МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 січня 2018 року N 51

Про затвердження Концепції запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських

Відповідно до законів України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878) (із змінами), та з метою реалізації положень Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 25 листопада 2016 року N 1252 (Наказ N 1252), наказую:

1. Затвердити Концепцію запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських (далі - Концепція), що додається.

2. Національній поліції (Князєв С. М.), ректорам вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, Державному науково-дослідному інституту МВС (Криволапчук В. О.) до 01 березня2018 року подати пропозиції для формування проекту плану заходів з реалізації Концепції.

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності (Доскевич Г. О.) до 01 квітня 2018 року узагальнити пропозиції, підготувати і подати на затвердження в установленому порядку план заходів з реалізації Концепції.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
29 січня 2018 року N 51

КОНЦЕПЦІЯ
запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських

1. Загальні положення

Поступовий перехід Національної поліції України до європейських стандартів діяльності, складна ситуація у сфері протидії кримінальним правопорушенням, особливо тим, що вчиняються з використанням вогнепальної зброї та вибухівки, умисним убивствам, розбійним нападам, терористичним актам, загрозам кібербезпеці тощо, є тими сучасними викликами, що обумовлюють потребу в новій генерації поліцейських.

Разом з тим у підготовці майбутніх поліцейських у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - ВНЗ МВС), є дефіцит практичної складової, у певної частини викладацького складу ВНЗ МВС відсутні актуальні знання і навички поліцейської роботи, а цивільна молодь, яка вступає сьогодні до цих закладів, недостатньо мотивована, щоб присвятити себе службі в поліції.

Ці та інші фактори обумовлюють, у свою чергу, необхідність перегляду всієї системи підготовки поліцейських та створення умов для підвищення рівня їх професіоналізму і кваліфікації.

Концепція запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських (далі - Концепція) визначає мету, завдання, принципи та основні компоненти системи підготовки кваліфікованих фахівців для Національної поліції у ВНЗ МВС з урахуванням узагальнених сучасних світових тенденцій та Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України (Розпорядження N 1118-р) до 2020 року.

2. Мета і завдання

Метою розроблення Концепції є визначення стратегічних напрямів, засад і механізмів, спрямованих на підвищення якості професійного навчання поліцейських на основі трирівневої моделі їх підготовки, інтегрованої в національну освітню систему і здатної готувати поліцейських будь-якої спеціалізації.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

1) запровадження державного стандарту підготовки поліцейських;

2) розвиток багаторівневої практико-орієнтованої системи підготовки, що містить мотиваційні елементи для навчання і служби;

3) закріплення за ВНЗ МВС міжрегіональних органів і структурних підрозділів центрального органу управління поліцією Національної поліції;

4) забезпечення ВНЗ МВС науково-педагогічним складом, який має актуальні знання і навички поліцейської роботи;

5) формування дієвої системи добору кандидатів на навчання.

3. Принципи

Досягнення поставленої мети передбачає дотримання таких принципів:

відкритості та прозорості;

безперервності;

прагматичності та конкретності;

інтелектуалізації;

єдиного підходу до розроблення освітніх програм на компетентісній основі та їх сумісності з міжнародними класифікаціями і стандартами освіти;

забезпечення незалежної та об'єктивної оцінки набутої кваліфікації;

забезпечення зворотного зв'язку між суб'єктами освітнього процесу.

4. Рівні професійного навчання поліцейських

Базовий рівень професійної освіти

Поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліції, з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень патрульного поліцейського, зобов'язані пройти первинну професійну підготовку за єдиними навчальними програмами (планами) терміном шість місяців.

У разі успішного закінчення первинної професійної підготовки поліцейським присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" та видається документ установленого зразка, після чого вони повертаються до органів поліції, з яких були направлені. Наступні шість місяців поліцейські несуть службу на посадах молодшого складу поліції (як правило, у патрульній поліції) під керівництвом наставників.

Поліцейські, які отримали незадовільні оцінки за результатами іспитів, повертаються до органів поліції, з яких вони прибули на навчання, з подальшим звільненням зі служби в поліції.

За деякими спеціалізаціями (наприклад, для оперативних підрозділів кримінальної поліції) може бути передбачено проходження поліцейським перепідготовки без проходження служби на посадах молодшого складу поліції.

Початковий та бакалаврський рівні вищої освіти

Після закінчення строку дії дворічного контракту, укладеного згідно з пунктом 1 частини другої статті 63 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), до якого входять строки первинної професійної підготовки та служби з наставником, вирішується питання щодо продовження їх служби в поліції на підставі наказу (частина шоста статті 63 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII)).

Поліцейські, які виявили бажання просуватися по службі, мають схильність до роботи та відповідні показники за напрямом поліцейської діяльності, можуть бути рекомендовані для підготовки у ВНЗМВС з урахуванням наявного рівня освіти:

поліцейські, які мають базову середню освіту, здобуватимуть освітньо-професійний ступінь молодшого бакалавра;

поліцейські, які мають вищу освіту, проходитимуть перепідготовку (спеціалізацію) для потреб Національної поліції України.

Після отримання освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра та відпрацювання на відповідних посадах не менше двох років поліцейські з метою подальшого просування по службі можуть бути рекомендовані для підготовки у ВНЗ МВС для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Успішно виконавши відповідні навчальні програми поліцейські продовжують службу на посадах згідно з набутою кваліфікацією, спеціальністю та спеціалізацією (частина третя статті 74 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII)).

Магістерський рівень вищої освіти

Поліцейські, які мають освітній ступінь бакалавра і відпрацювали на відповідних посадах не менше двох років, з метою подальшого просування по службі можуть бути рекомендовані для вступу до ВНЗМВС для здобуття освітнього ступеня магістра.

5. Вплив професійного навчання на просування по службі

Просування по службі поліцейського залежитиме від набутого ним рівня професійного навчання. Поліцейські, які закінчили первинну професійну підготовку, призначатимуться на посади молодшого складу поліції.

Поліцейські, які отримали освітньо-професійний ступінь молодшого бакалавра, призначатимуться на посади середнього складу поліції (як правило, за цими штатними посадами встановлено граничні спеціальні звання молодшого лейтенанта, лейтенанта, старшого лейтенанта поліції).

Поліцейські, які отримали освітній ступінь бакалавра, призначатимуться на посади середнього складу поліції (як правило, за цими штатними посадами встановлено граничні спеціальні звання лейтенанта, старшого лейтенанта, капітана, майора, підполковника поліції).

Поліцейські, які отримали освітній ступінь магістра, можуть призначатися на посади керівників та заступників керівників територіальних (міжрегіональних) органів, закладів, установ, структурних підрозділів центрального органу управління поліцією, інші посади вищого складу поліції.

Вимоги до освітнього ступеня поліцейських визначаються відповідно до Довідника професійно-кваліфікаційних характеристик основних посад працівників Національної поліції України.

Граничні спеціальні звання молодшого та середнього складу поліції за штатними посадами встановлюються керівником поліції (ч. 3 ст. 80 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII)).

6. Забезпечення кваліфікованими науково-педагогічними (науковими) і педагогічними кадрами

Комплектування ВНЗ МВС кваліфікованими науково-педагогічними (науковими) і педагогічними кадрами здійснюватиметься за такими напрямами:

комплектування посад профільних навчальних підрозділів ВНЗ МВС особами, які мають досвід роботи в поліції;

підготовка науково-педагогічних (наукових) і педагогічних кадрів за відповідними освітньо-науковими рівнями та тренінговими програмами;

залучення поліцейських до освітньої діяльності;

періодична актуалізація практичних знань та навичок науково-педагогічних (наукових) працівників у підрозділах Національної поліції.

7. Взаємодія ВНЗ МВС з органами та підрозділами Національної поліції в підготовці поліцейських

За ВНЗ МВС закріплюються міжрегіональні органи і структурні підрозділи центрального органу управління поліцією Національної поліції України (далі - практичні органи і підрозділи).

Основними напрямами взаємодії ВНЗ МВС з практичними органами і підрозділами є:

розроблення та вдосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

зміцнення кадрового потенціалу ВНЗ МВС;

забезпечення практичної підготовки поліцейських у ВНЗ МВС;

оцінювання якості освітньої діяльності ВНЗ МВС;

забезпечення потреб практики результатами наукових досліджень.

Формами такої взаємодії є:

проведення практичних занять і тренувань;

виконання завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку;

проведення спільних оперативних нарад і засідань;

обмін інформацією, передовим досвідом, розробками;

підвищення кваліфікації та стажування;

здійснення інших заходів, передбачених законодавством.

8. Очікувані результати

Упровадження Концепції забезпечить нову якість професійного навчання поліцейських, яка відповідатиме потребам суспільства і держави у висококваліфікованих фахівцях з урахуванням специфіки та профілю поліцейської діяльності, здатних на належному рівні забезпечувати охорону публічного порядку, здійснювати боротьбу зі злочинністю та захист законних прав і свобод громадян.

9. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування запровадження Концепції здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

10. Перехідні положення

На перехідний період (строком до п'яти років) обсяги наборів до ВНЗ МВС за державним замовленням визначаються з урахуванням показників набору попередніх років.

На цей період добір вступників до ВНЗ МВС здійснюватиметься, насамперед, за рахунок поліцейських. За наявності вакантних місць виконання загального обсягу державного замовлення здійснюватиметься за рахунок цивільної молоді.

 

Директор Департаменту персоналу,
організації освітньої та
наукової діяльності МВС

Г. О. Доскевич
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали