МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 листопада 2011 року N 224

Про затвердження Концепції впровадження стандартів Європейського Союзу за методом "обкладинки"

На виконання пункту 9.31 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504 (Указ N 504/2011), наказую:

1. Затвердити Концепцію впровадження стандартів Європейського Союзу за методом "обкладинки", що додається.

2. Департаменту технічного регулювання забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.11.2011 N 224

КОНЦЕПЦІЯ
впровадження стандартів Європейського Союзу за методом "обкладинки"

Ця Концепція спрямована на забезпечення розвитку національної системи стандартизації шляхом гармонізації із системою стандартизації ЄС.

Об'єктивною необхідністю сьогодення є впровадження міжнародних та європейських стандартів, які сприятимуть обміну товарами та послугами з торговими партнерами країн - членів ЄС, підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції на всіх рівнях виробництва для задоволення вимог споживачів, надійного захисту їх життя, здоров'я, створення безпечних умов праці та збереження навколишнього природного середовища.

Реалізація Концепції стане основою для подальшої економічної інтеграції України, зокрема створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Стандартизація є ключовим чинником підтримки державної соціально-економічної політики, сприяє розвитку добросовісної конкуренції, виробництву конкурентоспроможної і якісної продукції, усуненню технічних бар'єрів у торгівлі, підвищенню рівня безпеки життя, здоров'я і майна громадян, забезпечує охорону інтересів споживачів, навколишнього природного середовища й економію усіх видів ресурсів як основи сталого розвитку національної економіки.

Стандартизація як один із засобів державного регулювання має значний внесок в економічний розвиток країни, при цьому роль і принципи стандартизації в умовах реформування української економіки повинні бути адекватні змінам, що в ній відбуваються, і відповідати базовим принципам європейської та міжнародної практики.

Європейська Комісія вважає стандартизацію основним підґрунтям європейської політики. Вільне переміщення товарів, послуг, капіталів у країнах Європейського Співтовариства стало реальністю. Європейські стандарти мають тривалу традицію та широковідомі у всьому світі своєю ефективністю. Застосування загальних європейських стандартів дає змогу на сьогодні європейській промисловості використовувати переваги вільної торгівлі та усувати технічні бар'єри її розвитку.

Фонд нормативних документів (далі - НД) кожної країни ЄС складається із національних, європейських та міжнародних стандартів, упроваджених на національному рівні. До національних органів стандартизації країн - членів ЄС висувається вимога щодо впровадження на національному рівні всіх прийнятих у ЄС європейських стандартів, при цьому національні стандарти в разі виявлення суперечностей положень повинні бути скасовані. Країни - члени ЄС переважно приймають європейські стандарти своєю національною мовою, мовою оригіналу приймаються стандарти, які не мають широкого застосування у країні.

Україна є афілійованим членом європейських організацій стандартизації - Європейського комітету з стандартизації (далі - CEN) та Європейського комітету з стандартизації в галузі електротехніки (далі - CENELEC) з 01.01.2008, у яких її інтереси як національний орган стандартизації представляє центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації. Для країн - претендентів на вступ до ЄС існує вимога щодо необхідності впровадження на національному рівні не менше ніж 80 % стандартів, чинних у ЄС. Прийняті стандарти повинні бути ідентичними із європейськими, тобто їх положення повинні бути прийняті без змін.

Орієнтовна кількість НД, які застосовуються країнами - членами ЄС, становить: стандарти CEN - понад 14 тис., стандарти CENELEC - понад 5 тис., загальна їх кількість ставитиме понад 19 тис. стандартів.

Роботи щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, пріоритетність прямого впровадження яких визначена статтею 5 Закону України "Про стандартизацію", проводяться в Україні на постійній основі з 2001 року.

На сьогодні в Україні загальна кількість національних стандартів, гармонізованих із міжнародними та європейськими, становить 6809 стандартів, з них 1673 стандарти, гармонізовані з європейськими.

Низькі темпи гармонізації національних стандартів обумовлені недостатнім фінансуванням цих робіт, яке на сьогодні здійснюється практично тільки за рахунок коштів державного бюджету, а також складністю процедур використання бюджетних коштів.

Упровадження національних стандартів, гармонізованих із міжнародними та європейськими, в Україні здійснюється відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ 1.7:2001 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" (далі - ДСТУ 1.7). Цей стандарт, який передбачає прийняття міжнародних та європейських стандартів на національному рівні, як на національній мові (методом "перекладу"), так і мовою оригіналу (методи "підтвердження", "передруку" та "обкладинки"), розроблено на основі настанови міжнародних організацій стандартизації ISO/IEC Guide 21 "Прийняття міжнародних і регіональних стандартів та документів, прирівняних до них".

Методи прийняття національних стандартів, гармонізованих із міжнародними та європейськими, мовою оригіналу рекомендовані цією настановою для країн, де мова є однією з офіційних мов міжнародних чи регіональних організацій стандартизації (англійська, німецька та французька).

В Україні із загальної кількості національних стандартів, гармонізованих із міжнародними та європейськими, мовою оригіналу прийнято 626 стандартів (менше ніж 10 %), які переважно застосовуються у сфері інформаційних технологій.

У той же час на практиці застосування національних стандартів у такий спосіб не знайшло підтримки у користувачів у зв'язку з тим, що це зобов'язує мати штат фахівців, які досконало володіють однією з офіційних мов міжнародних та європейських організацій стандартизації, при цьому технічний переклад вимагає відповідних знань у сфері застосування конкретного стандарту.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми

Для виконання вимоги щодо впровадження в Україні 80 % стандартів, чинних у ЄС, необхідно ще прийняти не менше ніж 14 тис. стандартів європейських організацій стандартизації CEN та CENELEC.

Прискорення темпів гармонізації національної нормативної бази зі стандартами ЄС є особливо актуальним зараз, коли є намір створити зону вільної торгівлі з ЄС.

Ураховуючи існуючий стан у сфері робіт із гармонізації національних стандартів, ця робота потребує значної активізації, у зв'язку з чим як оптимальний варіант розв'язання цієї проблеми можна розглянути прийняття національних стандартів, гармонізованих із європейськими, за методом "обкладинки". Однак повинно бути прийняте виважене рішення щодо запровадження стандартів мовою оригіналу з огляду на ускладнення практичного їх застосування, яке полягає у:

відсутності мовної підготовки у широкого кола користувачів;

можливості неоднозначного тлумачення нормативних положень стандартів, зокрема вимог щодо безпеки, захисту життя та здоров'я людини;

відсутності усталеної науково-технічної термінології.

Під час застосування методу "обкладинки" використовують положення національного стандарту ДСТУ 1.7.

За цим методом європейський стандарт застосовують мовою оригіналу, до якого повинні бути розроблені національні структурні елементи ("Титульний аркуш", "Передмова", "Зміст", "Національний вступ" і "Бібліографічні дані") та додатки українською мовою.

Методом "обкладинки" може прийматися обмежене коло стандартів, до яких належать:

стандарти, які забезпечують комплексність прийняття європейських стандартів (на які є посилання в розроблюваних національних стандартах, гармонізованих із європейськими, але з відповідним плануванням їх прийняття українською мовою);

стандарти у сфері інформаційних технологій, які містять значну кількість таблиць, протоколів та можуть сприйматися користувачами без їх перекладу;

стандарти, які будуть застосовуватися вузьким колом фахівців, які володіють офіційною мовою оригіналу документа;

стандарти міжнародних організацій стандартизації ISO та IEC, видані російською мовою, які у свою чергу прийняті як європейські.

Не рекомендується приймати за методом "обкладинки" стандарти, які у разі їх добровільного застосування, є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

Під час застосування методу "обкладинки" здійснюють:

опрацювання тексту оригіналу європейського стандарту із застосуванням словників та довідкової літератури;

змістове аналізування тексту оригіналу європейського стандарту та складання висновку щодо доцільності його прийняття;

розроблення національних структурних елементів та додатків;

аналізування чинних НД з метою розроблення пропозицій щодо скасування відповідних НД чи внесення змін до них.

Опрацювання та змістове аналізування тексту міжнародного стандарту проводять з метою встановлення можливості його застосування користувачами без перекладу на мові оригіналу, уникнення неоднозначного тлумачення його положень та виявлення положень, до яких необхідно внести редакційні зміни, примітки чи технічні відхили.

Шляхи і способи розв'язання проблем

Реалізація положень Концепції потребує виконання центральним органом з питань стандартизації, центральними органами виконавчої влади, на які законодавством покладено функції технічного регулювання у визначених сферах, а також іншими суб'єктами стандартизації таких завдань:

здійснення заходів та комплексних досліджень, пов'язаних з визначенням пріоритетних напрямів упровадження на національному рівні європейських стандартів за методом "обкладинки";

забезпечення складання переліків стандартів європейських організацій стандартизації, які можуть бути прийняті методом "обкладинки";

забезпечення координації робіт, пов'язаних з упровадженням на національному рівні європейських стандартів, та формування плану національної стандартизації з урахуванням відповідних пропозицій щодо їх прийняття;

інформування суб'єктів стандартизації щодо переваг застосування у своїй діяльності європейських стандартів;

залучення коштів суб'єктів господарювання та міжнародної допомоги для вирішення питань, пов'язаних з упровадженням європейських стандартів;

забезпечення фінансовими та матеріально-технічними ресурсами за рахунок бюджетних коштів.

Очікувані результати

Реалізація Концепції буде сприяти:

прискоренню процесу адаптації національних стандартів до європейських, подоланню значного відставання у гармонізації національних стандартів;

організації системної та послідовної роботи щодо прийняття та впровадження європейських стандартів як національних, які будуть забезпечувати наближення національних стандартів до європейських, що сприятиме створенню зони вільної торгівлі з ЄС;

створенню фондів НД в усіх сферах національної економіки, які відповідатимуть її потребам, шляхом застосовування європейських стандартів;

використанню досвіду та досягнень розвинутих європейських країн в національній економіці, уникненню створення технічних бар'єрів у торгівлі;

створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва та добросовісної конкуренції, поліпшення захисту людей від шкідливих і небезпечних факторів, а навколишнього природного середовища від негативного впливу.

Джерела фінансування

Концепція реалізується за рахунок коштів державного бюджету, а також інших передбачених законом джерел.

 

Директор департаменту
технічного регулювання

В. В. Арєф'єв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали