ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Тринадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29.09.2011 р. N 273

Про затвердження Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту у м. Чернівцях

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", вимог Закону України "Про енергозбереження" (із змінами та доповненнями), розпорядження Президента України "Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України" від 20.10.2005 р. N 1199/2005, указів Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів" від 28.02.2008 р. N 174/2008, "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.05.2008 р. "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів" від 28.07.2008 р. N 679/2008, розпорядження Кабінету Міністрів України "Про програми підвищення енергоефективності за зменшення споживання енергоресурсів" від 17.12.2008 р. N 1567-р, завдань Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців на 2010 - 2014 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради V скликання N 1198 від 24.12.2009 р., з метою визначення стратегії формування професійних управлінських механізмів у ділянці споживання енергоносіїв, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Концепцію запровадження системи енергетичного менеджменту у м. Чернівцях (додається).

2. Доручити:

2.1. Департаменту економіки міської ради (Хімійчук С. М.) розробити та подати на розгляд виконавчого комітету міської ради Положення про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м. Чернівців.

2.2. Фінансовому управлінню міської ради (Бамбуляк Л. Ф.) внести пропозиції щодо виділення коштів на виготовлення програмного продукту (електронної бази даних про об'єкти енергоспоживання).

3. Рішення оприлюднити в газеті "Чернівці" та на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В. Т., Ротаря П. Я., Паскаря О. Є.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища міської ради (Бешлей В. В.).

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
29.09.2011 N 273

КОНЦЕПЦІЯ
запровадження системи енергетичного менеджменту у м. Чернівцях

Видатки на придбання енергоносіїв у структурі бюджету м. Чернівців невпинно зростають внаслідок національних і світових тенденцій до підвищення цін на енергію та енергоресурси. Сьогодні ці витрати впевнено займають другу сходинку у видатках гуманітарного сектора міста (після заробітної плати та нарахувань на неї) і мають стійку тенденцію до подальшого зростання. Основна маса придбаних містом енергоресурсів споживається у будівлях, які є комунальною власністю територіальної громади та перебувають у користуванні бюджетних організацій. Значна частина цих ресурсів втрачається через огороджуючі конструкції, основні конструктивні елементи будівель, які не відповідають сучасним будівельним нормам "Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6.-31:2006", зносу комунікаційних систем, відсутності коштів на проведення їх модернізації та підтримання в належному технічному стані, а також через низьку культуру експлуатації енергетичного обладнання та відсутність якісного управління процесом енергокористування. Ні в якому разі не можна піддаватися ілюзії, що енергозбереження можливе в умовах економії. Енергозбереження - це діяльність, яка на початку потребує значних капіталовкладень, а вже згодом вона принесе економію.

Реалізація інноваційної стратегії розвитку міської інфраструктури, соціальної сфери міста та міських фінансів потребує вирішення питань використання енергетичних ресурсів на засадах професійного управління та принципах сталого розвитку. Це означає, що у системі адміністрування містом має з'явитися спеціальна ланка управління - система енергоменеджменту. Енергетичний менеджмент - це частина загальної системи управління гуманітарним та комунальним секторами міста, яка має забезпечувати раціональне використання енергетичних ресурсів у процесі забезпечення потреб міста необхідними енергетичними послугами. Цей вид управлінської діяльності спирається на спеціальну політику міської ради у питаннях використання енергоресурсів, має власні цілі та завдання, відповідну організаційну структуру, кадрове, інформаційне та фінансове забезпечення, особливі процедури планування, впровадження, оцінки діяльностей у сфері енергокористування.

I. Мета і основне завдання Концепції

1. Метою цієї Концепції є визначення стратегії формування професійних управлінських механізмів у сфері споживання енергоносіїв, які у тривалій перспективі забезпечать для м. Чернівців:

1.1) раціональні видатки бюджетних коштів на придбання енергоресурсів;

1.2) оптимізацію структури споживання енергоресурсів;

1.3) підвищення ефективності використання всіх видів енергоносіїв;

1.4) покращання якості енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання;

1.5) залучення інвестицій у процеси технологічного переозброєння та енергоефективної модернізації інфраструктури міста;

1.6) налагодження енергоефективної експлуатації будівель, споруд, житлових будинків, систем електропостачання, водопостачання, центрального опалення та обладнання генерації енергії;

1.7) впровадження інноваційних рішень із застосуванням новітніх технологій, матеріалів, сировини;

1.8) формування ощадливої поведінки споживачів енергетичних послуг.

2. Основним завданням Концепції є вибір організаційно-управлінських та технологічних підходів, на підставі яких мають бути визначені довгострокові політичні пріоритети міста у цих питаннях і розроблена модель системи енергетичного менеджменту для бюджетної та комунальної сфер м. Чернівців.

II. Існуючий стан управління енергоресурсами у м. Чернівцях

1. Регулювання споживання енергії в залежності від завдань та функцій підприємств та установ з урахуванням сучасних технологічних можливостей енергозбереження запроваджується дуже повільними темпами. Рівень обслуговування будівель, систем та обладнання залишається вкрай низьким. Роботи з розробки та впровадження заходів з енергозбереження носять спонтанний характер. Міський бюджет виступає практично єдиним джерелом реалізації проектів з енергозбереження в інфраструктурі міста. Керівники установ та пересічні користувачі в переважній більшості переконані, що питання енергозбереження стосується лише ділянки виробництва енергії. Це особливо дається взнаки, коли доводиться вирішувати критичні проблеми енергокористування для м. Чернівців. Управлінські рішення з питань підвищення ефективності використання енергоресурсів носять інтуїтивний характер. Цілісна система управління процесами енергоспоживання відсутня. У штаті міської ради бракує спеціалістів, знайомих з теорією і практикою енергоменеджменту для громадських будівель. Моніторинг споживання енергоресурсів здійснюється на місцях у примітивній формі або взагалі не ведеться. Аналіз ефективності використання енергоресурсів не проводиться. Все це призводить не тільки до необґрунтовано високих втрат енергоресурсів через наявність застарілих технологій та недотримання технологічних режимів експлуатації будівель, систем і обладнання, але й до катастрофічного зниження якості енергетичних послуг при спробах організувати заощадження енергоресурсів.

2. Важко оцінити ефективність використання енергії на кожному конкретному об'єкті через відсутність чіткої політики, професійно вишколених спеціалістів з енергоменеджменту, інформації щодо обсягів енергоспоживання та факторів, які суттєво впливають на споживання енергії. Тому в період стрімкого зростання цін на енергоносії в Україні чи не єдиною можливістю стабілізації енергетичного ринку стало введення обмежень на споживання енергії (лімітування). Цей підхід дозволив зменшити споживання енергії (в тому числі, за рахунок усунення марнотратства), але призвів до погіршення якості основних енергомістких послуг (опалення, освітлення, водопостачання). Тож лімітування споживання енергії можна розглядати лише як тимчасовий захід на шляху до вирішення проблеми управління енергоспоживанням.

3. Відсутність оперативних даних про енерговикористання, фахівців з енергоменеджменту, інформаційних та фінансових інструментів створює проблеми при плануванні енергоощадної діяльності, інвестуванні в енергоощадні проекти і подальшій експлуатації модернізованих об'єктів. Зокрема, це призводить до необґрунтовано високих затрат на етапі енергетичного обстеження бюджетних установ з метою вибору енергоефективних заходів, у ході підготовки тендерної документації, організації технічного нагляду за виконанням робіт, прийняття виконаних робіт.

III. Досвід інших муніципалітетів та інноваційні проекти з управління енерговикористанням бюджетних установ в Україні

1. Розвинуті системи управління споживанням енергією на сьогоднішній день мають такі міста як: Львів, Кам'янець-Подільський, Долина. При цьому управління споживанням енергії у містах розглядається не тільки як інструмент для зменшення енергоспоживання бюджетними об'єктами, але й як шлях до підвищення якості муніципальних послуг. Важливим аспектом організації управління споживанням енергії є безперервність процесу. Ведення управлінської діяльності у частині організації раціонального споживання енергії призвело до зниження споживання енергії на 10-20 % відносно до показників базового року.

2. Перші реальні кроки у напрямку комплексного розв'язання проблеми управлінням енергоспоживання у бюджетній сфері міст були зроблені лише у 2005 році, коли Європейська асоціація муніципалітетів "Енерджі-Сіте" у співпраці з двома українськими комп'ютерними фірмами "ІТ-Менеджмент" та "Івоя" розпочали реалізацію демонстраційних проектів. Вони передбачають запровадження комп'ютеризованих систем моніторингу енерговикористання для бюджетних будівель у восьми пілотних містах України. Ця робота виконувалася у рамках проекту "Енергетичний моніторинг в органах місцевої влади України та їх оснащення". Учасниками проекту стали міста Івано-Франківськ, Чернігів, Луцьк, Ужгород, Дубно, Бердянськ, Чугуїв (Харківська обл.), Миколаїв (Львівська обл.). Українські комп'ютерні фірми "ІТ-Менеджмент" та "Івоя", які брали участь у проекті на добровільній та безоплатній основі, взяли на себе виконання найскладнішого технічного завдання - створення спеціалізованого програмного продукту "Енергоплан". Вони ж забезпечили проведення технічних навчань з питань використання продукту. Решта завдань виконувалася при підтримці експертів "Енерджі-Сіте".

3. У процесі розгортання системи моніторингу учасникам пілотних проектів довелось вирішувати широкий спектр проблем:

3.1. Розвинути технічний, інформаційний та адміністративний потенціал виконавчих органів міста, який дозволяє організувати моніторинг споживання енергії у бюджетних будівлях та обґрунтовано встановлювати контрольні показники використання енергоресурсів для відповідних бюджетних об'єктів.

3.2. Акумулювати необхідні людські, фінансові, технічні та інформаційні ресурси для виконання цього завдання.

3.3. Розподілити завдання та повноваження у системі управління енергоресурсами з урахуванням обраного технологічного підходу для збору та обробки інформації.

3.4. Створити спеціалізований програмний продукт, який дозволяє ефективно акумулювати інформацію на місцях у процесі моніторингу споживання енергії, якості енергетичних послуг і факторів, які суттєво впливають на процес надання цих послуг у бюджетних установах міста.

3.5. Навчити міських працівників користуватися програмою та готувати з її допомогою інформаційні матеріали для прийняття виважених рішень, які підвищують ефективність використання ресурсів у бюджеті.

3.6. У процесі реалізації проекту в кожному з пілотних міст була спочатку розроблена управлінська модель, а потім на її основі створена трирівнева адміністративна структура ("установа - галузевий підрозділ - виконком") для виконання функцій з моніторингу, планування та контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетних установах за допомогою спеціалізованого програмного продукту. Ключовою особою у новій адміністративній структурі став міський енергоменеджер - фахівець.

4. Основними завданнями фахівця є:

4.1) координація управлінських зусиль учасників нової структури;

4.2) оптимізація видатків міста на придбання енергоресурсів;

4.3) організація розробки та впровадження енергозберігаючих проектів за участю міської ради з метою зменшення енергоспоживання міста та зниження витрат на енергоспоживання;

4.4) збір, узагальнення та аналіз інформації про показники ефективності використання комунальними підприємствами, організаціями та бюджетними установами міста паливно-енергетичних ресурсів;

4.5) участь у розробці і здійсненні заходів з проведення єдиної політики у сфері енергозбереження;

4.6) контроль за дотриманням якості енергетичних послуг.

5. Велика кількість параметрів, які доводилося відслідковувати у процесі аналізу енергетичних процесів у бюджетних будівлях та значна кількість будівель, охоплених системою моніторингу, зумовили необхідність застосування новітніх інформаційних технологій та створення на їх основі спеціальної програми під назвою "Енергоплан". Завдяки використанню спеціалізованого програмного продукту вдалося:

• вирішити завдання щодо накопичення первинної інформації у процесі моніторингу енерговикористання на рівні кожної бюджетної установи;

• сформувати цілісну міську політику на засадах сталого розвитку до організації управління використання енергії на основі індивідуальних інформаційних потоків об'єднаної бази даних по місту.

6. Застосування сучасних інформаційних технологій для розгортання системи моніторингу енерговикористання у бюджетних установах пілотних міст вимагало надання інтенсивної консультаційної та навчальної допомоги виконавцям програми у містах. Коректний та своєчасний збір показників моніторингу енерговикористання на тестових бюджетних об'єктах і переведення цих показників у електронний формат за допомогою комп'ютерної програми "Енергоплан" виявилися найскладнішими етапами реалізації проекту.

IV. Концептуальна модель створення системи енергоменеджменту для бюджетних установ м. Чернівців

1. Для міста Чернівців пропонується скористатися прикладом міст, які мають розвинену систему управління споживанням енергії та набутим досвідом у пілотних містах України в процесі реалізації демонстраційних проектів зі створення комп'ютеризованої системи управління енерговикористанням для бюджетної сфери. При цьому трирівнева модель системи енергоменеджменту ("установа - галузевий підрозділ - виконком") вибудовується як доповнюючий компонент існуючої галузевої схеми управління бюджетними установами (освіта, охорона здоров'я, культура та інші). Запропоновані новації в системі управління мають забезпечити цілісність процесів управління споживанням енергоресурсів і органічно поєднати їх з традиційними видами управлінської діяльності, такими як: управління фінансами, управління кадрами і т. п.

2. Система управління енерговикористанням для Чернівців має поєднати в собі увесь спектр завдань, які стосуються контролю за енергоспоживанням та умовами комфорту, планування видатків на придбання енергоресурсів, укладання і виконання контрактів на поставки енергії, раціональної експлуатації будівель, споруд, житлових будинків, енергоефективного проектування, будівництва та реконструкції об'єктів, залучення інвестицій.

3. Реалізація запропонованої концепції повинна закласти підвалини для створення у м. Чернівці сучасної системи управління енерговикористанням для бюджетних установ та комунальних підприємств, зокрема:

3.1. Сформувати цілісну міську політику по відношенню до організації управління використанням енергії на засадах сталого розвитку.

3.2. Створити спеціалізовану ланку з енергоменеджменту в системі управління містом, спроможну розробляти і втілювати у життя подібну політику.

3.3. Розробити Положення про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів на об'єктах комунальної власності в м. Чернівці.

3.4. Залучити до роботи в інфраструктурі міста спеціалістів, знайомих з теорією і практикою енергоменеджменту.

3.5. Створити електронні бази даних про об'єкти енергоспоживання, інструменти для оперативного збору та аналізу даних про споживання енергії на кожному конкретному об'єкті та про фактори, які суттєво впливають на це споживання.

3.6. Створити системи контролю та звітності у питаннях ефективності використання енергії.

3.7. Розробити механізми інформування щодо енергоефективної поведінки персоналу та споживачів.

3.8. Розробити Положення про матеріальне стимулювання керівників та персоналу за раціональне використання енергетичних ресурсів.

За результатами діяльності системи управління енерговикористання планується здійснювати коригування:

- Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців на 2010 - 2014 роки, яка затверджена рішенням N 1139 від 26.11.2009 року 46 сесії V скликання Чернівецької міської ради;

- Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців, яка затверджена рішенням N 1462 від 14.10.2010 року 58 сесії V скликання Чернівецької міської ради;

- Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010 - 2014 роки, яка затверджена рішення 47 сесії міської ради V скликання 24 грудня 2009 р. N 1186;

- Програми каналізування міста Чернівців на 2006 - 2015 р., затвердженої рішенням 42 сесії міської ради IV скликання від 23.03.2006 р. N 966;

- Програми модернізації, заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007 - 2012 роки, яка затверджена рішенням 16 сесії міської ради V скликання від 27.04.2007 р. N 314;

- Програми розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2007 - 2015 роки, затверджена рішенням 19 сесії міської ради V скликання від 30.08.2007 року N 394.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали