Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. N 1187

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, що додаються.

2. Установити, що:

кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями, за якими на момент набрання чинності цією постановою вищі навчальні заклади мають ліцензію на освітню діяльність, набирають чинності з 1 вересня 2017 року. В зазначений період кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за такими спеціальностями здійснюється відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2003 р. N 847;

підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - вимог щодо підготовки здобувачів ступеня магістра.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. N 1187

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження освітньої діяльності закладів освіти

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту" та "Про дошкільну освіту".

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

1) заклад освіти - це:

вищий навчальний заклад відповідного типу, що провадить освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, а також наукові установи, що здійснюють навчання здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;

професійно-технічний навчальний заклад відповідного типу, що забезпечує задоволення потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні кваліфікацією з відповідної професії, спеціальності відповідно до їх інтересів, здібностей та стану здоров'я;

загальноосвітній навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи загальної середньої освіти;

дошкільний навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи дошкільної освіти;

2) керівник проектної групи (гарант освітньої програми) - науково-педагогічний або науковий працівник, який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років. Керівник проектної групи може одночасно бути гарантом лише однієї освітньої програми;

3) місце провадження освітньої діяльності - об'єкт (приміщення, будівля, частина будівлі, земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що розташований за певною адресою, в якому здійснюється повний цикл освітнього процесу певного рівня (рівнів) вищої освіти, повний цикл освітнього процесу певної професії професійно-технічної освіти, повний цикл освітнього процесу певного освітнього рівня загальної середньої освіти, певний вид дошкільної освіти;

4) освітня діяльність у сфері вищої освіти - діяльність вищих навчальних закладів і наукових установ, що провадиться з метою підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за певними спеціальностями (в тому числі за переліком спеціальностей, затвердженим Кабінетом Міністрів України; за програмами іноземних навчальних закладів (крім освітньої діяльності, що провадиться за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав - членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованим спеціальностям відповідного навчального закладу); вищих духовних навчальних закладів із спеціальності "Богослов'я"; навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності;

5) освітня діяльність у сфері дошкільної освіти - діяльність дошкільних навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, які забезпечують розвиток дітей дошкільного віку, корекцію психологічного і фізичного розвитку таких дітей;

6) освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти - діяльність загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, які забезпечують реалізацію права громадян на отримання загальної середньої освіти (початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти), корекцію психологічного і фізичного розвитку дітей шкільного віку;

7) освітня діяльність у сфері професійно-технічної освіти - діяльність професійно-технічних навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, що провадиться з метою підготовки (у тому числі первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання) здобувачів професійно-технічної освіти, перепідготовки та/або підвищення їх кваліфікації за професіями, які включені до Національного класифікатора професій ДК 003:2010; за програмами іноземних навчальних закладів, а також професійних (професійно-технічних) навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про освіту", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту" та "Про дошкільну освіту".

3. Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог:

у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю;

у сфері професійно-технічної освіти - за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві);

у сфері загальної середньої освіти - за певним освітнім рівнем;

у сфері дошкільної освіти - за певним видом дошкільної освіти.

4. Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої діяльності.

Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

5. Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно:

у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю на кожному курсі навчання;

у сфері професійно-технічної освіти - на кожному курсі навчання за певною професією (у разі професійної підготовки), за певною навчальною програмою (у разі професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації);

у сфері загальної середньої освіти - на певному освітньому рівні загальної середньої освіти;

у сфері дошкільної освіти - за певним видом дошкільної освіти.

Перевищення ліцензованого обсягу у сфері вищої та професійно-технічної освіти допускається у разі продовження навчання осіб, що робили перерву у навчанні з визначених законодавством причин, а також у випадках, передбачених законом.

Перевищення ліцензованого обсягу у сфері загальної середньої та дошкільної освіти не допускається.

6. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення ліцензованого обсягу, крім випадків, передбачених Законом України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною спеціальністю, певним рівнем, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії) та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

7. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти закладом освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною професією, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії) та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

8. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти закладом освіти за іншим освітнім рівнем загальної середньої освіти та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певним освітнім рівнем загальної середньої освіти та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

9. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти закладом освіти за іншим видом дошкільної освіти та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певним видом дошкільної освіти та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

10. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 1) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

3) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

4) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою);

5) копії освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу), навчального плану, за якими провадитиметься освітня діяльність, пояснювальну записку до навчального плану (додаток 2);

6) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (додатки 3 і 4);

7) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додатки 5 і 6);

8) зведені відомості про дотримання вимог цих Ліцензійних умов (додаток 7);

9) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

10) копію відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються;

11) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 8 - 11).

11. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити діяльність за програмами іноземних закладів освіти, додатково подаються такі документи:

1) копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

2) дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання або копія відповідної угоди;

3) документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

4) освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

12. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

3) копії погоджених з МОН освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

13. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти наведено у додатку 12.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

14. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти наведено у додатках 13 - 15.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

15. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти під час започаткування її провадження. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти під час її провадження.

16. У разі наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл навчання за певним рівнем (рівнями) вищої освіти, до нього застосовуються вимоги щодо підготовки фахівців з вищою освітою відповідного рівня (рівнів).

17. У разі запровадження дистанційної форми навчання заклад освіти повинен дотримуватися вимог до науково-методичного, кадрового і системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм).

18. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу освіти до подання заяви.

Ліцензіат забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та підтримує їх в актуальному стані. Інформація про кадрове забезпечення подається кожного навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати інформацію протягом року.

Відповідальність за внесену до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформацію несе заклад освіти.

19. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певної спеціальності, за певним рівнем вищої освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

20. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

21. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

22. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

23. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності (крім дистанційної форми навчання) виключно в місцях її провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування.

24. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів вищої освіти в інших закладах освіти.

25. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

26. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 16) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії рішення про утворення підрозділу підприємства, до повноважень якого належить професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників, та положення про нього в разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

3) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність);

4) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

5) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою);

6) копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту, навчальних планів з пояснювальною запискою до них (додаток 17), розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників;

7) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (додатки 18 і 19);

8) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додатки 20 і 21);

9) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

10) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 22 - 25).

27. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити діяльність за програмами іноземних закладів освіти, додатково подаються такі документи:

1) копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

2) дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітніх/професійних програм та видачу документа про професійну (професійно-технічну) освіту за результатами навчання;

3) довідка уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти - іноземної юридичної особи про визнання освітньої/професійної програми та переклад довідки українською мовою, засвідчений нотаріально;

4) освітня програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

28. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється та функціонує на території України, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) копія документа про визнання освітньої/професійної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

3) копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

29. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти наведено у додатку 26.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

30. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти наведено у додатку 27.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

31. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти протягом усього періоду навчання.

32. За наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу, в якому здійснюється повний цикл навчання за певною професією, для нього застосовуються нормативи, встановлені цими Ліцензійними умовами для підготовки фахівців з відповідної професії.

33. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ліцензіат забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та підтримує їх в актуальному стані. Інформація про кадрове забезпечення подається кожного навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати інформацію протягом року.

Відповідальність за внесену до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформацію несе заклад освіти.

34. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певної професії, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

35. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

36. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

37. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

38. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування.

39. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів професійно-технічної освіти в інших закладах освіти.

40. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

41. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 28) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;

4) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (додатки 29 і 30);

5) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 31);

6) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

7) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 32 і 33).

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

42. Заклад освіти має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу.

Допускається наявність вакантних посад не більш як 5 відсотків загальної чисельності педагогічних працівників згідно із штатним розписом.

43. Фахова освіта педагогічних працівників повинна відповідати навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються.

Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліні) визначається його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію.

З метою профільного навчання та поглибленого вивчення окремих навчальних предметів (дисциплін) до провадження педагогічної діяльності у загальноосвітніх закладах освіти можуть залучатися науково-педагогічні працівники.

Педагогічні працівники, які мають документи про іноземну освіту, допускаються до провадження педагогічної діяльності після визначення здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти.

44. Заклад освіти створює умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її підвищення.

45. Кожен працівник закладу освіти повинен мати особисту медичну книжку та проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

46. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти для виконання державного стандарту освіти певного рівня повинен бути забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення навчально-виховного процесу, спортивним майданчиком для проведення занять з фізичної культури, їдальнею та відповідати державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів;

2) майно закладу освіти повинно бути в його власності, в оперативному управлінні чи користуванні на правах оренди (майнового найму) з відображенням майнових відносин у даних бухгалтерського обліку;

3) строк дії договору оренди майна (майнового найму) повинен бути не меншим, ніж строк провадження освітньої діяльності за певним освітнім рівнем, що ліцензується;

4) заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я та віком.

47. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати усі документи, визначені нормативно-правовими актами з питань загальної середньої освіти;

2) заклад освіти повинен мати на кожного учня по одному примірнику підручника та навчального посібника з кожної навчальної дисципліни робочого навчального плану з грифом МОН (згідно з переліком підручників та навчальних посібників, рекомендованих до використання МОН) або забезпечити постійний доступ до електронної версії кожним учнем.

48. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти, який повинен складатися з:

1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних програм з української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до робочого навчального плану;

2) довідкової літератури:

словників перекладних - по одному примірнику на п'ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - п'ять примірників кожного виду словника.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

49. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти протягом усього періоду навчання.

50. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певного освітнього рівня загальної середньої освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

51. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

52. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

53. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

54. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування.

55. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання учнів в інших закладах освіти.

56. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

57. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 34) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років;

3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;

4) копію затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану;

5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615) (додатки 35 і 36);

6) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 37);

7) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

8) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 38 і 39).

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

58. Заклад освіти має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу.

59. Заклад освіти створює необхідні умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її підвищення.

60. Кожен працівник закладу освіти повинен мати особисту медичну книжку та проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

61. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615) та відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

2) заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних груп та його інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я та віком.

62. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати затверджену (схвалену) в установленому порядку програму (програми) розвитку дітей, що відповідає (відповідають) вимогам Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615);

2) заклад освіти повинен мати обладнання, навчально-наочні посібники та іграшки, необхідні для виконання Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615).

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

63. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти під час її провадження.

64. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності за певним видом дошкільної освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

65. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

66. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

67. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

68. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування.

69. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для переведення дітей до інших закладів освіти.

70. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

(На бланку)

                                                                                                                   ___
                                                                                                                                                            (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на освітню діяльність або розширити провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти ___
                                                                                                                             (зазначається вид освітньої діяльності,
_
                                                               рівень вищої освіти, код та найменування спеціальності)
з ліцензованим обсягом ______ осіб.

Здобувач ліцензії __________
                                                                           (повне найменування закладу освіти - юридичної особи або
_
                                             відокремленого структурного підрозділу, що надаватиме освітню послугу*)

Керівник _____
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код юридичної особи ___

Організаційно-правова форма ___________

Форма власності __________

Орган управління _________

Місцезнаходження ________
_

Телефон __, телефакс _, адреса електронної пошти ______

Поточний рахунок _________ у __________
                                                                                                                               (найменування банківської установи)
_

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Бажаний спосіб одержання документів ___

________
(найменування посади керівника)


(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

М. П. (у разі наявності)

 

 


* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому структурному підрозділі також зазначається найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і телефаксу, адреса електронної пошти такого підрозділу.

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

Код та найменування спеціальності ______

Рівень вищої освіти ________

Спеціалізація _

Освітня програма __________

Форма навчання ___________

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання _____

Навчальний план, затверджений Вченою радою ________
                                                                                                                                                   (дата та номер протоколу)

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) _______
_

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) ______
_

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання _________
_

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

I. Цикл загальної підготовки

II. Цикл професійної підготовки

Інше (у разі потреби) _______

Гарант освітньої програми/керівник кафедри із спеціальної (фахової) підготовки
_

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу ______ або кафедри _________ із спеціальності ___________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника та членів проектної групи

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Стаж науково-
педагогічної та/або наукової роботи

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-
дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності ______

Найменування навчальної дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

I. Цикл загальної підготовки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

II. Цикл професійної підготовки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом


* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

3. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності __

Найменування навчальної дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Категорія, педагогічне звання (в разі наявності - науковий ступінь, вчене звання)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

I. Цикл загальної підготовки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

II. Цикл професійної підготовки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом


* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

4. Якісний склад випускової кафедри із спеціальності* __

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-
дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом


* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових кафедр, подається інформація про кожну кафедру окремо. Якщо кафедра є випусковою для кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей, рівень вищої освіти та ліцензований обсяг з кожної спеціальності.

5. Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії ___ із спеціальності* _____

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Категорія, педагогічне звання (в разі наявності - науковий ступінь, вчене звання)

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом


* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових предметних (циклових) комісій, подається інформація про кожну комісію окремо. Якщо предметна (циклова) комісія є випусковою з кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей та ліцензований обсяг з кожної спеціальності.

6. Інформація про завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) комісії) із спеціальності* ______

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, категорія, педагогічне звання

Педагогічний (науково-педагогічний) стаж (повних років)

Інформація про попередню роботу (період (років), найменування організації, займана посада)

Примітка (з якого часу працює у закладі освіти за основним місцем роботи або сумісництвом)


* Якщо для одного напряму підготовки (спеціальності) планується наявність двох і більше випускових кафедр або предметних (циклових) комісій, подається інформація про завідувача кожної кафедри, голову кожної комісії.

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення

Найме-
нування власника майна

Площа (кв. метрів)

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів

строк дії договору оренди
(з 
по )

наявність державної реєстрації

наявність нотарі-
ального посвід-
чення

про відповідність санітарним нормам

про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

про відповідність нормам з охорони праці

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1. Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)
комп'ютерні лабораторії
спортивні зали

 

 

 

 

2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

 

 

 

 

3. Службові приміщення

 

 

 

 

4. Бібліотека
у тому числі читальні зали

 

 

 

 

5. Гуртожитки

 

 

 

 

6. Їдальні, буфети

 

 

 

 

7. Профілакторії, бази відпочинку

 

 

 

 

8. Медичні пункти

 

 

 

 

9. Інші

 

 

 

 

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа

Найменування навчальної дисципліни

Найменування обладнання, устатковання, їх кількість

4. Обладнання, устатковання та програмне забезпечення спеціалізованих комп'ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за спеціальністю __________

Найменування комп'ютерної лабораторії, її площа

Найменування навчальної дисципліни

Модель і марка персональних комп'ютерів, їх кількість

Найменування пакетів прикладних програм (у тому числі ліцензованих)

Доступ до Інтернету, наявність каналів доступу (так/ні)

5. Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об'єкта соціальної інфраструктури (показника, нормативу)

Кількість

Площа (кв. метрів)

1. Гуртожитки для студентів

 

 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку

 

 

3. Їдальні та буфети

 

 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах

 

 

5. Актові зали

 

 

6. Спортивні зали

 

 

7. Плавальні басейни

 

 

8. Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо

 

 

9. Студентський палац (клуб)

 

 

10. Інші

 

 

 

Додаток 5
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність
("+", "-" або немає потреби)

навчального контенту

планів практичних (семінарських) занять

завдань для лабораторних робіт

завдань для самостійної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

2. Методичне забезпечення курсового проектування

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність
("+" або "-")

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Інформація про наявність програм практик
("+" або "-")

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)


* У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів робиться позначка "ІТ".

 

Додаток 6
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Інформація про наявність бібліотеки

Найменування бібліотеки

Площа
(кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури
(примірників)

Площа читального залу (кв. метрів),
кількість місць

Примітка*

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників**

3. Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження


* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки.

** Для електронних книг не зазначається.

 

Додаток 7
до Ліцензійних умов

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Значення показника (нормативу)*

Фактичне значення показника

Відхилення фактичного значення показника від нормативного


* За відповідним рівнем вищої освіти.

 

Додаток 8
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування вищого навчального закладу _________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______

Код та найменування спеціальності ____

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

 

3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

 

4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

 

6. Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми

 

7. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього

 

8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

10. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

11. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

12. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

 

13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

 

14. Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)

 

 

Додаток 9
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування вищого навчального закладу _

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _________

Код та найменування спеціальності ________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

3. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

 

4. Копія затвердженого в установленому порядку навчального плану та пояснювальна записка до нього

 

5. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

7. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

 

 

Додаток 10
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за програмами іноземних закладів освіти

Найменування вищого навчального закладу _

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _________

Код та найменування спеціальності ________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

 

3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

 

4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

 

6. Освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

 

7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

 

12. Копія рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм підпорядковуються)

 

13. Копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

 

14. Дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання

 

15. Документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

 

 

Додаток 11
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України

Найменування вищого навчального закладу _________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______

Код та найменування спеціальності ____

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

 

3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

 

4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

 

6. Копії погоджених з МОН освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

 

7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

 

12. Копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)

 

13. Документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

 

 

Додаток 12
до Ліцензійних умов

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий) рівень

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти

+

+

+

+

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, з них одна особа, що має науковий ступінь або вчене звання

три особи, що мають науковий ступінь та/або вчене звання

три особи, що мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор наук або професор

три особи, що мають науковий ступінь та вчене звання, з них не менше двох докторів наук

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої програми):

 

 

 

 

1) наукового ступеня та/або вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю

+

+

+

 

2) наукового ступеня та вченого звання за відповідною або спорідненою спеціальністю

 

 

 

+

3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням стажу педагогічної роботи)

+

+

+

+

Провадження освітньої діяльності

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):

 

 

 

 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію)

25

50

50

80

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора

 

10

25

 

3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання

 

 

 

50

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):

 

 

 

 

1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом

 

 

15

50

2) практичної роботи за фахом

10

10

 

 

6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними (науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п'ять років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 1 - 19 пункту 5 приміток

підпункти 1 - 16 пункту 5 приміток

підпункти 1 - 16 пункту 5 приміток

підпункти 1 - 12 пункту 5 приміток

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:

 

 

 

 

1) з науковим ступенем доктора наук та вченим званням

 

 

 

+

2) з науковим ступенем та вченим званням

 

 

+

 

3) з науковим ступенем або вченим званням

+

+

 

 

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними працівниками та/або наказів про прийняття їх на роботу

+

+

+

+

Примітки:

1. Відповідність спеціальності викладача навчальній дисципліні визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або про вчене звання або науковою спеціальністю, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п'яти років, або проходженням відповідного науково-педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців та наявністю трьох одноосібних публікацій з цієї навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових виданнях України, або виданого підручника чи навчального посібника з цієї навчальної дисципліни згідно з вимогами МОН.

2. Під час розрахунку показників, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 4 для початкового, першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня для спеціальностей галузей знань 01 "Освіта", 02 "Культура і мистецтво", 19 "Архітектура та будівництво", звання "народний артист", "народний художник", "народний архітектор", "заслужений тренер" прирівнюються до вченого звання професора, звання "заслужений артист", "заслужений художник", "заслужений архітектор", "заслужений майстер спорту", "заслужений майстер народної творчості України" - вченого звання доцента.

3. У підпункті 2 пункту 4 до докторів наук прирівнюються науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук) за умови наявності у них п'яти статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН.

4. У пункті 5:

визнаним професіоналом з досвідом дослідницької роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше десяти років стажу наукової роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисципліні;

визнаним професіоналом з досвідом управлінської роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше десяти років стажу роботи на посадах керівників (заступників керівників) підприємств (організацій та установ), їх підрозділів, які передбачають безпосереднє керівництво працівниками, які виконують роботу за професіями, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисципліні;

визнаним професіоналом з досвідом інноваційної роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше десяти років стажу роботи, спрямованої на створення об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, сортів рослин, порід тварин, наукових відкриттів, комп'ютерних програм, компіляції даних (баз даних), їх використання і комерціалізацію;

визнаним професіоналом з досвідом творчої роботи за фахом вважається науково-педагогічний (науковий) працівник, який має не менше десяти років стажу роботи, спрямованої на створення об'єктів права інтелектуальної власності (літературний твір, переклад літературного твору, твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, скульптурний, графічний, фотографічний твір, твір дизайну, музичний твір, аудіо- та відеотвори, передачі (програми) організацій мовлення, медіатвір, сценічна постановка, кінотвір, анімаційний твір, аранжування твору, рекламний твір), їх використання і комерціалізацію;

визнаним професіоналом з досвідом практичної роботи за фахом вважається науково-педагогічний (педагогічний) працівник, який має не менше десяти років стажу трудової діяльності за основним місцем роботи за професіями, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисципліні. До цього стажу включається також робота на посадах керівників (заступників керівників) підприємств (організацій та установ), їх підрозділів, яка передбачає безпосереднє керівництво працівниками, які виконують роботу за професіями, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисципліні.

5. У пункті 6 для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника використовуються такі показники:

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН;

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п'ять досягнень;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства - з фіксованим власним внеском);

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання "суддя міжнародної категорії";

6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України;

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади / II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) / III - IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів / II - III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора;

13) наявність авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту;

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов'язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту;

17) організація студентської громадської (волонтерської) діяльності, яка має професійне спрямування;

18) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю три публікації;

19) поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності.

Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи, п'ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об'єктивних причин (відпустка у зв'язку з пологами та для догляду за дитиною, призов/мобілізація на військову службу, тривала хвороба тощо). Для викладачів - випускників вищих закладів освіти такі вимоги розраховуються пропорційно стажу їх науково-педагогічної (наукової) роботи; до викладачів із стажем науково-педагогічної (наукової) роботи до двох років зазначені вимоги не застосовуються.

6. Ліцензіат забезпечує виконання вимог, передбачених у:

пунктах 4 і 5, - вперше за результатами виконання освітньої програми, далі - постійно під час виконання освітньої програми;

пунктах 6 - 8, - постійно під час виконання освітньої програми.

7. Заклад освіти забезпечує проведення для іноземців та осіб без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою навчання, тестових випробувань на знання ними української мови або іншої мови, яка використовується в освітньому процесі.

Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, які забезпечують провадження освітньої діяльності іншою, крім української та російської, мовою, повинні мати сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов'язані з використанням іноземної мови.

 

Додаток 13
до Ліцензійних умов

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий) рівень

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)

2,4

2,4

2,4

2,4

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)

10

30

30

30

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:

 

 

 

 

1) бібліотеки, у тому числі читального залу

+

+

+

+

2) пунктів харчування

+

+

+

 

3) актового чи концертного залу

+

+

+

 

4) спортивного залу

+

+

+

 

5) стадіону та/або спортивних майданчиків

+

+

+

 

6) медичного пункту

+

+

+

+

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70

70

70

70

Провадження освітньої діяльності

5. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання навчальних планів

+

+

+

+

Примітки:

1. Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та його іншої інфраструктури для осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я та віком.

2. У пункті 5 враховується комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років.

 

Додаток 14
до Ліцензійних умов

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий) рівень

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми

+

+

+

+

2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього

+

+

+

+

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

+

+

4. Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

+

+

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик

+

+

+

+

6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану

+

+

+

+

7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів

+

+

+

+

Примітки:

1. У пункті 3 складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті.

2. У пункті 4 складовими частини комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни.

3. У пункті 6 забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п'ять осіб фактичного контингенту студентів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу в разі розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в електронній формі.

 

Додаток 15
до Ліцензійних умов

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої освіти

початковий рівень (короткий цикл)

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий) рівень

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді

не менш як два найменування

не менш як чотири найменування

не менш як п'ять найменувань

не менш як шість найменувань

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти)

 

+

+

+

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація)

+

+

+

+

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний відсоток навчальних дисциплін)

30

50

60

30

 

Додаток 16
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

(На бланку)

                                                                                                    ___________
                                                                                                                                                 (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на освітню діяльність або розширити провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за професіями (групами професій - для ліцензування професійно-технічного навчання на виробництві):

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010

Найменування професії (класу класифікаційного угруповання)

Ліцензований обсяг (осіб)

Здобувач ліцензії __________
                                                                                          (повне найменування юридичної особи або
_
                                                           відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу*)

Керівник _____
                                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код ______

Організаційно-правова форма ___________

Форма власності __________

Орган управління __________

Місцезнаходження ________
                                                                                                                     (юридичної особи або
_
                                                                                 відокремленого структурного підрозділу)

Місце провадження освітньої діяльності __
_

__________
* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому структурному підрозділі в заяві також зазначається найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефону і телефаксу, адреса електронної пошти такого підрозділу.

Телефон __, телефакс _, адреса електронної пошти _____

Поточний рахунок у _______
                                                                                                                                     (найменування банківської установи)
_

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Бажаний спосіб одержання документів ___

_______
(найменування посади керівника)

_
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

М. П. (у разі наявності)

 

 

 

Додаток 17
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

Код та найменування професії (групи професій) ________
_

Строк навчання ___________

Навчальний план, затверджений відповідно до вимог законодавства ___
_

Відповідність вимогам державного стандарту професійно-технічної освіти
_

Відповідність вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту (в разі
наявності) ___

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання, та віку особи, в разі досягнення якого може бути присвоєна відповідна кваліфікація __________
_

Категорії осіб, для яких передбачено таке навчання _____
_

 

Додаток 18
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за певною професією

1. Загальна інформація про забезпечення педагогічними кадрами для провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за професією ________

Педагогічні працівники закладу освіти

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

1. Викладачі, усього
у тому числі ті, що працюють за сумісництвом

 

 

 

2. Майстри виробничого навчання, усього
у тому числі ті, що працюють за сумісництвом

 

 

 

3. Інші, усього
у тому числі ті, що працюють за сумісництвом
Разом
у тому числі ті, що працюють за сумісництвом

 

 

 

2. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією __

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив
(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (для викладачів), розряд або категорія (для майстрів виробничого навчання, інструкторів)

Педагогічний стаж
(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

I. Загальнопрофесійна підготовка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

II. Професійно-теоретична підготовка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

III. Професійно-практична підготовка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

Ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

3. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності з професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

Код класу згідно з Класи-фікатором професій ДК 003:2010

Найменування класу класифікаційного угруповання

Кількість

Підвищення кваліфікації (осіб)

викладачів

інструк-
торів (з професійно-
практичної підготовки)

усього

за про-
фесією (спеціаль-
ністю)

з психолого-
педаго-
гічного мінімуму

з питань охорони праці

спеці-
альних дисци-
плін

загально-
техніч-
них дисци-
плін

з питань охорони праці

з питань основ ринко-
вої еконо-
міки

з питань основ трудо-
вого законо-
давства

4. Інформація про якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності з професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади викладача, професії інструктора, стаж роботи

Рівень професійної кваліфікації інструктора (розряд, категорія)

Найменування навчального предмета, розділу, курсу професійно-технічного навчання

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Підвищення кваліфікації
(за професією, з психолого-педагогічного мінімуму, з питань охорони праці) (найменування закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Особи, які працюють за сумісництвом

 

Додаток 19
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за певною професією

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення

Найме-
нування власника майна

Площа
(кв. метрів)

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів

строк дії договору оренди
(з 
по )

наявність державної реєстрації

наявність нотарі-
ального посвід-
чення

про відповідність санітарним нормам

про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

про відповідність нормам з охорони праці*

___________
* Зазначається у разі навчання за професією з підвищеною небезпекою.

2. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками

Найменування приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень (одиниць)

необхідно

фактично

1. Кабінети (класи, аудиторії)

 

 

2. Майстерні

 

 

3. Лабораторії

 

 

4. Полігон (кв. метрів)

 

 

5. Автодром (майданчик) (кв. метрів)

 

 

6. Трактородром (гектарів)

 

 

7. Навчальне господарство (гектарів)

 

 

8. Стадіон

 

 

9. Інші

 

 

3. Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків

Найменування навчальних, навчально-
виробничих приміщень та майданчиків

Найменування дисциплін*

Площа приміщень (кв. метрів)

Площа на одного учня, слухача
(кв. метрів)

Забезпечення обладнанням

власні

орендовані

найменування обладнання

необхідно (одиниць)

фактично (одиниць)

Ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

4. Загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві

Найменування приміщень
(навчальних об'єктів)

Кількість
(одиниць)

Площа (кв. метрів)

загальна

на одного слухача

1. Кабінети

 

 

 

2. Класи, аудиторії

 

 

 

3. Майстерні

 

 

 

4. Лабораторії

 

 

 

5. Полігони

 

 

 

6. Тренажерні центри

 

 

 

7. Навчально-виробничі дільниці

 

 

 

8. Інші

 

 

 


* Зазначаються навчальні дисципліни загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

 

Додаток 20
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1. Забезпечення планами семінарських та практичних занять

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність
("+", "-" або немає потреби)

планів семінарських занять

планів практичних занять

2. Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Інформація про наявність програм практики
("+" або "-")

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практики (номер, дата, строк дії)

 

Додаток 21
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1. Відомості про наявність бібліотеки*

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність
(так/ні)

Площа
(кв. метрів)

Обсяг фонду
(найменувань/ примірників)

1. Бібліотека

 

 

 

2. Електронна бібліотека

 

 

 

3. Інтернет

 

 

 

4. Періодичні видання

 

 

 

5. Інші

 

 

 

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників**

3. Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження


* Відомості зазначаються тільки для первинної професійної підготовки.

** Для електронних підручників не зазначається.

 

Додаток 22
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування закладу освіти _________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______

Код та найменування професії (групи професій) ______

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

 

3. Копії рішення про утворення підрозділу підприємства, до повноважень якого належать функції з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників, та положення про нього (у разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)

 

4. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому структурному підрозділі)

 

5. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

6. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)

 

7. Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту, навчальних планів з пояснювальною запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників

 

8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

9. Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)

 

10. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)

 

 

Додаток 23
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування закладу освіти _________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______

Код та найменування професії (групи професій) ______

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

3. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)

 

4. Наявність навчального плану з пояснювальною запискою, затвердженого в установленому порядку

 

5. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

 

Додаток 24
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за програмами іноземних закладів освіти

Найменування закладу освіти _________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______

Код та найменування професії (групи професій) ______

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

 

3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

 

4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)

 

6. Освітня/професійна програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

 

7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)

 

12. Копія документа про реєстрацію закладу освіти - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

 

13. Дозвіл закладу освіти - іноземної юридичної особи на право використання його освітньої/професійної програми та видачу документа про професійну (професійно-технічну) освіту за результатами навчання

 

14. Документ, що засвідчує визнання освітніх/професійних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

 

 

Додаток 25
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України

Найменування закладу освіти _________

Найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) _______

Код та найменування професії (групи професій) ______

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

 

3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність)

 

4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою)

 

6. Копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність

 

7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

 

8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)

 

12. Копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)

 

13. Документ, що засвідчує визнання освітніх/професійних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально

 

 

Додаток 26
до Ліцензійних умов

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) (відсотків)

1. Забезпеченість викладачами усіх навчальних дисциплін навчального плану

100

2. Відповідність базової фахової освіти педагогічних працівників

100

3. Забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію

25

4. Забезпеченість майстрами (інструкторами) виробничого навчання

100

5. Забезпеченість майстрами (інструкторами) виробничого навчання з відповідною фаховою освітою

100

6. Наявність у майстрів виробничого навчання відповідної кваліфікації

100

Примітка.

У пункті 2 відповідність базової фахової освіти педагогічного працівника визначається його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п'яти років, або проходженням відповідного педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців.

 

Додаток 27
до Ліцензійних умов

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

1. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу)

1. Забезпеченість майстернями, кабінетами, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання робочих навчальних програм (відсотків)

100

2. Наявність соціально-побутової інфраструктури:

 

гуртожитку

+

спортивного залу

+

стадіону або спортивного майданчика

+

медичного пункту

+

пунктів громадського харчування

+

2. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу)

1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту

+

2. Наявність програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

+

3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (відсотків):

 

наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100

наявність методичних вказівок до тематичного та вихідного контролю

100

5. Забезпеченість програмами всіх видів практик (відсотків)

100

6. Наявність методичних рекомендацій щодо виконання дипломних робіт (проектів), кваліфікаційної державної атестації

+

7. Дидактичне забезпечення самостійної роботи учнів згідно з навчальним планом

+

8. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь учнів, слухачів

+

3. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу)

1. Забезпеченість учнів підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями (відсотків)

100

2. Наявність бібліотеки

+

3. Наявність власного читального залу (для первинної професійної підготовки)

+

Примітка.

Заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних аудиторій, лабораторій та його іншої інфраструктури для осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я та віком.

 

Додаток 28
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

(На бланку)

                                                                                                                     ___
                                                                                                                                                              (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері загальної середньої освіти

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на освітню діяльність або розширити провадження
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти ___
                                                                                                                                           (здобуття початкової загальної освіти,
_
                                                  базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти)
з ліцензованим обсягом __________ осіб.

Здобувач ліцензії __________
                                                                               (повне найменування закладу освіти - юридичної особи)

Керівник _____
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код ______

Організаційно-правова форма ___________

Форма власності __________

Орган управління _________

Місцезнаходження ________

Місце провадження освітньої діяльності __

Телефон __, телефакс _, адреса електронної пошти _____

Поточний рахунок __ у _____
                                                                                                                                          (найменування банківської установи)
_

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Бажаний спосіб одержання документів ___

______
(найменування посади керівника)


(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

М. П. (у разі наявності)

 

 

 

Додаток 29
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього
у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

 

 

 

працюють у закладі освіти за сумісництвом

 

 

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Найме-
нування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

 

Особи, які працюють за сумісництвом

 

Додаток 30
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

Адреса приміщення

Найме-
нування власника майна

Площа
(кв. метрів)

Наймену-
вання та реквізити документа про право власності або корис-
тування

Документ про право користування (договір оренди)

Інформація про наявність документів про відповідність

строк дії договору оренди
(з 
по )

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

санітарним нормам

вимогам правил пожежної безпеки

нормам з охорони праці

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень
(одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня
(кв. метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики

необхідно

фактично

необхідно

фактично

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток потреби

 

Додаток 31
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін

Наявність
(так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

2. Відомості про інформаційне забезпечення

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв. метрів)

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1. Бібліотека

 

 

 

 

2. Книгосховище

 

 

 

 

3. Зал для видачі літератури

 

 

 

 

4. Читальний зал

 

 

 

 

5. Електронна бібліотека

 

 

 

 

6. Інтернет

 

 

 

 

7. Інше

 

 

 

 

3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника)

Найменування підручника (навчального посібника)

Найменування
видавництва, рік видання

Кількість примірників

необхідно

фактично

 

Додаток 32
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування закладу освіти _________

Вид освітньої діяльності __

Рівень освітньої діяльності ___________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

 

3. Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

 

5. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

7. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

8. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

9. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту)

 

 

Додаток 33
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування закладу освіти _________

Вид освітньої діяльності __

Рівень освітньої діяльності ___________

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про розширення провадження освітньої діяльності (в разі збільшення ліцензованого обсягу)

 

2. Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

 

3. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

 

4. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

5. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

 

 

Додаток 34
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК

(На бланку)

                                                                                                                    ___
                                                                                                                                                             (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на освітню діяльність або розширити провадження
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ___________
                                                                                                                                      (зазначається вид дошкільної освіти)
з ліцензованим обсягом ______ осіб.

Здобувач ліцензії __________
                                                                                (повне найменування закладу освіти - юридичної особи)

Керівник _____
                                                                              (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Ідентифікаційний код ______

Організаційно-правова форма ___________

Форма власності __________

Орган управління _________

Місцезнаходження ________

Місце провадження освітньої діяльності __

Телефон __, телефакс _, адреса електронної пошти _____

Поточний рахунок ___________ у ________
                                                                                                                                   (найменування банківської установи)
_

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Бажаний спосіб одержання документів ___

_______
(найменування посади керівника)


(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

М. П. (у разі наявності)

 

 

 

Додаток 35
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Працівники закладу освіти

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

1. Працівники, усього

 

 

 

2. Педагогічні працівники, усього
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
працюють у закладі освіти за сумісництвом

 

 

 

3. Медичні працівники (в разі наявності), усього
у тому числі ті, що мають відповідну освіту

 

 

 

 

Додаток 36
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Забезпечення приміщеннями навчально-виховного призначення і майданчиками

Найменування приміщень навчально-виховного призначення і майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень, майданчиків (одиниць)

Площа з розрахунку на одну дитину (кв. метрів)

Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики

ясельного віку

дошкільного віку

 

Додаток 37
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Інформація про програмно-методичне забезпечення

Найменування програм та навчально-методичних посібників, які використовуються

Наявність
(так/ні)

Ким затверджено (схвалено)

Рік затвердження (схвалення)

 

Додаток 38
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються закладом освіти для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування закладу освіти _

Вид освітньої діяльності _____

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

 

2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи

 

3. Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років

 

4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

 

5. Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану

 

6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615)

 

7. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615)

 

8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615)

 

9. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту)

 

 

Додаток 39
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються закладом освіти для розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу

Найменування закладу освіти _________

Вид освітньої діяльності __

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про розширення провадження освітньої діяльності (в разі збільшення ліцензованого обсягу)

 

2. Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років

 

3. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

 

4. Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану

 

5. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615)

 

6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (Наказ N 615)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. N 1187

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2379).

2. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 849 (Постанова N 849) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2435).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 865 "Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" (Постанова N 865) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 62, ст. 2469).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 і від 8 серпня 2007 р. N 1019, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. N 1124 (Постанова N 1124) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 85, ст. 3111).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. N 801 (Постанова N 801) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 65, ст. 2662).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. N 692 (Постанова N 692) (Офіційний вісник України, 2013 р., N 75, ст. 2771).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. N 28 (Постанова N 28) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 10, ст. 331).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 233 "Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" (Постанова N 233) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 55, ст. 1504).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали