Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2016

м. Київ

N 596

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2017 р. за N 29/29897

Про затвердження Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт

Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), та з метою впорядкування питань передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт на підприємства та одержання їх військовими частинами Збройних Сил України після ремонту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 31 липня 2012 року N 505 "Про затвердження Інструкції про порядок передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт" (Наказ N 505), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2012 року за N 1394/21706.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
09 листопада 2016 року N 596

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2017 р. за N 29/29897

ІНСТРУКЦІЯ
з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт

1. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт (на дослідження технічного стану) до підприємств та їх повернення до військових частин Збройних Сил України після ремонту (дослідження технічного стану).

2. Дія цієї Інструкції поширюється на структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, установи, організації Збройних Сил України, які залучаються до передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт (на дослідження технічного стану) та повернення його з ремонту (дослідження технічного стану).

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

термін "орган військового управління" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України";

термін "служба забезпечення органів військового управління" вживається у значенні, наведеному в постанові Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах";

дослідження технічного стану - комплекс заходів, пов'язаних з визначенням обсягу робіт, потреби у фінансовому ресурсі для виконання ремонту та освоєння ремонту;

ремонт - комплекс заходів з відновлення тактико-технічних характеристик та ресурсу техніки.

4. Рішення про направлення озброєння, військової техніки і майна (далі - ОВТ) в ремонт (на дослідження технічного стану) до підприємств, які здійснюють ремонт, приймаються органами військового управління на підставі договорів (державних контрактів) згідно з планами ремонту озброєння, військової техніки і майна Збройних Сил України (далі - план ремонту ОВТ) та річним планом закупівель послуг відповідно до визначених річних обсягів фінансування, з урахуванням зафіксованого у відповідних актах технічного стану військового майна, шляхом підписання наряду на ремонт (дослідження технічного стану, виготовлення, обробку) (додаток 1).

Плани ремонту ОВТ України відпрацьовуються в органах військового управління за напрямами діяльності на підставі затверджених Міністром оборони України пропозицій з врахуванням попередніх показників проекту Державного бюджету України на наступний рік та затверджуються начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

План ремонту ОВТ повинен мати такі розділи: найменування ОВТ, одиниця виміру ОВТ, вид ремонту, загальна кількість ОВТ, що підлягає ремонту, очікувана вартість ремонту за одиницю, загальна очікувана вартість ремонту, термін виконання (по кварталах), спосіб здійснення видатків, для якої військової частини, підприємство, виконавець, примітки.

В особливий період у разі нагальної потреби в ремонті (дослідженні технічного стану) передача ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану) на підприємства здійснюється за рішенням керівника служби забезпечення органу військового управління шляхом підписання наряду на ремонт (дослідження технічного стану, виготовлення, обробку), внесенням відповідних змін до планів ремонту ОВТ та річного плану закупівель послуг із подальшим укладанням договорів (державних контрактів).

Під час опрацювання проектів договорів (державних контрактів) із підприємствами на ремонт ОВТ обов'язково передбачаються:

відповідність ОВТ, яке відправляється в ремонт чи отримується з ремонту, за типом, конструкцією, технічним станом та комплектністю вимогам державних стандартів, технічним умовам, експлуатаційній документації та технологічним процесам за відповідною номенклатурою ОВТ на здавання та приймання з ремонту;

обсяг робіт, які необхідно виконати, та порядок комплектування ОВТ;

відповідність документального оформлення передачі в ремонт і отримання з ремонту ОВТ вимогам порядку обліку військового майна у Збройних Силах України;

вид транспорту, порядок відвантаження ОВТ до підприємств для проведення ремонту та повернення до військової частини після виконання ремонту;

порядок заправлення систем виробу експлуатаційними рідинами, мастилами, обсяги заправлення пальним;

передача ОВТ в ремонт у розконсервованому та очищеному від бруду вигляді;

передача агрегатів у ремонт окремо від ОВТ, до складу яких воно входить, розконсервованих, чистих, в упаковці (тарі), двигунів - на спеціальних підставках (піддонах), що забезпечує їхню збереженість. Допускається передача агрегатів на автомобілях без упаковки;

законсервування, упакування агрегатів, які отримуються з ремонту (дослідження технічного стану) окремо від озброєння та військової техніки, до складу яких вони входять, відповідно до технічних умов;

здійснення контролю за ремонтом ОВТ військовими представництвами Міністерства оборони України на підприємствах, що здійснюють ремонт, або відповідними структурними підрозділами контролю підприємств.

Під час передачі ОВТ до підприємств замовником та виконавцем робіт складається та підписується акт приймання-передачі ОВТ (додаток 2).

У разі передачі в ремонт (дослідження технічного стану) ОВТ, фактичний технічний стан та укомплектованість якого не відповідають супровідним документам (договору, державному контракту), керівник органу військового управління та командир військової частини повинні відрядити на підприємство, що здійснює ремонт, представників для проведення службового розслідування та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.

5. Для дослідження технічного стану військовим частинам дозволяється на підставі нарядів, виданих службою забезпечення органів військового управління, та за наявності письмової згоди підприємства, яке є виконавцем робіт, передавати ОВТ за визначеною номенклатурою для виконання відповідних робіт.

Відповідні наряди видаються на підставі договорів, які укладаються між керівником органу військового управління, який має відповідну довіреність Міністра оборони України, та керівником підприємства відповідно до планів ремонту ОВТ.

Умови передачі та повернення ОВТ до військових частин встановлюються у відповідних договорах. Ці договори не є попередніми договорами щодо договорів (державних контрактів), зазначених у пункті 4 цієї Інструкції.

Під час опрацювання проектів договорів із підприємствами на дослідження технічного стану ОВТ за згодою сторін в договорах передбачаються:

фінансові зобов'язання сторін;

умови зберігання ОВТ під час зберігання ОВТ на підприємстві;

інвентаризація ОВТ;

щомісячне інформування служб забезпечення органів військового управління про наявність ОВТ на підприємстві.

6. Передане в ремонт (на дослідження технічного стану) ОВТ з бухгалтерського обліку військових частин, за якими воно закріплене, не знімається.

7. Передача в ремонт (на дослідження технічного стану) ОВТ, що не відпрацювало міжремонтних строків, має аварійні (бойові) пошкодження, розукомплектоване, проводиться за окремими рішеннями керівників органів військового управління, які здійснюють забезпечення Збройних Сил України через відповідні служби забезпечення, на підставі наряду, який видається за результатами службового розслідування.

8. З ОВТ, що передається в ремонт на підприємство, обов'язково направляються такі документи:

формуляр (паспорт) на ОВТ;

формуляри (паспорти) на комплектуючі, вказані у формулярі (паспорті) на ОВТ;

комплектувальна відомість на ОВТ (інший документ, який затверджує комплектацію ОВТ запасними частинами, інструментом та іншим майном);

картка некомплектності (додаток 3) на кожне ОВТ, завірена начальником служби забезпечення органу військового управління.

У разі втрати формуляра (паспорта), комплектувальної відомості на ОВТ (іншого документа, який затверджує комплектацію ОВТ запасними частинами, інструментом та іншим майном) або формулярів (паспортів) на комплектуючі ОВТ, вказані у формулярі (паспорті) ОВТ, у військовій частині оформлюється дублікат документа із зазначенням, що саме втрачено, який завіряється керівником органу військового управління, який здійснює забезпечення Збройних Сил України через відповідні служби забезпечення.

9. Забороняється перед передачею ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану) заміняти агрегати, механізми, прилади, деталі тощо, за винятком комплектуючих виробів, які забезпечують здатність перебазування до місця ремонту літальних апаратів повітряним ешелоном.

10. Для передачі ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану), приймання його з ремонту військова частина направляє у відрядження на підприємство представника (команду здавальників (приймальників) (далі - команда)). Кількість особового складу та терміни передачі ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану), повернення його з ремонту (дослідження технічного стану) визначаються наказом командира військової частини.

11. Представник військової частини (команда) здійснює приймання ОВТ з ремонту (дослідження технічного стану), про що складається акт приймання-передачі, підписує акт виконаних робіт, пломбує військове майно, передає представнику перевізника або начальнику варти (за наявності).

Один примірник акта виконаних робіт відправляється керівнику органу військового управління, який укладав договір (державний контракт).

Форма акта виконаних робіт визначається сторонами під час укладання договору, акт виконання робіт є невід'ємною частиною договору.

Виконаний наряд на ремонт, один примірник акта приймання-передачі відремонтованого ОВТ, акта виконаних робіт та формуляри (паспорти), заповнені представником підприємства (установи), передаються до військової частини.

12. Організація контролю за передачею ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану) на підприємства та одержання військовими частинами такого ОВТ після ремонту (дослідження технічного стану) покладаються на службу забезпечення органу військового управління, який видав наряд.

13. Забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом під час передачі ОВТ в ремонт (дослідження технічного стану) до підприємств та повернення його до військових частин Збройних Сил України здійснюється відповідно до законодавства.

 

Начальник Озброєння
Збройних Сил України
генерал-майор

М. М. Шевцов

 

Додаток 1
до Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт
(пункт 4)

Стандарт 210 х 297 мм

Дійсний до "___" 20__ року

НАРЯД N ________
на ремонт (дослідження технічного стану, виготовлення, обробку)

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

000

001

002

003

005

032

045

 

 

 

 

 

 

 

Код операції

Дата операції

Служба

Приймальник (ремонтний підрозділ, військова частина, підприємство)

Здавальник (відправник)

Виконання

004

034

046

053

052

207

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Найменування військового майна (індекс, номер креслення)

Код номен-
клатури

Оди-
ниця виміру

Ціна за оди-
ницю

Кіль-
кість

Сума

Завод-
ський номер

Вид (код) ремонту (обробки)

Термін вико-
нання

Відмітка про виконані роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

075

076

171

097

172

007

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

075

076

171

097

172

007

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платник _____
                                                                                   (військова частина (організація))
_
                                                                 (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
_
                                                                 (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
М. П.

Перелічені в наряді для ремонту (дослідження технічного стану) озброєння, військову техніку і майно прийняв

_
                                                              (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ________ 20__ року

М. П.
Відремонтовані озброєння, військову техніку і майно прийняв

_
                                                             (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ________ 20__ року

Довіреність N _____ від "___" _ 20__ року

 

Додаток 2
до Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт
(пункт 4)

Стандарт 420 х 297 мм, 297 х 210 мм

                      ЗАТВЕРДЖУЮ
___
                        (посада, військове звання,
___
                        підпис, прізвище, ініціали)
"___" ___ 20__ року
         М. П.

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ N ___

                                                      ____
                                                                                                            (найменування озброєння, військової техніки і майна)
                                                      ____
                                                                                                                                       (місце складання акта)                   Дата початку приймання __________
                                                                                                                                                       Дата закінчення приймання ________

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Служба

Вантажо-
відправник і його адреса

Вантажо-
одержувач і його адреса

Вид транспорту

Номер транспорту

Дата

відправ-
лення

надход-
ження

000

001

002

003

005

032

045

046

052

053

064

014

038

039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час ознайомлення з документами, огляду (перевірки) встановлено:

1. Кількість і якісний стан під час фактичного приймання

N з/п

Найменування військового майна
(індекс, N креслення)

Код номен-
клатури

Одиниця виміру

Значиться у документах

Фактично виявилось

Завод-
ський номер

Номер партії

Дата випуску

Не вистачає

Надлишок

Примітка

кате-
горія

ціна за одиницю

кіль-
кість

сума

кате-
горія

кіль-
кість

кате-
горія

кіль-
кість

у тому числі

кате-
горія

кіль-
кість

у межах норм природної втрати

понад норми природної втрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

075

076

079

171

100

172

083

134

007

011

030

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

2. У разі зовнішнього огляду

Технічний стан транспорту (вагонів, цистерн, контейнерів, суден, автомобілів)
_
                                                                                            (виявлені несправності)
_
_
_

Стан пломб
_
                                                                                    (ким накладені, номери пломб
_
                                                                                                         та їх стан)
_
_

Стан тари та упаковки
_
                                                                                              (виявлені недоліки)
_
_
_

3. У разі розкриття

Кількість місць та їх маса

  

Зворотний бік

Номери місць, у яких виявлені нестача або надлишки

Маркування місць

Наявність

Нестача

Над-
лишки

відправником

транспортне

пакувальних листів

пломб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Під час перевірки транспортних засобів і документів

Найменування, номер і дата транспортного документа

Тип вагона, цистерни, контейнера, судна, автомобіля

Номер транспортного засобу

Висота зливу (загальна), см

Висота зливу води, см

Маса

у документах вантажо-
відправника

фактично

 

 

 

 

 

 

 

5. Під час перевірки якісного стану

_
_
_
_
_
_
_

6. Різні відмітки

_
_
_
_
_
_
_
_
Додатки до акта:
_
_
_
Акт складений у _____ примірниках, з яких направляються:
   примірник N 1 - ________
   примірник N 2 - ________
   примірник N 3 - ________
   примірник N 4 - ________
   примірник N 5 - ________
Голова комісії _
                                                                                                         (військове звання,
_
                                                                                                   підпис, прізвище, ініціали)

Члени
комісії: _______
                                                                                                        (військове звання,
_
                                                                                                підпис, прізвище, ініціали)
_
                                                                                                      (військове звання,
_
                                                                                               підпис, прізвище, ініціали)
Представник _
                                                                                     (організація, номер і дата документа
_
                                                                               про повноваження на участь у прийманні,
_
                                                                                            підпис, прізвище, ініціали)
Озброєння, військова техніка і майно, що фактично надійшли і перераховані в акті, на відповідальне зберігання прийняв
_
                                                                  (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" __________ 20__ року

 

Додаток 3
до Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт
(пункт 8)

Стандарт 297 х 210 мм

КАРТКА НЕКОМПЛЕКТНОСТІ N _________

 

Розпочато "___" ________ 20__ року

Закінчено "___" ________ 20__ року

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Найменування комплекту

Код номенклатури

Служба забезпечення (орган військового управління)

Підрозділ, склад

Військова частина

001

002

003

005

032

067

075

046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ___________
                                                                                                                                                               (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

М. П.                                                                                                       "___" ______ 20__ року

N
з/п

Предмети, які входять до комплекту

Код номен-
клатури

Оди-
ниця виміру

Ціна за оди-
ницю

Належить утримувати на _____ комплектів

Не вис-
тачає

Хід укомплектування (номер і дата документа)

 
 

 

 

 

Залишилось предметів, яких не вистачає

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

075

076

171

114

104

103

103

103

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

075

076

171

114

104

103

103

103

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали