Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2018

м. Київ

N 168

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 березня 2018 р. за N 355/31807

Про затвердження Інструкції з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

Відповідно до підпункту 4 частини четвертої статті 13 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), підпункту 26 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 533 (Постанова N 533), з метою врегулювання питань організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
02 березня 2018 року N 168

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 2018 р. за N 355/31807

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі - Академія) та порядок організації захисту його результатів.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері підготовки кадрів.

3. Стажування слухачів Академії на другому (магістерському) рівні вищої освіти є складовою частиною освітнього процесу.

4. Стажування слухачів Академії проводиться в органах охорони державного кордону Держприкордонслужби (далі - ООДК) відповідно до спеціальності (спеціалізації), що здобувається ними, та затвердженої вченою радою Академії тематики випускних кваліфікаційних робіт.

5. Метою стажування є поглиблення та закріплення теоретичних знань на практиці, набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь для подальшого виконання обов'язків за відповідною посадою.

6. Завданнями стажування є:

набуття та вдосконалення практичних умінь та навичок для подальшого виконання обов'язків за посадою;

систематизація, поглиблення та закріплення отриманих знань і навичок з планування, організації та керівництва оперативно-службовою та повсякденною діяльністю;

розвиток умінь самостійно й об'єктивно оцінювати ситуації, що виникають, приймати обґрунтовані рішення в межах визначених посадовою інструкцією повноважень;

збирання фактичного матеріалу, необхідного для виконання випускної кваліфікаційної роботи.

7. Строк стажування визначається навчальним планом підготовки фахівців за відповідною спеціальністю.

8. Під час проведення стажування забороняється:

організовувати проходження стажування двох та більше осіб на одній і тій самій посаді в одному ООДК;

змінювати спеціальність (спеціалізацію) стажування;

залучати слухачів до виконання завдань, не передбачених програмою стажування або виконання яких пов'язане з ризиком для їх життя та здоров'я;

переміщати слухачів, які проходять стажування, з одного ООДК до іншого без погодження з Академією;

завершувати стажування слухачів та повертати їх до Академії раніше встановленого програмою строку, крім випадків, установлених цією Інструкцією.

II. Зміст стажування

1. Зміст і послідовність стажування визначаються програмою стажування (додаток 1), що розробляється профільними кафедрами Академії за участю начальника факультету відповідно до освітніх програм підготовки, навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти і цієї Інструкції та схвалюється на засіданні факультету.

2. Програми стажування погоджуються із відповідними структурними підрозділами Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - Адміністрація Держприкордонслужби) і затверджуються ректором Академії.

3. У програмі стажування зазначаються загальні положення (мета і завдання), організація проведення стажування і його зміст, обов'язки учасників процесу організації та реалізації стажування, перелік умінь і навичок, яких повинні набути здобувачі вищої освіти, перелік можливих індивідуальних завдань, зміст і рекомендації щодо оформлення звітних матеріалів, інформаційно-методичне забезпечення (література), додатки.

4. Зміст програми повинен відповідати меті та завданням стажування, враховувати особливості його проведення за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) і передбачати поглиблення та закріплення отриманих теоретичних знань слухачів, набуття ними практичних навичок та закріплення (збагачення) досвіду служби.

5. За потреби, не пізніше ніж за два місяці до початку стажування, проводиться оновлення програм стажування з метою приведення їх у відповідність до норм чинного законодавства.

6. На підставі індивідуальних завдань, передбачених програмою стажування, слухачі складають індивідуальний план проходження стажування (додаток 2), який затверджується начальником ООДК та погоджується керівниками стажування від ООДК та Академії.

7. З метою повного виконання і дотримання завдань, передбачених в індивідуальних планах проходження стажування, слухачі під час стажування ведуть щоденник проходження стажування (додаток 3).

Щоденники проходження стажування заповнюються слухачами власноруч.

8. Академія може додатково розробляти й інші методичні рекомендації, роз'яснення тощо, які сприятимуть підвищенню якості проведення стажування.

III. Планування стажування

1. Перелік посад, стажування на яких планується організувати, визначається рішенням вченої ради Академії на наступний навчальний рік та затверджується ректором Академії.

2. Не пізніше ніж за два місяці до початку стажування Академія надсилає до підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби, який бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби (далі - підрозділ у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби), пропозиції щодо кількості слухачів і переліку посад, стажування на яких планується провести, а також його строки.

3. Підрозділ у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби здійснює кількісний і посадовий розподіл слухачів за ООДК, ураховуючи наявність в ООДК умов для розміщення і харчування слухачів, можливості надання необхідних практичних навичок роботи на відповідних посадах, погоджує розподіл слухачів із відповідними структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби та направляє розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби з організації і проведення стажування слухачів в Академію, регіональні управління та відповідні ООДК.

IV. Організація та керівництво стажуванням слухачів Академії

1. Організація стажування слухачів покладається на ректора Академії. На підставі розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби не пізніше ніж за місяць до початку проходження слухачами стажування ректор Академії видає наказ, яким визначаються завдання керівникам відповідних підрозділів Академії щодо організації стажування, посади в ООДК, стажування на яких організовано, завдання щодо відрядження слухачів та керівників стажування від Академії (за потреби) до ООДК, організація здійснення контролю проходження стажування посадовими особами Академії, строк проведення захисту результатів практичної підготовки та склад комісії із захисту результатів стажування слухачів (далі - комісія).

До роботи комісії, крім науково-педагогічних працівників профільних кафедр та факультетів Академії, можуть залучатися представники Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь Держприкордонслужби, ООДК.

Ректор Академії організовує та контролює:

своєчасне розроблення факультетами, кафедрами програм стажування;

розподіл слухачів для проходження стажування;

проведення організаційно-методичних інструктажів слухачів з питань проходження стажування;

забезпечення слухачів програмами проходження стажування;

узагальнення витягів з наказів ООДК щодо організації в них стажування слухачів;

проведення захисту результатів стажування;

узагальнення результатів стажування.

2. Начальники ООДК, в яких організовано стажування слухачів:

у тижневий строк до початку стажування видають наказ про організацію і проведення стажування слухачів Академії, в якому визначають строки проведення стажування, посади, стажування на яких організовано, керівників стажування від ООДК, завдання щодо матеріально-технічного забезпечення організації стажування та повернення слухачів до Академії;

надсилають до Академії витяг з наказу про організацію і проведення стажування слухачів Академії впродовж трьох днів після початку стажування;

перед початком стажування ознайомлюються з індивідуальними планами проходження стажування та затверджують їх;

проводять інструктажі слухачів з питань охорони праці, особистої безпеки та внутрішнього розпорядку;

створюють слухачам належні умови проходження стажування та побуту;

здійснюють постійний контроль за проходженням стажування;

у разі систематичного невиконання слухачами індивідуальних планів проходження стажування, недбалого ставлення до виконання обов'язків за відповідною посадою або грубого порушення дисципліни припиняють проходження слухачами стажування та організовують відправлення їх до Академії з відповідним письмовим повідомленням і копією висновку службового розслідування для прийняття відповідного рішення щодо їх подальшого навчання;

після завершення стажування здійснюють узагальнення інформації щодо результатів проходження стажування, підписують відгук за результатами стажування слухача Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (додаток 4) та скріплюють його гербовою печаткою ООДК.

3. Начальник підрозділу у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби:

контролює організацію підготовки та проведення стажування шляхом отримання інформації з Академії, регіональних управлінь Держприкордонслужби, ООДК та здійснення виїздів до місць стажування;

забезпечує надання Академії необхідної допомоги в організації стажування слухачів;

наприкінці кожного навчального року узагальнює інформацію про результати проведеного стажування та інформує про результати стажування керівника, якому підпорядкований.

V. Керівники стажування

1. Керівниками стажування від ООДК призначаються офіцери, які є безпосередніми начальниками посадових осіб, на посадах яких організовано стажування.

2. Керівник стажування від ООДК:

надає слухачеві допомогу в підготовці індивідуального плану проходження стажування та контролює подальше його виконання;

ознайомлює слухача з обстановкою та особливостями оперативно-службової діяльності, посадовою інструкцією та іншими документами, які регламентують діяльність ООДК;

ознайомлює слухача з розпорядком дня, розташуванням будівель та приміщень ООДК тощо;

здійснює практичне навчання слухача відповідно до програми стажування;

відповідає за повноту та якість виконання індивідуального плану проходження стажування слухача;

забезпечує дотримання заходів безпеки;

надає слухачеві допомогу в збиранні необхідної інформації, яку надалі він може використати в межах тематики випускної кваліфікаційної роботи;

аналізує рівень підготовки, морально-ділові якості слухача;

після завершення стажування готує відгук за результатами стажування слухача Академії, в якому зазначаються:

уміння слухача планувати, організовувати і здійснювати керівництво оперативно-службовою та повсякденною діяльністю підлеглих, ефективність і доцільність прийнятих управлінських рішень;

рівень знання зброї і техніки, навички роботи з ними (експлуатації, організації обліку та зберігання);

ставлення до виконання службових обов'язків, дисциплінованість, рівень фізичної підготовки, найбільш типові риси характеру;

висновки про практичну роботу та рівень професійної підготовки слухача;

стан (обсяг) виконання слухачем індивідуального плану проходження стажування;

загальна оцінка стажування.

3. Керівник стажування від Академії:

до початку стажування вивчає нормативно-правові акти з питань його організації та проведення, програму стажування слухачів, навчально-методичні матеріали;

здійснює постійний контроль за умовами проходження стажування для забезпечення якісного виконання слухачами програми стажування, станом дисципліни та правопорядку;

вносить начальнику ООДК пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених в організації стажування;

доповідає щотижня начальнику факультету про хід стажування;

надає слухачам необхідну методичну допомогу;

узагальнює пропозиції начальника ООДК щодо формування у слухачів практичних навичок та умінь у зв'язку зі змінами, які відбуваються на державному кордоні, а також позитивні приклади ефективної організації оперативно-службової діяльності та матеріали з аналізом типових нестандартних і помилкових рішень у діяльності посадових осіб для врахування їх в освітньому процесі;

здійснює професійну орієнтацію в ООДК з метою відбору кандидатів для вступу до Академії;

подає начальнику факультету звіт про проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (додаток 5) із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення умов його організації.

Повсякденна діяльність керівника стажування від Академії відображається в особистому плані роботи керівника стажування від Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (додаток 6).

VI. Проходження стажування

1. Слухачі проходять стажування відповідно до програми стажування.

2. Для проходження стажування слухачі направляються із розрахунку одна - дві особи в один ООДК.

3. Під час проходження стажування слухачі підпорядковуються начальникові ООДК, у розпорядження якого вони направлені.

4. Керівництво повсякденною діяльністю слухачів під час проходження стажування здійснює керівник стажування від ООДК, призначений наказом начальника ООДК.

5. Під час стажування слухачі в повному обсязі виконують службові обов'язки за посадою, на якій організовано стажування, крім обмежень, які встановлюються законодавством.

6. Слухач:

своєчасно прибуває до місця стажування в установленій формі одягу і має при собі службове посвідчення, довідку про допуск до державної таємниці (якщо це передбачено номенклатурою посад), посвідчення про відрядження;

ознайомлюється з посадовою інструкцією та в межах своєї компетенції - зі службовою документацією;

бере участь у нарадах, заняттях з особовим складом;

сумлінно і своєчасно виконує завдання, які передбачені програмою стажування;

складає індивідуальний план проходження стажування та веде щоденник проходження стажування;

дотримується правил охорони праці, заходів безпеки, внутрішнього розпорядку роботи та службової дисципліни;

після закінчення строку стажування складає звіт про результати проходження стажування слухача Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (додаток 7), який погоджується керівниками стажування від ООДК та Академії (у разі призначення).

7. Звіт про результати проходження стажування слухача Академії затверджується начальником ООДК.

VII. Підбиття підсумків стажування

1. За результатами проходження стажування слухачі після повернення до Академії подають начальнику профільної кафедри індивідуальний план проходження стажування, звіт про результати проходження стажування, відгук за результатами стажування, щоденник проходження стажування.

2. Засідання комісії з проведення захисту результатів стажування слухачів проводяться через 10 діб після повернення слухачів із стажування у строк, визначений наказом ректора Академії про організацію стажування.

3. Комісія оцінює стажування на підставі вивчення звітних документів, складеного ООДК відгуку, усної доповіді слухача та його відповідей на додаткові запитання в межах службових обов'язків, що ним виконувалися під час проходження стажування.

4. Під час оцінювання враховуються:

повнота та якість виконання індивідуального плану стажування;

результати виконання службових обов'язків за посадою стажування;

якість проведення занять, інших заходів під час стажування;

виконання заходів під час участі в плануванні, організації, забезпеченні оперативно-службової та повсякденної діяльності ООДК у різних умовах обстановки;

рівень набуття навичок самостійного виконання завдань у процесі практичної діяльності на посаді;

уміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності на посаді;

зміст та якість оформлення звітних документів;

дотримання слухачем дисципліни під час проходження стажування та його робота із зміцнення дисципліни в ООДК.

5. Слухачам, які не виконали програму стажування, отримали негативний висновок про якість його проходження, надається можливість повторного його проходження в структурних підрозділах Академії в години самостійної підготовки. Тривалість такого стажування має забезпечити виконання навчального плану.

6. Слухачам, які не захистили результати стажування в установлений строк з поважних причин (хвороба, сімейні обставини, службові відрядження), рішенням начальника факультету встановлюється індивідуальний строк проведення захисту.

7. Слухачам, які отримали незадовільну оцінку під час захисту стажування, надається можливість перескладання. У разі повторного отримання незадовільної оцінки під час захисту стажування слухачі відраховуються з Академії в установленому законодавством порядку.

8. Загальні підсумки стажування і заходи щодо його подальшого вдосконалення розглядаються вченою радою Академії.

9. За результатами стажування Академія подає до підрозділу у сфері освіти та підготовки особового складу Держприкордонслужби аналітичну довідку, в якій зазначаються:

участь керівного складу ООДК в організації і проведенні стажування;

позитивні аспекти та виявлені недоліки в плануванні, організації та керівництві проходження стажування слухачами Академії, можливі шляхи їх усунення;

узагальнені підсумки стажування.

10. За результатами стажування Академією розробляється перелік заходів, спрямованих на вдосконалення організації і проходження стажування та освітнього процесу в Академії.

11. Фінансове та матеріальне забезпечення стажування слухачів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади моніторингу
Міністерства внутрішніх
справ України

В. Є. Боднар

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і
науки України

Л. М. Гриневич

 

Додаток 1
до Інструкції з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
(пункт 1 розділу II)

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького

Факультет _____

Кафедра ______

ПОГОДЖЕНО:
Начальник _________
(структурний підрозділ Адміністрації Держприкордонслужби)

_
(військове звання)

______
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Ректор Академії
 


(військове звання)

_____
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

ПРОГРАМА
стажування

для слухачів __
                                                                                          (повне найменування навчального підрозділу)

Спеціальність _
                                                                                                             (шифр та назва)

Спеціалізація _
                                                                                                                    (назва)

(місто, рік)

 

Додаток 2
до Інструкції з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
(пункт 6 розділу II)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ООДК
____
                                  (найменування ООДК)


(військове звання)

_______
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
проходження стажування

_
                                                                          (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                            (факультет, спеціальність)

для проходження стажування в __________
                                                                                                                                    (найменування ООДК)

у період з ___ по ___ 20__ року

N з/п

Найменування заходу

Дата

Відмітка про виконання

Примітка

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Слухач ______
                                                                                       (найменування навчальної групи)

______
(військове звання)

____
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник стажування від ООДК
___
                                           (посада)

_
(військове звання)

_______
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

Керівник стажування від Академії
______
                                               (посада)

___
(військове звання)

_______
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

 

Додаток 3
до Інструкції з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
(пункт 7 розділу II)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ЩОДЕННИК
проходження стажування

_,
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

слухача факультету _____, ________ курсу, _______ навчальної групи.

Керівник стажування ______
                                                                                            (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Місце стажування _________
                                                                                                             (найменування ООДК)

Стажування на посаді ______
                                                                                                                          (посада)

Строк стажування з ___ по ___ 20__ року

I. МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАЖУВАННЯ

Вивчити _____

Практично виконати _______

Взяти участь __

Ознайомитися

II. ОБОВ'ЯЗКИ

III. ЗАУВАЖЕННЯ

IV. КАРТКА ОБЛІКУ СТАЖУВАННЯ
(записи ведуться щодня впродовж усього періоду стажування)

Дата

Час

Перелік занять, завдань, заходів

 

 

 

 

 

 

Слухач ______
                                                                                               (найменування факультету)

___
(військове звання)


(підпис)

____
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

 

Додаток 4
до Інструкції з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
(пункт 2 розділу IV)

ВІДГУК
за результатами стажування слухача Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

_,
                                                                       (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
який проходив стажування в
                                                                                                                           (найменування ООДК)
на посаді _____
                                                                                                               (посада)
у період з ___ по ___ 20__ року

Зміст відгуку

(рівень виконання індивідуального завдання, що конкретно здійснено, яких досягнуто результатів, уміння організовувати оперативно-службову діяльність, її забезпечення, наявність необхідних навичок, організаторських здібностей, творчого мислення, самостійності, ініціативи, уміння організовувати роботу підлеглих, ставлення до виконання службових обов'язків, висновки про стажування слухача, рівень його професійної підготовки, оцінка стажування)

Висновок за результатами стажування слухача щодо рівня і якості виконання індивідуального завдання та особистого плану стажування, пропозиції щодо подальшого проходження служби
_
_
_
_

Оцінка за стажування ______

Вказівки та зауваження _____
_
_
_

Пропозиції керівництва ООДК, підрозділу щодо поліпшення стажування, освітнього процесу в Академії ______
_
_

Керівник стажування _______
                                                                                                                        (посада)

_________
(військове звання)

___
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)


З відгуком ознайомлений _____

Начальник ___
                                                                                                    (найменування ООДК)

________
(військове звання)

___
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)


М. П.

Відгук за результатами стажування доведено

Слухач


(військове звання)

_
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

Загальна оцінка за стажування ___________

Голова комісії (підкомісії)

__________
(військове звання)

_________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

 

Додаток 5
до Інструкції з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
(пункт 3 розділу V)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник ректора Академії з навчальної роботи

__
(військове звання)

_______
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

ЗВІТ
про проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

з ___ по ___ 20__ року

У звіті відображаються такі питання:

ООДК, у якому слухачі проходили стажування, кількість слухачів, яка проходила стажування посадах;

виконання програми стажування кожним слухачем окремо. У разі невиконання програми вказати причини, а також ужиті заходи, надати пропозиції щодо вдосконалення програми стажування;

позитивні сторони й недоліки в організації стажування. Зазначити відповідність теоретичної і практичної підготовки кожного слухача посаді, на якій він проходив стажування, викласти загальні висновки з рекомендаціями для начальників кафедр і факультетів;

участь начальників ООДК в організації, керівництві і проведенні стажування. Указати, що зроблено конкретно, якість проведених заходів;

участь слухачів в охороні державного кордону, підготовці та роботі з персоналом. Указати позитивні і негативні сторони, надати рекомендації начальникам кафедр;

стан дисципліни слухачів у період стажування.

У підсумках звіту відображаються такі питання:

загальні підсумки стажування слухачів за відгуками. Пропозиції офіцерів ООДК щодо організації та проведення стажування. Рекомендації начальникам кафедр, факультетів;

конкретні пропозиції щодо подальшого поліпшення організації проведення стажування. Загальні висновки щодо проведення стажування.

Керівник стажування від Академії
_____
                                            (посада)

____
(військове звання)

_______
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

 

Додаток 6
до Інструкції з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
(пункт 3 розділу V)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник
ООДК

___
(військове звання)

_______
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник ректора Академії з
навчальної роботи

___
(військове звання)

_______
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

ОСОБИСТИЙ ПЛАН
роботи керівника стажування від Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

Таблиця 1

N з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл слухачів за місцями проходження стажування

Таблиця 2

N з/п

Місце стажування

Військові звання, прізвища та ініціали слухачів

Посада на місці стажування

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послідовність і терміни керівництва проходженням стажування слухачами

Таблиця 3

N з/п

Місце роботи

Термін роботи (числа місяця)

1

2

3

...

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник стажування від Академії _______
                                                                                                                                         (посада)

_________
(військове звання)


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

___ 20__ року

 

Додаток 7
до Інструкції з організації та проведення стажування слухачів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
(пункт 6 розділу VI)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ООДК
_____
                                   (найменування ООДК)

__
(військове звання)

_______
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

ЗВІТ
про результати проходження стажування слухача Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

Прізвище, ім'я, по батькові __

Посада _______

Факультет ____

Мета стажування __________
_

ООДК, в якому здійснювалося стажування

Строк стажування з ____ _________ по ___ 20__ року

Наказ по ООДК від ___ 20__ року N ____

Результати стажування (заповнюється слухачем)
(стисло вказуються повнота відпрацювання програми стажування і індивідуального плану проходження стажування, отримані при цьому результати, позитивні сторони стажування, суть труднощів і проблем, які виникали під час стажування, пропозиції щодо подальшого вдосконалення організації і порядку проведення стажування)

Пропозиції щодо впровадження результатів стажування (заповнюється керівником стажування від ООДК) ______
_

Слухач _______
                                                                                          (найменування навчальної групи)

________
(військове звання)

_
(підпис)

______
(ініціали, прізвище)


___ 20__ року

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник стажування від ООДК
__
                                          (посада)

_
(військове звання)

_______
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)


___ 20__ року

Керівник стажування від Академії
_____
                                           (посада)

__
(військове звання)

_______
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)


___ 20__ року
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали