МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2011

м. Київ

N 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1544/20282

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України), що додаються.

2. Департаменту екологічної безпеки (Соколов О. Л.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту екологічної безпеки (Соколов О. Л.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Ліцензіатам, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України), привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов, затверджених цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. Цушко

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

М. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних
ресурсів України
04.11.2011 N 431

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1544/20282

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 183 "Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню".

1.2. Ці Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що здійснюють збирання та заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини.

1.3. Терміни, що використовуються в цих Ліцензійних умовах, мають таке значення:

власник відходів як вторинної сировини - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами;

збирання та заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;

приймальний пункт відходів як вторинної сировини - стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ спеціалізованого підприємства із збирання та заготівлі відходів як вторинної сировини, що здійснює операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у фізичних і юридичних осіб на підставі відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку, має виробничі, складські приміщення, пресове, вантажопідйомне та аналітичне обладнання, приймальні пункти, необхідну документацію стосовно правил поводження з відходами та кваліфікований персонал;

реалізація відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана з передачею права власності на відходи іншому власнику;

спеціалізовані підприємства із збирання та заготівлі відходів як вторинної сировини - суб'єкти господарювання (зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, їх філії, інші відокремлені підрозділи), які здійснюють збирання та заготівлю відходів як вторинної сировини на підставі відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку, мають у наявності належні їм на праві власності або на інших законних підставах виробничі, складські приміщення, пресове, вантажопідйомне та аналітичне обладнання, приймальні пункти, необхідну документацію стосовно правил поводження з відходами та кваліфікований персонал.

1.4. Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана зі збиранням та реалізацією окремих видів відходів як вторинної сировини спеціалізованим підприємствам, а також діяльність юридичних осіб, пов'язана з накопиченням та реалізацією окремих видів відходів як вторинної сировини, які утворюються в результаті їх власної діяльності.

1.5. Для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (далі - ліцензія) суб'єкт господарювання подає до Мінприроди України заяву про видачу ліцензії, зразок якої наведено у додатку 1 до цих Ліцензійних умов. Зазначена заява подається особисто або через уповноважений орган чи особу.

1.6. До заяви додаються документи, визначені статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 712 (Постанова N 712)).

1.7. Форма опису документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, наведена у додатку 2 до цих Ліцензійних умов.

Копія зазначеного опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Мінприроди України та підписом відповідальної особи.

1.8. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії, зразок якої наведено у додатку 3 до цих Ліцензійних умов, а також перелік документів, визначених статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, визначених статтею 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Мінприроди України заяву про переоформлення ліцензії, зразок якої наведено у додатку 4 до цих Ліцензійних умов, разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

1.10. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до Мінприроди України із заявою про видачу дубліката ліцензії, зразок якої наведено у додатку 5 до цих Ліцензійних умов. До заяви в разі втрати ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі пошкодження - непридатна для користування ліцензія і документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

II. Організаційні та кваліфікаційні вимоги

2.1. Ліцензія повинна зберігатися за адресою місцезнаходження суб'єкта господарювання, а засвідчена Мінприроди України копія ліцензії - за місцем провадження господарської діяльності філії чи іншого відокремленого підрозділу.

2.2. Суб'єкти господарювання зобов'язані допускати до здійснення збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини лише осіб, які пройшли професійну підготовку та відповідну перевірку знань з питань охорони праці, що підтверджено посвідченням про перевірку знань з питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.

2.3. Ліцензіат повинен дотримуватись установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

III. Технологічні вимоги

3.1. Збирання та заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини повинні здійснюватись спеціалізованими підприємствами, їх філіями, іншими відокремленими підрозділами через приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).

Зразок заповнення суб'єктом господарювання відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини наведено у додатку 6 до цих Ліцензійних умов.

Зразок заповнення суб'єктом господарювання відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень) наведено у додатку 7 до цих Ліцензійних умов.

3.2. Суб'єкти господарювання для здійснення збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини повинні мати таку матеріально-технічну базу та наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень):

для збирання та заготівлі відходів полімерних:

виробничі або складські приміщення площею, необхідною для зберігання відходів полімерних;

стаціонарні або пересувні приймальні пункти (у разі їх наявності);

ваги для статистичного зважування з діапазоном зважування від 1 кг, які пройшли відповідну метрологічну повірку;

вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше 200 кг;

обладнання для оброблення відходів полімерних (пресове, подрібнювальне, тощо);

для збирання та заготівлі відходів гумових, у тому числі зношених шин:

територія з твердим покриттям або відповідне складське приміщення для належного зберігання відходів гумових, у тому числі зношених шин;

вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше 200 кг;

обладнання для оброблення (перероблення) зношених шин;

автоваги.

3.3. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

 

Директор Департаменту
екологічної безпеки

О. Соколов

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ______
                                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_
                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної
                                                                            особи - підприємця, ким і коли виданий)
_
                               (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)
_
_

_____
                (телефон)

_____
(факс)

_____
(адреса електронної пошти)

_____
_____
_____
організаційно-правова форма

________
________
_________
код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби та мають
відмітку у паспорті)

банківські реквізити _______
                                                                             (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_

Коди: КОПФГ ______, КОАТУУ ________,
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (в повному обсязі або частково):

збирання та заготівля відходів полімерних;

збирання та заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин.

Місце провадження господарської діяльності __________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть господарську діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел,
факс

 

 

 

 

 

 

 

 

З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності, порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

До заяви додаються документи, які прийняті за описом N

Підпис заявника

___
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

"___" _ 20__ року

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" 20__ року N _

_________
           (посада особи, яка прийняла заяву)


(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Міністерство екології та природних ресурсів України

ОПИС N _______
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

на провадження ___________
                                                                                               (вид господарської діяльності)
від __________
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_

Дата і номер реєстрації заяви "___" 20__ року N ______

N
з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняв _______ документів
                                                                                           (цифрами і словами)

"___" _ 20__ року

_________
            (посада особи, яка прийняла заяву)

___________
(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

Копію опису отримав

"___" 20__ року

 

 

__________
(посада представника суб'єкта господарювання)

___________
(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують                                                                                         |

|унесення заявником плати за видачу ліцензії:                                                                                                                  |

|Документи _|
|___________|
|                                                                                                                                                                                              |

|Дата "___" _ 20__ року

|

| __________     __________     __                                                               |
|    (посада особи, яка прийняла            (підпис)                                 (прізвище, ініціали)
                    документи)                                                                                                                                                                                                                     
|

|                                                                                                                                                                                              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник ______
                                     (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_
                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної
                                                                          особи - підприємця, ким і коли виданий)
_
                             (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)
_

_____
                (телефон)

_____
(факс)

_____
(адреса електронної пошти)

_____
_____
_____
організаційно-правова форма

________
________
_________
код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби та мають
відмітку у паспорті)

банківські реквізити _______
                                                                   (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

Коди: КОПФГ ______, КОАТУУ ________,
просить видати копію ліцензії (N _______ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (в повному обсязі або частково):

збирання, заготівля відходів полімерних;

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин, виданої Міністерством екології та природних ресурсів України

"___" __ 20__ року

строк дії ліцензії __________

Підстава для видачі копії ліцензії
_

Місце провадження господарської діяльності __________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть господарську діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел,
факс

 

 

 

 

 

 

 

 

У зв'язку зі створенням у ліцензіата нової філії (нового відокремленого підрозділу) до заяви додаються документи, які прийняті за описом N ___

Підпис заявника

___
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

"___" _ 20__ року

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" 20__ року N _

_________
             (посада особи, яка прийняла заяву)


(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник ______
                                 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_
                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта
                                                    фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
_
_
                              (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)
_

_____
                (телефон)

_____
(факс)

_____
(адреса електронної пошти)

_____
_____
_____
організаційно-правова форма

________
________
_________
код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби та мають
відмітку у паспорті)

банківські реквізити _______
                                                                          (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_

Коди: КОПФГ _______, КОАТУУ _______,
просить переоформити ліцензію (N _______ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (в повному обсязі або частково):

збирання, заготівля відходів полімерних;

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин, видану Міністерством екології та природних ресурсів України

"___" 20__ року

строк дії ліцензії __________

Підстава для видачі копії ліцензії ________
_

Місце провадження господарської діяльності __________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть господарську діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел,
факс

 

 

 

 

 

 

 

 

У зв'язку із виникненням у ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії до заяви додаються документи, які прийняті за описом N _________

Підпис заявника

___
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

"___" _ 20__ року

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" 20__ року N _

_________
             (посада особи, яка прийняла заяву)


(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Міністерство екології та природних ресурсів України

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______
                                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_
                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта
                                                                 фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
_
_
                           (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)
_
_

_____
                (телефон)

_____
(факс)

_____
(адреса електронної пошти)

_____
_____
_____
організаційно-правова форма

________
________
_________
код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби та мають
відмітку у паспорті)

банківські реквізити _______
                                                                            (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_

Коди: КОПФГ ___, КОАТУУ ___________,
просить видати дублікат ліцензії (N _______ серія ______) на провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (в повному обсязі або частково):

збирання, заготівля відходів полімерних;

збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених шин, виданої Міністерством екології та природних ресурсів України

"___" 20__ року

строк дії ліцензії __________

Підстава для видачі дубліката ліцензії
_
_

Місце провадження господарської діяльності __________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел,
факс

 

 

 

 

 

 

 

 

До заяви додаються
_
                                                                         (вказати: документ, що підтверджує внесення
                                                                                  плати за видачу дубліката ліцензії)

Підпис заявника

___
(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

"___" _ 20__ року

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" 20__ року N _

_________
              (посада особи, яка прийняла заяву)


(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Відомості
про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини

Виробниче обладнання:

Найменування цехів, дільниць, де розташовано обладнання

Основне технологічне обладнання

Документи, що підтверджують право власності або оренди

назва обладнання

інвентарний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
        (підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

"___" _ 20__ року

 

 

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

Відомості
про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень)

Найменування цехів, дільниць

Основні об'єкти нерухомості

Документи, що підтверджують право власності або оренди

назва приміщень

інвентарний номер

 

 

 

 

Керівник підприємства

___________
        (підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

"___" _ 20__ року

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали