ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.09.2011 р. N 613

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базової оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів

Відповідно до статті 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 17 пункту 4 та підпункту 2 пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо базової оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, що додаються.

2. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Держфінпослуг в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

 

Протокол засідання Комісії
від 29 вересня 2011 р. N 669

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
29.09.2011 N 613

Методичні рекомендації щодо базової оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів

Методичні рекомендації щодо базової оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів (далі - Методичні рекомендації) розроблені відповідно до статті 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 17 пункту 4 та підпункту 2 пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157.

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації визначають базові методологічні засади аналізу та оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійний фонд) та розроблені з метою:

удосконалення системи пруденційного нагляду за діяльністю пенсійних фондів;

удосконалення процесу проведення щорічного аналізу ефективності інвестиційної діяльності, що проводиться радою пенсійного фонду для визначення доцільності внесення змін до інвестиційної декларації пенсійного фонду;

визначення показників, які можуть використовуватись вкладниками та учасниками системи недержавного пенсійного забезпечення в процесі прийняття ними своїх рішень.

1.2. Наведені нижче поняття вживаються в цих Методичних рекомендаціях у такому значенні:

обліковий період - період, для якого здійснюється розрахунок показників, визначених у цих Методичних рекомендаціях;

форми НПФ-2, НПФ-3, НПФ-8 - форми звітності, визначені Положенням про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 N 1100, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 за N 898/9497.

2. Оцінка інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів

2.1. Оцінку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів пропонується здійснювати за такими показниками:

прибутковості діяльності пенсійного фонду;

мінливості результатів інвестиційної діяльності;

покриття ліквідними активами поточних зобов'язань пенсійного фонду;

показниками розвитку пенсійного фонду;

рівня диверсифікованості активів.

2.2. Показники та критерії, що використовуються для оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, наведені у додатку до цих Методичних рекомендацій.

2.3. Прибутковість інвестування пенсійних активів доцільно розраховувати окремо по кожному інвестиційному портфелю (для виплат пенсій на визначений строк і формування накопичень інших учасників).

 

Директор департаменту стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами

Н. Жила

 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо базової оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів

Показники та критерії для оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів

N

Найменування показника,
формула розрахунку

Критерій

Тлумачення показника

1

2

4

5

I. Прибутковість діяльності пенсійного фонду

1

Рівень номінального річного прибутку

   

, %


де ЧВОi - чиста вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній робочий день року щодо якого проводиться розрахунок коефіцієнту;
ЧВОi-1 - чиста вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній робочий день попереднього року.

> 0

Інвестиційна діяльність пенсійного фонду забезпечує отримання номінального прибутку за підсумками року

< 0

Отриманий збиток від діяльності пенсійного фонду за підсумками року

= 0

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків не змінилась за підсумками року

2

Рівень номінального прибутку (за обліковий період)

   

, %


де ЧВОi - чиста вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній робочий день облікового періоду;
ЧВОi-1 - чиста вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній робочий день попереднього облікового періоду;
K - кількість днів в обліковому періоді.

> 0

Інвестиційна діяльність пенсійного фонду забезпечує отримання номінального прибутку в обліковому періоді

< 0

Отриманий збиток від діяльності пенсійного фонду в обліковому періоді

= 0

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків не змінилась у порівнянні з її величиною станом на останній робочий день попереднього облікового періоду

3

Рівень реального річного прибутку

   

, %, або


   

, %


де ЧВОi - чиста вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній робочий день року щодо якого проводиться розрахунок коефіцієнту;
ЧВОi-1 - чиста вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній робочий день попереднього року;
I(p) - базовий індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Україні за рік, %.

і 0

Інвестиційна діяльність пенсійного фонду за результатами року забезпечує збереження пенсійних коштів учасників (отриманий рівень інвестиційного прибутку є більшим або дорівнює рівню інфляції)

< 0

Інвестиційна діяльність пенсійного фонду за результатами року не забезпечує збереження пенсійних коштів учасників (пенсійні кошти знецінюються в результаті інфляції)

4

Рівень реального прибутку

   

, %, або


   

, %


де ЧВОi - чиста вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній робочий день облікового періоду;
ЧВОi-1 - чиста вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній робочий день попереднього облікового періоду;
I - базовий індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Україні в обліковому періоді; %;
K - кількість днів в обліковому періоді.

і 0

Інвестиційна діяльність пенсійного фонду в обліковому періоді забезпечує збереження пенсійних коштів учасників (отриманий рівень інвестиційного прибутку є більшим або дорівнює рівню інфляції)

< 0

Інвестиційна діяльність пенсійного фонду в обліковому періоді не забезпечує збереження пенсійних коштів учасників (пенсійні кошти знецінюються в результаті інфляції)

5

Порівняльний показник прибутковості інвестування активів пенсійного фонду

   

де  - середнєрнєзважене значення рівнів номінального прибутку пенсійних фондів, що розраховується за формулою:
   

При розрахунку  пропонується враховувати показники ЧВА та РНП тих пенсійних фондів, які здійснюють діяльність з недержавного пенсійного забезпечення більше одного року, а також адміністрування яких не здійснює одноосібний засновник.

> 1

Рівень інвестиційного прибутку пенсійного фонду в обліковому періоді більше середнього рівня інвестиційного прибутку пенсійних фондів

= 1

Рівень інвестиційного прибутку пенсійного фонду в обліковому періоді співпадає з середнім рівнем інвестиційного прибутку пенсійних фондів

< 1

Рівень інвестиційного прибутку пенсійного фонду в обліковому періоді менший середнього рівня інвестиційного прибутку пенсійних фондів

6

Співвідношення доходу та витрат

   

,


де B - загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (рядок 280 форми НПФ-2);
ІД - інвестиційний дохід, отриманий на пенсійні активи за звітній період (рядок 110 форми НПФ-2).

 

Показник відображає яка частина отриманого інвестиційного доходу йде на покриття витрат пенсійного фонду

Ј 1

Інвестиційний дохід перевищує загальну суму витрат на оплату послуг за рахунок пенсійних активів

> 1

Отриманий інвестиційний прибуток. не покриває суму витрат на обслуговування пенсійного фонду. Необхідно провести аудит витрат та, можливо, вжити заходи щодо їх зменшення.

II. Мінливість результатів інвестиційної діяльності

7

Коефіцієнт Шарпа

   

де  - середня прибутковість пенсійного фонду за певний період; розраховується як середньоарифметичне значення рівня номінального прибутку пенсійного фонду, розрахованого на множині значень такого показника для n рівних періодів (місяць, тиждень, день);
Rf - середнє значення безризикової ставки (облікова ставка Національного банку України) за даний період;
s - стандартне відхилення прибутковості портфеля (рівня номінального прибутку).* Примітка

> 1

Мінливість величини прибутку компенсується отриманим перевищенням інвестиційного прибутку понад безризикову ставку

[0; 1]

Отримання вищого за безризикову ставку рівня інвестиційного прибутку супроводжується значним зростанням інвестиційного ризику (мінливості величини прибутку)

< 0

Інвестиційна діяльність пенсійного фонду є малоефективною (прибутковість інвестування пенсійних активів нижча за безризикову ставку)

8

Коефіцієнт варіації прибутку

   

де  - максимальне значення рівня номінального прибутку за певний період;

  - мінімальне значення рівня номінального прибутку за цей же період.

< 0,17

Показник характеризує рівень контрольованості ризику. Свідчить про те, що коливання прибутковості портфеля знаходиться в допустимих межах, а прибутковість пенсійного фонду може бути прогнозованою

> 0,17

Мінливість прибутковості пенсійного фонду є значною. Середня прибутковість пенсійного фонду за попередні роки не може буди надійним показником для оцінки майбутньої прибутковості

 

Показник консервативності інвестиційної діяльності

КІД = АФД / ВА * 100 %, де

АФД - вартість активів, розміщених у боргові цінні папери з фіксованим доходом та на банківських депозитних рахунках;
ВА - вартість активів пенсійного фонду.

 

Показник відображає питому вагу інвестицій пенсійних активів в активи з фіксованим доходом.
Чим нижче значення показника, тим вище можливе коливання прибутковості портфеля.

III. Покриття ліквідними активами поточних зобов'язань пенсійного фонду

9

Коефіцієнт миттєвої платоспроможності

   

,


де ГотК - кошти на поточному рахунку (рядок 130 форми НПФ-3);
ПЗ - поточні зобов'язання (рядки 170, 180, 270 форми НПФ-2).

[0,8; 1,6]

Відповідність показника вказаному критерію свідчить про здатність пенсійного фонду розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями в найближчий період

[0; 0,8]

Проведення поточних розрахунків може бути проблемним у зв'язку з недостатнім рівнем коштів на поточному рахунку

більше 1,6

Можливий надлишок коштів на поточному рахунку пенсійного фонду, який міг бути інвестований в інші активи.
Особливу увагу слід звернути на обсяг коштів на поточному рахунку

10

Коефіцієнт квартальної ліквідності

   

,


де ГотК - грошові кошти на поточному рахунку (рядок 130 форми НПФ-3);
Д - сума коштів на депозитних рахунках банків, що підлягають поверненню у наступному кварталі (за даними форми НПФ-8);
ПрД - сума відсотків за депозитами, що підлягають отриманню у наступному кварталі (за даними форми НПФ-8);
О - вартість облігацій (в т. ч. державних облігацій), що підлягають оплаті у наступному кварталі (за даними форми НПФ-8);
кО - дохід за облігаціями та іншими цінними паперами, що підлягає виплаті у наступному кварталі (за даними форми форма НПФ-8);
В - планова сума внесків до пенсійного фонду за діючими пенсійними контрактами у наступному кварталі;
Кс - середньорічний коефіцієнт сплати пенсійних внесків (за останні 12 місяців);
ІН - інші надходження у грошовій формі у наступному кварталі;
ПВ - планові пенсійні виплати на строк у наступному кварталі за укладеними договорами;
СА - прогнозна (або середньоквартальна) сума коштів, що підлягають перерахуванню на користь страхової компанії в оплату ануїтету;
А - прогнозні (або середньоквартальні) адміністративні витрати пенсійного фонду (оплата послуг осіб, що надають послуги пенсійному фонду та інші витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів відповідно до законодавства);
ПВО - прогнозна (або середньоквартальна) сума одноразових пенсійних виплат.
Коефіцієнт річної ліквідності може бути розрахований за наведеною формулою з використанням даних щодо майбутніх грошових потоків у наступні 12 місяців.

і 1

Відповідність показника вказаному критерію свідчить про здатність пенсійного фонду у наступному кварталі покрити майбутні зобов'язання за рахунок грошових надходжень до пенсійного фонду

< 1

Структура пенсійних активів не відповідає плановим потребам щодо вихідних грошових потоків. Пенсійні внески використовуються для покриття поточних витрат пенсійного фонду.

< 1

Поточних грошових надходжень до пенсійного фонду недостатньо для покриття прогнозних виплат

IV. Показники розвитку пенсійного фонду

11

Коефіцієнт співвідношення пенсійних внесків та пенсійних виплат

Кс = В / ПВ

де В - сума пенсійних внесків та сума пенсійних коштів, що надійшли до пенсійного фонду з іншого пенсійного фонду (страховика, банку) на користь учасників пенсійного фонду, в обліковому періоді;
ПР - сума пенсійних виплат учасникам фонду, їх спадкоємцям, членам подружжя у випадку розірвання шлюбу, та сума пенсійних коштів учасників фонду, переведених до іншого пенсійного фонду (страховика, банку) в обліковому періоді.

> 1,
за умови відсутності накопичення заборгованості за виплатами

Фонд знаходиться в фазі росту та накопичує внески

< 1

Фонд знаходиться в фазі виплат. Існує можливість припинення діяльності фонду в майбутніх періодах

12

Коефіцієнт екстенсивного росту пенсійного фонду

Кр = В / ЧВА

де В - сума пенсійних внесків та сума пенсійних коштів, що надійшли до пенсійного фонду з іншого пенсійного фонду (страховика, банку) на користь учасників пенсійного фонду, в обліковому періоді (рядок 050 форми НПФ-3);
ЧВА - чиста вартість активів пенсійного фонду на кінець відповідного періоду.

зростання у порівнянні з попереднім роком

Зростання величини цього показника у порівнянні з його величиною свідчить про ефективну діяльність пенсійного фонду щодо залучення пенсійних внесків (нових клієнтів)

стабільний

Значний розмір активів пенсійного фонду

Незначний розмір активів пенсійного фонду

Свідчить про уповільнення або стагнацію розвитку пенсійного фонду (залучення пенсійних внесків)

зменшення

V. Рівень диверсифікації активів

Розраховується відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.06.2006 р. N 5945 "Про затвердження критеріїв оцінки фінансового стану недержавного пенсійного фонду" (додаток 3)


* Примітка. Приклад розрахунку коефіцієнту Шарпа для річного облікового періоду з щотижневим розрахунком Ri

1. Визначення тижневого рівня номінального прибутку шляхом ділення чистої вартості одиниці пенсійних внесків на кінець останнього робочого дня тижня на аналогічний показник попереднього тижня та вирахуванням одиниці:

   

,

де i - порядковий номер тижня.

2. Розрахунок середньої величини тижневого рівня номінального прибутку за останні 52 тижні:

  

3. Розрахунок середньої величини безризикової ставки:

  

де i - номер тижня;

Rf - безризикова ставка (облікова ставка Національного банку України).

4. Розрахунок середньоквадратичного відхилення (ризик інвестицій):

  

5. Розрахунок коефіцієнту Шарпа:

   

.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали