МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2016

м. Київ

N 526/350

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 грудня 2016 р. за N 1596/29726

Про затвердження Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство оборони України (Постанова N 671), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2014 року N 671, пункту 8 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460 (Постанова N 460), та з метою упорядкування планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

Міністр інфраструктури
України

В. В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті

М. В. Ноняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України, Міністерства інфраструктури України
12 жовтня 2016 р. N 526/350

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 грудня 2016 р. за N 1596/29726

ІНСТРУКЦІЯ
з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок планування й управління військовими перевезеннями водним транспортом і спрямована на організоване та своєчасне виконання військових морських та річкових перевезень у Збройних Силах України транспортом загального користування в мирний час та в особливий період.

2. Терміни, що застосовуються в цій Інструкції, вживаються в таких значеннях:

відправник - військова частина, яка відправляє військові ешелони, військові команди, військові транспорти або військові вантажі;

військові перевезення - перевезення залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом загального користування військовослужбовців Збройних Сил України та військових вантажів, а також переведення внутрішніми водними шляхами кораблів, суден та плавзасобів Збройних Сил України;

власники засобів водного транспорту - підприємства морського та річкового транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, морські та річкові порти (далі - порти), а також підприємства, установи та організації, які мають транспортні судна;

водний транспорт - підприємства морського та річкового транспорту, які здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, морські та річкові порти, суднобудівельні та судноремонтні заводи, підприємства водних шляхів, галузеві науково-дослідні (науково-технічні) установи і проектно-конструкторські організації та інші підприємства всіх форм власності, що забезпечують роботу водного транспорту, а також морські і річкові транспортні, промислові, добувні та інші судна і самохідні плавучі споруди;

заявник - військова частина, яка подає заявку на планування військових перевезень водним транспортом;

одержувач - військова частина, яка отримує військові ешелони, військові команди, військові транспорти або військові вантажі;

пасажирські перевезення - перевезення військових пасажирів;

планування військових перевезень водним транспортом - комплекс заходів, які здійснюються органами військових сполучень, зі збору, узагальнення, аналізу заявок на військові перевезення водним транспортом, визначення обсягів зазначених перевезень, потреби в коштах на їх виконання, відбору власників засобів водного транспорту для надання послуг з виконання військових морських та річкових перевезень, а також розробки планів військових перевезень водним транспортом;

постачальні перевезення - перевезення усіх видів військових вантажів;

управління військовими перевезеннями водним транспортом - діяльність органів військових сполучень, направлена на виконання планів військових перевезень водним транспортом.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених чинним законодавством.

3. Планування, контроль та управління військовими перевезеннями водним транспортом здійснюються Генеральним штабом Збройних Сил України через такі органи військових сполучень:

1) Центральне управління військових сполучень (далі - ЦУВІСП) - безпосередньо на всіх внутрішніх та зовнішніх шляхах сполучення;

2) установи військових сполучень на морському та річковому транспорті:

управління військових сполучень на морському та річковому транспорті - на всіх морських та внутрішніх водних шляхах;

комендатури військових сполучень - у межах встановлених водних ділянок (портів).

4. Військові перевезення водним транспортом в мирний час плануються на місяць, а в особливий період - на 10 днів.

5. Під час планування військових перевезень водним транспортом органи військових сполучень, заявники, відправники (одержувачі) повинні дотримуватися вимог режиму секретності та захисту іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства України.

II. Порядок планування військових перевезень водним транспортом

1. Планування військових перевезень водним транспортом здійснюється на підставі заявок штабів видів Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та підпорядкованих їм органів військового управління, наданих до ЦУВІСП згідно з актами організаційно-розпорядчого характеру Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України.

2. Для визначення потреби в коштах на військові перевезення водним транспортом на наступний рік заявники подають до ЦУВІСП заявку на військові перевезення водним транспортом (додаток 1), заявку на переведення кораблів, суден та плавзасобів Збройних Сил України (додаток 2) до 15 березня поточного року.

3. У разі внесення (за потреби) змін до поданих раніше заявок на військові морські та річкові перевезення на наступний рік заявники подають до ЦУВІСП уточнені заявки до 01 листопада поточного року.

4. Заявка на планування військових морських та річкових перевезень (додаток 3) та заявка на планування переведення кораблів, суден та плавзасобів Збройних Сил України (додаток 4) подаються до ЦУВІСП за 60 днів до початку планового місяця разом із витягами з відповідних актів організаційно-розпорядчого характеру Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України. В особливий період заявки на місячне планування військових перевезень водним транспортом подаються за 30 днів до початку планового місяця.

5. В особливих випадках, пов'язаних з виконанням завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в мирний час, навантаження військових ешелонів, військових транспортів та військових команд здійснюється невідкладно.

В особливий період навантаження військових ешелонів, військових транспортів та військових команд здійснюється в найкоротші строки після надходження заявок.

6. У заявках, які подаються власникам засобів водного транспорту, обов'язково вказуються загальна кількість особового складу по кожному порту (пункту, пристані), навантаження (розвантаження), загальна кількість та вага озброєння, військової техніки.

7. Під час складання заявок на планування військових перевезень водним транспортом військові частини враховують:

відповідність найменувань відправників (одержувачів), переліку найменувань вантажів, маршрутів перевезень та строків виконання військових перевезень вимогам нормативно-правових актів;

можливість здійснення перевезень (наявність і готовність військових вантажів, реальні строки перевезень, готовність відправників (одержувачів), навігаційні умови тощо);

економічну обґрунтованість використання засобів водного транспорту.

8. Заявки на планування військових перевезень водним транспортом повертаються заявнику на доопрацювання в таких випадках:

подання заявки, яка не відповідає вимогам, встановленим пунктом 6 цього розділу, або подання з порушенням встановленої форми;

відсутність у власників засобів водного транспорту можливості виконати перевезення;

недостатня пропускна спроможність пунктів навантаження (розвантаження) та водних шляхів;

відсутність бюджетних призначень на зазначені заходи.

9. У разі потреби за запитами органів військових сполучень заявник надає додаткову інформацію, необхідну для організації військових перевезень водним транспортом (відомості про найменування, транспортні характеристики, особливі властивості вантажу, що має перевозитися; специфікації на вантаж; інформація про можливості відправників (одержувачів) щодо проведення навантажувально-розвантажувальних робіт; порядок відправлення (отримання) вантажів тощо).

10. ЦУВІСП на підставі отриманих заявок на військові перевезення водним транспортом на рік визначає потребу в коштах на військові перевезення водним транспортом на рік (додаток 5).

11. Після отримання заявок на планування військових перевезень водним транспортом на місяць ЦУВІСП перевіряє їх на відповідність наданим заявкам на військові перевезення водним транспортом на рік та затвердженим бюджетним призначенням на рік.

12. План військових перевезень водним транспортом на місяць (додаток 6) та план переведення кораблів, суден та плавзасобів Збройних Сил України на місяць (додаток 7) складаються ЦУВІСП після укладення договорів з власниками засобів водного транспорту та отримання уточнених заявок на планування військових перевезень водним транспортом на місяць.

13. Укладання договорів з власниками засобів водного транспорту здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Внесення змін до планів військових перевезень водним транспортом здійснюється ЦУВІСП відповідно до договорів, укладених з власниками засобів водного транспорту.

14. Уточнені заявки на планування військових перевезень водним транспортом на місяць подаються до ЦУВІСП (у разі укладення військовими частинами договорів з власниками засобів водного транспорту) до 15 числа місяця, що передує запланованому.

15. Коригування планів військових перевезень здійснюється тільки після погодження ЦУВІСП.

16. Номери військовим ешелонам, військовим командам та військовим транспортам надаються ЦУВІСП під час розробки планів військових перевезень водним транспортом.

17. Під час виконання військових перевезень у прямому змішаному сполученні (водно-залізничному, залізнично-водному) номери військових ешелонів, військових команд, військових транспортів не змінюються. Перевезення здійснюється під одним номером від пункту відправлення до пункту призначення.

III. Порядок доведення планів військових перевезень водним транспортом

1. Витяги із планів військових перевезень водним транспортом на місяць ЦУВІСП до 20 числа місяця, що передує запланованому, направляє до управління військових сполучень на морському та річковому транспорті.

2. На підставі витягів із планів військових перевезень водним транспортом на місяць управління військових сполучень на морському та річковому транспорті розробляє графік виконання військових перевезень водним транспортом (додаток 8) та графік постановки суден під військові перевезення водним транспортом (додаток 9). Витяги з цих графіків до 25 числа місяця, що передує запланованому, направляються до відповідних комендатур військових сполучень для організації виконання.

Графіки виконання військових перевезень водним транспортом на місяць подаються до ЦУВІСП.

3. Комендатури військових сполучень після отримання витягів з графіків постановки суден під військові перевезення водним транспортом організовують взаємодію з військовими відправниками (військовими одержувачами), уточнюють строки постановки (прибуття) суден, строки готовності до навантаження (розвантаження) або посадки (висадки), узгоджують з посадовими особами портів строки доставки до портів військовослужбовців або військових вантажів, порядок виконання вантажних робіт, строки вивезення військових вантажів з території порту, а також вживають заходів щодо забезпечення навантаження (розвантаження) або посадки (висадки) у встановлені строки.

4. У разі відсутності комендатури військових сполучень безпосередньо в порту відправлення (призначення) зазначені функції виконує установа військових сполучень, у межах встановленої територіальної відповідальності за організацію військових перевезень водним транспортом якої знаходиться порт відправлення (призначення).

Порядок встановлення меж територіальної відповідальності, обов'язки та права посадових осіб установ військових сполучень визначаються ЦУВІСП.

5. ЦУВІСП не пізніше 20 числа місяця, що передує запланованому, інформує заявників про сплановані військові перевезення водним транспортом (із зазначенням номерів військових ешелонів, військових команд, військових транспортів).

6. Заявники зобов'язані не пізніше 25 числа місяця, що передує запланованому, довести до відправників (одержувачів) відомості про сплановані військові перевезення водним транспортом (із зазначенням номерів військових ешелонів, військових команд, військових транспортів).

7. Відправники зобов'язані:

підготувати до перевезення водним транспортом особовий склад, вантажі згідно з умовами укладених договорів;

своєчасно підготувати документи стосовно вантажів, як того вимагають портові, митні, санітарні та інші адміністративні правила;

забезпечити своєчасне прибуття особового складу, переміщення вантажів до порту (пункту, пристані);

налагодити взаємодію з власниками засобів водного транспорту щодо здійснення навантаження військових ешелонів, військових транспортів та відправлення військових команд через відповідну установу військових сполучень.

8. Одержувачі зобов'язані:

вжити заходів щодо розвантаження військових вантажів, висадки особового складу та їх вивезення (вибуття) з території порту (пункту, пристані) у встановлений строк згідно з умовами укладених договорів;

налагодити взаємодію з власниками засобів водного транспорту щодо прибуття військових ешелонів, військових команд та військових транспортів, здійснення їх розвантаження (висадки) через відповідну установу військових сполучень.

9. Витяги з планів військових перевезень водним транспортом доводяться до власників засобів водного транспорту в строки згідно з укладеними договорами на перевезення.

IV. Порядок управління військовими перевезеннями водним транспортом

1. Управління військовими перевезеннями водним транспортом включає:

безперервне збирання, вивчення та аналіз даних обстановки на морських та річкових шляхах сполучення;

організацію взаємодії органів військових сполучень з військовими частинами та власниками засобів водного транспорту;

контроль, облік, звіт та аналіз військових морських та річкових перевезень.

2. Вимоги посадових осіб установ військових сполучень, що в межах компетенції стосуються підготовки та виконання військових перевезень водним транспортом, є обов'язковими для виконання особовим складом, що перевозиться, а також для врахування заявниками та відправниками (одержувачами).

3. Відправники (одержувачі) не менше ніж за 3 дні до планового початку навантаження військових ешелонів, військових транспортів або відправлення військових команд інформують про готовність до виконання військових перевезень водним транспортом відповідну установу військових сполучень.

4. Під час перевезення особового складу та вантажів на окремому судні або в окремому судновому приміщенні, переведення кораблів, суден та плавзасобів Збройних Сил України здійснюється супроводження за участю посадових осіб установ військових сполучень.

Необхідність супроводження зазначеними особами визначається начальником ЦУВІСП.

Супроводження в разі здійснення перевезень за межами внутрішніх водних шляхів України здійснюється обов'язково. При цьому начальник ЦУВІСП у встановленому порядку подає на затвердження список посадових осіб установ військових сполучень. Зазначені посадові особи виконують такі функції:

налагоджують взаємодію з власниками засобів водного транспорту;

організовують навантаження (розвантаження) у встановлені строки;

здійснюють управління та контроль за виконанням перевезень, надають своєчасну та достовірну інформацію, а також вирішують інші питання під час виконання військових перевезень водним транспортом.

5. Під час відправлення судна з військовим ешелоном, військовою командою, військовим транспортом військовий комендант комендатури військових сполучень повідомляє про це комендатури військових сполучень, що є сусідніми за маршрутом перевезення.

6. Облік військових перевезень водним транспортом здійснюється установами військових сполучень залежно від підпорядкованості на підставі:

актів організаційно-розпорядчого характеру Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України щодо виконання військових перевезень водним транспортом;

планів військових перевезень водним транспортом, графіків виконання військових перевезень водним транспортом і графіків постановки суден під військові перевезення водним транспортом на басейні;

договорів з власниками засобів водного транспорту;

доповідей, донесень та звітів про виконання військових перевезень водним транспортом установами військових сполучень (крім комендатур військових сполучень).

7. Обліковою одиницею для військових перевезень водним транспортом є:

для оперативних перевезень - військовий ешелон та військова команда;

для постачальних перевезень - військовий транспорт;

для пасажирських перевезень - військовий пасажир.

8. Про хід виконання військових перевезень водним транспортом установи військових сполучень надають до ЦУВІСП за підпорядкованістю станом на 06.00, 12.00, 18.00, 24.00 диспетчерське донесення про хід виконання військових перевезень водним транспортом (додаток 10).

9. З метою запобігання витоку інформації з обмеженим доступом під час виконання військових перевезень водним транспортом можуть встановлюватися умовні найменування військових вантажів, географічних пунктів (відправлення, призначення) тощо.

 

Начальник Центрального
управління військових сполучень
Тилу Збройних Сил України
полковник

В. М. Веклич

Заступник Директора
Департаменту морського та
річкового транспорту

Р. В. Когут

 

Додаток 1
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 2 розділу II)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ЗАЯВКА
на військові перевезення водним транспортом
на ____ рік

N з/п

Відправник

Найменування

Порт (пункт, пристань)

Усього на рік

У тому числі за кварталами

Примітка

відправлення

призначення

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Оперативні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постачальні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пасажирські перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Миротворчі перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

___ ___________ 20__ р.

Пояснення щодо заповнення заявки

1. Складається за підпунктами:

морське сполучення;

річкове сполучення;

змішане сполучення.

2. Графи 3, 6 заповнюються таким чином:

особовий склад, осіб;

військова техніка, одиниць/тонн;

контейнери (за видами вантажів та видами контейнерів (3-, 5-, 10-, 20-тонні універсальні або спеціалізовані)), кількість за типами / тонн;

матеріально-технічні засоби, тонн;

швидкопсувні вантажі, тонн;

небезпечні вантажі (умовний номер, клас вантажу), тонн;

наливні вантажі, тонн;

інші вантажі, тонн.

3. У графі 11 за кожним найменуванням вказуються великогабаритні або важковагові вантажі (більше 15 т) (кількість, фактичні розміри).

4. У разі потреби в супроводженні військових вантажів у графі 11 вказується: "потреба в супроводженні" (кількість осіб).

5. У кінці кожного пункту та підпункту підбивається підсумок.

6. У кінці таблиці підбивається загальний підсумок.

 

Додаток 2
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 2 розділу II)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ЗАЯВКА
на переведення кораблів, суден та плавзасобів Збройних Сил України
на ____ рік

N з/п

Відправник

Найменування

Порт (пункт, пристань)

Усього на рік

У тому числі за кварталами

Примітка

відправлення

призначення

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення заявки

1. У графі 3 вказується найменування корабля (судна, плавзасобу) Збройних Сил України, що підлягає переведенню.

2. У графі 6 вказуються кількість переведень та характеристики (водотоннажність, тонн; довжина, метрів; ширина, метрів; осадка, метрів; висота від ватерлінії, метрів).

 

Додаток 3
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 4 розділу II)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ЗАЯВКА
на планування військових морських та річкових перевезень
на ___ 20__ року
(місяць, декада)

N з/п

Відправник (одержувач)

Найменування

Порт (пункт, пристань)

Дата навантаження

Кількість одиниць (осіб)

Характеристики

Примітка

відправлення

призначення

довжина (м)

ширина (м)

висота (м)

вага (кг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Оперативні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постачальні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пасажирські перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Миротворчі перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

___ ___________ 20__ р.

Пояснення щодо заповнення заявки

1. Складається за підпунктами:

морське сполучення;

річкове сполучення;

змішане сполучення.

2. У графі 2 вказуються номери військових частин військового відправника (військового одержувача).

3. Графи 3, 7 заповнюються таким чином:

особовий склад, осіб;

військова техніка за типами, одиниць/тонн;

контейнери (за видами вантажів та видами контейнерів (3-, 5-, 10-, 20-тонні універсальні або спеціалізовані)), кількість за типами / тонн;

матеріально-технічні засоби за видами, тонн;

швидкопсувні вантажі за видами, тонн;

небезпечні вантажі (умовний номер, клас вантажу), тонн;

наливні вантажі за видами, тонн;

інші вантажі за видами, тонн.

4. У графах 8 - 11 вказуються характеристики кожної одиниці вантажу, що підлягає перевезенню.

5. У графі 12 вказується наявність великогабаритних або важковагових вантажів (більше 15 тонн).

6. У разі потреби в супроводженні військових вантажів у графі 12 вказується: "потреба в супроводженні" (кількість осіб).

7. У кінці кожного пункту та підпункту підбивається підсумок.

8. У кінці таблиці підбивається загальний підсумок.

 

Додаток 4
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 4 розділу II)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ЗАЯВКА
на планування переведення кораблів, суден та плавзасобів Збройних Сил України
на ___ 20__ року
(місяць, декада)

N з/п

Відправник (одержувач)

Найменування

Порт (пункт, пристань)

Дата

Характеристики

Примітка

відправлення

призначення

довжина (м)

ширина (м)

висота (м)

водотоннажність (т)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

___ ___________ 20__ р.

Пояснення щодо заповнення заявки

1. У графі 2 вказуються номери військових частин відправника та одержувача.

2. У графі 3 вказується найменування корабля (судна, плавзасобу) Збройних Сил України, що підлягає переведенню.

3. У графах 7 - 10 вказуються характеристики корабля (судна, плавзасобу) Збройних Сил України, що підлягає переведенню:

у графі 7 - габаритна довжина (метрів);

у графі 8 - габаритна ширина (метрів);

у графі 9 - габаритна висота від ватерлінії (метрів) / осадка (метрів);

у графі 10 - водотоннажність (тонн) та матеріал корпусу.

 

Додаток 5
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 11 розділу II)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ПОТРЕБА
в коштах на військові перевезення водним транспортом на ____ рік

N з/п

Найменування

Кількість

Порт (пункт, пристань)

Квартал виконання

Орієнтовна потреба у коштах (тис. грн)

Примітка

відправлення

призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

КПКВ ____, КЕКВ ____, стаття ____ (назва програми, підпрограми)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Пояснення щодо заповнення

1. Складається за програмами, підпрограмами.

2. Графи 2, 3 заповнюються таким чином:

особовий склад, осіб;

військова техніка, одиниць/тонн;

контейнери (за видами вантажів та видами контейнерів (3-, 5-, 10-, 20-тонні універсальні або спеціалізовані)), кількість за типами / тонн;

матеріально-технічні засоби, тонн;

швидкопсувні вантажі, тонн;

небезпечні вантажі (умовний номер, клас вантажу), тонн;

наливні вантажі, тонн;

інші вантажі, тонн;

найменування корабля (судна, плавзасобу) Збройних Сил України, кількість переведень / характеристики (водотоннажність, тонн; довжина, метрів; ширина, метрів; осадка, метрів; висота від ватерлінії, метрів).

 

Додаток 6
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 13 розділу II)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ПЛАН
військових перевезень водним транспортом
на ___ 20__ року
(місяць)

Номер військового ешелону
(військової команди, військового транспорту)

Відправник (одержувач)

Дата навантаження

Порт (пункт, пристань)

Найменування

Кількість одиниць (осіб)

Характеристики

Транспортна організація

Примітка

відправлення

призначення

загальна площа (м кв.)

загальний об'єм (м куб.)

загальна вага (т)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Оперативні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постачальні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пасажирські перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Миротворчі перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

___ ___________ 20__ р.

Пояснення щодо заповнення плану

1. Складається за підпунктами:

морське сполучення;

річкове сполучення;

змішане сполучення.

2. У графі 1 вказується номер військового ешелону (військової команди, військового транспорту).

3. У графі 2 вказуються номери військових частин військового відправника (військового одержувача).

4. У графі 3 вказується дата навантаження.

5. Графи 6, 7 заповнюються таким чином:

особовий склад, осіб;

військова техніка за типами, одиниць;

контейнери (за видами вантажів та видами контейнерів (3-, 5-, 10-, 20-тонні універсальні або спеціалізовані)), кількість за типами;

матеріально-технічні засоби за видами;

швидкопсувні вантажі за видами;

небезпечні вантажі (умовний номер, клас вантажу), тонн;

наливні вантажі за видами;

інші вантажі за видами.

6. У графі 11 вказується транспортна організація, з якою укладено договір про надання транспортних послуг.

7. У графі 12 вказується наявність великогабаритних або важковагових вантажів (більше 15 тонн).

8. У разі потреби в супроводженні військових вантажів у графі 12 вказується: "потреба в супроводженні" (кількість осіб).

9. У кінці кожного пункту та підпункту підбивається підсумок.

10. У кінці таблиці підбивається загальний підсумок.

 

Додаток 7
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 13 розділу II)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ПЛАН
переведення кораблів, суден та плавзасобів Збройних Сил України
на ___ 20__ року
(місяць)

Номер військового ешелону

Відправник (одержувач)

Дата

Порт (пункт, пристань)

Найменування

Характеристики

Транспортна організація

Примітка

відправлення

призначення

довжина (м)

ширина
(м)

висота/
осадка (м)

водотоннажність (т)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

___ ___________ 20__ р.

Пояснення щодо заповнення плану

1. У графі 1 вказується номер військового ешелону.

2. У графі 2 вказуються номери військових частин військового відправника (військового одержувача).

3. У графі 3 вказується дата відправлення корабля (судна, плавзасобу) Збройних Сил України.

4. У графі 6 вказується найменування корабля (судна, плавзасобу) Збройних Сил України, що підлягає переведенню. 

5. У графах 7 - 10 вказуються характеристики корабля (судна, плавзасобу) Збройних Сил України, що підлягає переведенню:

у графі 7 - габаритна довжина (метрів);

у графі 8 - габаритна ширина (метрів);

у графі 9 - габаритна висота від ватерлінії (метрів) / осадка (метрів);

у графі 10 - водотоннажність (тонн) та матеріал корпусу.

6. У графі 11 вказується транспортна організація, з якою укладено договір про надання транспортних послуг.

 

Додаток 8
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 2 розділу III)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ГРАФІК
виконання військових перевезень водним транспортом
на ___ 20__ року
(місяць)

Номер військового ешелону (військової команди, військового транспорту)

Найменування (тип) судна

Відправник (одержувач)

Дата навантаження (відправлення) / дата прибуття (розвантаження)

Порт (пункт, пристань)

Найменування

Кількість одиниць (осіб)

Характеристики

Транспортна організація

Примітка

відправлення

переванта-
ження

призначення

загальна площа (м кв.)

загальний об'єм (м куб.)

загальна вага (т)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Оперативні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постачальні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пасажирські перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Миротворчі перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

___ ___________ 20__ р.

Пояснення щодо заповнення графіка

1. Складається за підпунктами:

морське сполучення;

річкове сполучення;

змішане сполучення.

2. У графі 1 вказується номер військового ешелону (військової команди, військового транспорту).

3. У графі 3 вказуються номери військових частин військового відправника (військового одержувача).

4. У графі 4 вказуються дата навантаження (відправлення) судна та дата прибуття (розвантаження) судна.

5. Графи 8, 9 заповнюються таким чином:

особовий склад, осіб;

військова техніка за типами, одиниць;

контейнери (за видами вантажів та видами контейнерів (3-, 5-, 10-, 20-тонні універсальні або спеціалізовані)), кількість за типами;

матеріально-технічні засоби за видами;

швидкопсувні вантажі за видами;

небезпечні вантажі (умовний номер, клас вантажу), тонн;

наливні вантажі за видами;

інші вантажі за видами.

6. У графі 13 вказується транспортна організація, з якою укладено договір про надання транспортних послуг.

7. У графі 14 вказується наявність великогабаритних або важковагових вантажів (більше 15 тонн).

8. У разі потреби в супроводженні військових вантажів у графі 14 вказується: "потреба в супроводженні" (кількість осіб).

9. У кінці кожного пункту та підпункту підбивається підсумок.

10. У кінці таблиці підбивається загальний підсумок.

 

Додаток 9
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 2 розділу III)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ГРАФІК
постановки суден під військові перевезення водним транспортом

                     на ______ басейні на ___________ 20__ року
                                                    (найменування)                                                                      (місяць)

Номер військового ешелону (військової команди, військового транспорту)

Найменування (тип) судна

Дата постановки судна

Відправник

Порт (пункт, пристань)

Одержувач

Найменування

Кількість одиниць (осіб)

Транспортна організація

Примітка

відправлення

призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Оперативні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постачальні перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пасажирські перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Миротворчі перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

___ ___________ 20__ р.

Пояснення щодо заповнення графіка

1. Складається за підпунктами:

морське (річкове) сполучення;

змішане сполучення.

2. У графі 1 вказується номер військового ешелону (військової команди, військового транспорту).

3. У графі 3 вказується дата постановки (швартування) судна.

4. У графі 4 вказується номер військової частини військового відправника.

5. У графі 7 вказується номер військової частини військового одержувача.

6. Графи 8, 9 заповнюються таким чином:

особовий склад, осіб;

військова техніка за видами, одиниць/тонн;

контейнери (за видами вантажів та видами контейнерів (3-, 5-, 10-, 20-тонні універсальні або спеціалізовані)), кількість за типами / тонн;

матеріально-технічні засоби за видами, тонн;

швидкопсувні вантажі за видами, тонн;

небезпечні вантажі (умовний номер, клас вантажу), тонн;

наливні вантажі за видами, тонн;

інші вантажі за видами, тонн.

7. У графі 10 вказується транспортна організація, з якою укладено договір про надання транспортних послуг.

8. У графі 11 за кожним найменуванням вказуються великогабаритні або важковагові вантажі (більше 15 тонн) (кількість, фактичні розміри).

9. У разі потреби в супроводженні військових вантажів у графі 11 вказується: "потреба в супроводженні" (кількість осіб).

10. У кінці кожного пункту та підпункту підбивається підсумок.

11. У кінці таблиці підбивається підсумок.

 

Додаток 10
до Інструкції з планування і управління військовими перевезеннями водним транспортом у Збройних Силах України
(пункт 9 розділу IV)

Гриф обмеження доступу
(за необхідності)
Прим. N ___

ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ ДОНЕСЕННЯ
про хід виконання військових перевезень водним транспортом (станом на звітний час)

Номер військового ешелону (військової команди, військового транспорту)

Найменування (тип) судна, вантажомісткість (пасажиромісткість)

Порт (пункт) навантаження, відправник

Навантаження та відправлення (дата, час)

Найменування, кількість (осіб, одиниць, тонн)

Просування

Порт (пункт) розвантаження, одержувач

Прибуття та розвантаження (дата, час)

Особовий склад ешелону (команди, варти)

постановка

початок

завер-
шення

відправ-
лення

положення (пункт перебування, координати)

пройдено (миль)

залишок (миль)

середньодобова швидкість (вузлів)

прибуття

постановка

початок

завер-
шення

склад

військове звання, прізвище начальника ешелону (старшого, начальника варти)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
  (посада, військове звання)

___________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

___ ___________ 20__ р.

Пояснення щодо заповнення диспетчерського донесення

1. Складається за пунктами (оперативні перевезення, постачальні перевезення, пасажирські перевезення, миротворчі перевезення) у порядку зростання номерів військових ешелонів, військових команд та військових транспортів станом на 06.00 і 18.00 та в установленому порядку доповідається по телефону.

2. У графі 1 вказується номер військового ешелону (військової команди, військового транспорту).

3. У графі 3 вказуються порт (пункт) навантаження, номер військової частини військового відправника.

4. У графах 4 - 7 вказується інформація про дату та час постановки (швартування), навантаження і відправлення.

5. Графа 8 заповнюється таким чином:

особовий склад, осіб;

військова техніка за видами, одиниць/тонн;

контейнери (за видами вантажів та видами контейнерів (3-, 5-, 10-, 20-тонні універсальні або спеціалізовані)), кількість за типами / тонн;

матеріально-технічні засоби за видами, тонн;

швидкопсувні вантажі за видами, тонн;

небезпечні вантажі (умовний номер, клас вантажу), тонн;

наливні вантажі за видами, тонн;

інші вантажі за видами, тонн.

6. У графах 9 - 12 вказується інформація про просування судна.

7. У графі 13 вказуються порт (пункт) розвантаження, номер військової частини військового одержувача.

8. У графах 14 - 17 вказується інформація про дату та час прибуття і розвантаження.

9. У графах 18 - 19 вказується інформація про особовий склад військового ешелону (військової команди, варти), а також про здійснення їх перевірки.

10. Форма донесення може уточнюватися начальником управління військових сполучень на морському та річковому транспорті України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали