Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2019

м. Київ

N 388

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2019 р. за N 903/33874

Про затвердження Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України

Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 (зі змінами), Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), та з метою впорядкування обліку надлишкового рухомого військового майна у Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України, що додається.

2. Головному управлінню майна та ресурсів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
18 липня 2019 року N 388

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2019 р. за N 903/33874

ІНСТРУКЦІЯ
з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає особливості ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

термін "військове майно" - у значенні, наведеному в Законі України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України";

термін "надлишкове військове майно" - у значенні, наведеному в Положенні про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2000 року N 748 (зі змінами);

терміни "рух військового майна" та "служби забезпечення органів військового управління" - у значеннях, наведених у Положенні про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 (зі змінами);

терміни "оперативний облік" та "облік за первинними обліковими документами" - у значеннях, наведених в Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 17 серпня 2017 року N 440, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за N 1192/31060 (далі - Інструкція з обліку);

термін "остання (найнижча) категорія військового майна" - у значенні, наведеному у Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року N 17 (Порядок N 17), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 118/26563 (зі змінами) (далі - Порядок списання військового майна).

II. Особливості ведення обліку надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) у Збройних Силах України

1. Оперативний облік надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) ведеться в Головному управлінні майна та ресурсів (далі - ГУМР) в обсязі, передбаченому для служб забезпечення органів військового управління, та в порядку, визначеному Інструкцією з обліку, згідно з Переліком облікових документів надлишкового рухомого військового майна, що ведуться в Головному управлінні майна та ресурсів (додаток 1).

У ГУМР дозволяється ведення обліку з використанням обчислювальної техніки (засобів автоматизації облікових операцій та ведення електронних облікових регістрів, призначених для відображення наявності, руху і якісного (технічного) стану військового майна за визначений період).

2. Військові частини ведуть облік надлишкового рухомого військового майна за первинними обліковими документами окремо від іншого майна у порядку, передбаченому Інструкцією з обліку.

Надлишкове рухоме військове майно має зберігатися з дотриманням вимог, передбачених документацією заводів-виробників. Умови зберігання зазначеного майна мають забезпечувати збереження його належного якісного (технічного) стану та унеможливлювати його втрату.

3. Рух надлишкового рухомого військового майна, яке перебуває на оперативному обліку в ГУМР, здійснюється у військових частинах на підставі нарядів (розпоряджень), виданих ГУМР.

4. Перевірку фактичної наявності, кількості, якісного (технічного) стану, комплектності надлишкового рухомого військового майна, яке перебуває на оперативному обліку в ГУМР, організовують командири військових частин у порядку, визначеному Положенням про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2000 року N 748 (зі змінами).

За підсумками такої перевірки акти інвентаризації складаються окремо від основного обліку за кожною номенклатурою та надаються командирами військових частин до 01 лютого поточного року до ГУМР.

5. З метою інформування відповідних служб забезпечення органів військового управління щодо наявних обсягів надлишкового рухомого військового майна ГУМР двічі на рік подає переліки надлишкового військового майна в друкованому та в електронному вигляді до Генерального штабу Збройних Сил України станом на 01 лютого та 01 липня поточного року. У переліках зазначаються найменування надлишкового військового майна відповідної номенклатури, його кількісний та якісний (технічний) стан, місце його зберігання та до якого переліку його включено (планується включити).

III. Особливості організації передання надлишкового рухомого військового майна з оперативного обліку служб забезпечення органів військового управління на облік до ГУМР

1. Щороку станом на 01 березня поточного року служби забезпечення органів військового управління складають Перелік придатного для подальшого використання рухомого військового майна, яке не складає потребу Збройних Сил України (додаток 2), куди включають військове майно, в якому немає потреби для комплектування військових частин згідно із затвердженими нормами як у мирний час, так і в особливий період та яке є надлишковим, крім військового майна, яке за своїм якісним (технічним) станом переведено до останньої (найнижчої) категорії.

Перелік придатного майна узагальнюється визначеним структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України, погоджується із командуваннями видів Збройних Сил України, заінтересованими структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України, Головним оперативним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України, Головним управлінням логістики Збройних Сил України та затверджується наказом Генерального штабу Збройних Сил України.

2. Служби забезпечення органів військового управління щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за потреби складають за закріпленою номенклатурою військового майна Перелік непридатного для подальшого застосування рухомого військового майна Збройних Сил України (додаток 3), до якого включають військове майно, яке за своїм якісним (технічним) станом переведено до останньої (найнижчої) категорії.

Якщо до складу комплексних зразків озброєння та спеціальної військової техніки входять складові частини, які належать до іншої номенклатури військового майна (базові шасі тощо) та є придатними для подальшого застосування, включення зазначеного військового майна до Переліку непридатного для подальшого застосування рухомого військового майна Збройних Сил України погоджується з відповідними службами забезпечення органів військового управління.

Перелік непридатного для подальшого застосування рухомого військового майна Збройних Сил України погоджується з Головним оперативним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України, Головним управлінням логістики Збройних Сил України та подається органом військового управління за підпорядкованістю до Генерального штабу Збройних Сил України на затвердження.

3. Затверджені Перелік придатного для подальшого використання рухомого військового майна, яке не складає потребу Збройних Сил України, та Перелік непридатного для подальшого застосування рухомого військового майна Збройних Сил України є підставою для служб забезпечення органів військового управління на передачу зазначеного військового майна до ГУМР.

4. Надлишкове рухоме військове майно (крім номенклатури Головного управління розвідки Міністерства оборони України та майна Державної спеціальної служби транспорту України) передається службами забезпечення органів військового управління на облік до ГУМР у місячний строк після затвердження Переліку придатного для подальшого використання рухомого військового майна, яке не складає потребу Збройних Сил України, та Переліку непридатного для подальшого застосування рухомого військового майна Збройних Сил України за атестатами військової частини (додаток 7 до Інструкції з обліку), до яких додаються відомості номерного обліку в паперовому та електронному вигляді, де зазначаються найменування, код номенклатури, рік виготовлення, заводські номери техніки та озброєння (їх складових). Також додаються акти технічного стану військового майна (додаток 6 до Інструкції з обліку) на кожну одиницю військового майна, що обліковується за номерами, відомості розрахунку залишкової вартості, відомості вмісту дорогоцінних металів, розрахунок вмісту чорних та кольорових металів із зазначенням їх кількості (у кілограмах) та затверджені картки обліку некомплектності (додаток 26 до Інструкції з обліку).

На пально-мастильні матеріали додаються паспорти якості (додаток 17 до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 08 грудня 2016 року N 662 (Наказ N 662), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 січня 2017 року за N 60/29928).

5. Після надходження затверджених Переліку придатного для подальшого використання рухомого військового майна, яке не складає потребу Збройних Сил України, та Переліку непридатного для подальшого застосування рухомого військового майна Збройних Сил України до ГУМР ним надаються пропозиції до відповідних органів військового управління щодо переміщення зазначеного в цих переліках надлишкового рухомого військового майна до військових частин, підпорядкованих ГУМР.

Після опрацювання наданих пропозицій ГУМР разом з відповідними органами військового управління складає плани-графіки переміщення надлишкового рухомого військового майна (крім брухту чорних та кольорових металів) до військових частин, підпорядкованих ГУМР. Приймання-передавання надлишкового рухомого військового майна до військових частин, підпорядкованих ГУМР, здійснюється відповідно до Інструкції з обліку.

Некомплектне та несправне озброєння, техніка та інше військове майно приймаються тільки за наявності затвердженої начальником відповідної служби забезпечення органу військового управління картки обліку некомплектності (додаток 26 до Інструкції з обліку) на кожен зразок озброєння, військової техніки та іншого надлишкового рухомого військового майна.

6. Після прийняття надлишкового майна на облік ГУМР організовує включення його до переліків (додаткових переліків) рухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужене відповідно до Порядку відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1919 (зі змінами), або переліків (додаткових переліків) військового майна, яке підлягає утилізації відповідно до Порядку утилізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року N 705 (зі змінами).

7. Передання брухту чорних, кольорових металів та матеріальних засобів, що містять дорогоцінні метали та каміння, іншої вторинної сировини на облік ГУМР здійснюють служби забезпечення органів військового управління (крім Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Державної спеціальної служби транспорту України) за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал за атестатами військової частини (додаток 7 до Інструкції з обліку) до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

IV. Особливості організації повернення надлишкового рухомого військового майна з обліку ГУМР на облік до служб забезпечення органів військового управління

1. Повернення надлишкового рухомого військового майна, включеного до переліків (додаткових переліків) рухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужене, та переліків (додаткових переліків) військового майна, яке підлягає утилізації, на облік до служб забезпечення органів військового управління здійснюється після його виключення із зазначених переліків (додаткових переліків) відповідно до законодавства.

2. Надлишкове рухоме військове майно, включене до переліку (додаткового переліку) списаного військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужене, та/або переліку (додаткового переліку) списаного військового майна, яке підлягає утилізації, повертається на облік до служб забезпечення органів військового управління за рішенням Міністра оборони України.

3. Надлишкове рухоме військове майно, не включене до вищезазначених переліків, повертається на облік до відповідних служб забезпечення органів військового управління за рішенням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

4. Пропозиції щодо повернення надлишкового рухомого військового майна готуються відповідними службами забезпечення органів військового управління, погоджуються ГУМР, Головним оперативним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України, Головним управлінням логістики Збройних Сил України та підписуються керівниками органів військового управління за підпорядкованістю.

5. Передання надлишкового рухомого військового майна з обліку ГУМР на облік до служб забезпечення органів військового управління здійснюється за атестатом військової частини (додаток 7 до Інструкції з обліку).

Передання надлишкового рухомого військового майна до військових частин Збройних Сил України здійснюється відповідно до Інструкції з обліку.

 

Начальник Головного
управління майна та ресурсів
полковник

О. Бікчантаєв

 

Додаток 1
до Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України
(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК
облікових документів надлишкового рухомого військового майна, що ведуться в Головному управлінні майна та ресурсів

N з/п

Наймену-
вання облікових документів

Номер додатка (відпові-
дно до
Інст-рукції з обліку)

Номенклатури надлишкового рухомого військового майна

раке-
тне, раке-
тно-
артиле-
рій-
ське озб-
роєн-
ня, тех-
ніка, ракети та боєп-
рипа-
си

про-
тичов-
нове, тор-
педне, мінне та проти-
мінне озб-
роєння, боєпри-
паси та майно

мор-
ські засо-
би наві-
гації та океано-
графії, мор-
ські радіо-
тех-
нічні засоби

ава-
рійно-
ряту-
вальне майно

авіа-
ційна тех-
ніка

елект-
рога-
зова тех-
ніка та май-
но

авіа-
ційне озб-
роєн-
ня та авіа-
ційні засо-
би ура-
ження

авіа-
ційно-
тех-
нічне майно

аерод-
ромно-
експ-
луа-
тацій-
на тех-
ніка, фонди вій-
сько-
вих аерод-
ромів, майно інже-
нерно-
аеро-
дром-
ної служби

бро-
нета-
нкове озб-
роєн-
ня, тех-
ніка та май-
но

автомо-
більна тех-
ніка та майно

повіт-
ряно-
десан-
тна тех-
ніка та май-
но

засо-
би інже-
нер-
ного озб-
роєн-
ня

озб-
роєн-
ня і засо-
би радіа-
цій-
ного, хіміч-
ного, біо-
логіч-
ного захис-
ту

засоби топо-
геоде-
зич-
ного і навіга-
цій-
ного забез-
пече-
ння

техніка зв'язку, АСУВ, елект-
ронно-
обчи-
слю-
вальна техніка та майно зв'язку

ви-
мірю-
вальна тех-
ніка

пально-
масти-
льні мате-
ріали, техніка та тех-
нічні засоби служби пально-
масти-
льних мате-
ріалів

продо-
вольс-
тво, техніка та тех-
нічні засоби продо-
воль-
чої служ-
би

речове майно, льотно-
тех-
нічне обмун-
дирува-
ння та тех-
нічні засоби речо-
вої служ-
би

шкіпе-
рсько-
техні-
чне май-
но

тех-
нічні засоби пропа-
ганди

меди-
чне май-
но

ветери-
нарне май-
но

засоби роз-
відки

техніка та майно номенк-
латури радіо-
елект-
ронної боро-
тьби

вій-
ськове май-
но бойо-
вої і фізич-
ної підго-
товки

тех-
ніка, облад-
нання та майно пун-
ктів управ-
ління

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Книга реєстрації та руху облікових документів

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Наряд на видавання (приймання) військового майна

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Атестат військової частини

7

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Журнал результатів звірки обліку військового майна

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Картка обліку військового майна (некатего-
рійного)

21

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

-

-

6

Картка обліку некомп-
лектності

26

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

7

Наряд на ремонт (модер-
нізацію, зберігання, дослідження технічного стану, виготов-
лення, обробку)

30

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

8

Картка обліку військового майна (катего-
рійного)

31

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

-

9

Книга обліку наявності та руху військового майна (служба забезпе-
чення)

46

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Книга обліку озброєння, військової техніки та іншого військового майна за номерами і технічним станом

48

+

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

11

Книга обліку виробів за номерами та технічним станом

49

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Примітка.

Знак "+" означає, що обліковий документ за цією формою ведеться, знак "-" - обліковий документ не ведеться.

 

Додаток 2
до Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України
(пункт 1 розділу III)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального штабу Збройних Сил України
від N _______

ПЕРЕЛІК
придатного для подальшого використання рухомого військового майна, яке не складає потребу Збройних Сил України

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Рік виготовлення

Строк використання (зберігання), років

Категорія якісного (технічного) стану, ступінь придатності

Первинна вартість одиниці,
тис. грн

Залишкова вартість,
тис. грн

Місце розташування

одиниці

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник органу військового управління
Збройних Сил України за підпорядкованістю
_ М. П.
(військове звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник Головного оперативного управління
Генерального штабу Збройних Сил України
_ М. П.
(військове звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ р.

Начальник служби забезпечення органу
військового управління Збройних Сил України
_ М. П.
(військове звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник Головного управління логістики Збройних Сил України
_ М. П.
(військове звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ р.

 

Додаток 3
до Інструкції з особливостей ведення обліку, передачі та повернення надлишкового рухомого військового майна (крім стрілецької зброї та боєприпасів) в системі Міністерства оборони України
(пункт 2 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України
_____ М. П.
"___" 20__ р.

ПЕРЕЛІК
непридатного для подальшого застосування рухомого військового майна Збройних Сил України

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Рік виготовлення

Строк використання (зберігання), років

Категорія якісного (технічного) стану, ступінь придатності*

Первинна вартість одиниці,
тис. грн.

Залишкова вартість,
тис. грн.

Місце розташування

одиниці

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник органу військового управління
Збройних Сил України за підпорядкованістю
_ М. П.
(військове звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник Головного оперативного управління
Генерального штабу Збройних Сил України
_ М. П.
(військове звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ р.

Начальник служби забезпечення органу
військового управління Збройних Сил України
_ М. П.
(військове звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник Головного управління логістики Збройних Сил України
_ М. П.
(військове звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ р.


* До проекту Переліку включається виключно військове майно, яке за своїм якісним (технічним) станом переведено до найнижчої категорії відповідно до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року N 17 (Порядок N 17) (зі змінами).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали