МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 березня 2010 року N 75

Про затвердження Інструкції з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України

Наказ скасовано(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 квітня 2011 року N 152) (Наказ N 152)

Відповідно до Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 12.10.2009 N 436, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за N 1256/17272, та з метою вдосконалення функціонування існуючих в органах і підрозділах внутрішніх справ України інформаційних обліків наказую:

1. Затвердити Інструкцію з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (далі - Інструкція), що додається.

2. ДІТ (Буржинський В. А.) забезпечити розроблення та реалізацію плану заходів щодо поступового приведення у відповідність до вимог цієї Інструкції наявних інформаційних ресурсів, які знаходяться на обліку в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату МВС, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, районних, районних у містах, міських, лінійних управлінь (відділів), ректорам вищих навчальних закладів МВС забезпечити вивчення та виконання цієї Інструкції особовим складом, організувати роботу згідно з її вимогами.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази МВС від 30.06.98 N 483 "Про затвердження Положення про комп'ютерну інформаційну підсистему "Оріон-3" та від 17.11.2003 N 1395 "Про інформаційні системи органів внутрішніх справ України".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - начальника Головного штабу генерал-полковника міліції Вербенського М. Г.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

В. о. Міністра
генерал-полковник міліції

М. М. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
10.03.2010 N 75

ІНСТРУКЦІЯ
з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (далі - Інструкція) відповідно до Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 12.10.2009 N 436 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за N 1256/17272, встановлює правила обробки інформації в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі (далі - ІІПС), регулює порядок доступу користувачів органів та підрозділів внутрішніх справ України (далі - ОВС) до інформаційних ресурсів ІІПС.

1.2. Вимоги Інструкції є обов'язковими для виконання особовим складом структурних підрозділів районних, міських, лінійних управлінь (відділів), апаратів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), центрального апарату МВС, навчальних закладів МВС, яким у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством, надано право обробки інформації в ІІПС та її використання.

1.3. В Інструкції наведені нижче терміни вжито у такому значенні:

автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - частина програмно-технічного комплексу ІІПС, що призначена для автоматизації професійної праці користувача і забезпечує обробку інформації у визначеній базі даних ІІПС, відображення на екрані монітора персонального комп'ютера та друк необхідних йому даних (відомостей);

авторизація - надання права користувачу на виконання певних дій в ІІПС, зокрема на одержання певного типу доступу до об'єктів (читання, унесення, записування, дозапис/коригування, видалення/знищення).

база даних (далі - БД) - система програмно-апаратних засобів, призначених для централізованого накопичення і колективного використання даних щодо об'єктів обліку, а також сукупність даних, які передбачають загальні принципи опису, обробки та збереження даних;

виділене робоче місце (далі - ВРМ) - сукупність програмно-технічних засобів, що включає: персональний комп'ютер, периферійне телекомунікаційне обладнання, джерела безперебійного живлення, інше спеціальне обладнання;

дані - інформація (відомості), яка подана у формі, придатній для її обробки засобами обчислювальної техніки;

доступ до інформації - отримання користувачем можливості обробляти інформацію в ІІПС;

електронна картка - окремий запис бази даних, інформацію в якому зафіксовано у вигляді електронних даних, який може бути сформований, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері;

знищення інформації - дії, унаслідок яких інформація в ІІПС зникає (видалення, вилучення);

ім'я (ідентифікатор) користувача - унікальний набір символів, що дозволяє однозначно виділити (визначити) користувача в ІІПС. Ім'я користувача автоматично відображається у всіх опрацьованих ним запитах (роздруківках), фіксується в системних журналах реєстрації роботи користувачів, програмних та технічних засобів ІІПС при обробці інформації;

класифікатор - перелік найменувань ознак об'єктів, у якому ознаки класифікації розподілено на групи і цим групам надано коди у вигляді послідовностей цифр;

користувач - працівник ОВС, якому в установленому Інструкцією порядку надано право доступу до інформації в ІІПС;

об'єкт обліку - сукупність обов'язкових та додаткових реквізитів, які характеризують окрему інформацію (набір відомостей) або її сукупних даних;

обробка інформації - виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення (вилучення), реєстрація, приймання, отримання, передавання інформації, які здійснюються в ІІПС за допомогою технічних і програмних засобів;

пароль - послідовність символів, яку користувач повинен ввести через обладнання вводу інформації, перш ніж він почне обробку інформації в ІІПС. Пароль визначається та використовується користувачем особисто і розголошенню не підлягає;

реквізит - дані або сукупність даних, які відповідають окремій графі паперового документа (ІК), одному полю електронної картки (БД).

Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про оперативно-розшукову діяльність", Положенні про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України (далі - Положення про ІІПС), затвердженого наказом МВС від 12.10.2009 N 436 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за N 1256/17272.

1.4. Скорочення, які зустрічаються у тексті Інструкції:

АДБ

адресно-довідкове бюро

ГІАЦ РФ

головний інформаційно-аналітичний центр МВС Російської Федерації;

ІК

інформаційна картка;

ККУ

Кримінальний кодекс України;

КС

кримінальна справа;

КУпАП

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

МІБ

міждержавний інформаційний банк;

МОКП

Міжнародна організація кримінальної поліції - Інтерпол;

ОРС

оперативно-розшукова справа;

П/Р

приймальник-розподільник;

СІТ (ВІТ)

сектор (відділ) інформаційних технологій ОВС;

УІТ (ВІТ)

управління (відділ) інформаційних технологій ГУМВС, УМВС.

2. Об'єкти обліку та форми надання інформації

2.1. Інформаційними ресурсами (об'єктами обліку) ІІПС є відомості щодо подій, злочинів (правопорушень), осіб, речей, документів, цінностей та іншого майна, які підлягають обліку, відповідно до Положення про ІІПС.

Перелік об'єктів обліку баз даних ІІПС (далі - Перелік об'єктів), строки зберігання відомостей та підстави їх зняття з обліку викладено у додатку 1.

2.2. Облік в ІІПС об'єктів здійснюється на підставі інформації, викладеної в матеріалах, що перебувають у провадженні, розслідуються, на виконанні працівників ОВС (далі - виконавці):

зареєстрованих в ОВС заявах і повідомленнях підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян про злочини, адміністративні правопорушення, аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події;

повідомленнях засобів масової інформації, публічних виступах;

матеріалах дослідчих перевірок, адміністративних та корупційних правопорушень, КС та ОРС, у тому числі, що надійшли з інших ОВС, справ щодо профілактичної роботи стосовно громадян;

повідомленнях (рапортах) працівників ОВС у разі звернення до них громадян або службових осіб із заявами чи повідомленнями про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких;

повідомленнях (рапортах) працівників ОВС, які беруть безпосередню участь у розслідуванні КС, що перебувають у провадженні органів прокуратури, дізнання чи слідства ОВС;

рішеннях органів (посадових осіб), виконання яких покладено на ОВС;

виданих на ім'я особи документах, підписаних нею документах, а також відомостях про особу, зібраних органами внутрішніх справ, державними органами влади та органами місцевого і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень;

паспортах (формулярах) на речі, цінності та інше майно, документах, які знаходяться у державному обігу, офіційних результатах експертних досліджень;

повідомленнях, отриманих працівниками ОВС під час проведення гласних оперативно-розшукових заходів від громадян і посадових осіб, про події, злочини, правопорушення та причетних до них осіб;

повідомленнях, отриманих в ОВС від правоохоронних органів іноземних держав на підставі міжнародних договорів України, угод про співробітництво між МВС і відповідними органами іноземних держав у сфері боротьби із злочинністю.

Перелік підрозділів (служб) ОВС, працівники яких надають та вносять інформацію до баз даних ІІПС (далі - Перелік служб), терміни взяття інформації на облік викладено у додатку 2.

2.3. Облік в ІІПС об'єктів, які проходять за матеріалами КС, дослідчих перевірок, адміністративних та корупційних правопорушень, що перебувають у провадженні, розслідуються, на виконанні прокурорів, слідчих прокуратури, податкової міліції, інших органів державної влади здійснюється працівниками ОВС на підставі зареєстрованих та наданих до ОВС документів.

2.4. Відомості щодо об'єктів обліку до БД ІІПС надаються виконавцями у таких формах:

безпосереднє внесення відомостей до електронних карток БД ІІПС та на підставі них (за потреби) виконання роздруківок паперових документів обліку (ІК);

на паперових документах обліку, відповідно до пункту 4.6 Інструкції, з послідуючим унесенням викладених у них відомостей до електронних карток БД ІІПС.

2.5. Форми паперових документів обліку БД ІІПС:

інформаційна картка на особу - ІК-О (додаток 3);

інформаційна картка на злочин - ІК-ЗЛ (додаток 4);

інформаційна картка на річ, зброю, документ - ІК-Р (додаток 5);

інформаційна картка на культурну цінність - ІК-АН (додаток 6);

інформаційна картка на розшукувану особу - ІК-РО (додаток 7);

інформаційна картка на зареєстровану зброю - ІК-ЗБ (додаток 8);

відомість про зброю - В-ЗБ (додаток 9);

інформаційна картка на транспортний засіб - ІК-ТЗ (додаток 10).

2.6. Форми паперових документів обліку, які надсилаються до ГІАЦ МВС РФ для взяття об'єктів на облік (зняття з обліку) МІБ, відповідно до "Инструкции о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц":

опознавательная карта (приложение N 1);

постановление об объявлении межгосударственного розыска (приложение N 2);

постановление о прекращении межгосударственного розыска (приложение N 4).

2.7. Реєстрації в ІІПС підлягає вся внесена до неї інформація. Присвоєння реєстраційного номера виконується автоматично у момент збереження електронної картки у межах відповідної БД ІІПС.

2.8. Мова формування інформаційних ресурсів ІІПС - українська, для установчих даних осіб - додатково російська і латиниця (пункт 3.2 Інструкції).

На виконання міжнародних договорів України, угод про співробітництво між МВС і відповідними органами іноземних держав у сфері обміну інформацією, які набрали чинності в установленому законодавством порядку, мова формування окремих відомостей щодо об'єктів обліку - російська та/або латиниця (глави 10, 11, 13, 14 Інструкції).

2.9. Забороняється надання та внесення до ІІПС інформації про:

зміст, організацію, результати здійснення комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення злочинів, розголошення яких може створити загрозу національним інтересам і безпеці;

зміст матеріалів дізнання (досудового слідства), якщо розголошення цих відомостей може завдати шкоди національним інтересам і безпеці;

зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці.

3. Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІІПС та паперових документів обліку

3.1. Установчі дані особи - прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження особи вказуються у називному відмінку.

На осіб, які мають подвійне прізвище, до баз даних уносяться окремо 2 варіанти прізвища, які пишуться через дефіс. Наприклад, на особу, яка має прізвище "Петров-Костенко", до електронної картки у реквізит прізвище вноситься - "Петров-Костенко" і додатково з відміткою він же - "Костенко-Петров". У такій же послідовності вносяться відомості на осіб, які мають декілька імен та по батькові, або у випадку отримання інформації щодо зміни установчих даних особи (прізвище, ім'я, по батькові).

3.2. Прізвище, ім'я та по батькові вказуються:

українською та російською мовами відповідно до національного паспорта громадянина України (свідоцтва про народження - для дитини);

українською мовою та латиницею відповідно до закордонного паспорта громадянина України (проїзного документа дитини);

російською мовою та/або латиницею відповідно до документа, який засвідчує особу громадянина іноземної держави або особи без громадянства, а також українською мовою, згідно з правилами транслітерації.

3.3. Місце народження особи - вказується країна, де особа народилася, населений пункт (за наявності відомостей). Щодо осіб, які народилися в Україні або країнах СНД - вказуються: країна, область (республіка, край), район, населений пункт.

3.4. Громадянство - вказується країна, громадянство чи підданство якої має особа.

3.5. Паспорт або інший офіційний документ, який засвідчує особу, - указуються повні дані: вид документа, серія, номер, дата видачі, орган, який видав документ.

3.6. Місце реєстрації та/або місце проживання особи - вказуються адреси, за якими особа зареєстрована та/або проживає на території України.

3.7. Дати вказуються арабськими цифрами в повному обсязі без скорочень. Відсутня у двозначному числі перша цифра дня або місяця доповнюється нулем. День та місяць указується двозначним, а рік - чотиризначним числами.

3.8. Установчі та ідентифікуючі дані зброї:

марка зброї, у тому числі її модель та/або модифікація, уносяться виключно згідно з електронними класифікаторами БД ІІПС;

калібр зброї вказується в метричній або дюймовій системі (без вказування розмірів боєприпасів) відповідно до даних заводів-виробників або висновків результатів експертиз, наприклад: калібр - 9,0 (в мм) або 38 (США), 380 (Велика Британія). У реквізиті калібр для холодної зброї зазначається довжина леза в міліметрах, наприклад: ніж - 140 мм;

рік виготовлення, серія та індивідуальний (заводський) номер зброї вносяться окремо відповідно до маркування та/або паспорта на зброю заводу виробника, експертного висновку.

3.9. З метою уніфікації системи класифікації та кодування інформації в ІІПС відповідні реквізити електронних карток заповнюються згідно з класифікаторами БД ІІПС.

У разі відсутності у відповідному класифікаторі необхідної ознаки (марки, моделі, модифікації, опису) до УІТ (ВІТ), ДІТ надсилається лист, у якому викладаються підстави доповнення (внесення змін) до даного класифікатора, пропонується її визначення (щодо транспортних засобів, зброї, речей, антикваріату, іншого майна, обов'язкове посилання на джерело інформації: друковані довідники, паспорти, формуляри, результати експертних досліджень, відповідний сайт мережі "Інтернет"). Доповнення (внесення змін) в класифікаторах БД ІІПС виконується централізовано адміністраторами ІІПС.

3.10. У електронних картках ІІПС та ІК обов'язково вказуються:

повна назва ОВС;

номер та дата реєстрації матеріалу (справи, протоколу), а також рішення та дата прийняття рішення;

номер реєстрації та дата взяття об'єкта на облік виконавцем;

підстави взяття об'єкта на облік (зняття з обліку);

реєстраційний номер електронної картки відповідної БД ІІПС;

посада та прізвище виконавця - працівника структурного підрозділу (служби) ОВС, яким надано інформацію для внесення (доповнення, зняття з обліку) до ІІПС;

посада та прізвище авторизованого користувача - працівника структурного підрозділу (служби) ОВС, яким унесено інформацію до ІІПС (коригував).

3.11. Як виняток (пункт 4.6 Інструкції) дозволяється заповнення паперових документів обліку кульковою або чорнильною ручкою друкованими літерами, чітко, розбірливо, без виправлень і скорочень.

ІК обов'язково перевіряється керівником структурного підрозділу (служби) ОВС виконавця (у разі відсутності керівника підрозділу - заступником начальника ОВС, на якого покладено функції контролю за станом формування відповідної БД), щодо повноти, об'єктивності, достовірності викладеної в ній інформації, та підписується ними. У разі виявлення помилок, незаповнених обов'язкових реквізитів ІК не підписується та повертається виконавцю для усунення недоліків.

4. Загальний порядок формування інформаційних ресурсів БД ІІПС

4.1. Основою системи функціонування ІІПС є територіальні вузли, які розміщено і функціонують безпосередньо в районних, міських, лінійних управліннях (відділах) ГУМВС, УМВС з підключенням виділеними або комутованими каналами зв'язку до баз даних регіональних (обласних) вузлів ІІПС. Інформаційні ресурси БД ІІПС центрального вузла формуються шляхом об'єднання інформаційних ресурсів БД ІІПС регіональних (обласних) вузлів.

4.2. Відомості щодо об'єкта обліку збираються, перевіряються за наявними обліками БД ІІПС, ставляться на облік, знімаються з обліку та надаються для внесення до відповідної БД ІІПС виконавцем:

працівником структурного підрозділу (служби) ОВС (апарату ГУМВС, УМВС, центрального апарату МВС) на виконанні (у провадженні) якого знаходиться матеріал або на якого покладено обов'язки щодо здійснення обліку відповідних об'єктів;

працівником структурного підрозділу (служби) ОВС, який бере безпосередню участь у розслідуванні КС, що перебуває у провадженні органу прокуратури, дізнання чи слідства ОВС.

4.3. Інформація надається та обробляється в ІІПС відповідно до загальних правил заповнення реквізитів електронних карток БД ІІПС та паперових документів обліку (глава 3 Інструкції).

Категорично забороняється:

унесення до ІІПС недостовірної інформації (невідповідність наданої виконавцем інформації відомостям інших взаємопов'язаних БД ІІПС);

збереження електронної картки в БД ІІПС, у якій відсутні (незаповнені) обов'язкові реквізити або виконано з порушенням вимог глави 3 Інструкції;

взяття об'єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) виконавцем без перевірки цього об'єкта за наявними обліками ІІПС, АДБ.

4.4. Відомості, які вносяться до ІІПС, повинні бути достовірними, без помилок, реально відповідати зібраним матеріалам, забезпечувати однозначне їх тлумачення.

Інформація щодо об'єктів обліку вноситься до електронних карток БД ІІПС відповідно до реквізитів цих карток та класифікаторів БД ІІПС. Відомості заносяться до інформаційних полів, визначених найменуваннями реквізитів відповідної електронної картки.

4.5. Обробка інформації здійснюється з виділених робочих місць, установлених в структурних підрозділах (службах) ОВС, на підставі наданих виконавцями матеріалів, зазначених в пунктах 2.2, 2.3 Інструкції.

Унесення відомостей та доповнень, коригування, зняття з обліку інформації в БД ІІПС виконується упродовж однієї доби тільки авторизованими користувачами - безпосередньо виконавцями або працівниками структурних підрозділів (служб) ОВС (додаток 2), яким надано таке право розпорядником ІІПС відповідно до вимог, викладених у главах 20 та 21 Інструкції.

4.6. У разі відсутності в структурному підрозділі (службі) ОВС фізичного доступу до ІІПС дозволяється надання відомостей щодо об'єктів на паперових документах обліку (пункт 3.11 Інструкції).

На підставі наданих виконавцями ІК відомості вносяться до електронних карток відповідних БД ІІПС авторизованими користувачами - працівниками вищого структурного підрозділу (служби) апарату ГУМВС, УМВС (додаток 2). Зазначені ІК з відмітками про внесення інформації до ІІПС повертаються до виконавців для приєднання їх до первинних матеріалів (справ).

4.7. Унесення коригувань, доповнень, зняття з обліку інформації, крім термінів давності, у ІІПС здійснюється авторизованим користувачем виключно того структурного підрозділу (служби) ОВС, який був ініціатором взяття об'єкта на облік.

4.8. У матеріалі (справі) після внесення відомостей до ІІПС (коригування, зняття з обліку) обов'язково вказується дата та реєстраційний номер електронної картки (запису) у відповідній БД ІІПС, посада та прізвище виконавця.

4.9. Автоматично сформовані та заповнені в ІІПС паперові документи обліку (додатки 3 - 10, приложения N 1, 2, 4), за необхідності, роздруковуються та зберігаються у відповідному матеріалі (КС, ОРС або іншій справі, передбаченій номенклатурою справ). Керівник структурного підрозділу (служби) ОВС виконавця після перевірки роздрукованої ІК щодо повноти, об'єктивності, достовірності внесених до БД ІІПС відомостей підписує та повертає цю картку до виконавця для приєднання її до цього матеріалу (справи). У разі виявлення помилок, відсутності обов'язкових реквізитів, ІК не підписується та повертається до виконавця для усунення недоліків у електронній картці.

Строки зберігання зазначених ІК визначаються строками зберігання матеріалів (справ).

4.10. Зняття об'єкта з обліку БД ІІПС здійснюється виконавцем з обов'язковим зазначенням дати та підстав зняття, крім терміну давності.

Зняття з обліку ІІПС об'єкта за терміном давності здійснюється тільки адміністратором ІІПС відповідного вузла. Термін давності настає з 1 січня року, який іде за роком закінчення встановленого строку перебування об'єкта на обліку.

4.11. Строки перебування об'єктів на обліку, підстави зняття їх з обліку, строки зберігання інформації після зняття об'єктів з обліку ІІПС викладено у Переліку об'єктів (додаток 1).

Електронна картка (інформація) вилучається (знищується) з БД ІІПС після закінчення строків зберігання інформації в ІІПС тільки адміністратором ІІПС відповідного вузла.

4.12. У випадку надходження до УІТ (ВІТ) повідомлення про забезпечення конфіденційності інформації про особу від органу, що забезпечує безпеку осіб, взятих під захист (далі - орган безпеки), відповідно до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", доступ до інформації стосовно цієї особи в БД ІІПС забороняється.

Адміністратор безпеки ІІПС регіонального вузла проводить закриття (блокування) інформації щодо зазначених у повідомленні осіб на строк, вказаний у цьому повідомленні.

Доступ до цієї інформації відновлюється тільки після закінчення строків на заборону або після скасування заборони органом безпеки.

4.13. Персональна відповідальність за об'єктивність, своєчасність, достовірність надання інформації до БД ІІПС покладається на виконавця, відповідального за взяття об'єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС, відповідального за формування обліків відповідної БД ІІПС в ОВС (у разі відсутності керівника підрозділу - на заступника начальника ОВС, на якого покладено функції контролю за станом формування БД ІІПС).

4.14. Відповідальність за розбудову інформаційної мережі в ОВС та підтримку працездатності комп'ютерного обладнання, здійснення супроводу БД ІІПС, контроль за дотриманням правил та технології обробки інформації користувачами, організацію занять (навчання) з ними, проведення аналізу внесеної до ІІПС інформації щодо повноти, своєчасності надання, обробки, виявлених недоліків (помилок, відсутності інформації) покладається на працівників СІТ (ВІТ) ОВС. Інформація щодо стану формування інформаційних ресурсів ІІПС в ОВС доповідається керівництву ОВС.

4.15. Працівники УІТ (ВІТ), на яких покладено функції супроводження відповідних БД ІІПС регіонального вузла, проводять постійний аналіз унесеної інформації щодо повноти, своєчасності обробки, відповідності наданої інформації відомостям інших взаємопов'язаних БД ІІПС, та у разі виявлення недоліків (розбіжностей, помилок, відсутності інформації) інформують керівництво структурних підрозділів ОВС.

Аналітичні довідки та огляди, доповідні записки щодо стану формування та використання інформаційних ресурсів ІІПС в ОВС, виявлених недоліків надаються керівництву ГУМВС, УМВС.

5. Порядок формування БД "Факт"

5.1. Обліку в БД "Факт" підлягають відомості щодо злочинів (правопорушень), подій, які загрожують особистій чи громадській безпеці, надзвичайних подій, викладених у заявах (повідомленнях, рапортах) та зареєстрованих у черговій частині ОВС (далі - ЧЧ) згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

5.2. Відомості до БД "Факт" уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

5.3. У електронній картці БД "Факт" зазначаються:

номер та дата реєстрації матеріалу у журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, або обліку інформації, що не містить явних ознак злочину, ЧЧ ОВС (далі - відповідні журнали ЧЧ);

час надходження заяви, повідомлення про злочин чи подію (дата, години, хвилини);

посада та прізвище працівника ОВС, який прийняв заяву (повідомлення) чи надав рапорт до ЧЧ ОВС;

вид злочину або події, стаття ККУ;

зміст (фабула) заяви (повідомлення) про злочин чи подію, час, місце, засоби, обставини скоєння, характер насильницьких дій та інші відомості (за наявності), відповідно до реквізитів заповнення електронної картки БД "Факт";

хто, коли і в якій формі повідомив про злочин чи подію (прізвище, ім'я, по батькові, адреси реєстрації та проживання, телефон заявника; назва, адреса реєстрації та фактичного розташування установи, підприємства, організації, телефон керівника);

відомості про потерпілого (заявника): прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, громадянство, адреси реєстрації та проживання;

номер, дата, час отримання заявником талона-повідомлення;

відомості про особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, громадянство, адреси реєстрації та проживання;

перелік всіх речей (документів, цінностей, іншого майна) викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обороті у громадян і службових осіб, безгосподарних, що знайдено або вилучено із камер схову вокзалів, портів, аеропортів та зданих до ОВС. За наявності, обов'язково вносяться заводські/фабричні номери речей/агрегатів (транспортних засобів, ІМЕІ мобільних телефонів, документів та іншого майна), індивідуальні особливості цих речей, що дозволяє однозначно їх ідентифікувати;

хто, коли конкретно з керівництва ОВС та органів державної влади (місцевого самоврядування) виїжджав на місце злочину, події (при направленні слідчо-оперативної групи - персональний склад та час її виїзду);

первинні відомості, зібрані слідчо-оперативною групою на місці скоєння злочину: спосіб скоєння, речові докази, види та кількість вилучених слідів, відомості щодо використання зброї (вибухових речовин), транспортних засобів;

відомості щодо об'єкта злочинного посягання, наявність на ньому охорони, сигналізації, хімічної пастки, інші суттєві відомості;

ким і кому доручено розгляд матеріалу, які заходи вжито для його перевірки, хто брав участь у розгляді;

рішення за матеріалом, згідно з вимогами чинного законодавства, за яким номером, коли і ким прийняте;

номер та дата направлення відповіді заявнику.

5.4. У випадку реєстрації матеріалу щодо:

безвісти зниклої особи, виявлення невпізнаного трупа, невідомого хворого (дитини), ЧЧ ОВС негайно інформує працівника підрозділу карного розшуку (щодо дитини - кримінальної міліції у справах дітей) ОВС, відповідального за формування БД "Розшук" в ОВС;

викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обороті, безгосподарних, що знайдено або вилучено із камер схову вокзалів, портів, аеропортів та зданих до ОВС речей (мобільних телефонів, документів, цінностей, іншого майна), ЧЧ ОВС інформує працівника підрозділу карного розшуку (стосовно паспортного документа - громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб) ОВС, відповідальних за формування БД "Річ", "Втрачені документи" в ОВС;

викрадення або втрати зброї, вилучення (добровільної здачі) незареєстрованої зброї, ЧЧ ОВС інформує працівника дозвільної системи ОВС, відповідального за формування БД "Кримінальна зброя" та "Зареєстрована зброя" в ОВС;

незаконного заволодіння транспортним засобом (викрадення або втрати номерного знаку транспортного засобу, виявлення безгосподарного або розшукуваного транспортного засобу) в ЧЧ ОВС протягом 1-ї години вносяться первинні відомості до БД "Угон" (глава 13 Інструкції), про що інформується ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС.

5.5. Унесення доповнень (коригування) відомостей в електронній картці БД "Факт" здійснюється в ЧЧ ОВС тільки на підставі зареєстрованих в ОВС матеріалів, за резолюцією керівника ОВС чи особи, яка виконує його обов'язки, а щодо прийнятого за зареєстрованим матеріалом рішення - тільки на підставі відмітки у відповідному журналі ЧЧ ОВС.

5.6. Працівник СІТ (ВІТ) щодобово перевіряє відповідність рішень, що внесені до БД "Факт" з відомостями єдиного журналу обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, та у разі виявлення розбіжностей інформує ЧЧ ОВС щодо внесення необхідних коригувань в БД "Факт" та відповідному журналі ЧЧ ОВС.

5.7. Зняття інформації з обліку БД "Факт" виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється.

5.8. Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність унесення відомостей до БД "Факт" ОВС покладається на оперативного чергового ЧЧ ОВС та відповідального від керівництва ОВС, а щодо надання відомостей та прийнятого рішення - на виконавця та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС.

5.9. Контроль за станом формування БД "Факт" в ОВС покладається: по лінії роботи ЧЧ - на начальника штабу, по блоку кримінальної міліції - на начальника кримінальної міліції, по блоку громадської безпеки - на начальника міліції громадської безпеки, за порядком порушення КС та їх перекваліфікацією - на заступника начальника ОВС по слідству, загальний - на керівника цього ОВС.

5.10. Загальний контроль за станом формування БД "Факт" в ГУМВС, УМВС покладається на оперативного чергового та начальника ЧЧ ГУМВС, УМВС.

6. Порядок формування БД "Злочин"

6.1. Обліку в БД "Факт" підлягають відомості щодо зареєстрованих злочинів (особливо тяжкі, тяжкі, середньої тяжкості), учинених на території обслуговування ОВС, у тому числі за матеріалами яких заведено ОРС категорії "Злочин", згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

6.2. Відомості до БД "Злочин" уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками оперативних структурних підрозділів (служб) ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

Інформація щодо злочинів, які розслідуються підрозділами боротьби з організованою злочинністю (далі - БОЗ), обліковується у відповідних інформаційних системах служби БОЗ.

6.3. У електронній картці БД "Злочин" зазначаються:

номер та дата реєстрації матеріалу в ЧЧ ОВС, номер та дата порушення КС, номер та дата заведення ОРС категорії "Злочин" (у разі заведення);

вид злочину (вбивство, вуличний грабіж, квартирна крадіжка, інші злочини) та статті ККУ, за якими порушено КС;

відомості про час учинення злочину, місце вчинення, результати огляду та характерні ознаки злочину;

механізм (спосіб) учинення злочину (дії при позбавленні потерпілих життя), приховування слідів злочину;

відомості щодо зброї (вибухових речовин, боєприпасів), яка застосовувалася при вчиненні злочину, обов'язково зазначаючи тип, марку, модель, калібр, кількість нарізів, тип вибухових речовин, принцип дії та інші характеристики (за результатами експертних досліджень);

відомості про знаряддя, засоби, пристрої, які застосовувалися при вчиненні злочину (принесені з собою чи взяті на місці скоєння злочину), їх характерні особливості;

відомості щодо речових доказів, вилучених з місця вчинення злочину;

види та ознаки слідів учинених злочинів та злочинців;

відомості щодо затриманих (підозрюваних) осіб чи невстановлених злочинців (риси зовнішності, прикмети, манери поведінки, зовнішній вигляд);

відомості щодо всіх осіб, які причетні до вчиненого злочину (потерпілі, підозрювані, очевидці) із зазначенням повних анкетних даних (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження), адреси проживання та реєстрації, номери домашнього та мобільного телефонів, прізвиська (клички), належність до злочинних угрупувань, незаконних рухів або організацій, місце роботи та займана посада, вид діяльності, а також вся інша інформація (тільки відкритого характеру), отримана від них стосовно цього злочину;

відомості судово-медичних експертиз щодо потерпілих;

відомості щодо комерційних структур, пов'язаних з особами, причетними до вчинення злочину (назва, статистичний код, адреса, вид діяльності);

відомості щодо викрадених у потерпілих речей (мобільні телефони, транспортні засоби), документів, цінностей та іншого майна;

відомості щодо транспортних засобів, які використовувалися під час учинення злочину (тип, марка, модель, колір, номерний знак);

відомості щодо підроблених грошових знаків (іноземної валюти, цінних паперів), місце та обставини їх вилучення, вартість та кількість, яким способом їх виготовлено, які матеріали та обладнання використано для цього (за висновками експертних досліджень), для металевих грошових знаків - з якого металу їх зроблено;

зміст (фабула) скоєного злочину (тільки відкритого характеру): хронологія та детальний опис обставин учиненого злочину, мотиви, характер насильницьких дій, вся зібрана інформація, яка має відношення до злочину.

6.4. Відомості щодо затриманої особи, яка скоїла злочини або обґрунтовано підозрюється в їх скоєнні, уносяться до БД "Доставлені" та "Контур" відповідно до вимог, викладених у главах 7 та 8 Інструкції.

6.5. Відомості щодо викрадених (вилучених, знайдених, зданих) речей (цінностей, мобільних телефонів), транспортних засобів, документів, зброї, які проходять за зареєстрованим злочином, уносяться до БД "Річ", "Втрачені документи", "Угон", "Кримінальна зброя".

Узяття на облік зазначених об'єктів здійснюється відповідно до вимог, викладених у главах 11 - 14 Інструкції.

6.6. До інформації про злочин, що знаходиться на обліку в БД "Злочин" як нерозкритий, при розкритті злочину або при виявленні додаткових відомостей та обставин учинення його, на підставі зареєстрованих в ОВС матеріалів (ОРС, рапорт, повідомлення) у електронну картку БД "Злочин" уносяться відповідні доповнення.

6.7. Зняття інформації з обліку БД "Злочин" виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється.

6.8. Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність обробки відомостей в БД "Злочин" ОВС покладається на виконавця та його керівника оперативного підрозділу (служби) ОВС.

6.9. Контроль за станом формування БД "Злочин" в ОВС покладається на начальника кримінальної міліції ОВС, загальний - на керівника цього ОВС.

6.10. Загальний контроль за станом формування БД "Злочин" у ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників оперативних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

7. Порядок формування БД "Доставлені"

7.1. Обліку в БД "Доставлені" підлягають особи, доставлені до ОВС згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

7.2. Відомості до БД "Доставлені" в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС (у разі обладнання П/Р обчислювальною технікою та підключенням її до ІІПС регіонального вузла - працівниками П/Р), згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

Унесення фотозображення, опис зовнішності та особливих прикмет доставленої до ОВС особи, яка підлягає обліку в БД "Контур", здійснюється відповідно до вимог, викладених у главі 8 Інструкції.

7.3. У електронній картці БД "Доставлені" зазначаються:

час (дата, години, хвилини) та підстави доставлення особи до ОВС;

номер запису та дата реєстрації особи в книзі обліку осіб, яких доставлено до ЧЧ ОВС або журналі відвідувачів ОВС, реєстраційний номер матеріалу в ЧЧ ОВС;

вид правопорушення, учиненого особою, статті ККУ або КУпАП;

стислий зміст інформації про вчинене правопорушення: час, місце, обставини скоєння;

установчі дані особи (прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреси реєстрації та проживання, дані паспортного документа особи;

відомості, передбачені статтею 261 КУпАП, у випадку складення протоколу про адміністративне затримання особи;

додаткові (за наявності) відомості про особу: прізвиська, приналежність до певного угрупування, руху, організації, "фан-клубу" (назва, країна, місто), місце роботи, посада, спеціальність, номери телефонів;

час та причина вибуття особи з ОВС (дата, години, хвилини, куди вибув, причина).

7.4. Унесення установчих даних осіб до БД "Доставлені" виконується на підставі документів, які засвідчують особу, а у разі відсутності таких - виключно за результатами перевірки відомостей за обліками ІІПС та АДБ. Зазначені дані встановлюються працівником ОВС, який доставив особу до ОВС або на виконанні якого знаходиться матеріал.

Унесення до БД "Доставлені" неперевірених або недостовірних установчих даних категорично забороняється.

7.5. Установчі дані особи, затриманої та доставленої до ОВС або П/Р за бродяжництво, уносяться до БД "Доставлені" після встановлення особи затриманого.

7.6. У випадку доставлення особи, яку:

затримано за скоєння злочину або обґрунтовано підозрюється в його скоєнні, відомості щодо особи вносяться до БД "Злочин" відповідно до вимог, викладених у главі 6 цієї Інструкції;

затримано за правопорушення, скоєне на ґрунті міжнаціональної, міжетнічної, расової або релігійної ворожнечі та встановлення факту приналежності особи до неформального радикально налаштованого угрупування (руху, організації), у електронній картці БД "Доставлені" додатково вказуються: назва угрупування, руху чи організації (установлюється та надається працівником ОВС, який затримав особу);

затримано за правопорушення, скоєне у місцях проведення спортивних заходів або у зв'язку з ними та встановлення факту приналежності особи до певного "фан-клубу", у електронній картці БД "Доставлені" додатково вказуються: назва клубу, місто та країна реєстрації (установлюється та надається працівником ОВС, який затримав особу).

7.7. Зняття інформації з обліку БД "Доставлені" виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється.

7.8. Персональна відповідальність за обов'язкову перевірку особи за наявними обліками, установлення достовірності установчих даних особи, повноти і своєчасність надання та внесення інформації до БД "Доставлені" покладається на працівника, який доставив особу до ОВС (П/Р), оперативного чергового ЧЧ ОВС та відповідального від керівництва ОВС.

7.9. Контроль за станом формування БД "Доставлені" в ОВС покладається на заступників начальника ОВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, загальний - на керівника цього ОВС.

Контроль за станом формування БД "Доставлені" в П/Р покладається на керівника цього закладу.

7.10. Загальний контроль за станом формування БД "Доставлені" в ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників структурних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

8. Порядок формування БД "Контур"

8.1. Обліку в БД "Контур" підлягають електронні фотографії, опис зовнішності та особливих прикмет осіб згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

8.2. Відомості до БД "Контур" в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС (у разі обладнання П/Р обчислювальною технікою та підключенням її до ІІПС регіонального вузла - працівниками П/Р), згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції, а у випадках, передбачених пунктом 8.8 Інструкції - працівниками СІТ, УІТ (ВІТ).

8.3. Фотографування, опис зовнішності та особливих прикмет особи проводиться у випадках:

відсутності в БД "Контур" електронних фотографій, опису зовнішності та особливих прикмет особи;

термін останнього фотографування особи, яка перебуває на обліку в БД "Контур", перевищує 1 рік або у разі наявності змін зовнішнього вигляду цієї особи.

На зйомках особа, яку фотографують, повинна бути зображена зі звичайним виразом обличчя, без головного убору, волосся її повинно бути зачесане (у жінок волосся не повинно затуляти вушну раковину).

8.4. Інформація до БД "Контур" уноситься у кімнаті документування ЧЧ ОВС.

У разі відсутності окремого приміщення для розташування кімнати документування, дозволяється сумісне використання приміщення (кімнати) для документування та проведення слідчих дій.

8.5. Розміри та освітлення кімнати документування повинні забезпечувати якісне фотографування, опис характерних рис і прикмет особи.

Обладнання кімнати документування:

спеціально відведене місце розміщення особи для фотографування;

шкала виміру зросту до 220 см;

обладнання для безтіньового освітлення (фотоспалах або декілька фотоспалахів, освітлювачі);

техніка для фотографування (фотокамера, штатив);

комп'ютерна техніка (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор типу "миша", принтер, сканер).

8.6. У електронній картці БД "Контур" зазначається:

дата фотографування особи в ОВС, а у разі сканування фотографії - дата її виконання;

номер запису та дата реєстрації особи в журналі доставлених до ЧЧ ОВС або журналі відвідувачів ОВС;

установчі дані особи (прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце народження);

електронні фотографії особи (не нижче нижньої частини грудей у трьох видах: анфас - спереду, погрудний у правий профіль, напівпрофіль з поворотом голови вправо), обличчя особи повинно займати не менше 70 % від загальної площі фотографії. Дозволяється додатково фотографування в повний зріст з поворотом всього корпусу і голови півоберта вправо;

електронні фотозображення татуювань (за наявності);

опис зовнішності та особливих прикмет особи, відповідно до типового опису зовнішнього вигляду особи за методом словесного портрета (додаток 11).

8.7. У випадку неможливості доставлення правопорушника до ЧЧ ОВС фотографування, опис зовнішності та особливих прикмет особи проводиться безпосередньо на місці затримання. Після прибуття працівників слідчо-оперативної групи або групи документування до ОВС електронні фотографії особи та зібрані відомості вносяться до БД "Контур" у ЧЧ ОВС.

8.8. На осіб, яких неможливо доставити для фотографування до ЧЧ ОВС (оголошені у розшук, проведення профілактичної роботи за місцем реєстрації особи, згідно з отриманими з інших ОВС матеріалів), разом із матеріалами про взяття їх на облік до СІТ або УІТ (ВІТ) надаються фотокартки розміром не менше 5 х 6 см, на яких особа зображена не нижче нижньої частини грудей - анфас (за можливістю, профіль і напівпрофіль), а також (за наявності) опис зовнішності та особливих прикмет особи. Фотокартки використовуються, якщо їх зробленено не більше ніж за 2 - 3 роки до часу взяття особи на облік.

Як виняток, дозволяється сканування наявної фотокартки на обвинувачених, які переховуються від органів дізнання, слідства чи суду, до отримання на них фотографій, що відповідають вищевказаним вимогам.

Після сканування фотокарток електронні фотографії особи вносяться до БД "Контур" авторизованим користувачем - працівником підрозділу інформаційних технологій, якому надано право внесення електронного фотозображення в ІІПС.

8.9. Зняття інформації з обліку БД "Контур" виконується тільки в УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється.

8.10. Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність надання та внесення інформації до БД "Контур" покладається на:

працівника ОВС, який доставив особу до ОВС, оперативного чергового ЧЧ ОВС та відповідального від керівництва ОВС (облік БД "Доставлені");

працівника ОВС, на виконанні якого знаходиться матеріал або на якого покладено обов'язки щодо ведення відповідної категорії обліку осіб, та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС (облік БД "Особа", "Розшук").

8.11. Контроль за станом формування БД "Контур" в ОВС покладається на заступників начальника ОВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, загальний - на керівника цього ОВС.

Контроль за станом формування БД "Контур" в П/Р покладається на керівника цього закладу.

8.12. Загальний контроль за станом формування БД "Контур" у ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників структурних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

9. Порядок формування БД "Особа"

9.1. Обліку в БД "Особа" підлягають особи, які вчинили правопорушення та щодо яких здійснюється профілактична робота працівниками ОВС згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

9.2. Відомості до БД "Особа" в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками СІТ, УІТ (ВІТ) (у разі обладнання П/Р обчислювальною технікою та підключенням її до ІІПС регіонального вузла - працівниками П/Р), згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

9.3. Унесення установчих даних осіб до БД "Особа" виконується на підставі документів, які засвідчують особу, а у разі відсутності таких - виключно за результатами перевірки відомостей за обліками ІІПС та АДБ, офіційно отриманих відповідних матеріалів щодо особи з іншого ОВС. Зазначені дані встановлюються виконавцем - працівником ОВС, у якого на виконанні знаходиться матеріал (справа) щодо цієї особи або на якого покладено обов'язки щодо ведення обліку осіб відповідної категорії в ОВС.

9.4. Відомості щодо осіб, які обліковуються в БД "Особа" (додаток 1 пункти 5.1 - 5.14), підлягають унесенню до БД "Контур".

Унесення фотозображення, опис зовнішності та особливих прикмет зазначених осіб до БД "Контур" здійснюється відповідно до вимог, викладених у главі 8 Інструкції.

9.5. У електронній картці БД "Особа" зазначаються:

установчі дані особи (прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреси реєстрації та фактичного проживання, дані паспортного документа особи;

вид та строки останнього покарання, статті ККУ, дата звільнення з останнього місця позбавлення волі;

категорія обліку особи, підстави взяття її на облік, за наявності - додаткове "забарвлення" (гастролер, "злодій в законі", кримінальний авторитет, кіллер, утримувач притону, виготовлення, перевезення, збут наркотиків або зброї, сутенер, торгівля людьми та інші види відповідно до класифікатора БД);

реєстраційний номер, дата матеріалу (КС, протоколу про адміністративне правопорушення);

порядковий номер запису в журналі профілактичної роботи (номер реєстрації справи/картки щодо профілактичної роботи) та дата взяття особи на профілактичний облік в ОВС;

вид правопорушення, учиненого особою, статті ККУ (КУпАП);

стислий зміст інформації (фабула): час, місце, опис обставин скоєння правопорушення, мотиви, характер насильницьких дій, зібрана інформація, що має відношення до правопорушення;

додаткові відомості (за наявності) про особу: прізвиська, приналежність до певного угрупування, руху, організації, "фан-клубу" (назва, країна, місто), місце роботи, посада, спеціальність, номери телефонів;

інші відомості (за наявності) відповідно до реквізитів заповнення електронних карток БД "Особа".

9.6. Узяття на облік осіб, зазначених у пунктах 5.1 - 5.3, 5.9 Переліку об'єктів (додаток 1), виконується за місцем скоєння правопорушення, а всіх інших - виключно в ОВС за місцем реєстрації або постійного місця проживання особи.

Якщо затримана особа зареєстрована або постійно проживає на території обслуговування іншого ОВС, виконавець направляє повідомлення та відповідні матеріали до цього ОВС для прийняття рішення про взяття зазначеної особи на профілактичний облік за місцем її реєстрації або постійного місця проживання.

9.7. На осіб, які зазначені у пунктах 5.1, 5.2 Переліку об'єктів (додаток 1), у разі зняття з обліку особи на підставі зміни категорії обліку, у електронній картці (нова електронна картка не заводиться) проставляється дата зняття цієї категорії та додатково вказується нова категорія обліку (додаток 1, пункти 5.2 - 5.4).

Категорія обліку "адміністративний нагляд" або "формальний нагляд" (додаток 1, пункти 5.5, 5.6) проставляється в одній електронній картці тільки разом з категорією "раніше судимий" (додаток 1, пункт 5.4).

У всіх інших випадках, якщо особа одночасно належить до декількох категорій обліку, кожна інформація про взяття особи на відповідний облік до БД "Особа" вноситься окремо.

9.8. У разі відсутності в ОВС довідки про наслідки розгляду КС судом (форма 6) дозволяється вносити інформацію до БД "Особа" на підставі офіційно зареєстрованого в ОВС матеріалу (повідомлення), що надійшов від органу (установи) виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України щодо особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково (додаток 1, пункт 5.3).

9.9. На осіб, яких зазначено у пункті 5.4 Переліку об'єктів (додаток 1), у разі неприбуття їх з місць позбавлення волі до вибраного місця проживання в установлені строки, дільничний інспектор міліції надає до СІТ (ВІТ) наявні відомості про цю особу, а в електронній картці вказується категорія обліку особи "раніше судимий" та проставляється відмітка - "не прибув до вибраного місця проживання".

9.10. Інформація стосовно осіб (додаток 1, пункти 5.15 - 5.17) уноситься до БД "Особа" тільки на підставі матеріалів, офіційно зареєстрованих в ОВС, у тому числі отриманих від правоохоронних органів держав СНД (держав - членів Інтерполу) та наданих працівниками апаратів оперативних підрозділів (служб) ГУМВС, УМВС (додаток 2), які супроводжують ці категорії осіб.

9.11. Інформація стосовно громадян України (додаток 1, пункти 5.18, 5.19), яких було засуджено за скоєння злочинів або звільнено з місць позбавлення волі держав СНД (держав - членів Інтерполу), уноситься до БД "Особа" тільки на підставі матеріалів, офіційно отриманих від правоохоронних органів цих країн.

9.12. Зняття інформації з обліку БД "Особа" виконується тільки в СІТ, УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

9.13. З метою забезпечення достовірності інформації, яка зберігається в БД "Особа", виконавець, який відповідає за взяття на облік (надання доповнень, зняття з обліку) підоблікових осіб, не менше одного разу на три місяці здійснює звірки осіб відповідно до журналу профілактичної роботи з наявними обліками ІІПС та у разі виявлення розбіжностей надає до СІТ, УІТ (ВІТ) відповідну інформацію.

9.14. Персональна відповідальність за обов'язкову перевірку особи за наявними обліками, установлення достовірності установчих даних особи, повнота і своєчасність надання інформації до БД "Особа" покладається на виконавця та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС, відповідального за взяття на облік особи (надання доповнень, зняття з обліку) в ОВС (додаток 2).

9.15. Контроль за станом формування БД "Особа" в ОВС покладається на заступників начальника ОВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, загальний - на керівника цього ОВС.

9.16. Загальний контроль за станом формування БД "Особа" в ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників структурних підрозділів (служб) апаратів ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

10. Порядок формування БД "Розшук"

10.1. Ведення обліків БД "Розшук" здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, щодо розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти та в інших випадках, передбачених законами України.

Обліку в БД підлягають особи, оголошені у державний, міждержавний, міжнародний розшук згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

10.2. Відомості до БД "Розшук" в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками карного розшуку (щодо дітей - кримінальної міліції у справах дітей) ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

10.3. Відомості до БД "Розшук" уносяться тільки на підставі зареєстрованих в ОВС:

постанови судді, слідчого ОВС (прокуратури) про оголошення особи в розшук та обрання запобіжного заходу;

супровідного листа про передоручення розшуку особи іншому ОВС;

заяви або повідомлення про безвісне зникнення особи;

повідомлення про виявлення невідомого хворого (дитини), який не в змозі надати інформацію про себе в силу хвороби (малолітнього віку) або цього не бажає;

повідомлення про виявлення невпізнаного трупа особи.

10.4. У електронній картці АРМ "Розшук" (категорії "розшук" та безвісти зниклий") зазначаються:

дата надходження заяви, повідомлення та дата зникнення особи;

номер та дата реєстрації матеріалу у відповідному журналі ЧЧ ОВС;

відомості про розшукувану особу: прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата та місце народження, громадянство, адреси реєстрації та проживання, паспортні дані особи;

відомості всіх паспортних документів (національний паспорт, закордонні паспорти) розшукуваної (безвісти зниклої) особи: номер, серія, дата та орган видачі паспортного документа;

електронна фотографія особи - анфас, не нижче нижньої частини грудей (за можливістю у трьох видах: анфас, профіль, напівпрофіль, а також обличчя, яке повинно займати не менше 70 % від загальної площі фотозображення);

електронні фотозображення татуювань та фізичних вад (за наявності);

опис зовнішності та особливих прикмет особи, відповідно до реквізитів заповнення електронної картки АРМ "Розшук";

номер КС, дати порушення та прийняття рішення про призупинення КС (пункт 1 статті 206 КПК України);

статті ККУ, які інкримінуються розшукуваній особі;

дати направлення статистичних карток Ф1.1 та Ф.3 до підрозділу інформаційних технологій;

запобіжний захід, ким санкціонований (найменування суду, органу прокуратури), прізвище та посада, дата затвердження (винесення);

категорія та вид розшуку, причина розшуку, структурний підрозділ (служба) ОВС, який здійснює розшук;

інформація (фабула) щодо зникнення особи, час, місце, обставини зникнення;

дактилоскопічна формула (за наявності);

відмітки про інформування Державної прикордонної служби, розміщення інформації у мережі "Інтернет" (сайт МВС);

відмітки про оголошення в міждержавний та/або міжнародний розшук, дата оголошення;

номер та дата заведення ОРС категорії "Розшук" (у разі заведення), прізвище: виконавця, який завів ОРС, його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС, керівника ОВС, який затвердив постанову про заведення ОРС;

телефони та адреси електронної пошти виконавця, ЧЧ ОВС, ЧЧ ГУМВС, УМВС;

інші обов'язкові відомості відповідно до реквізитів заповнення електронної картки БД "Розшук".

10.5. У електронній картці АРМ "Пізнання" (категорії "невідомий хворий", "невідома дитина", "невпізнаний труп") зазначаються:

дата надходження повідомлення та дата виявлення невідомого хворого чи дитини, невпізнаного трупу особи;

номер та дата реєстрації матеріалу у відповідному журналі ЧЧ ОВС;

категорія, вид розшуку, підстава взяття на облік;

опис зовнішності та особливих прикмет особи, відповідно до реквізитів заповнення електронної картки АРМ "Пізнання";

електроні фотографії особи, фотозображення татуювань та фізичних вад;

номер КС, дата порушення, стаття ККУ (за наявності);

відомості (фабула) щодо виявлення особи (трупа), час, місце, обставини;

стан невпізнаного трупу особи, причина смерті, номер та дата протоколу розтину;

дактилоскопічна формула (за наявності);

відмітка про розміщення інформації у мережі "Інтернет" (сайт МВС);

відмітка та дата направлення відомостей до МІБ ГІАЦ МВС РФ;

номер та дата заведення відповідної справи (у разі заведення), прізвище виконавця, який завів справу, його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС, керівника ОВС, який затвердив постанову про заведення справи;

телефони та адреси електронної пошти виконавця, ЧЧ ОВС, ЧЧ ГУМВС, УМВС;

інші обов'язкові відомості відповідно до реквізитів заповнення електронної картки АРМ "Пізнання".

10.6. У обов'язковому порядку відомості щодо всіх паспортних документів розшукуваної (безвісти зниклої) особи (додаток 1 пункт 12.3) уносяться до БД "Втрачені документи" (глава 12 Інструкції).

10.7. Відомості щодо розшукуваних та безвісти зниклих осіб, невідомих хворих (дітей), у разі оголошення їх у міждержавний розшук, а також стосовно невстановлених трупів осіб, уносяться російською мовою згідно з реквізитами електронних карток АРМ "Пізнання" та АРМ "Розшук".

Роздруковані та підписані посадовими особами ОВС ІК (приложения N 1, 2, 4 "Инструкции о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц") надсилаються до МІБ за схемою: ОВС - УІТ (ВІТ) - ДІТ - ГІАЦ МВС РФ.

10.8. Відомості щодо осіб, які переховуються від правоохоронних органів країн СНД, уноситься до БД "Розшук" російською мовою (отримуються в електронному вигляді з ГІАЦ МВС РФ та обробляються адміністратором ІІПС центрального вузла в автоматизованому режимі), а які переховуються від правоохоронних органів держав - членів Інтерполу - латиницею (отримуються в електронному вигляді з МОКП Інтерполу та обробляються авторизованими користувачами - працівниками Робочого Апарату Укрбюро Інтерполу в Україні).

10.9. Зняття об'єкта з обліку БД "Розшук" виконується відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

У зв'язку з передорученням розшуку особи іншому ОВС зняття з обліку особи ініціатором розшуку здійснюється протягом доби тільки після взяття її на облік в ОВС, якому передоручено розшук.

10.10. У разі оголошення розшукуваних осіб у міжнародний розшук (припинення розшуку) авторизованим користувачем - працівником Робочого апарату Укрбюро Інтерполу в Україні у відповідні поля електронної картки БД "Розшук" уносяться необхідні відомості та дата оголошення (припинення) міжнародного розшуку.

10.11. З метою забезпечення достовірності інформації, яка зберігається в БД "Розшук", виконавець, який відповідає за взяття на облік (надання доповнень, зняття з обліку) підоблікових осіб, не менше одного разу на місяць здійснює звірки, відповідно до журналу реєстрації ОРС, єдиного журналу обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, з обліками БД "Розшук", "Факт", "Доставлені", "Особа", і у разі виявлення розбіжностей уносить необхідні доповнення (коригування).

10.12. Персональна відповідальність за достовірність, своєчасність, повноту наданої інформації до БД "Розшук" покладається на виконавця та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС, відповідального за взяття об'єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) в ОВС (додаток 2).

10.13. Контроль за станом формування БД "Розшук" в ОВС покладається на начальника кримінальної міліції ОВС, загальний - на керівника цього ОВС.

10.14. Загальний контроль за станом формування БД "Розшук" в ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників оперативних структурних підрозділів (служб) апаратів ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

11. Порядок формування БД "Річ"

11.1. Обліку в БД "Річ" підлягають відомості щодо речей, викрадених, вилучених з ознаками підробки, заборонених або обмежених в обороті у громадян і службових осіб, безгосподарних, що знайдено або вилучено із камер схову вокзалів, портів, аеропортів та зданих до ОВС згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

11.2. Відомості до БД "Річ" уносяться авторизованими користувачами - працівниками карного розшуку ОВС, а у випадку, передбаченому пунктом 11.7 Інструкції, додатково - працівниками СІТ, УІТ (ВІТ), згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

Узяття на облік речей виконується виключно в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, матеріалу).

11.3. Узяття на облік номерної речі, цінного паперу без індивідуального заводського (фабричного) номера, а щодо мобільного телефону без номера ІМЕІ, до АРМ "Номерна річ" - забороняється.

Відомості щодо викрадених (утрачених, вилучених) речей, які не підпадають обліку в БД "Річ", уносяться до розділу "Речі" БД "Факт" в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, матеріалу).

11.4. Взяття на облік АРМ "Антикваріат" культурної цінності виконується тільки на підставі офіційного документа, який підтверджує її належність до об'єктів матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення:

свідоцтва про включення культурної цінності до Державного реєстру національного культурного надбання, Національного архівного фонду, Музейного фонду України;

документа, що підтверджує право власності заявника на культурну цінність;

свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (з території інших держав);

матеріалів (висновку) державної експертизи, яка має право проведення експертизи культурних цінностей;

орденської книжки або нагородного посвідчення.

11.5. У електронній картці АРМ "Номерна річ" БД "Річ" зазначаються:

номери та дати реєстрації заяви, КС (матеріалу про відмову у порушенні КС, протоколу вилучення/знайдення) в ОВС;

установчі дані особи, у якої викрадено (вилучено) річ (прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреси реєстрації та проживання;

відомості щодо установи, звідки викрадено річ: назва, статистичний код, адреса, вид діяльності;

найменування номерної речі (марка, модель);

категорія обліку речі, підстави взяття її на облік (зняття з обліку);

індивідуальний (заводський) номер та рік випуску, номери вузлів (агрегатів), для мобільного телефону - абонентський номер та ІМЕІ;

дата, час, місце та обставини викрадення (вилучення, знайдення), характерні особливості речі;

інші відомості (за наявності) відповідно до реквізитів заповнення електронної картки АРМ "Номерна річ".

11.6. У електронній картці АРМ "Антикваріат" БД "Річ" зазначаються:

номери та дати реєстрації заяви, КС (матеріалу про відмову у порушенні КС, протоколу вилучення/знайдення) в ОВС;

установчі дані особи, у якої викрадено (вилучено) культурну цінність (прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреси реєстрації та проживання;

відомості щодо установи, звідки викрадено культурну цінність: назва, статистичний код, адреса, вид діяльності;

найменування культурної цінності, категорія обліку, підстави взяття її на облік (зняття з обліку);

дата, час, місце та обставини викрадення (вилучення, знайдення), характерні особливості культурної цінності;

обов'язкове фотографічне зображення (ескізний або детальний малюнок) та опис культурної цінності, номер та дата реєстрації офіційного документа, який підтверджує її належність до об'єктів культурних цінностей;

відомості (за наявності) щодо вилученої (знайденої) культурної цінності за висновками експертних досліджень;

інші відомості (за наявності) відповідно до реквізитів заповнення електронної картки АРМ "Антикваріат".

11.7. Після внесення первинних відомостей щодо культурної цінності до АРМ "Антикваріат", її фотокартки або електронні фотозображення, які були отримані від заявника (викрадення) або експерта (вилучення, знайдення), надаються до СІТ, УІТ (ВІТ).

Електронне зображення культурної цінності після сканування фотокартки або з відповідного носія (дискета, компакт-диск, інший електронний носій) уноситься до АРМ "Антикваріат" авторизованим користувачем - працівником підрозділу інформаційних технологій.

11.8. У випадку, коли викрадені (вилучені, знайдені, здані) речі не підлягають постановленню на облік, а викрадені - знайдені "по гарячих слідах", до матеріалів долучається довідка (пишеться у довільній формі) про відсутність по цьому матеріалу речей, які підлягають постановленню на облік до БД "Річ", за підписом виконавця та його керівника підрозділу.

11.9. У журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинено або готуються, ЧЧ ОВС виконавцем обов'язково вказується перелік викрадених (вилучених) речей та дата взяття речей на облік в БД "Річ" або проставляється відмітка про відсутність за даним матеріалом речей, які підлягають поставленню на облік до БД "Річ". Роздруковані ІК-Р, ІК-Ан (додатки 5, 6) або довідка приєднуються до зазначеного матеріалу (КС, ОРС).

11.10. Зняття об'єкта з обліку БД "Річ" виконується відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

11.11. Персональна відповідальність за достовірність, повноту, своєчасність надання інформації до БД "Річ" ІІПС покладається на виконавця та керівника підрозділу карного розшуку ОВС, відповідального за взяття об'єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) в ОВС (додаток 2).

11.12. Контроль за станом формування БД "Річ" в ОВС покладається на начальника кримінальної міліції, загальний - на керівника цього ОВС.

11.13. Загальний контроль за станом формування БД "Річ" у ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівника підрозділу карного розшуку ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

12. Порядок формування БД "Втрачені документи"

12.1. Обліку в БД "Втрачені документи" підлягають відомості щодо документів (бланків документів) викрадених, утрачених, вилучених (з ознаками підробки) у громадян і службових осіб, паспортів померлих громадян України не зданих до ОВС, паспортів осіб, які знаходяться в розшуку, та які мають індивідуальні заводські (фабричні) номери і знаходяться у державному обігу згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

12.2. Відомості до БД "Втрачені документи" вносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками підрозділу громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб (далі - ГІРФО) та карного розшуку ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

12.3. Узяття на облік утрачених паспортних документів та паспортів померлих громадян України, не зданих до ОВС, виконується в ОВС за місцем реєстрації особи, а викрадених (вилучених) документів, паспортів осіб, які знаходяться у розшуку - за місцем реєстрації заяви (рапорту).

12.4. При зверненні громадянина про втрату (викрадення) паспортного документа до ОВС, який його видав, термін унесення інформації до БД "Втрачені документи" - 3 доби з часу реєстрації заяви про втрату (викрадення) паспортного документа.

У випадку звернення громадянина до ОВС про викрадення паспортного документа (не за місцем видачі), термін унесення інформації до БД "Втрачені документи" - 3 доби з часу надходження матеріалів про підтвердження видачі паспортного документа з ОВС, який видавав документ.

12.5. У БД "Втрачені документи" підлягають обліку відомості про:

паспортні документи, стосовно втрати яких особами, які були їх власниками, подано письмову заяву до ГІРФО ОВС за місцем їх реєстрації;

паспорти, що не були здані (вилучені) до ОВС після смерті особи;

паспорти з ознаками підробки, які вилучено або знайдено;

документи, про викрадення яких особами, які були їх власниками, подано письмову заяву до ЧЧ ОВС за місцем учинення злочину або за місцем реєстрації (постійного проживання);

бланки документів, факт викрадення (утрати) яких зареєстровано в ОВС;

усі паспортні документи, що були видані особі, яка знаходиться у розшуку.

12.6. У електронній картці БД "Втрачені документи" зазначаються:

номери та дати реєстрації заяви, КС (матеріалу про відмову в порушенні КС, протоколу вилучення/знайдення) у ОВС;

дата, час, місце, обставини викрадення (вилучення, знайдення);

найменування документа, категорія обліку, підстави взяття його на облік (зняття з обліку);

серія та номер документа, дата видачі, орган, який видав документ;

відомості результатів експертних досліджень;

установчі дані особи, у якої викрадено (вилучено) документ (прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреси реєстрації та проживання;

відомості щодо установи, звідки викрадено документ: назва, статистичний код, адреса, вид діяльності.

12.7. Унесення відомостей щодо паспортного/номерного документа без індивідуального заводського (фабричного) номера до БД "Втрачені документи" - забороняється.

Інформація стосовно викрадених (утрачених, вилучених) документів, що не підпадають обліку в БД "Втрачені документи", уноситься до розділу "Речі" БД "Факт" в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, матеріалу).

12.8. У випадку, коли викрадені (втрачені, вилучені) документи не підлягають постановленню на облік, а викрадені - знайдені "по гарячих слідах", до матеріалів долучається довідка (довільної форми) про відсутність за цим матеріалом документів, які підлягають поставленню на облік до БД "Втрачені документи" за підписом виконавця та його керівника підрозділу.

12.9. У журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинено або готуються, ЧЧ ОВС виконавцем обов'язково вказується перелік викрадених (вилучених) документів та дата взяття їх на облік в БД "Втрачені документи" або проставляється відмітка про відсутність за даним матеріалом документів, які підлягають постановленню на облік до БД "Втрачені документи". Роздруковані ІК-Р (додаток 5) або довідка приєднуються до зазначеного матеріалу (КС, ОРС).

12.10. Зняття об'єкта з обліку БД "Втрачені документи" виконується відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

У зв'язку з передорученням розшуку особи іншому ОВС, зняття з обліку паспортних документів ініціатором розшуку здійснюється протягом доби тільки після взяття їх на облік в ОВС, якому передоручено розшук.

12.11. Персональна відповідальність за достовірність, своєчасність, повноту наданої інформації до БД "Втрачені документи" покладається на виконавця та його керівника структурного підрозділу (служби) ОВС, відповідального за взяття об'єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) в ОВС (додаток 2).

12.12. Контроль за станом формування БД "Втрачені документи" в ОВС покладається на заступників начальника ОВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, загальний - на керівника цього ОВС.

12.13. Загальний контроль за станом формування БД "Втрачені документи" в ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників структурних підрозділів (служб) апаратів ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

13. Порядок формування БД "Угон"

13.1. Обліку в БД "Угон" підлягають відомості щодо транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів та мопедів), які розшукуються, а також виявлених безгосподарних, у тому числі викрадені та втрачені державні номерні знаки транспортних засобів (далі - ТЗ) згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

13.2. Відомості до БД "Угон" уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками ЧЧ ОВС та ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

Взяття на облік ТЗ виконується виключно в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, рапорту).

13.3. У електронній картці БД "Угон" зазначаються:

номер та дата реєстрації заяви (повідомлення) в ЧЧ ОВС;

установчі дані особи, у якої викрадено (виявлено) ТЗ: прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце народження, громадянство, адреси реєстрації та проживання;

відомості щодо установи, звідки викрадено ТЗ: назва, статистичний код, адреса, вид діяльності;

дата, час, місце, обставини незаконного заволодіння (виявлення);

відомості щодо ТЗ: державний номерний знак, найменування (марка, модель), колір, рік випуску, заводські номери кузова (шасі) та двигуна, серія і номер реєстраційних документів ТЗ, дата та місце реєстрації, характерні особливості ТЗ, у тому числі за результатами експертних досліджень ТЗ;

категорія обліку ТЗ, підстави взяття на облік (зняття з обліку);

номер та дата реєстрації КС (протоколу знайдення) в ОВС;

інші відомості (за наявності) відповідно до реквізитів заповнення електронної картки БД "Угон";

телефони, адреси електронної пошти виконавця, ЧЧ ОВС, ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС.

13.4. Первинні відомості щодо викрадених (виявлених) ТЗ, упродовж однієї години вносяться до БД "Факт", "Угон", про що негайно інформуються (каналами зв'язку, електронної пошти, телетайпом) оперативні чергові ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС та ЧЧ ГУМВС, УМВС.

Працівники добового наряду ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС протягом 30 хвилин після отримання повідомлення (орієнтування) перевіряють за картотечними обліками реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ достовірність унесених до БД "Факт" та "Угон" відомостей щодо ТЗ і його власника. У разі наявності неповних даних та/або виявлення розбіжностей авторизований користувач - працівник ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС уносить коригування до електронної картки БД "Угон", проводить її підтвердження та повідомляє ЧЧ ОВС про необхідність унесення доповнень (коригувань) до електронної картки БД "Факт".

Якщо звірення потребує міжміського зв'язку, то підтвердження електронної картки проводиться протягом однієї години після отримання необхідних відомостей щодо ТЗ.

13.5. Унесення відомостей до БД "Угон" про прийняте рішення (порушення КС, відмова в порушенні КС, направлення за належністю), за яким номером, коли і ким прийняте - здійснюється в ЧЧ ОВС на підставі запису у відповідному журналі ЧЧ ОВС та внесених відомостях до БД "Факт".

13.6. Відомості щодо ТЗ, які розшукуються правоохоронними органами країн СНД та держав - членів Інтерполу, уносяться до БД "Угон" в автоматизованому режимі (отримуються в електронному вигляді з ГІАЦ МВС РФ та обробляються адміністратором ІІПС центрального вузла).

У випадку виявлення невідповідностей стосовно зазначених ТЗ, які знаходяться на обліку БД "Угон" та централізованого обліку банків даних Генерального секретаріату Інтерполу (м. Ліон, Франція), авторизованим користувачем - працівником Робочого апарату Укрбюро Інтерполу в Україні, на підставі отриманого від правоохоронних органів держави-ініціатора розшуку підтвердження інформації щодо припинення розшуку зазначених ТЗ, у відповідні поля електронної картки БД "Угон" уносяться зазначені відомості та дата припинення міжнародного розшуку.

13.7. Зняття об'єкта з обліку БД "Угон" виконується відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

У зв'язку з передорученням розшуку особи іншому ОВС зняття з обліку ТЗ ініціатором розшуку здійснюється протягом доби тільки після взяття його на облік в ОВС, якому передоручено розшук.

13.8. ЧЧ ОВС упродовж однієї години повідомляє ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС та ЧЧ ГУМВС, УМВС щодо виявленого (розшуканого) ТЗ, а також указує: хто надав матеріали для зняття ТЗ з обліку та дані цього ТЗ (державний номер, марка, колір, номер двигуна, кузова, шасі).

ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС протягом 30 хвилин після отримання повідомлення уточнює наявність та відповідність відомостей щодо виявленого ТЗ в БД "Угон" з БД "Факт" та підтверджує зняття ТЗ з обліку.

13.9. Роздруківки ІК-ТЗ (додаток 10) БД "Угон" та електронної картки БД "Факт" про взяття на облік (зняття з обліку) ТЗ підшиваються до справи-накопичувача, яка зберігається в ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС.

13.10. Керівники УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС, з метою виявлення фактів незаконної реєстрації ТЗ, які знаходяться в розшуку, щомісячно організовують проведення звірок інформаційного масиву зареєстрованих ТЗ із масивом БД "Угон".

Результати цих звірок до 5 числа наступного за звітним місяця начальник ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС направляє до ДДАІ МВС.

13.11. Персональна відповідальність за достовірність, своєчасність, повноту надання інформації до БД "Угон" покладається на оперативних чергових ЧЧ ОВС та ЧЧ УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС, відповідальних за взяття об'єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) в ОВС (додаток 2).

13.12. Контроль за станом формування БД "Угон" в ОВС покладається на начальника кримінальної міліції ОВС, загальний - на керівника цього ОВС.

13.13. Загальний контроль за станом формування БД "Угон" у ГУМВС, УМВС покладається на заступників начальника УДАІ (ВДАІ) ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

14. Порядок формування БД "Кримінальна зброя"

14.1. Обліку в БД "Кримінальна зброя" підлягають відомості щодо зброї, викраденої, утраченої, знайденої, зданої до ОВС, вилученої працівниками ОВС із числа тієї, що незаконно зберігалася, незалежно від її технічного стану, що має індивідуальні заводські (фабричні) номери або номери деталей згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

14.2. Відомості до БД "Кримінальна зброя" вносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками підрозділу дозвільної системи ОВС (далі - ДЗС), згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

Узяття на облік зазначеної зброї, виконується виключно в ОВС за місцем реєстрації матеріалу (заяви, повідомлення, рапорту).

14.3. Відомості щодо втрати (викрадення, вилучення, знайдення) зброї та її власника (особи, у якої вилучено зброю) вносяться до електронної картки БД "Кримінальна зброя" на підставі матеріалів, зібраних та наданих виконавцем до ДЗС ОВС.

14.4. У електронній картці БД "Кримінальна зброя" зазначаються:

номери та дати реєстрації заяви, КС (матеріалу про відмову в порушенні КС, протоколу вилучення/знайдення) у ОВС;

місце та обставини втрати (викрадення, вилучення, знайдення), дата та час скоєння;

найменування зброї, марка, модель, підстави взяття її на облік (зняття з обліку);

індивідуальний (заводський) номер та рік випуску, номери вузлів (деталей);

характерні особливості зброї, розпізнавальні ознаки, спосіб виготовлення, використання матеріалів та обладнання для цього (за висновками експертних досліджень);

відомості результатів експертних досліджень (за наявності);

установчі дані особи, яка втратила (у якої викрадено, вилучено) зброю (прізвище, ім'я, по батькові, повна дата народження, місце народження), громадянство, адреса реєстрації та проживання;

інформація стосовно установи, звідки викрадено зброю: назва, статистичний код, адреса, вид діяльності;

номер та дата акта про знищення вилученої або знайденої зброї;

фабула ("особенности") заповнюється у довільній формі і тільки російською мовою, у якій обов'язково вказуються марка зброї, обставини та місце втрати/виявлення зброї, індивідуальні особливості (подряпини, гравірування, сліди пошкоджень та інші ознаки), факт перероблення зброї;

інші відомості (за наявності) відповідно до реквізитів заповнення електронних карток БД "Кримінальна зброя".

14.5. Унесення відомостей без індивідуального заводського (фабричного) номера зброї до БД "Кримінальна зброя" - забороняється.

У випадку отримання результату експертизи (висновку спеціаліста) про неможливість установлення повного індивідуального номера зброї, але при встановленні номерів на деталях, відомості щодо зброї вносяться до БД "Кримінальна зброя" за реквізитами деталей.

Відомості щодо зброї, які не підпадають обліку в БД "Кримінальна зброя", уносяться до розділу "Речі" БД "Факт" в ОВС за місцем реєстрації заяви (повідомлення, матеріалу).

14.6. У випадку, коли викрадена (вилучена, знайдена, добровільно здана) зброя не підлягає поставленню на облік або знайдена "по гарячих слідах", до матеріалів долучається довідка (пишеться в довільній формі) про відсутність за цими матеріалами зброї, що підлягає поставленню на облік до БД "Кримінальна зброя" за підписом виконавця та його керівника підрозділу.

14.7. У журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинено або готуються, ЧЧ ОВС виконавцем обов'язково проставляється відмітка та дата взяття зброї на облік в БД "Кримінальна зброя" або про відсутність за даними матеріалами зброї, що підлягає поставленню на облік до БД "Кримінальна зброя". Роздруковані ІК або довідка приєднуються до цього матеріалу (КС, ОРС).

14.8. У всіх випадках після отримання висновку експерта (спеціаліста) стосовно вилученої (знайденої) зброї, до електронної картки БД "Кримінальна зброя" вносяться доповнення (коригування).

14.9. Зняття об'єкта з обліку БД "Кримінальна зброя" виконується відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

У випадку знищення зброї, відповідно до чинного законодавства, зняття її з обліку в БД "Кримінальна зброя" виконується авторизованим користувачем - працівником підрозділу дозвільної системи апарату ГУМВС, УМВС тільки на підставі акта (ксерокопії) про знищення цієї зброї.

14.10. У разі повторного викрадання (утрати, вилучення, добровільної здачі) зброї, яку було знято з обліку БД "Кримінальна зброя", інформація береться на облік на загальних підставах, визначених Інструкцією.

14.11. Персональна відповідальність за достовірність, своєчасність, повноту надання інформації до БД "Кримінальна зброя" покладається на виконавця та керівника підрозділу дозвільної системи ОВС, відповідального за взяття об'єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) в ОВС (додаток 2).

14.12. Контроль за станом формування БД "Кримінальна зброя" в ОВС покладається на начальника громадської безпеки ОВС, загальний - на керівника цього ОВС.

14.13. Загальний контроль за станом формування БД "Кримінальна зброя" в ГУМВС, УМВС покладається на заступників начальника дозвільної системи ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

15. Порядок формування БД "Зареєстрована зброя"

15.1. Обліку в БД "Зареєстрована зброя" підлягають відомості щодо зброї, що має індивідуальні заводські (фабричні) номери, перебуває в користуванні громадян, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, яким надано відповідно до законодавства дозвіл на її придбання, зберігання, носіння, перевезення, та яка обліковується підрозділами дозвільної системи ОВС згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

15.2. Відомості до БД "Зареєстрована зброя" вносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками підрозділу ДЗС ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

Взяття на облік (унесення змін, доповнень, зняття) зазначеної зброї виконується виключно в ОВС за місцем реєстрації зброї.

15.3. Відомості щодо зброї та її власника вносяться до БД "Зареєстрована зброя" відповідно до реквізитів заповнення електронної картки на підставі зібраних виконавцем матеріалів (документів) щодо власника зброї та документів на зброю.

15.4. У найменуванні об'єкту дозвільної системи назва юридичної особи та ідентифікаційний код вказуються відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПО).

15.5. При продовженні терміну на право зберігання та носіння зброї до електронної картки БД "Зареєстрована зброя" вноситься дата, до якої продовжено дозвіл.

15.6. Роздрукована ІК (додаток 8) з відміткою виконавця про взяття зброї на облік (перереєстрації, зняття з обліку) БД "Зареєстрована зброя" долучається до особової (облікової) справи власника зброї.

Вміщення ІК до особової (облікової) справи власника зброї без відмітки забороняється.

15.7. При надходженні на реалізацію зброї до суб'єкта підприємницької діяльності (далі - СПД), який має ліцензію на право торгівлі зброєю або реалізації ним раніш придбаної зброї, останній заповнює Відомість про зброю (додаток 9), яку щомісячно до 5 числа надає до ОВС за територіальністю.

Інформація з Відомостей про зброю (далі - Відомість) упродовж трьох діб з часу її отримання в ОВС уноситься до БД "Зареєстрована зброя".

15.8. З метою проведення контрольної звірки (щорічно до 10 січня) СПД надають до ОВС за територіальністю відомості про всю реалізовану протягом звітного періоду зброю (за минулий рік з 1 січня по 31 грудня включно) та окремо нереалізовану зброю, станом на 1 січня поточного року.

Протягом семи діб, з часу отримання Відомості, працівник ДЗС звіряє відповідність наданих даних з унесеною інформацією до БД "Зареєстрована зброя".

15.9. Відомість з відміткою про взяття зброї на облік або зняття з обліку БД "Зареєстрована зброя" долучається до облікової справи СПД.

Уміщення В-ЗБ до облікової справи СПД без відмітки забороняється.

15.10. Зняття зброї з обліку БД "Зареєстрована зброя" виконується відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

У випадку знищення зброї, відповідно до чинного законодавства, зняття її з обліку в БД "Зареєстрована зброя" виконується авторизованим користувачем - працівником підрозділу дозвільної системи апарату ГУМВС, УМВС тільки на підставі акта (ксерокопії) про знищення цієї зброї.

15.11. Персональна відповідальність за достовірність, своєчасність, повноту надання інформації до БД "Зареєстрована зброя" покладається на виконавця та керівника підрозділу дозвільної системи ОВС, відповідального за взяття об'єкта на облік (надання доповнень, зняття з обліку) в ОВС (додаток 2).

15.12. Контроль за станом формування БД "Зареєстрована зброя" в ОВС покладається на начальника громадської безпеки ОВС, загальний - на керівника цього ОВС.

15.13. Загальний контроль за станом формування БД "Зареєстрована зброя" в ГУМВС, УМВС покладається на заступників начальника дозвільної системи ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

16. Порядок формування БД "Адміністративне правопорушення"

16.1. Ведення обліків БД "Адміністративне правопорушення" (далі - "АПРА") здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, які регламентують функціонування в органах внутрішніх справ обліків адміністративних правопорушень.

Обліку в БД "АПРА" підлягають відомості щодо зареєстрованих в ОВС адміністративних правопорушень, за матеріалами яких уповноваженими на те працівниками ОВС складено протоколи про адміністративні правопорушення згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

16.2. Відомості до БД "АПРА" в ОВС уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками підрозділу громадської безпеки ОВС (інших структурних підрозділів ОВС у випадку надання їм доступу для внесення інформації до БД "АПРА" ІІПС в установленому Інструкцією порядку), згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

16.3. Облік відомостей щодо скоєних порушень Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306, до БД "АПРА (ДАІ)" ІІПС виконується в підрозділах Державної автомобільної інспекції.

Зазначені відомості вносяться до БД "АПРА (ДАІ)" ІІПС тільки авторизованими користувачами - працівниками підрозділів ДАІ або в автоматизованому режимі з БД підрозділів ДАІ ГУМВС, УМВС (отримуються в електронному вигляді та обробляються адміністратором ІІПС регіонального вузла).

16.4. Унесення фотозображення, опис зовнішності та особливих прикмет осіб, яких доставлено до ОВС (пункту міліції у місці проведення спортивних або інших масових заходів) за вчинення адміністративних правопорушень до БД "Доставлені" та "Контур", здійснюється відповідно до вимог, викладених у главах 7 та 8 Інструкції.

16.5. Під час оформлення адміністративних матеріалів у обов'язковому порядку особа перевіряється за обліками БД "Розшук" (наявність розшуку) та БД "АПРА" (повторність протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, відповідно до ст. 35 КУпАП).

16.6. У випадку скоєння адміністративного правопорушення в місцях проведення спортивних заходів або у зв'язку з ними (інших масових заходів) та встановлення факту приналежності особи, яка його вчинила, до певного "фан-клубу" (неформального радикально налаштованого молодіжного угрупування, руху, організації), виконавець складає окрему довідку (довільна форма), у якій зазначає зареєстрований факт порушення громадського порядку, назву клубу (угрупування, руху, організації), місто та країну реєстрації клубу. Довідка разом з матеріалами про адміністративне правопорушення надається для внесення до БД "АПРА".

Якщо затримана особа зареєстрована або постійно проживає на території обслуговування іншого ОВС, інформація (копія матеріалів) щодо цієї особи направляється виконавцем до зазначеного ОВС для прийняття рішення про взяття її на профілактичний облік за місцем реєстрації або постійного місця проживання.

16.7. Результати розгляду адміністративної справи судом уносяться до БД "АПРА" упродовж 3 діб після отримання в ОВС рішення суду.

16.8. Зняття об'єкта з обліку БД "АПРА" виконується відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

16.9. Персональна відповідальність за достовірність, своєчасність, повноту надання інформації до БД "АПРА" покладається на виконавця - працівника ОВС, який склав протокол про адміністративне правопорушення, а за внесення - на авторизованого користувача - працівника підрозділу громадської безпеки ОВС, якому надано таке право та відповідний доступ до БД "АПРА" в установленому Інструкцією порядку.

16.10. Контроль за станом формування БД "АПРА" в ОВС покладається на начальника громадської безпеки ОВС, загальний - на керівника цього ОВС.

16.11. Загальний контроль за станом формування БД "АПРА" в ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників структурних підрозділів (служб) апаратів ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

17. Порядок формування БД "Електронний рапорт"

17.1. Обліку в БД "Електронний рапорт" підлягають відомості, які було отримано працівниками ОВС у процесі виконання ними своїх службових обов'язків або під час проведення гласних оперативно-розшукових заходів від громадян і посадових осіб щодо подій, правопорушень, причетних до них осіб (без розкриття джерела інформації і тільки відкритого характеру) згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

Інформація, яка вноситься до інших БД ІІПС, дублюванню в БД "Електронний рапорт" не підлягає.

17.2. Відомості до БД "Електронний рапорт" уносяться тільки авторизованими користувачами - працівниками підрозділу карного розшуку ОВС, згідно з загальним порядком формування інформаційних ресурсів БД ІІПС, викладеним у главі 4 Інструкції.

Інформація, що була отримана працівниками підрозділів БОЗ уноситься до відповідних баз даних служби БОЗ.

17.3. У рапорті (повідомленні) виконавець у довільній формі викладає зміст отриманої інформації та інші взаємопов'язані з цією інформацією відомості щодо подій, місць збору кримінального елементу, збуту наркотиків, притонів, осіб (прикмети, прізвиська, місця мешкання та роботи, наявність зброї, ТЗ, схильність до правопорушень, приналежність до неофіційних, заборонених, радикально налаштованих організацій, "фан-клубів") та іншої інформації, яка може сприяти розкриттю злочинів чи профілактиці правопорушень.

17.4. Безпосередню організацію роботи зі збору інформації здійснює керівник структурного підрозділу (служби) ОВС, який проводить інструктаж та підбиття підсумків роботи нарядів патрульної служби, ДАІ та інших нарядів міліції, які несуть службу з охорони громадського порядку в системі єдиної дислокації. Старші нарядів після завершення несення служби надають рапорти про отриману інформацію (за наявності) безпосередньому керівникові структурного підрозділу (служби) ОВС.

17.5. Дільничні інспектори міліції (далі - ДІМ) щотижня надають рапорти про отриману інформацію (за наявності) керівникові служби ДІМ ОВС.

Працівники інших структурних підрозділів (служб) ОВС, які можуть надавати інформацію, визначаються керівником ОВС, залежно від оперативної обстановки та специфіки регіону.

17.6. Працівники всіх структурних підрозділів (служб) ОВС у процесі оперативно-службової діяльності або неформального спілкування з громадянами в службовий та неслужбовий час, у разі отримання відомостей, які можуть представляти інтерес для ОВС, надають рапорти про отриману інформацію безпосередньому керівникові структурного підрозділу (служби) ОВС.

17.7. Керівники структурних підрозділів (служб) ОВС упродовж однієї доби надають рапорти начальникові кримінальної міліції ОВС. Після безпосереднього ознайомлення з інформацією, якщо отримані відомості представляють інтерес для ОВС, начальник кримінальної міліції ОВС накладає резолюцію про внесення цієї інформації до БД "Електронний рапорт".

17.8. Узяття на облік зазначеної інформації здійснюється, на підставі наданих рапортів, авторизованим користувачем - працівником підрозділу карного розшуку ОВС, відповідальним за внесення відомостей до БД "Електронний рапорт" (додаток 2).

17.9. Рапорти з відміткою про взяття на облік інформації в БД "Електронний рапорт" зберігаються в справі-накопичувачі підрозділу карного розшуку ОВС.

У разі отримання інформації, яка може представляти інтерес для ОВС іншого регіону (області), у електронній картці проставляються реквізити цього регіону.

Роздруківки електронної картки, інформація яких згідно з резолюцією керівника може мати інтерес для відповідного структурного підрозділу (служби) ОВС або ОВС іншого регіону (області), надаються (надсилаються) до цих підрозділів.

17.10. Зняття інформації з обліку БД "Електронний рапорт" виконується тільки авторизованим користувачем - працівником УІТ (ВІТ) відповідно до підстав, викладених у Переліку об'єктів (додаток 1).

Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС - забороняється.

17.11. Персональна відповідальність за об'єктивність, своєчасність, достовірність надання інформації до БД "Електронний рапорт" покладається на виконавця, за внесення - на авторизованого користувача - працівника підрозділу карного розшуку ОВС, якому надано таке право та відповідний доступ до БД "Електронний рапорт" в установленому Інструкцією порядку.

17.12. Контроль за станом формуванням БД "Електронний рапорт" в ОВС покладається на начальника кримінальної міліції ОВС, загальний - на керівника цього ОВС.

17.13. Загальний контроль за станом формування БД "Електронний рапорт" в ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників оперативних підрозділів (служб) апаратів ГУМВС, УМВС, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

18. Порядок формування БД "Мігрант"

18.1. Ведення обліків БД "Мігрант" здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, які регламентують функціонування в органах внутрішніх справ та органах охорони державного кордону України обліків осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон, про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

18.2. Обліку в БД "Мігрант" підлягають відомості щодо осіб, які порушили законодавство України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, виявлених працівниками ОВС, згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

18.3. Унесення фотозображення, опис зовнішності та особливих прикмет осіб, яких доставлено до ОВС за вчинення правопорушень до БД "Контур", передбачених пунктом 4 Переліку об'єктів (додаток 1), здійснюється відповідно до вимог, викладених у главі 8 Інструкції.

19. Порядок формування БД "Корупція"

19.1. Ведення обліків БД "Корупція" здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, які регламентують функціонування в органах внутрішніх справ обліків корупційних правопорушень.

19.2. Обліку в БД "Корупція" підлягають відомості щодо зареєстрованих корупційних правопорушень, за матеріалами яких уповноваженими на те працівниками ОВС у сфері протидії корупції складено протоколи про вчинення корупційних правопорушень, а осіб, які вчинили ці правопорушення, рішеннями судів притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення згідно з Переліком об'єктів (додаток 1).

19.3. ІК форм 1-К та 2-К зберігаються в УІТ (ВІТ) та знищуються в установленому чинним законодавством порядку (знищення проводиться комісією УІТ (ВІТ), про що складається відповідний акт).

20. Загальний порядок доступу до інформаційних ресурсів БД ІІПС

20.1. Доступ до інформаційних ресурсів БД ІІПС центрального та регіонального (обласного) рівнів обмежено. Право безпосереднього доступу до інформаційних обліків ІІПС мають лише авторизовані користувачі ІІПС (далі - користувачі).

20.2. Доступ до інформації надається користувачу виключно в рамках його функціональних обов'язків та наданого йому рівня доступу до відповідних БД ІІПС.

20.3. Обробка інформації в БД ІІПС регіонального вузла здійснюється користувачами з виділених робочих місць, розташованих у структурних підрозділах (службах) апаратів ГУМВС, УМВС, підпорядкованих ОВС та їх територіально відокремлених підрозділах, а в БД ІІПС центрального вузла (тільки пошук інформації, виконання запитів) - з виділених робочих місць, розташованих у структурних підрозділах (службах) центрального апарату МВС, апаратів ГУМВС, УМВС.

Право обробки інформації в БД ІІПС центрального вузла надається виключно користувачам ДІТ.

20.4. Інформаційні ресурси БД ІІПС використовуються, відповідно до чинного законодавства, для:

унесення та отримання відомостей щодо об'єктів обліку (додаток 1) у цілодобовому режимі;

багаторівневого та інтегрованого пошуку інформації;

забезпечення інформаційної взаємодії структурних підрозділів (служб) ОВС;

підготовки аналітичних матеріалів та звітів керівництву МВС, ГУМВС, УМВС, ОВС щодо наявної в ІІПС відповідного рівня інформації в необхідному форматі;

надання довідкової та статистичної інформації органам державної влади України, правоохоронним органам інших держав.

20.5. Інформація з БД ІІПС надається у формі витягів лише за офіційними запитами (письмова вимога, телеграма, телефонограма, шифротелеграма, мотивований лист-запит довільної форми) суду, органів прокуратури, дізнання і слідства ОВС інших регіонів (областей), органів державної влади (посадових осіб), правоохоронних органів інших держав у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством.

20.5.1. Направлення офіційних запитів та їх одержання здійснюється:

поштою або через спеціально виділених працівників (кур'єрів), які є уповноваженими особами;

через спецвідділ (шифром);

електронною поштою, факсом, телеграфом;

через канцелярію ОВС.

20.5.2. Запит повинен містити:

підстави для звернення;

характер і склад інформації, яку бажано отримати;

необхідні дані, які потрібні для проведення пошуку (установчі дані осіб, прикмет осіб, опис подій або предметів, інший несуперечливий набір ознак);

найменування органу, прізвище та посада працівника, який підготував запит, номер його службового телефону, адреса електронної пошти (за наявності).

20.5.3. Запити, заповнені недбало або з порушеннями вимог чинного законодавства, повертаються ініціатору запиту без виконання із зазначенням причини повернення.

20.5.4. Користувач перед виконанням запиту зобов'язаний внести до ІІПС відомості: вид запиту, номер та дату реєстрації запиту в ОВС, найменування органу ініціатора запиту, за наявності - прізвище виконавця запиту та його робочий телефон.

Виконання запиту користувачем без унесення зазначених відомостей до ІІПС категорично забороняється.

20.6. Працівники ОВС (ініціатори), яким не надано право доступу до БД ІІПС, у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством, надають та отримують необхідну інформацію безпосередньо в структурних підрозділах (службах) ОВС (додаток 2), користувачі яких мають відповідний рівень доступу та право обробки інформації у цих БД ІІПС, згідно з пунктом 20.3 Інструкції.

Користувач перед виконанням запиту зобов'язаний внести до ІІПС відомості стосовно ініціатора запиту: найменування ОВС та структурного підрозділу (служби), прізвище та робочий телефон. Виконання запиту (роздруківки) користувачем без унесення зазначених відомостей до ІІПС категорично забороняється.

20.7. У всіх випадках при обробці інформації (виконанні запитів) до системних журналів реєстрації роботи користувачів та спеціальних програмних засобів ІІПС уносяться (автоматично) ім'я користувача, дата і час обробки інформації (виконання запиту, унесення, коригування, зняття з обліку інформації), надані відомості для виконання пошуку, унесення або коригування (визначаються адміністратором ІІПС центрального вузла), а також унесені користувачем відомості щодо ініціатора запиту.

20.8. У кожній роздруківці, яка містить відомості щодо об'єкта обліку ІІПС, обов'язково вказуються: ім'я користувача, відомості щодо ініціатора запиту, дата та час обробки інформації (друкується у відповідній частині сторінки автоматично).

20.9. Використання інформаційних ресурсів ІІПС допускається виключно зі службовою метою.

Ініціатор запиту, який отримав інформацію, несе персональну відповідальність за її використання, згідно з чинним законодавством.

20.10. Користувачам ІІПС категорично забороняється:

здійснювати неавторизований доступ до ІІПС;

передавати свої персональні атрибути іншим особам, у тому числі підлеглим працівникам (керівникам) підрозділу (служби) ОВС;

здійснювати доступ до ІІПС під атрибутами інших користувачів;

залучати до роботи з ІІПС осіб, які не мають прав доступу до неї;

вилучати або змінювати автоматично сформовану інформацію про користувача, ініціатора запиту, дату та час обробки інформації в будь-яких текстових редакторах;

незаконно блокувати, змінювати, знімати з обліку або знищувати інформацію, що зберігається в ІІПС, уносити завідомо неправдиві або неповні відомості до ІІПС;

використовувати інформацію, отриману з ІІПС, з приватною або будь-якою іншою, не пов'язаною з виконанням функціональних обов'язків, метою. Користувачі зобов'язані використовувати інформацію ІІПС виключно у рамках чинного законодавства;

виконувати запити на отримання інформації, які завідомо нададуть значний беззмістовний набір даних (наприклад: всіх осіб, які мають у прізвищі літеру "а", або осіб, які перебувають на всіх обліках та проживають у місті Києві);

сканування мережі, тестування та пошук способів порушення або подолання систем контролю доступу до технічних і програмних засобів ІІПС, а також будь-які спроби внесення змін до програмного забезпечення ІІПС;

по закінченню робочого дня (чергової доби) залишати незавершеним сеанс роботи у ІІПС.

21. Порядок керування доступом до баз даних ІІПС

21.1. Порядок отримання доступу до ІІПС.

21.1.1. Для користувачів установлюються чотири рівні доступу до інформаційних ресурсів ІІПС для пошуку/перегляду інформації (додаток 14) та один рівень для внесення інформації до відповідних БД ІІПС.

Кожен користувач ІІПС може мати тільки один рівень доступу для пошуку/перегляду.

21.1.2. Доступ до ІІПС регіонального рівня мають такі обмеження в рамках одного ОВС, крім структурних підрозділів (служб) апаратів ГУМВС, УМВС та СІТ (ВІТ) ОВС:

рівень 0 - до 3 працівників ОВС;

рівень 1 - до 5 працівників ОВС;

рівень 2 - необмежений;

рівень 3 - необмежений.

21.1.3. У разі необхідності збільшення кількості користувачів рівня 0 або 1 у рамках одного ОВС, керівництво УІТ (ВІТ) має право визначати окремо для кожного органу кількість користувачів з урахуванням обсягів обробки ними інформації.

21.1.4. Доступ до ІІПС центрального рівня надається тільки працівникам структурних підрозділів (служб) центрального апарату МВС, апаратів ГУМВС, УМВС. Обмеження щодо обробки інформації визначається окремо для кожного користувача керівництвом ДІТ.

21.1.5. Користувачі ІІПС поділяються на категорії відповідно до приналежності до підрозділів (служб) ОВС та займаних ними посад.

Для категорій користувачів СІТ (ВІТ), ЧЧ, оперативних підрозділів (служб) ОВС керівництво ДІТ, УІТ (ВІТ) може визначати типові рівні прав доступу.

21.1.6. Перегляд користувачами відомостей щодо об'єкта обліку в ІІПС відбувається з урахуванням наявних у користувачів обмежень на доступ до тієї чи іншої БД, а також до інформації, яку було знято з обліку відповідної БД або закрито (заблоковано) адміністратором безпеки ІІПС.

21.1.7. Начальники ОВС особисто визначають працівників підпорядкованих структурних підрозділів (служб) ОВС, яким у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків необхідно надати доступ до БД ІІПС з визначенням, кому з користувачів може бути надано те чи інше право на пошук та/або внесення (коригування, зняття з обліку) інформації, використання програм інтегрованого пошуку (стикування відомостей відповідних БД), доступу до звітів відповідних обліків БД ІІПС.

21.1.8. Для визначення (встановлення, зміни, припинення) прав доступу користувачу в ІІПС відповідного рівня до ДІТ, УІТ (ВІТ) надсилається заявка (лист), завізована особисто начальником ОВС чи особою, яка виконує його обов'язки, та зареєстрована в канцелярії ОВС за встановленою формою (додаток 13).

Відповідальність за визначення користувачам ОВС прав доступу до ІІПС покладається на начальника ОВС.

21.1.9. З працівниками, яких має бути включено до переліку користувачів ІІПС, у підрозділах інформаційних технологій, обов'язково проводяться заняття з вивчення вимог Інструкції, нормативних актів (наказів, розпоряджень, вказівок) з організації роботи в ІІПС, про що робляться відповідні відмітки у заявці.

21.1.10. При наданні прав доступу ДІТ, УІТ (ВІТ) має право вносити зміни, у межах переліку БД чи рекомендованих рівнів доступу.

Погоджені керівником ДІТ, УІТ (ВІТ) заявки (додаток 13) повертаються до цього ОВС та приєднуються до справи-накопичувача (канцелярія ОВС), і тільки на підставі яких розпорядженням начальника ОВС надається вказаним в заявках працівникам ОВС право доступу до ІІПС.

21.1.11. Відомості стосовно користувача, наданого йому рівня доступу до ІІПС, номер та дата заявки вносяться адміністратором безпеки ІІПС відповідного рівня до електронного журналу обліку користувачів.

Загальні відомості по структурним підрозділам (службам) ОВС стосовно користувачів ІІПС центрального рівня ведуться адміністратором безпеки ІІПС у ДІТ, а регіонального - в УІТ (ВІТ).

21.1.12. У разі подання заявки про надання доступу до ІІПС, оформленої з порушенням вимог Інструкції, адміністратор безпеки ІІПС указує на виявлені недоліки (робить відповідні відмітки в заявці) та за погодженням з керівником ДІТ, УІТ (ВІТ) відмовляє в наданні доступу до ІІПС.

21.2. Порядок проведення звірки користувачів та припинення доступу до ІІПС (відключення).

21.2.1. Два рази на рік (до 25 червня та 25 грудня) з ОВС до ДІТ, УІТ (ВІТ) направляється лист коригування (додаток 12), завізований особисто начальником ОВС або особою, яка виконує його обов'язки, та зареєстрований у канцелярії для проведення звірки користувачів ОВС (поновлення, відключення, унесення змін доступу до відповідних БД ІІПС).

Після проведення звірки листи коригування приєднуються до справи-накопичувача (канцелярія ДІТ, УІТ (ВІТ)).

21.2.2. Доступ користувача до ІІПС припиняється в таких випадках:

а) звільнення працівника з ОВС;

б) переведення працівника до іншого структурного підрозділу (служби) ОВС або іншого ОВС;

в) унесення змін до функціональних обов'язків працівника ОВС, який не потребує в подальшому доступу до інформаційних ресурсів ІІПС.

У цих випадках до ДІТ, УІТ (ВІТ) письмово або каналами "електронної пошти" надсилається лист (повідомлення) за підписом керівника ОВС чи особи, яка виконує його обов'язки, про потребу відключення цього користувача від ІІПС.

21.2.3. Доступ користувача до ІІПС припиняється автоматично:

а) якщо з часу останнього сеансу роботи користувача з ІІПС минуло більше 3 місяців;

б) виявлення працівниками інформаційної служби факту передавання користувачем своїх персональних атрибутів іншим особам, у тому числі підлеглим працівникам (керівникам) підрозділу (служби) ОВС;

в) виявлення грубих порушень користувачем вимог, викладених у пункті 20.10 Інструкції;

г) не проходження звірки користувачем.

У цих випадках адміністратор безпеки ІІПС до з'ясування обставин, забороняє користувачу доступ до ІІПС, повідомляє про виявлений факт керівництво інформаційної служби та письмово або каналами "електронної пошти" - керівника ОВС користувача.

21.3. Вимоги до атрибутів користувача.

21.3.1. Ім'я користувача надається виключно адміністратором безпеки ІІПС відповідного рівня на підставі поданої заявки (додаток 13).

21.3.2. Ім'я користувача може містити лише латинські літери та цифри.

21.3.3. Правила формування атрибута імені користувача:

включає обов'язково літеру та 2 цифри коду області (визначаються адміністратором безпеки ІІПС центрального рівня);

наступні 3 - 6 символів - визначаються адміністратором безпеки ІІПС відповідного рівня;

21.3.4. Правила формування атрибута "Пароль":

Довжина повинна бути не менше 5 символів (використовується тільки поєднання літер та цифр);

початковий пароль формується адміністратором безпеки ІІПС під час реєстрації нового користувача (пароль співпадає з ім'ям користувача);

користувач зобов'язаний змінити зазначений пароль під час першого сеансу роботи з ІІПС (доступ до об'єктів обліку ІІПС новому користувачеві надається тільки після зміни початкового пароля, до цього моменту користувачеві заборонено будь-який доступ);

користувач зобов'язаний змінювати пароль тільки особисто. Термін зміни пароля визначається адміністратором безпеки ІІПС відповідного рівня, але не рідше одного разу на місяць.

22. Прикінцеві положення

22.1. Бази даних центрального та регіональних вузлів ІІПС функціонують за технологією "АРМОР".

Інформаційні системи аналітичних досліджень, які використовують наявні інформаційні ресурси ІІПС, повинні відповідати вимогам, викладеним у Положенні про ІІПС та Інструкції, незалежно від їх приналежності до відповідних структурних підрозділів (служб) ОВС.

22.2. Структури (переліки таблиць, атрибутів, реквізитів електронних карток) баз даних, класифікатори ознак об'єктів, зміни до них розробляються ДІТ, затверджуються та доводяться до підрозділів інформаційних технологій окремими розпорядженнями начальника ДІТ.

22.3. Створення додаткових та розширення існуючих обліків ГУМВС, УМВС, які використовуються у межах регіону, у обов'язковому порядку погоджуються з ДІТ та затверджуються відповідними нормативно-правовими актами. Ці обліки можуть містити додаткову інформацію, збір та облік якої не суперечить вимогам чинного законодавства.

22.4. Взаємодія ІІПС з зовнішніми інформаційними системами, порядок обміну інформаційними ресурсами та їх використання здійснюється на підставі окремих міжвідомчих нормативно-правових актів, міжнародних договорів України та угод про співробітництво між МВС і відповідними органами іноземних держав у сфері боротьби із злочинністю.

22.5. Навчання та післядипломна освіта працівників ОВС (користувачів, фахівців у галузі інформаційного забезпечення) здійснюється на базі вищих навчальних закладів системи МВС, навчальних центрів ГУМВС, УМВС відповідно до навчальних планів.

Використання реальних (діючих) інформаційних масивів ІІПС у навчальних цілях - забороняється.

22.6. Особи, винні у порушенні вимог цієї Інструкції, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Службова записка про допущене порушення подається керівництву структурного підрозділу (служби) центрального апарату МВС (апарату ГУМВС, УМВС).

 

Начальник Департаменту
інформаційних технологій МВС
полковник міліції

В. А. Буржинський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали