - справними засобами зв'язку, які забезпечують надійне управління всіма групами бойового розрахунку та зв'язок зі штабом військової частини (черговим військової частини, підрозділу).

Оцінка за стан службового зв'язку варти визначається:

"відмінно" - якщо 100 % постів у заборонених зонах, у режимних приміщеннях (будинках, спорудженнях), на КПП забезпечені справними засобами зв'язку та тривожно-визивної сигналізації, при цьому в заборонених зонах вони розміщені не більше ніж через 120 метрів один від одного, станційна апаратура повністю справна та забезпечує надійний зв'язок з постами, підрозділами (військовою частиною);

"добре" - якщо 100 % постів, розташованих у заборонених зонах, у режимних приміщеннях (будинках, спорудженнях) та на КПП забезпечені справними засобами зв'язку, не менше 90 % постів - засобами тривожно-визивної сигналізації, при цьому в заборонених зонах вони розташовані не більше ніж через 150 метрів один від одного, станційна апаратура справна та забезпечує стійкий зв'язок;

"задовільно" - якщо 95 % постів, розташованих у заборонених зонах, у режимних приміщеннях (будинках, спорудженнях) та на КПП забезпечені справними засобами зв'язку, не менше 80 % постів - засобами тривожно-визивної сигналізації та в забороненій зоні вони розташовані не більш ніж на 200 метрів один від одного, станційна апаратура справна, але мають місце недоліки в стійкості зв'язку;

"незадовільно" - якщо менше 95 % постів, розташованих у заборонених зонах, у режимних приміщеннях (будинках, спорудженнях) та на КПП забезпечені справними засобами зв'язку, менше 80 % постів - справними засобами тривожно-визивної сигналізації, або вони розташовані в забороненій зоні більш ніж на 200 метрів один від одного, або мають місце недоліки в станційній апаратурі.

Оцінка за стан службового зв'язку у вартах, на об'єкті, що охороняється, у військовій частині визначається:

"відмінно" - якщо дві третини перевірених варт та підрозділів отримали оцінку "відмінно", а решта - "добре";

"добре" - якщо дві третини перевірених варт та підрозділів отримали оцінку не нижче "добре", а решта - "задовільно";

"задовільно" - якщо дві третини перевірених варт та підрозділів отримали позитивні оцінки;

"незадовільно" - якщо більше однієї третини перевірених варт та підрозділів отримали оцінку - "незадовільно".

12. Організація технічної експлуатації ІТЗО на об'єкті, що охороняється, у підрозділі, у військовій частині перевіряється та оцінюється із урахуванням виконання фахівцями ІТЗО вимог чинних керівних документів з організації експлуатації ІТЗО та функціональних обов'язків, а також дотримання особовим складом правил техніки безпеки під час обслуговування ІТЗО, організації їх своєчасного ремонту та заміни, стану зберігання, обліку та звітності.

13. При цьому перевіряються:

1) наявність затверджених планів-графіків проведення технічного обслуговування ТЗО на рік, витягів із них у кожній варті (підрозділі), своєчасне та якісне проведення технічного обслуговування згідно з цими графіками, наявність формулярів на всю апаратуру ТЗО, необхідної технічної документації, своєчасність та якість їх ведення;

2) наявність у військовій частині та підрозділах обліку і аналізу відмов та хибних сигналів ТЗО під час їх експлуатації, а також своєчасність уживання заходів щодо усунення причин, що їх викликали. Відсутність випадків виходу з ладу ТЗО з вини особового складу варт;

3) стан роботи щодо забезпечення заходів безпеки під час експлуатації ІТЗО, її відповідність вимогам основних керівних документів;

4) наявність наказів по військовій частині щодо закріплення ІТЗО за підрозділами та фахівцями ІТЗО. Виконання вимог керівних документів щодо використання фахівців ІТЗО за їх прямим призначенням;

5) участь особового складу командування, штабів, підрозділів військової частини в регулярному контролі якості технічної експлуатації ІТЗО та ефективність цього контролю.

Участь фахівців ІТЗО в навчанні підлеглих, а також якість професійної підготовки фахівців ІТЗО всіх категорій;

6) організація ремонту ТЗО. Укомплектованість посад фахівцями ІТЗО, здатними здійснювати якісний ремонт ТЗО, а також забезпеченість фахівців необхідною вимірювальною апаратурою, приладами та інструментами;

7) своєчасність переведення ІТЗО на експлуатацію в літніх (зимових) умовах;

8) порядок зберігання та обліку ТЗО на складі військової частини (підрозділу), який забезпечує їх тривале та якісне зберігання.

Оцінка за організацію експлуатації ІТЗО варти визначається:

"відмінно" - якщо всі підпункти визначені у пункті 13 цього розділу виконані, при цьому підпункти 1 - 3 пункту 2 розділу XIX цієї Інструкції оцінені не нижче "відмінно";

"добре" - якщо мають місце недоліки, визначені підпунктами 4 - 8 пункту 13 цього розділу, при цьому підпункти 1 - 3 пункту 2 розділу XIX цієї Інструкції оцінені не нижче "добре";

"задовільно" - якщо мають місце недоліки, визначені підпунктами 4 - 8 пункту 13 цього розділу, при цьому підпункти 1 - 3 пункту 2 розділу XIX цієї Інструкції оцінені не нижче "задовільно";

"незадовільно" - якщо основний обсяг заходів, визначений підпунктами 1 - 8 пункту 13 цього розділу, не виконано, при цьому один із підпунктів 1 - 3 пункту 2 розділу XXIII цієї Інструкції оцінено "незадовільно".

Оцінка за організацію експлуатації ІТЗО на об'єкті, що охороняється, та у військовій частині визначається:

"відмінно" - якщо дві третини перевірених варт (підрозділів) частини отримали оцінку "відмінно", а решта - "добре";

"добре" - якщо дві третини перевірених варт (підрозділів) частини отримали оцінку не нижче "добре", а решта - "задовільно";

"задовільно" - якщо дві третини перевірених варт (підрозділів) частини отримали позитивну оцінку;

"незадовільно" - якщо більше однієї третини перевірених варт (підрозділів) частини отримали оцінки "незадовільно".

14. Крім того, при визначенні загальної оцінки стану ІТЗО за військову частину повинні враховуватися наявність затверджених планів будівництва (реконструкції) та ремонту ІТЗО об'єктів, що охороняються, на рік або витягів з програми технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта, що охороняється.

15. Загальна оцінка за стан ІТЗО об'єкта, що охороняється, підрозділу та військовій частині складається із оцінки кожному з 4 розділів і визначається:

"відмінно" - якщо 1, 2, 3-й розділи оцінюються "відмінно", а 4-й - не нижче "добре";

"добре" - якщо 1, 2, 3-й розділи оцінюються не нижче "добре", а 4-й - "задовільно";

"задовільно" - якщо хоча б один із 1, 2, 3-го розділів оцінюється "задовільно".

За наявності за одним із розділів незадовільної оцінки загальна оцінка не може бути позитивною.

16. Оцінка за стан ІТЗО військовій частині може бути знижена на один бал, якщо план будівництва (реконструкції) та ремонту ІТЗО та заходи програми технічної експлуатації ІТЗ СФЗ об'єкта, що охороняється, з вини військової частини (підрозділу) виконані на час перевірки менш як на 70 %.

XX. Забезпечення безпечних умов особовому складу під час експлуатації інженерно-технічних засобів охорони

1. Основними умовами, що забезпечують безпеку під час експлуатації ІТЗО, є:

своєчасне планування заходів щодо забезпечення безпеки особового складу під час виконання всіх видів робіт;

організація та проведення навчання особового складу;

дотримання встановленого порядку допуску особового складу до самостійної роботи;

своєчасна перевірка знань і проведення інструктажів особового складу з охорони праці;

обладнання робочих місць засобами для безпечного виконання робіт і забезпечення особового складу необхідними засобами індивідуального захисту;

своєчасна перевірка засобів індивідуального захисту і проведення їх випробувань;

постійний контроль за виконанням особовим складом правил з охорони праці.

2. Для забезпечення безпечних умов роботи під час експлуатації ІТЗО повинен бути проведений комплекс організаційних і технічних заходів безпеки.

3. До організаційних заходів безпеки належать:

своєчасна організація і проведення заходів щодо забезпечення безпеки виконання всіх видів робіт;

чітке визначення завдань особовому складу на проведення робіт та контроль за їх виконанням;

допуск до виконання робіт особового складу, який має посвідчення на право виконання робіт, що потребують спеціальної кваліфікації;

організація занять із особовим складом з вивчення правил і заходів безпеки й надання першої допомоги постраждалим у нещасних випадках;

проведення первинного інструктажу особового складу з охорони праці.

4. До технічних заходів безпеки належать:

забезпеченість робіт справними інструментами, приладами, механізмами, пристроями, захисними засобами тощо;

обладнання огородження місць роботи, небезпечних для сторонніх осіб та транспорту;

установка (вивішування) попереджувальних плакатів;

застосування індивідуальних захисних засобів (гумових рукавичок, калош, килимків, ізольованого інструменту), які пройшли випробування на електричну міцність в установлені терміни;

забезпечення спецодягом та спецвзуттям;

застосування справних запобіжних пристосувань та пристроїв під час проведення робіт;

забезпеченість протипожежними засобами.

5. Командири підрозділів зобов'язані забезпечити безпечні умови особовому складу під час виконання ними робіт у період проведення технічного обслуговування, ПГД та виконання завдань служби на об'єктах, що охороняються, які обладнані ІТЗО.

На них покладаються:

забезпечення належної експлуатації згідно з установленими нормативно-правовими актами з охорони праці, закріплених за ними ділянок заборонених зон, вартових приміщень та інших приміщень і обладнання;

проведення щоденного інструктажу особового складу з охорони праці перед заступанням на службу та виконанням робіт у забороненій зоні.

6. На осіб, які безпосередньо керують виконанням робіт, покладаються:

здійснення заходів з охорони праці, систематичний нагляд за справним станом та належною експлуатацією запобіжних пристосувань та захисних засобів;

оформлення допусків на право проведення робіт особовим складом;

здійснення контролю за безпечним проведенням робіт;

регулярна перевірка чистоти та порядку на робочих місцях;

інструктаж працюючих з охорони праці на робочих місцях, своєчасне навчання безпечним методам роботи;

 

Командувач Національної
гвардії України
генерал-лейтенант

Ю. В. Аллеров

 

Додаток 1
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу II)

КНИГА ЗАКРІПЛЕННЯ
ІТЗО за відповідальними особами та контролю їх технічного стану

1-й розділ "Облік закріплення ІТЗО за відповідальними особами" (оформляється на половину книги)

N
з/п

Найменування інженерно-технічних засобів

Сторінка

перша

наступна

1

2

3

4

 

 

 

 

стор. 1 (на розвороті книги)

Найменування інженерно-технічних засобів

N
з/п

Заводський (інвентарний) номер

Рік випуску

Дата вводу в експлуатацію

Отримано

Посада, звання та прізвище відповідального

Особистий підпис

Дата підпису

Підпис командира про зміну (зняття) закріплення

Дата підпису командира

накладна

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й розділ "Контроль посадовими особами за наявністю та технічним станом ІТЗО".

На розвороті книги

N
з/п

Найменування технічного засобу

Заводський номер

Зауваження з технічного стану та комплектності

Дата перевірки

Термін для усунення

Перевіряючий

Відмітка про усунення

посада

підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник об'єкта, що охороняється

___________
                  (підпис, прізвище, ініціали)

___ ___ 20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини ___________
                                                                   (умовний номер)
_
          (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

___ ___ 20__

ПЛАН
будівництва (реконструкції) та ремонту ІТЗО

                                                                                   ___ на 20__ рік
                                                                                                                    (назва об'єкту, що охороняється)

N
з/п

Найменування робіт, що проводяться

Одиниця виміру

Кількість

Категорія ремонту

Перелік основних матеріалів і запасних частин

Обсяг робіт у грошовому еквіваленті та джерело фінансування

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи:
представників режимного і фінансового органів
об'єкта, що охороняється, та заступника начальника з капітального будівництва

Підписи:
начальник штабу (ЗНШ з ІТЗ), ЗКЧ з ІТЗ та зв'язку

 

Додаток 3
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу режиму

___________
                     (підпис, прізвище, ініціали)

__ ___ 20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (начальник штабу) військової частини _____
                                                                                             (умовний номер)
_____
              (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

__ ___ 20__

ПЛАН-ГРАФІК

                                                                                         проведення технічного обслуговування
                                                          інженерно-технічних засобів охорони ______ на 20__ рік
                                                                                                                                                                (назва об'єкта, що охороняється)

N

Найменування системи та склад комплекту обладнання

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

I. Стаціонарне обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Лінійне обладнання ЗЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Обладнання режимних приміщень (будинків, споруджень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Обладнання КПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженер відділу режиму
 
_______
               (підпис, прізвище, ініціали)
___.___ 20__

Заступник командира військової частини з ІТЗ та зв'язку
(заступник начальника штабу військової частини з ІТЗ)
______
                               (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___.___ 20__

 

Додаток 4
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу III)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________
                                        (посада)
___________
       (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___ __________ 20__

ПЛАН
проведення парко-господарського дня з технічного обслуговування інженерно-технічних засобів охорони військової частини (підрозділу)

__
(умовний номер)

на ____
(вказати дату проведення та місяць)

N
з/п

Найменування робіт

Термін виконання

Підрозділ (об'єкт, що охороняється)

Залучено

Відповідальний за виконання

Хто контролює

Відмітка про виконання

особовий склад

матеріально-
технічні засоби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Організаційні та виховні заходи.

II. Технічне обслуговування ІТЗО та засобів зв'язку.

III. Обладнання і вдосконалення навчально-матеріальної бази.

IV. Приведення в порядок парків, пунктів технічного обслуговування та ремонту, майданчиків.

V. Заходи контролю.

Начальник штабу військової частини _
                                                                                             (умовний номер)

__
                                                                        (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

___ __________ 20__

 

Додаток 5
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу III)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини ______
                                                     (умовний номер)

________
  (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___ _ 20__

ПЛАН
заходів щодо переведення інженерно-технічних засобів охорони на експлуатацію в літніх (зимових) умовах

Назва інженерно-технічних засобів і заходи, що проводяться

Дата проведення

Виконавець

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1. Контрольно-слідова смуга

 

 

 

 

 

2. Заборонена зона

 

 

 

 

 

3. Охоронне освітлення

 

 

 

 

 

4. Попереджувальна огорожа

 

 

 

 

 

Начальник штабу (ЗКЧ з ІТЗ та З) військової частини _
__
                                                                    (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

___ ___ 20__

 

Додаток 6
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу III)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини
                                                                     (умовний номер)
__
           (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___ __________ 20__
м. п.

ЗВІТ-ЗАЯВКА

                                                                       для забезпечення матеріально-технічними засобами
                                                                            військової частини _ на 20__ рік
                                                                                                                                                      (умовний номер)

N
з/п

Найменування матеріально-технічних засобів

Одиниця виміру

Звітний 20__ рік

Поточний 20__ рік

Примітки

залишок на 01.12.20__

отримано

повернено (списано)

на складі

потребує ремонту

підлягає поверненню (списанню)

заявлено на 20__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Інженерно-технічні засоби охорони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Кабельна продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Експлуатаційно-витратні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник штабу військової частини ___
                                                                                               (умовний номер)
________
                                                                     (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 7
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу III)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник командира військової
частини ___________
                   (умовний номер)
з ІТЗ та З (ЗНШ з ІТЗ)
______
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___ _____ 20__

ПЛАН

                              роботи майстерні ІТЗО та зв'язку військової частини ___________
                                                                                                                                                                        (умовний номер)

                                                              на _ 20__ рік

N
з/п

Назва засобу, який ремонтується

Вид робіт, що виконуються

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник майстерні _____
                                                                                                        (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___ ___ 20__

 

Додаток 8
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 6 розділу IV)

ЖУРНАЛ
обліку технічного обслуговування ІТЗО

стор 1. (на розвороті книги)

N
з/п

Дата проведення

Місце встановлення ІТЗО

Назва апаратури (виробу), що обслуговується

Заводський номер, рік випуску

Вид ТО

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

стор 2. (на розвороті книги)

Посада, військове звання і підпис особи, виконавця ТО

Несправності та недоліки, виявлені і усунені під час виконання ТО

Посада, військове звання, прізвище і підпис особи, яка прийняла роботу

Примітка

7

8

9

10

 

 

 

 

 

Додаток 9
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 2 розділу X)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командувач Національної
гвардії України
_______
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
____ __ 20__

ТАБЕЛЬ

                                                   належності технічних засобів охорони
                              військової частини _________ Національної гвардії України
                                                                                    (умовний номер)

до штату N _______

Розділи

1. Системи передавання тривожних сповіщень.

2. Системи теле-, відеоспостереження.

3. Системи теле-, відеоконтролювання.

4. Засоби контролю та управління доступом.

5. Прилади приймально-контрольні охоронні та охоронно-пожежні.

6. Сигналізаційно-переговорні пристрої.

7. Сповіщувачі охоронні.

8. Оповіщувачі.

9. Джерела безперебійного живлення та інші пристрої живлення.

10. Лінійно-кабельні засоби.

11. Вимірювальні прилади.

12. Устаткування та допоміжне майно.

N
з/п

Найменування технічних засобів охорони
(тип, марка)

Одиниця виміру

Належить

Отримується / закуповується самостійно

Примітка

бойова

навчальна

1

2

3

4

5

6

7

1. Системи передавання тривожних сповіщень

1.

 

2. Системи теле-, відеоспостереження

2.

 

3. Системи теле-, відеоконтролювання

3.

 

4. Засоби контролю та управління доступом

4.

 

5. Прилади приймально-контрольні охоронні та охоронно-пожежні

5.

 

6. Сигналізаційно-переговорні пристрої

6.

 

7. Сповіщувачі охоронні

7.

 

8. Оповіщувачі

8.

 

9. Джерела безперебійного живлення та інші пристрої живлення

9.

 

10. Лінійно-кабельні засоби

10.

 

11. Вимірювальні прилади

11.

 

12. Устаткування та допоміжне майно

12.

 

Перший заступник командувача
Національної гвардії України
(начальник штабу)
__________
                                                                            (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 10
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 6 розділу X)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини _____
 
_______
___.________.20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства, установи,
організації
_______
___._______.20__ року

АКТ
приймання-передачі інженерно-технічних засобів охорони

___________
(назва об'єкта, що охороняється)

___.__________.20__

м. _

N ______

ПІДСТАВА:                                                    (наказ, розпорядження)

Уклала комісія у складі:

голови:

______
______

членів комісії:

______
______
______
______

у присутності:

______
______

Комісія відповідно до наказу керівника підприємства, установи, організації (назва об'єкта, що охороняється) та командира військової частини (найменування військової частини) від ___ ________ N ______ провела обстеження інженерно-технічних засобів охорони, які передаються (приймаються) до (від) військової частини.

Комісією встановлено, що:

інженерно-технічні засоби охорони працездатні (якщо непрацездатні, вказати конкретні вироби із зазначенням номерів виробів та інвентарних номерів), наявність відповідає обліковим документам. Номери виробів та інвентарні номери відповідають записам у формулярах та накладних;

документація на вироби в наявності, заповнена станом на дату передачі інженерно-технічних засобів охорони;

комплекти запасних інструментів і приладдя у наявності та додаються в кількості (зазначається кількість та розписується окремо на кожний зразок технічного засобу охорони);

перелік інженерно-технічних засобів охорони, які передаються (приймаються) наведено в таблиці.

Порядковий номер

Назва інженерно-технічних засобів охорони (виробу)

Одиниця виміру

Інвентарний номер

Ціна за виріб

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна вартість інженерно-технічних засобів охорони, які передаються (приймаються), становить (зазначається сума в гривнях).

Акт складено у двох примірниках:
один примірник - до __;
                                                      (назва об'єкта, що охороняється)
другий примірник - до військової частини.

Голова комісії

(підпис)

_

Члени комісії:

(підпис)

_

 

(підпис)

_

 

Додаток 11
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу XIII)

ЖУРНАЛ
обліку роботи технічних засобів охорони варти

стор. 1 (на розвороті книги)

Назва ТЗО

Місце встановлення ТЗО

Час спрацювання

Показання лічильника після спрацювання ТЗО

дата

година

хвилини

1

2

3

4

5

6

стор. 2 (на розвороті книги)

Заходи, ужиті начальником варти при спрацюванні ТЗО, і його підпис

Причина спрацювання

Час відновлення ТЗО

Показання лічильника після відновлення дії ТЗО

Підпис начальника варти або його помічника, оператора ТЗО

Примітка

дата

година

хвилини

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Додаток 12
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу XIII)

ЖУРНАЛ
обліку хибних сигналів тривоги, сформованих засобами виявлення

N
з/п

Час формування хибного сигналу тривоги (рік, місяць, день, час доби з точністю до хвилини)

Назва засобу виявлення, який сформував хибний сигнал тривоги, заводський та інвентарний номери, місце знаходження

Причина формування хибного сигналу тривоги

ПІБ, посада та підпис особи, яка зареєструвала хибний сигнал тривоги, встановила/не встановила причину формування сигналу

Ужиті заходи за результатами аналізу хибних сигналів тривоги. ПІБ, посада та підпис особи, відповідальної за вжиття заходів

ПІБ, посада та підпис особи, відповідальної за ведення журналу

Примітка

встановлена

не встановлена

несправність засобу (характеристика несправності)

природні чи техногенні умови (опис умов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу XIII)

ЖУРНАЛ
обліку ремонту технічних засобів охорони

_____
(військова частина, склад, підрозділ)

Зміст

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

початок

наступні

початок

наступні

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

_________
(вид або група матеріальних засобів)

(Лівий бік сторінки)

Дата приймання в ремонт

Хто здає, підстава

Найменування техніки

Одиниця виміру

Заводський номер

Дата

Якого потребує ремонту

Строк виконання

Кількість ремонтів

Напрацьовано

випуску

виходу з ладу

КР

СР

з початку експлуатації

після останнього ремонту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Правий бік сторінки)

Відповідальний за ремонт

Дата початку ремонту

Вид ремонту

Вузли, що замінені. Витрати матеріалу

Дата

Підпис про отримання

закінчення ремонту

видача з ремонту

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу XIII)

КРОСОВИЙ ЖУРНАЛ

лівий бік (лінійна частина)

N
з/п

Назва і місце встановлення ТЗО

Тип кабелю

Розподіл

Примітки

громполоса

пара

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

правий бік (станційна частина)

N
з/п

Назва і місце встановлення ТЗО

Тип кабелю

Розподіл

Примітки

громполоса

пара

канал (направлення) зв'язку

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 3 розділу XIII)

ЖУРНАЛ

                                               реєстрації прибутково-видаткових документів
                                          військової частини (підрозділу) ______
                                                                                                                                            (умовний номер)

Розпочато ___ __________ 20__
Закінчено ___ __________ 20__

Реєстраційний номер з/п

Дата запису

Найменування документа, від кого отриманий (кому виданий), кількість примірників, аркушів

Прізвище, підпис особи, що отримала (здала) документ, кількість примірників, аркушів, дата

Номер справи, сторінки, де підшитий документ

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 16
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 6 розділу XIII)

ПЕРЕЛІК
основних документів з технічної експлуатації ІТЗО

N
з/п

Назва документа

Військова частина (підрозділ)

Підрозділ (варта)

Сховище

Майстерня ТЗО і зв'язку

1

2

3

4

5

6

1.

План будівництва (реконструкції) і ремонту ІТЗО

+

 

 

 

2.

План-графік проведення технічного обслуговування ІТЗО

+

 

 

 

3.

Витяг з плану-графіка проведення технічного обслуговування ІТЗО

 

+

+

+

4.

План проведення ПГД

+

+

 

 

5.

Витяг з плану ПГД (з питань обслуговування ІТЗО)

 

+

+

+

6.

План заходів щодо переведення ІТЗО на експлуатацію в літніх (зимових) умовах

+

+
витяг

 

 

7.

Звіт-заявка на ТЗО, устаткування, матеріали

+

 

 

 

8.

План роботи майстерні ІТЗО та зв'язку

 

 

 

+

9.

Журнал обліку технічного обслуговування

 

+

 

+

10.

Журнал обліку ремонту ТЗО в майстерні ТЗО і зв'язку

 

 

 

+

11.

Книга закріплення ІТЗО за відповідальними особами

+

+

 

+

12.

Журнал обліку роботи ТЗО варти

 

+

 

 

13.

Журнал обліку хибних сигналів тривоги, сформованих засобами виявлення

 

+

 

 

14.

Табель належності технічних засобів охорони

+

 

 

 

15.

Журнал реєстрації прибутково-видаткових документів

 

 

+

 

16.

Кросовий журнал

 

+

 

 

17.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

 

+

 

+

18.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

 

+

 

+

 

Додаток 17
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 6 розділу XIII)

ФОРМУЛЯР

1. Загальні вказівки

__
__

2. Загальні відомості про виріб

2.1. Назва виробу __________
2.2. Заводський номер ______
2.3. Номер серії
2.4. Варіант комплекту поставки __________
2.5. Дата виготовлення _____
2.6. Дата введення в експлуатацію ________

3. Основні технічні характеристики

Параметри та характеристики

Значення параметра

Примітка

за технічними умовами

фактично

1

2

3

4

 

 

 

 

4. Комплектність

Номер рядка

Позначення

Найменування

Кількість за варіантами виконання

Габаритні розміри

Вага, кг, не більше

Заводський номер

Позначення пакувального місця

Примітка

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Свідоцтво про приймання

Виріб __, заводський номер _
відповідає технічним умовам і визнаний таким, що придатний до експлуатації.

Дата виготовлення ___ __________ 20__
М. П.
Головний інженер _________

Начальник ВТК підприємства ___________

Висновок про приймання

Виріб ___, заводський номер
відповідає технічним умовам і визнаний таким, що придатний до експлуатації.
Представник замовника _____
___ __________ 20__
М. П.

6. Відомості про претензії

__

7. Відомості про зберігання

Дата

Умови зберігання

Посада, прізвище і підпис особи, яка відповідає за зберігання

взяття на зберігання

зняття зі зберігання

1

2

3

4

 

 

 

 

8. Відомості про консервацію та переконсервацію виробу при експлуатації

Позначення виробу

Назва виробу

Заводський номер

Дата консервації

Метод консервації

Дата переконсервації

Умовна назва підприємства, яке проводило консервацію

Дата, посада, підпис особи, яка проводила консервацію

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Відомості про рух виробу під час експлуатації

N
з/п

Надійшов

Посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за приймання

Відправлений

Посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за відправлення

звідки

номер і дата наказу

куди

номер і дата наказу

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

10. Відомості про закріплення виробу за відповідальними особами

N
з/п

Посада

Прізвище особи, яка відповідає за експлуатацію

Номер і дата наказу

Підпис відповідальної особи

про закріплення

про відрахування

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

11. Підсумковий облік напрацювання за роками та з початку експлуатації

Місяці

Підсумковий облік роботи за роками

20__

20__

20__

Кількість годин

Усього з початку експлуатації, кількість годин

Підпис

Кількість годин

Усього з початку експлуатації, кількість годин

Підпис

Кількість годин

Усього з початку експлуатації, кількість годин

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Облік несправностей під час експлуатації

N
з/п

Дата і час відмови виробу або його складової частини

Характер непрацездатності

Причина несправності (відмови)

Ужиті заходи до усунення несправності, витрата ЗІП і відмітка про направлення рекламації

Посада, прізвище, підпис особи, яка відповідає за усунення несправності

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

13. Особливі зауваження щодо експлуатації виробу та аварійних випадків

Дата

Особливі зауваження щодо експлуатації та аварійних випадків

Ужиті заходи

Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

1

2

3

4

 

 

 

 

14. Облік технічного обслуговування

Дата

Вид технічного обслуговування

Зауваження про технічний стан

Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

1

2

3

4

 

 

 

 

15. Результати вимірів основних параметрів та технічних характеристик під час ТО-2

Характеристика, яка перевіряється

Значення

Дата проведення вимірів

20__ р.

20__ р.

20__ р.

Найменування та одиниця вимірювання

номінальне

граничного відхилення

фактично

заміряв (посада, підпис)

фактично

заміряв (посада, підпис)

фактично

заміряв (посада, підпис)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Відомості про зміну конструкції та доопрацювання виробу під час експлуатації і ремонту

N
з/п

Підстава (найменування документа)

Дата проведення змін

Зміст проведених робіт

Характеристика роботи виробу після проведених змін

Посада, прізвище, підпис особи, яка відповідає за проведену зміну

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

17. Відомості про заміну складових частин виробу під час експлуатації

N
з/п

Частина, яка знята

Частина, яка встановлена

Дата, посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за проведення заміни

найменування та позначення

заводський номер

кількість відпрацьованих годин

причина виходу з ладу

найменування та позначення

заводський номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Відомості про встановлення категорії виробу

Дата

Підстава для встановлення категорії

Категорія, яка встановлена

Посада, прізвище і підпис відповідальної особи

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

19. Відомості про ремонт виробу

N
з/п

Найме-
нування та позначка складової частини виробу

Підстава для здавання в ремонт

Дата

Найме-
нування ремонтного підрозділу

Кількість годин напрацювання до ремонту

Вид ремонту

Найме-
нування ремонтних робіт

Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

надходження в ремонт

виходу з ремонту

яка проводила ремонт

яка прийняла з ремонту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Відомості про результати перевірки виробу під час посадового контролю, ревізій та оглядів

Дата

Вид огляду або перевірки

Результат огляду або перевірки

Посада, прізвище, підпис особи, яка перевіряла

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

21. Особливі відмітки

 

Додаток 18
до Інструкції з організації експлуатації інженерно-технічних засобів охорони на важливих державних об'єктах, які охороняються Національною гвардією України
(пункт 8 розділу XIX)

Значення вагових коефіцієнтів ТЗО для оцінки їх технічного стану

N
з/п

Назва ТЗО

Значення вагового коефіцієнта (g)

1

2

3

1.

Ємнісні ТЗО:

 

 

"Радіан", "Ромб" та інші

0,7

2.

Радіохвильові (радіопроменеві) ТЗО:

 

 

"РЛД-73", "Конус", "Дон", "Піон", "Лєна", "Газон", "Лінія" та інші

0,8

3.

Інфрачервоні ТЗО:

 

 

"Мак", "Діагональ", "Віяло" та інші

0,5

4.

Ультразвукові ТЗО:

 

 

"ДУЗ", "Призма" та інші

0,4

5.

Електроконтактні та магнітоконтактні ТЗО:

 

 

"Цербер", "ДЕК", "МКД" та інші

0,01

6.

Вібраційні ТЗО:

 

 

"Тополь", "Peridect" та інші

0,6

7.

Станційна апаратура реєстрації сигналів:

 

 

"Ніч-12", "Гамма - 2", "Клен-55", "Рубін", "Сосна", "Рубікон-2М" та інші

0,8

8.

Сигнально-загороджувальна система типу "Сосна" (на 1 км)

3,2

9.

Антенна система ємнісних ЗВ на ізоляторах більш як 15 ниток

2,6

10.

Антенна система ємнісних ЗВ козиркового типу

1,8

11.

Антенна система ЗВ "Радіан-М" типу "Сітка" (1 км)

2,2

12.

Антенна система ЗВ "Радіан-М" типу "Кільце", "Циліндр"

0,15

13.

Сервер (ПЕОМ)

1,0

14.

Кодовий замковий пристрій

0,2

15.

Система теле-, відеоспостереження:

 

 

відеокамери всіх типів

0,5

 

відеорегістратори

0,5

 

підсилювачі відеосигналу

0,5

16.

Кроси, бокси, розподільчі шафи (на 1 пару)

0,004

17.

Гучномовці, ревуни, сповіщувачі

0,04

18.

Випрямлячі, перетворювачі

0,1

19.

Акумуляторні батареї (1 банка):

 

 

кислотні

0,07

 

лужні

0,02

20.

Засоби освітлення:

 

 

прожектор

0,3

 

точка освітлення (1 лампа)

0,01

 

ліхтарі всіх типів

0,05

21.

Пристрої заземлення

1,0

22.

Засоби зв'язку:

 

 

стаціонарні кабельні лінії зв'язку (1 канал на 1 км)

0,002

 

радіозасоби (1 р/ст.)

0,004

 

повітряні лінії зв'язку (1 пара на 1 км)

0,1

23.

Електростанції з двигунами внутрішнього згорання

6,0

24.

Електропривід

0,25

25.

Автоматизована система контролю та управління доступом типу "Дзержинець" та інші

4,0

26.

Арочні металодетектори АМД-072 та інші

4,0

27.

Кабіна "АК-3Б", "АК-4Б", турнікети повноростові, триподи та інші

2,5

28.

Кабіна "Сатурн-800" та інші

0,1

Примітка.

Значення вагового коефіцієнта не вказаних у таблиці ТЗО визначається за принципом їх дії.

Коефіцієнт справності "Кс" визначається за виразом:

Кс = 1 - Gн / G,

де Gн - сума добутків кількості несправних зразків ТЗО,

G - сума добутків кількості перевірених зразків ТЗО.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали