МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАКАЗ

від 6 квітня 2011 року N 181

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо процедури сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

На виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу, відповідно до статті 5 Повітряного кодексу України, з метою удосконалення та приведення нормативно-правової бази, що регулює діяльність цивільної авіації України, на виконання вимог пп. 2.3.1 (145.B.01), 2.3.2 (145.B.10) Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.04.2010 р. за N 209, та Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.05.98 р. за N 205, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо процедури сертифікації та нагляду за організаціями з технічного обслуговування, що додаються.

2. Рекомендувати виконання вимог Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145):

а) вимоги статей 145.A.30 (g), 145-A.30 (h), 145.A.30 (i), 145.A.30 (j) (1) та (2) виконуються, за умови дотримання вимог пунктів 1 (a) та 1 (b), а також пункту 2 додатка 4 до Правил схвалення організацій і технічного обслуговування (Part-145);

б) для цілей статті 145.A.30 (f) "еквівалентним стандартом" вважати чинну редакцію ДСТУ EN 473, до моменту набрання чинності в Україні стандартом ДСТУ EN 4179;

в) вимоги статей 145.A.42 (a) (1) та (d) виконуються, за умови дотримання вимог АПУ-21 чинної редакції, до моменту набрання чинності в Україні Правил Part-21;

г) положення статті 145.B.60 в Україні не застосовується до моменту набрання чинності в Україні базового Регламенту (ЕС N 216/2008).

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державіаслужби від 08.02.2005 р. N 94 "Про затвердження Інструкції з проходження сертифікаційних справ організацій з технічного обслуговування в Державіаслужбі".

4. Довести цей наказ до відома підприємств та організацій, зареєстрованих на території України, які здійснюють експлуатацію та технічне обслуговування цивільних повітряних суден, підготовку авіаційних фахівців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра транспорту
та зв'язку України -
голова Державіаадміністрації

А. А. Колісник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаадміністрації
06.04.2011 N 181

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОЦЕДУРИ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА НАГЛЯДУ ЗА ОРГАНІЗАЦІЯМИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(на виконання вимог Правил схвалення організацій з ТО (PART-145), введених в дію наказом МТУ за N 209, Правил сертифікації організацій з ТО АТ, введених в дію наказом МТУ за N 205)

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Методичні рекомендації щодо процедури сертифікації та нагляду за організаціями з технічного обслуговування (далі - Процедури), поширюються і є рекомендованими для співробітників уповноваженого органу з питань цивільної авіації, що приймають участь в сертифікації організацій з технічного обслуговування.

1.2 Ці Процедури розроблені на виконання вимог пунктів 2.3.1 (145.B.01), 2.3.2 (145.B.10) Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.04.2010 р. за N 209 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.2010 р. за N 591/17886 (далі Правил), та визначають порядок видачі, постійного нагляду (підтримання чинності), зміни, продовження (для Правил N 205, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.05.98 р. за N 205, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.09.98 р. за N 574/2987), призупинення дії та анулювання Сертифікатів схвалень організацій з ТО.

1.3 Ці Процедури рекомендують порядок дій співробітникам уповноваженого органу з питань цивільної авіації, визначених пунктом 1.2 цих Процедур.

2 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1 У цих Процедурах вживаються терміни в такому значенні:

2.1.1 Аудит - означає систематичне і незалежне дослідження, яке повинно встановити, чи діяльність та її результати відповідають прийнятим положенням, а також чи такі положення ефективно втілюються в життя і дозволяють досягти закладених цілей.

2.1.2 Аудит схвалення - означає перевірку, яка здійснюється у зв'язку з першим схваленням організації, розширенням або відновленням дії (після призупинення) Сертифіката схвалення організації.

2.1.3 Аудит плановий - означає перевірку, яку здійснює уповноважений орган в межах постійного нагляду за діяльністю організації з ТО.

2.1.4 Аудит позаплановий - означає перевірку, яка здійснюється згідно з наказом голови уповноваженого органу.

2.1.5 Аудитор - державний інспектор з авіаційного нагляду або особа, яка призначена уповноваженим органом для виконання процедури аудиту.

2.1.6 Ведучий аудитор - державний інспектор з авіаційного нагляду, закріплений за організацією начальником відділу сертифікації організацій з технічного обслуговування, призначений (як правило) керувати роботою групи схвалення (див. визначення "Група схвалення") та несе відповідальність за повноту та якість виконання процедур схвалення та нагляду.

2.1.7 Відповідальний керівник - посадова особа організації, яка має корпоративне повноваження представляти інтереси організації в державних органах влади та гарантувати, щоб все ТО, необхідне замовнику, буде профінансоване та виконане відповідно до процедур викладених в Керівництві організації з технічного обслуговування.

2.1.8 Головний аудитор - державний інспектор з авіаційного нагляду, призначений керувати роботою групи аудиторів (див. визначення "Група аудиторів") та несе відповідальність за повноту та якість виконання процедур аудиту.

2.1.9 Група аудиторів (ГА) - означає групу аудиторів, склад якої формується окремо для кожного випадку для проведення аудиту. Роботу ГА координує головний аудитор.

2.1.10 Група схвалення (ГС) - означає групу аудиторів, склад якої формується окремо для кожного випадку для проведення сертифікаційних робіт за поданою заявкою. Роботу ГС координує ведучий аудитор.

2.1.11 Клас - означає визначення виробу АТ (повітряне судно, двигун, компонент повітряного судна) та/чи спеціальні дії.

2.1.12 Підтримання дії Сертифіката схвалення (поточний нагляд) - означає сукупність контрольних дій, які здійснюються уповноваженим органом для того, щоб переконатися, що організації, які мають чинний Сертифікат ТО, систематично та безперервно виконують взяті на себе обов'язки. Цей термін є відповідником визначення "supervision", який використовується у міжнародній авіаційній номенклатурі.

2.1.13 Уповноважений орган - уповноважений орган з питань цивільної авіації.

2.2 У цих Процедурах використані такі скорочення:

2.2.1 АТ - авіаційна техніка;

2.2.2 ТО - технічне обслуговування;

2.2.3 ПС - повітряне судно;

2.2.4 Part-145 - Правила схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.04.2010 р. за N 209 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.2010 р. за N 591/17886;

2.2.5 Правила N 205 - Правила сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.05.98 р. за N 205 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.09.98 р. за N 574/2987;

2.2.6 КВ - комплектувальний виріб;

2.2.7 МОЕ - Керівництво організації з ТО.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Процедурах є посилання на такі нормативно-правові акти:

1. Правила схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.04.2010 р. N 209, зареєстровані у МЮУ 02.08.2010 N 591/17886;

2. Правила сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.05.98 р. N 205, зареєстровані у МЮУ 02.09.98 N 547/2989;

3. "Руководство по летной годности" ICAO Doc 9760 (затверджено Генеральним секретарем ІКАО та опубліковано з його санкції);

4. "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов" Doc 9734 (затверджено Генеральним секретарем ІКАО та опубліковано з його санкції);

5. "Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции, сертификации и постоянного надзора" Doc 8335 (затверджено Генеральним секретарем ІКАО та опубліковано з його санкції).

4 СЕРТИФІКАЦІЯ (СХВАЛЕННЯ) ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1 Проведення сертифікації та нагляд за діяльністю, що стосуються сертифікаційних робіт організації з технічного обслуговування, здійснює уповноважений орган на підставі Правил Part-145 та Правил N 205.

Рекомендується сертифікаційні роботи схвалення організацій з технічного обслуговування проводити за п'яти фазами:

- попередня зустріч;

- офіційна подача заявки;

- оцінка поданої документації;

- проведення аудиту(ів);

- видача Сертифіката.

Для того, щоб продовжити сертифікаційний процес, попередня фаза повинна бути завершена. Тобто сертифікаційний процес може бути припинено на будь-якій фазі в разі, якщо при попередній фазі залишилися нерозглянуті документи чи не усунені невідповідності. У разі припинення сертифікаційного процесу уповноважений орган письмово повідомляє про це заявника. Припинення сертифікаційних робіт (схвалення) наступає за умови:

1. Відмови заявника від подальших сертифікаційних робіт;

2. В разі не усунення виявлених невідповідностей протягом 3 (трьох) місяців з дати їх отримання на будь-якій фазі схвалення.

4.2 Фаза попередньої зустрічі

4.2.1 Після детального ознайомлення заявника з відповідними правилами та допоміжними матеріалами, які описують вимоги, що стосуються персоналу, бази, обладнання та документації, визначення відповідності вимогам діючих Правил (бажано шляхом оформлення листа самооцінки за всіма пунктами вимог Правил, форма наведена в додатку 1) позитивним результатом якого є письмове звернення організації до уповноваженого органу про намір отримати Сертифікат організації з ТО за конкретними Правилами, з визначенням класів, рейтингів АТ та видів ТО. До звернення організації з ТО бажано отримати лист самооцінки.

4.2.2 Начальник відділу після аналізу наданих матеріалів, визначених у пункті 4.2.1, готує пропозиції щодо узгодження з організацією, яка має намір отримати Сертифікат організації з ТО, терміну вступної зустрічі, та призначає ведучого аудитора. На попередній зустрічі організацію представляє відповідальний керівник за участю керівника(ів) ТО та керівника служби якості. Зустріч проводиться в уповноваженому органі. Метою попередньої зустрічі є:

а) представлення організації ведучого аудитора;

б) отримання підтвердження, що посадовці організації володіють вимогами Правил (в необхідному об'ємі), та в змозі практично їх реалізувати при розробці необхідних процедур, щоб забезпечити діяльність організації відповідно до вимог Правил;

в) отримання підтвердження, що організація має реальні можливості виконувати вимоги Правил (Part-145 та Правил N 205) у повному обсязі.

г) отримання підтвердження, що відповідальний керівник організації, у повній мірі розуміє свою відповідальність щодо забезпечення організації фінансами на заплановану діяльність та забезпечення функціонування організації вимогам діючих Правил при фактичному виконанні ТО. В першу чергу, це формування дієвої структури організації та наявності кваліфікованих керівників нижчого рівня (спеціалістів), які на робочому рівні розуміють вимоги Правил та здатні їх практично реалізувати.

4.2.4 Під час проведення зустрічі:

а) визначається технічний досвід ТО АТ керівних посадовців організації, аналізується запропонована організаційна структурна схема;

б) встановлюються загальні принципи функціонування запровадженої в організації системи якості;

в) наявність достатньої кількості керівного, виконавчого персоналу та персоналу, що засвідчує ТО, для реалізації річної програми виконання ТО відповідно до Правил;

г) реалізація вимог, що стосуються матеріально-технічного забезпечення ТО, що планується;

д) відповідно до Правил визначається механізм забезпечення необхідними даними для ТО (технічна документація, авіаційні правила, Директиви льотної придатності (AD) і таке інше) для типів повітряних суден, технічне обслуговування яких заявляється, і таке інше.

4.2.5 Ведучий аудитор оформлює протокол зустрічі (додаток 2). Протокол обов'язково повинен містити:

а) дату проведення;

б) перелік присутніх;

в) перелік та зміст розглянутих питань;

г) чітко сформульовані висновки щодо результатів зустрічі (можливості/неможливості продовження процедур схвалення (сертифікації)).

За результатами аналізу протоколу зустрічі начальник відділу приймає рішення (шляхом підпису протоколу) щодо можливості продовження сертифікаційних дій.

Копія оформленого протоколу передається відповідальному керівнику. Оригінал протокола залишається у справі організації.

4.2.6 На підставі позитивних висновків, зазначених в протоколі (дивись пункт 4.2.5) відповідальному керівнику пропонується надати до уповноваженого органу:

а) заповнені бланки "Заявка на отримання схвалення" згідно EASA Form 2 Part-145 (додаток 3) або згідно з додатком 1 до Правил N 205 та "Послужні дані осіб керівного складу" згідно з EASA Form 4 Part-145 (додаток 4);

б) Керівництво організації з ТО (МОЕ) на магнітному та/або паперовому носії;

в) установчі документи (статут, довідка про реєстрацію, установчий договір);

4.3 Фаза офіційної подачі заявки

Організація, яка отримала позитивний результат за пунктом 4.2.5 може подати передбачені пунктом 4.2.6 документи до уповноваженого органу.

Заявка подається на ім'я Голови уповноваженого органу. Форма заявки наведена в додатку 2 цих Процедур.

4.3.1 Заявка та всі документи, що додаються до неї (пункт 4.2.6), повинні бути оформлені і подані в оригіналі або нотаріально завірених копіях. Посилання на назви документів наводяться мовою оригіналу документа.

4.3.2 Повідомлення про прийняття або відхилення (якщо не виконуються вимоги цих Процедур) заявки направляються ведучим аудитором електронною поштою за підписом начальника відділу згідно з процедурою реєстрації вихідної кореспонденції в відділі, у термін не пізніше 15 днів. Оригінали повідомлень залишаються в справі організації

4.3.3 У разі прийняття заявки до розгляду ведучий аудитор оформлює довідку для сплати організацією державного збору за офіційні дії з сертифікації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93 р. N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889) та надає її до відділу бюджетного фінансування уповноваженого органу.

Відділ бюджетного фінансування розраховує розмір державного збору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93 р. N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889) та надсилає її до організації відповідно до реквізитів, зазначених у EASA Form 2.

Після сплати держзборів заявка реєструється в Журналі реєстрації заявок. Реєстраційний номер заявки присвоюється за формою та в послідовності, як передбачено в додатку 5.

Заявка, за якою протягом 3 місяців організацією не сплачено державний збір, анулюється.

4.4 Фаза оцінки поданої документації

4.4.1 Заявка розглядається з моменту присвоєння реєстраційного номера в відділі, що безпосередньо виконує сертифікаційні роботи.

Підставою для реєстрації заявки в відділі є:

а) повне та правильне заповнення заявки (EASA Form 2 згідно Part-145 або додаток 2 до пункту 5.1.2 Правил N 205);

б) наявність всіх комплектних додатків до заявки оформлених відповідно до вимог, визначених у пункті 4.3.2 цих Процедур;

в) підтвердження про сплату державного збору за офіційні дії з сертифікації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93 р. N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889).

Ведучий аудитор вносить заявку до комп'ютерної системи авіаційної адміністрації, оформлює частину 1 "Основні дані" форми 6 "Звіт схвалення організації згідно Part-145, Правил N 205" (додаток 6), створює файл даної організації, (далі "Папка організації") та присвоює номер справі (до видачі сертифіката справа має номер ідентичний номеру заявки). Форма 6 "Звіт схвалення організації згідно Part-145, Правил N 205" - далі форма 6.

4.4.2 Ведучий аудитор складає "План-графік схвалення" (додаток 7), який направляється заявнику для погодження. План-графік схвалення визначає терміни виконання фаз сертифікаційного процесу, а також вказує спосіб виконання аудитів (хто, коли і що підлягатиме аудиту). Тобто чи то буде один аудит, який виконуватиме група схвалення, чи кілька тематичних аудитів, які проводитиме один аудитор. Встановлює також орієнтовні дати виконання кожної з фаз.

4.4.3 Під час попередньої оцінки заявки організації встановлюється, чи має заявник:

а) відповідні документи для виконання заявленої діяльності;

б) необхідні площі і споруди, персонал, засоби виконання робіт та документацію для виконання заявлених видів робіт;

в) дієві процедури згідно вимог, визначених у пункті 2.2.15 (145.A.70) правил Part-145, розділу 7.14 Правил N 205 та відповідних АМС 145.A.70;

г) засоби для забезпечення зв'язку з авіаційною адміністрацією;

ґ) права та обов'язки керівних працівників організації, їх відповідальність та взаємозв'язки структурних підрозділів.

4.4.4 Під час фази оцінки документації організації ведучий аудитор визначає відповідність кандидатур керівного складу організації кваліфікаційним вимогам та відсутності у цих працівників порушень, які мають (мали) вплив на безпеку польотів. Оцінка та погодження кандидатур виконується у відповідності до Інструкції з погодження керівного складу організацій з ТО.

Уповноважений орган має право відхилити кандидатуру відповідального керівника, якщо є чіткі докази того, що ця особа, яка раніше займала вищу керівну посаду в будь-якій організації з ТО АТ, була звільнена через невідповідність основним вимогам авіаційних правил, як визначено АМС 145.B.20 (1) (3).

4.4.5 За винятком відповідального керівника, для кожної особи, призначеної на посаду, що зазначено в пункті 2.2.5 (145.A.30 (b)) Part-145, а також в підпункті 7.2.1 Правил N 205, повинна бути заповнена EASA Form 4, яка наведена у додатку 3 цих Процедур. Виняток становить посада відповідального керівника. Оскільки заповнений бланк EASA Form 4 містить персональну інформацію, то він має статус конфіденційного.

4.4.6 На підставі проведеного аналізу наданої документації, ведучий аудитор:

а) в разі позитивного результату оформлює частину 2 "Перевірка відповідності організації вимогам правил" та частину 3 "Відповідність МОЕ вимогам правил" Форми 6. Складає План-графік аудиту на бланку (додаток 8) та електронною поштою інформує відповідального керівника про початок фази аудитів;

б) у випадку виявлення невідповідностей в будь-якому із поданих на розгляд документів, вони фіксуються в частині 4 "Невідповідності вимогам правил" форми 6. Документ(и) повертається організації листом, з долученням копії частини 4 "Невідповідності вимогам правил" форми 6. Оригінал частини 4 "Невідповідності вимогам правил" форми 6 зберігається в Папці організації.

Повідомлення направляються ведучим аудитором електронною поштою за підписом начальника відділу згідно з процедурою реєстрації вихідної кореспонденції в відділі. Оригінали повідомлень залишаються в справі організації.

4.4.7 Якщо невідповідності за п. 4.4.6 не усунені протягом трьох місяців з дати надання листа, процес схвалення припиняється. Заявка анулюється та кошти, сплачені на державні збори, не повертаються.

Повторний процес схвалення може бути проведений за пунктом 4.1 цих процедур на загальних підставах.

4.5 Фаза аудитів

4.5.1 Ведучий аудитор залежно від складеного та схваленого плану-графіку визначає спосіб виконання аудитів (хто, коли і що підлягатиме аудиту) тобто чи то буде один аудит, який виконуватиме група схвалення, чи кілька тематичних аудитів, які проводитиме один аудитор, а також сферу аудитів.

4.5.2 Аудит(и) організації проводиться у відповідності з планом-графіком.

4.5.3 Всі виявлені невідповідності класифікуються на рівень 1 та рівень 2. Остаточне рішення щодо класифікації виявлених невідповідностей завжди приймає головний аудитор під час проведення аудиту, або, якщо є сумніви щодо категоризації, під час оформлення матеріалів аудиту після його проведення.

4.5.4 У випадку виявлення невідповідностей уповноваженим органом, згідно вимог 2.3.11 (145.B.50) Part-145, повинні бути виконані наступні адміністративні заходи:

а) для невідповідностей рівня 1 - на протязі трьох робочих днів повинні бути прийняті невідкладні заходи щодо анулювання, обмеження чи призупинення дії повністю чи частково Сертифіката організації з ТО, в залежності від характеру невідповідності рівня 1, до того часу, поки дана невідповідність не буде усунена організацією з ТО;

б) для невідповідностей рівня 2 - визначається період впровадження коригуючих заходів, тривалість якого залежить від характеру невідповідності, але у будь-якому випадку не може перевищувати трьох місяців.

4.5.5 У разі неможливості усунення організацією невідповідності за три місяці уповноважений орган може продовжити термін усунення невідповідності ще на три місяці за умови письмового звернення організації до уповноваженого органу з клопотанням про подовження терміну представлення на схвалення реального плану-графіка усунення невідповідностей.

4.5.6 В разі неспроможності організації з ТО забезпечити відповідність вимогам в установлені строки, що встановлені підпунктами 4.5.4 та 4.5.5 цих Процедур, уповноважений орган вживає заходи щодо часткового або повного призупинення чинності діючого сертифіката (схвалення).

4.5.7 На підставі проведеного (проведених) аудиту (аудитів) ведучий аудитор встановлює відповідність організації вимогам Правил шляхом оцінки виконання процедур затвердженого МОЕ.

4.5.8 Результати кожного проведеного (проведених) аудиту (аудитів) оформлюються на бланку "Рапорт з аудиту" (форма бланку рапорта наведена в додатку 9). Організація повідомляється про результати аудиту (аудитів) протягом 2 тижнів (АМС 145.B.20 (6) Part-145).

4.5.9 Під час проведення аудитів аудиторів повинен супроводжувати представник організації (як правило, це керівник з якості заявника (АМС 145.B.20 (3)). Присутність такої особи є необхідною, щоб організація мала повне розуміння виявлених під час аудиту невідповідностей.

4.5.10 Головний аудитор після усунення всіх виявлених невідповідностей передає ведучому аудитору матеріали аудиту.

4.5.11 Відповідальний керівник для розуміння реального стану справ щодо сертифікації (схвалення), як особа відповідальна за реалізацію заяви в частині 1.1 МОЕ, безпосередньо приймає участь на заключному засіданні після проведення аудиту організації.

4.5.12 Виявлені невідповідності всіх проведених аудитів, що зафіксовані в рапортах з аудиту, визначених в підпункті 4.5.8 цих Процедур, переносяться ведучим аудитором до частини 4 "Невідповідності вимогам правил" форми 6, яка підшивається до справи організації та в якій контролюються терміни та факти усунення виявлених невідповідностей.

4.5.13 Начальник відділу розглядає результати проведеного (проведених) аудиту (аудитів) і після аналізу матеріалів з усунення виявлених невідповідностей приймає рішення щодо необхідності проведення повторного аудиту. Про прийняте рішення письмово інформує відповідального керівника (в повідомленні зазначається підстава для прийняття рішення; об'єм повторного аудиту та порядок взаємодії під час її проведення). За результатами повторного аудиту складається окремий рапорт з аудиту за підпунктом 4.5.8 та долучається до справи організації.

4.5.14 Заявка, за якою не прийнято рішення про видачу Сертифіката протягом трьох місяців з дня проведення останнього аудиту (у разі не усунення), анулюється, кошти із сплати державних зборів не повертаються. Відповідальному керівнику надається письмове повідомлення про застосовані уповноваженим органом дії та причину їх застосування. Справа організації, заявка на схвалення якої анульована, передається до архіву з відміткою в Журналі реєстрації заявки.

4.6 Фаза видачі Сертифіката

4.6.1 Сертифікат організації з ТО видається на необмежений термін відповідно до Part-145; на термін, передбачений у підпункті 4.4.2 за Правилами N 205.

4.6.2 Для видачі початкового схвалення усі невідповідності першого та другого рівнів повинні бути усунені.

4.6.3 Після закінчення фази аудитів та усунення організацією всіх виявлених невідповідностей, погодження керівного персоналу організації ведучий аудитор проводить останній аналіз частини 4 "Невідповідності вимогам правил" форми 6 та усієї документації, яка пов'язана із процесом схвалення. Під час останнього аналізу перевіряється чи подала організація всю необхідну доказову документацію, що підтверджує усунення невідповідностей (разом із супровідними листами), до уповноваженого органу та чи достатньо ефективні коригуючі заходи, що виконані організацією. Обов'язком ведучого аудитора є аналіз виконаних організацією коригуючих заходів.

4.6.4 У разі позитивних результатів останнього аналізу ведучий аудитор:

а) оформлює частину 5 форми 6;

б) оформлює проект Сертифіката і додатка до нього (додаток N 3 (EASA Form 3) Part-145/ додатки N 3 та N 4 Правил N 205) за процедурою обліку та оформлення документації у відділі;

Примітка. Номер сертифіката за Part-145 присвоюється за формою та в послідовності, як визначено у додатку 10.

в) розробляє план-графік проведення поточного нагляду (додаток 8);

г) комплектує справу документами за їх послідовно-логічним змістом, нумерує аркуші та оформлює опис;

д) заповнює (уточнює) інформацію в електронних базах даних;

є) справа передається на перевірку начальнику відділу щодо реалізації вимог правил та цієї процедури.

4.6.5 Начальник відділу при перевірці встановлює:

а) наявність повного комплекту документів щодо процесу сертифікації (схвалення);

б) правильність їх оформлення;

в) повноту та правильність оформлення електронних баз даних.

г) за умови встановлення відповідності за підпунктами 4.6.5 (а, б, в) підписує: сторінки Переліку діючих сторінок, Переліку видів робіт, що дозволені Сертифікатом МОЕ;

частину 5 "Висновок схвалення, продовження або схвалення змін" форми 6, план-графік проведення поточного нагляду;

додаток до Сертифіката;

подає начальнику управління для схвалення МОЕ (лист схвалення МОЕ).

Сертифікат організації підписує голова уповноваженого органу.

4.6.6 Після підпису голови уповноваженого органу ведучий аудитор:

а) знімає копії з документів за п. 4.6.6 (б) та долучає їх до справи (з оформленням опису);

б) комплектує документи для передачі відповідальному керівнику, а саме: оригінал Сертифіката з додатком;

копію плану-графіку проведення поточного нагляду;

копії схвалення EASA Form 4 на керівний персонал організації.

4.6.7 Начальник відділу сертифікації організацій з ТО видає відповідальному керівнику організації чи особі, яка ним уповноважена, документи за підпунктом 4.6.6 (б) з відміткою в копії Сертифіката (в справі).

4.7 Підтримання чинності Сертифіката організації та внесення змін до нього

4.7.1 Якщо Сертифікат раніше не повертався, не замінювався, не призупинявся, та не анулювався, то підтримання чинності Сертифіката залежить від:

а) безперервного виконання схваленою організацією з технічного обслуговування вимог Правил, до яких вона була схвалена;

б) надання представникам уповноваженого органу права безперешкодного входу на територію схваленої організації з метою перевірки виконання вимог Правил, до яких вона була схвалена;

в) сплати встановлених постановою Кабінету Міністрів України державних зборів. Несплата державних зборів вповноважує уповноважений орган до призупинення схвалення, але не є підставою до його автоматичного анулювання.

г) виконання в повному об'ємі затверджених заходів щодо постійного нагляду за схваленою організацією.

4.7.2 Для зміни додатка до Сертифіката організація подає до уповноваженого органу заявку (EASA Form 2 згідно з Part-145 або додаток 5 до пункту 5.5.6 Правил N 205) на зміну додатка та документи, що стосуються цих змін в організації.

4.7.3 Якщо відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Процедур, або до заявки не додані всі потрібні документи, або слід провести додаткову перевірку наданих матеріалів, розгляд заявки призупиняється. Начальник відділу сертифікації організацій з ТО письмово інформує заявника про причини відхилення заявки. Заявник усуває виявлені невідповідності та надає заявку на загальних підставах відповідно до підпункту 4.7.2 цих Процедур.

Заявка на зміну розглядається уповноваженим органом з дати присвоєння реєстраційного номера у відділі сертифікації організацій з ТО авіаційної адміністрації за процедурою зазначеною в підпункті 4.3.3 цих Процедур, попередня оцінка заявки та доданих документів проводиться у відповідності до підпунктів 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7 цих Процедур.

4.7.4 Уповноважений орган розглядає вплив змін, що заявляються, на затверджену систему якості та визначає строки проведення аудиту. Фаза аудиту проводиться у відповідності з вимогами розділу 4.5 цих Процедур.

4.7.5 У разі позитивних результатів аудиту та оформлення документів, начальник відділу сертифікації організацій з ТО приймає рішення про зміну додатка до сертифіката організації і підписує його. Додаток, який втратив чинність, повинен бути повернений до уповноваженого органу при отриманні нових документів.

4.7.6 Уповновноважений орган одночасно розглядає тільки одну заявку організації з ТО на внесення змін в додаток до сертифіката. До закінчення сертифікаційних робіт на зміну додатка, наступна заявка організації з ТО на зміну додатка до розгляду не приймається та не реєструється.

Примітка: Як виняток, відділом сертифікації організацій з ТО може розглядатися одночасно більше однієї заявки за рішенням голови уповноваженого органу.

5 ПОТОЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

5.1 Поточний нагляд за діяльністю організацій

5.1.1 Уповноважений орган здійснює поточний нагляд за діяльністю схваленої організації з метою забезпечення впевненості в повноті та якості ТО для підтримання льотної придатності ПС. Уповноважений орган забезпечує поточний нагляд шляхом проведення аудитів за період, що не перевищує 24 місяці.

5.1.2 Для реалізації вимог підпункту 5.1.1 цих Процедур передбачені такі види аудитів:

а) планові аудити, що визначені планом-графіком поточного нагляду, який оформлюється ведучим аудитором уповноваженого органу.

б) позапланові аудити, що проводяться за ініціативою уповноваженого органу, для контрольної оцінки відповідності організації вимогам Правил, щодо виконання умов та обмежень, які встановлені при видачі Сертифіката;

в) експертна оцінка документації, що подається до уповноваженого органу, на підставі якої можливе прийняття рішення щодо відповідності фактичної діяльності організації з виконання ТО АТ без проведення аудиту.

5.1.3 Планові аудити організації здійснюється у відповідності з планом-графіком, що розроблюється з урахуванням вимог:

а) аудиту повинні підлягати усі напрямки діяльності організації під час фактичного виконання організацією ТО АТ (повітряного судна/компоненту) кожного типу і виду робіт визначених сваленням (сертифікатом);

б) усі напрямки діяльності організації повинні підлягати аудиту з періодичністю не меншою ніж 24 місяці.

5.1.4 Процедура виконання планового аудиту повинна відповідати розділу 4.5 цих Процедур. Матеріали перевірки зберігаються разом з доказовою документацією організації.

5.2 Застосування санкцій до організацій

5.2.1 Якщо в процесі аудиту з'ясується, що схвалена організація порушила або не в змозі підтримувати відповідність сертифікаційним вимогам та умовам дії Сертифіката організації, то ведучий аудитор повинен зафіксувати даний факт за виявленими невідповідностями в рапорті з аудиту й доповісти начальнику відділу.

5.2.2 Начальник відділу у разі неусунення виявлених невідповідностей в межах   установлених строків готує проекти документів щодо застосування санкцій до організації.

6 ПРОЦЕДУРИ СХВАЛЕННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ТА МАЮТЬ ДІЮЧИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТО (ЗА ВИНЯТКОМ EASA PART-145)

Для організацій з ТО, зареєстрованих за межами України, які мають діючий сертифікат організації з ТО, виданий за національними правилами країни реєстрації організації з ТО, встановлюється наступна процедура схвалення організації з технічного обслуговування (Part-145) для виконання ТО повітряних суден та їх компонентів:

для видачі Сертифіката схвалення організації з ТО (Part-145) за національними правилами України, введеними в дію наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 20.04.2010 р. N 209, уповноважений орган керується вимогами, які викладені в частинах 5 - 6 цих Процедур, за винятком проведення фази вступної зустрічі, яка відбувається на місці розташування основної виробничої бази Заявника під час проведення аудиту групою схвалення уповноваженого органу.

7 ПРОЦЕДУРИ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ТА МАЮТЬ ДІЮЧИЙ СЕРТИФІКАТ EASA PART-145

Беручи до уваги Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, враховуючи, що в Україні введені в дію Правила схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), які затверджені наказом N 209 від 20.04.2010 р. Міністерства транспорту та зв'язку України і зареєстровані в Міністерстві юстиції України за N 591/17886 від 02.09.2010 р., що є повним аналогом правил EASA Part-145, встановлюється наступна процедура подання заявки та отримання національного сертифіката України для організацій з ТО, які мають діючий Сертифікат EASA Part-145, для виконання ТО повітряних суден та їх компонентів, зареєстрованих в Україні:

7.1 Подання заявки на отримання первинного схвалення Part-145

Після надання Організацією до уповноваженого органу пакету документів:

а) заповнені бланки EASA Form 2 (див. п. 145.A.15 та АМС 145.A.15) та EASA Form 4 (див. п. 145.A.30 (b) та АМС 145.B.20 (1));

б) копії EASA Form 4 керівного персоналу (п. 145.A.30 (b)), що схвалена уповноваженим органом країни реєстрації організації з ТО;

в) копію діючого Сертифіката EASA Form 3 Part-145;

г) керівництво організації з ТО (МОЕ) на магнітному та/або паперовому носії;

д) установчі документи (статут, довідка про реєстрацію, установчий договір);

є) лист, що підтверджує готовність організації до аудиту в будь-який зручний для ДАА період, при умові попереднього повідомлення уповноваженого органу в строк не менш ніж один місяць.

7.2 Розгляд заявки та її реєстрація

7.2.1 При надходженні до відділу сертифікації організацій з ТО документації згідно підпункту 7.1 цих Процедур, начальник відділу призначає ведучого аудитора, який перевіряє документацію на правильність заповнення EASA Form 2 та EASA Form 4 та їх відповідність даним, наведеним в МОЕ (заявка та всі документи до неї повинні відповідати вимогам підпункту 4.3.2 цих Процедур) та виконує аналіз документації на відповідність вимогам підпункту 4.4.3.

7.2.2 Після позитивних результатів аналізу документів, ведучий аудитор вносить заявку до комп'ютерної системи авіаційної адміністрації (реєстраційний номер заявки присвоюється за формою та в послідовності, як передбачено додатком N 4), оформлює частину 1 форми 6 "Звіт схвалення організації", створює файл даної організації, (далі - "Папка організації") та надає номер справі (до видачі Сертифіката справа має номер, ідентичний номеру заявки).

7.2.3 У разі виявлення невідповідностей у будь-якому із поданих на розгляд документів, ведучий аудитор надає письмову відповідь заявнику у термін не пізніше 15 робочих днів про відхилення заявки із зазначенням причин (зауваження оформляються у частині 4 форми 6 "Звіт схвалення організації").

7.2.4 Заявка, за якою протягом 3 місяців організацією не усунені зауваження, анулюється.

7.2.5 Ведучий аудитор забезпечує схвалення МОЕ та погодження керівного персоналу організації (персонал, який зазначений у EASA Form 4).

7.2.6 Організації надається повідомлення електронною поштою про погодження керівного персоналу та схвалення МОЕ з наданням узгоджених копій EASA Form 4 та відповідних аркушів МОЕ (схвалення та/або затвердження здійснюється шляхом підпису EASA Form 4 та відповідного аркушу МОЕ).

7.2.7 Ведучий аудитор оформлює довідку для сплати організацією державного збору за офіційні дії з сертифікації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та надає її до відділу бюджетного фінансування уповноваженого органу.

Відділ бюджетного фінансування розраховує розмір державного збору та надсилає її до організації відповідно до реквізитів, зазначених у EASA Form 2.

Заявка, за якою протягом 3 місяців організацією не сплачено державний збір, анулюється.

7.3 Оформлення та видання Сертифіката схвалення організації з ТО

7.3.1 Після підтвердження відділом бюджетного фінансування сплати організацією державного збору, ведучий аудитор готує проект Сертифіката схвалення та додаток до нього згідно EASA Form 3 (номер Сертифіката надається за процедурою, зазначеною в підпункті 4.6.3 (б)), план-графік проведення поточного нагляду, комплектує справу організації, яка включає затверджені EASA Form 4, затверджене керівництво організації з ТО та установчі документи (статут, довідка про реєстрацію, установчий договір), заносить інформацію до електронної бази даних та надає його на підпис начальнику відділу.

7.3.2 Начальник відділу перевіряє надану документацію на відповідність підпунктів 4.6.5 (а, б, в) цих Процедур (у разі позитивного результату) підписує додаток до Сертифіката, затверджує план-графік проведення поточного аудиту та надає на затвердження голові авіаційної адміністрації Сертифікат схвалення організації з ТО підписаним додатком.

7.3.4 Після затвердження Сертифіката схвалення організації з ТО головою авіаційної адміністрації, ведучий аудитор повідомляє про це організацію. Сертифікат схвалення організації з ТО може отримати особа, яка має відповідні повноваження від організації.

7.4 Постійний нагляд за діяльністю організацій

Після отримання організацією сертифіката схвалення, ведучий аудитор включає організацію відповідно до підпункту 4.5 цих Процедур "Фаза аудитів" для поточного нагляду. Уповноважений орган забезпечує свою впевненість шляхом проведення аудитів усіх напрямків діяльності організації з періодичністю не меншою ніж 24 місяці (згідно з пунктом 145.B.30 (2) Part-145).

Примітка: проведення нагляду бажано спланувати з виконанням технічного обслуговування на ПС української реєстрації.

 

Заступник голови
Державіаадміністрації

Ю. Л. Кордянін

Начальник управління підтримання
льотної придатності повітряних суден

О. В. Більчук 

Заступник начальника відділу
сертифікації організації з ТО ПС 

С. М. Кравченко 

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

Лист самооцінки

N
п/п

N пункту правил

Метод встановлення відповідності пункту правил (N використаного AMC, GM за наявності)

Стислий зміст реалізації вимоги

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

Протокол N
попередньої зустрічі керівних працівників організації з представниками компетентного органу

Дата призначення зустрічі
(N та дата вих. листа)

 

Дата проведення зустрічі

 

Назва організації

 

Представники організації
(П. І. Б.)

Відповідальний керівник
Технічний керівник
Керівник з якості

Представники ДАА
(П. І. Б.)

 

Перелік та зміст розглянутих питань (Виявленні невідповідності)

 

Висновки щодо результатів зустрічі

 

Відповідальний аудитор
(П. І. Б., підпис)

 

Начальник відділу
(П. І. Б., підпис)

 

 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

Державна авіаційна адміністрація
State Aviation Administration

Схвалення відповідно до Part-145Part-145 Approval

 
 

 
 


Заявка на первинне схвалення
Application for initial grant

 
 


Заявка на зміну
Application for change


1.

Зареєстрована назва заявника:
Registered name of applicant:

 
 


2.

Торгова марка (якщо відрізняється):
Trading name (if different):

 
 


3.

Адреси, які заявляються для отримання схвалення:
Addresses requiring approval:

 
 4.

Тел.

Tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Факс

Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5.

Обсяг схвалення, який заявляється: [дивись сторінку 2 щодо можливого обсягу]
Scope of approval relevant to this application: [see page 2 for possibilities]

 

 

 

6.

Посада та П. І. Б. (запропонованого*) відповідального керівника:
Position and name of the (proposed*) Accountable Manager:

 

 

7.

Підпис (запропонованого*) відповідального керівника:
Signature of the (proposed*) Accountable Manager:

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8.

Місце
Place _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.

Дата
Date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Після заповнення направте цю форму у закритому конверті до:
On completion, please send this form under confidential cover to:

Державіаадміністрація
01135, Україна,
м. Київ, пр-т Перемоги, 14
Тел.: +38 (044) 461-54-01
Факс: +38 (044) 486-92-92
E-mail:  vdz@avia.gov.ua

State Aviation Administration
01135, Ukraine,
Kyiv, Peremogy Ave. 14
Tel:+38 (044) 461-54-01
Fax: +38 (044) 486-92-92
E-mail: vdz@avia.gov.ua* "запропонований" лише у випадку нового Заявника / "proposed" applicable only in the case of a new Applicant

МОЖЛИВИЙ ОБСЯГ СХВАЛЕННЯ
SCOPE OF APPROVAL AVAILABLE

КЛАС
CLASS

РЕЙТИНГ
RATING

ОБМЕЖЕННЯ
LIMITATION

БАЗОВЕ ТО
BASE

ЛІНІЙНЕ ТО
LINE

ПОВІТРЯНЕ СУДНО
AIRCRAFT

A1 Літаки більш як 5700 кг
A1 Aeroplanes above 5700 Kg

 

 

 

A2 Літаки 5700 кг і менше
A2 Aeroplanes 5700 Kg and below

 

 

 

A3 Гелікоптери
A3 Helicopters

 

 

 

A4 Інші повітряні судна, окрім тих, що належать до рейтингів A1, A2 та A3
A4 Aircraft other than Al, A2 or A3

 

 

 

ДВИГУНИ
ENGINES

B1 Газотурбінні
B1 Turbine

 

B2 Поршневі
B2 Piston

B3 ДСУ
B3 APU

ІНШІ КОМПОНЕНТИ, КРІМ ЦІЛИХ ДВИГУНІВ АБО ДСУ
COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs

C1 Кондиціювання і герметизація
C1 Air Cond & Press

 

C2 Автопілот
C2 Auto Flight

C3 Апаратура зв'язку і навігаційне обладнання
C3 Comms and Nav

C4 Двері і люки
C4 Doors - Hatches

C5 Джерела електроживлення та вогні
C5 Electrical Power & Lights

C6 Обладнання
C6 Equipment

C7 Двигун-ДСУ
C7 Engine-APU

C8 Органи управління польотом
C8 Flight Controls

C9 Паливо
C9 Fuel

C10 Гелікоптер - гвинти-носії
C10 Helicopter - Rotors

C11 Гелікоптер - трансмісія
C11 Helicopter - Trans

C12 Гідравліка
C12 Hydraulic Power

C13 Система індикації запису
C13 Indicating recording system

C14 Шасі
C14 Landing Gear

C15 Кисень
C15 Oxygen

C16 Повітряні гвинти
C16 Propellers

C17 Пневмосистема
C17 Pneumatic & Vacuum

C18 Захист від обмерзання/дощу/вогню
C18 Protection ice/rain/fire

C19 Ілюмінатори та вікна
C19 Windows

C20 Конструктивні елементи
C20 Structural

C21 Водяний баласт
C21 Water ballast

C22 Збільшення тяги
C22 Propulsion Augmentation

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСЛУГИ
SPECIALISED SERVICES

D1 Неруйнівні методи контролю
D1 Non Destructive Testing

[Зазначити конкретні методи неруйнівного контролю]
[Stale particular NDT method(s)]


* видалити зайве / delete as applicable

 

Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

Державна авіаційна адміністрація
State Aviation Administration

Подробиці щодо керівного персоналу, який необхідно погодити, як визначено в Part-145Details of Management Personnel required to be accepted as specified in

1.

Назва організації:
Name of organisation:

 

2.

Прізвище, ім'я та по батькові:
Name:

 

3.

Посада:
Position:

 

4.

Підготовка, що стосується посади, яка вказана у п. 3:
Qualifications relevant to the item (3) position:

 

5.

Досвід роботи, що стосується посади, яка вказана в п. 3:
Work experience relevant to the item (3) position:

 

 

 

 

Підпис: Дата:
Signature: Date:

 

Після заповнення, будь ласка, відправте цю форму у закритому конверті до:

On completion, please send this form under confidential cover to:

 

Державіаадміністрація
01135, Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги, 14
Тел.: +38 (044)461-54-01
Факс: +38 (044) 486-92-92
E-mail: vdz@avia.eov.ua

State Aviation Administration
01135, Ukraine, Kyiv, Peremogy Ave. 14
Fax: +38 (044) 486-92-92
Tel: +38(044)461-54-01
E-mail: vdz@avia.eov.ua


Лише для використання Державіаадміністрацією
State Aviation Administration use only

Прізвище і підпис уповноваженого співробітника Державіаадміністрації, що погоджує цю особу:
Name and signature of authorised State Aviation Administration staff member accepting this person:

Підпис:
Signature:

Дата:
Date:

П. І. Б.:
Name:

Підрозділ:
Office:


 

Додаток 5
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

Форма журналу реєстрації заявок

N
п/п

Дата реєстрації

N заявки*

Назва організації

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


* 1. Для реєстрації заявок в обліковій формі (журналі) "ведуться" окремо розділи за Part-145 та Правилами N 205;

2. Шифр реєстрації заявок - ХХХХ.145.СХ.2011

- "ХХХХ" - порядковий N заявки (для заявки під N 1 - 0001, для N 2 - 0002 і. т. д.);

- "145" - за Part-145, "205" - за Правилами N 205;

- "СХ" - схвалення; "ЗМ" - внесення змін; "ПР" - продовження терміну дії (тільки за Правилами N 205);

- "2011" рік реєстрації заявки.

 

Додаток 6
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

Part-145

ЗВІТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

EASA FORM 6


Частина 1: Загальні відомості

Назва організації з технічного обслуговування:

 

 

Номер схвалення:

Заявлений рейтинг схвалення/

 

 

Form 3 EASA від (*):

Номер Сертифіката FAA - FAR 145 (якщо є):

Адреса перевіреної виробничої бази:

 

Період аудиту: від

до


Дата(и) аудиту(ів):

Номер(и) аудиту:

 

Персонал організації, який був опитаний:

 

 

 

Прізвища інспекторів Адміністрації:

Підписи:


 

 

 

Структурний підрозділ Адміністрації: Дата заповнення форми 6, частини 1:

 

 


(*) видалити, де застосоване

Part-145

ЗВІТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

EASA FORM 6


Частина 2: Перевірка відповідності організації вимогам PART-145

П'ять колонок можуть бути помічені та, за необхідності, використані для записів класу схвалення та/або перегляду переліку компонентів. Для кожного пункту PART-145 необхідно вписати знак (V) в квадратик, якщо цей пункт задовольняє вимоги або хрестик (X), якщо цей пункт не задовольняє вимоги та зазначити посилання на таку невідповідність, що буде записана в Частині 4, або вписати N/A, якщо пункт не відноситься, або N/R, якщо пункт відноситься але не розглядався.

Параграф

Об'єкт перевірки

 

 

 

 

 

145.A.25

Вимоги до виробничих приміщень та площ

145.A.30

Вимоги до персоналу

145.A.35

Персонал, який засвідчує ТО, та допоміжний персонал категорій B1 та B2

145.A.40

Обладнання, інструмент і т. і.

145.A.42

Приймання компонентів

145.A.45

Дані для ТО

145.A.47

Планування виробництва

145.A.50

Сертифікація ТО

145.A.55

Записи про ТО

145.A.60

Повідомлення про дефекти

145.A.65

Політика у сфері безпеки польотів та якості
Процедури та система якості

145.A.70

МОЕ (дивись частину 3)

145.A.75

Привілеї організації

145.A.80

Обмеження організації

145.A.85

Зміни в організації

145.A.95

Недоліки


Уповноважений інспектор(и):

Підпис інспектора(ів):


 

 

Структурний підрозділ:

Дата заповнення форми 6, частини 2:


 

 

Part-145

ЗВІТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

EASA FORM 6


Частина 3: Відповідність вимогам 145.А.70/розділу 7.14 керівництва організації з технічного обслуговування (МОЕ)
Будь ласка впишіть знак (V) в квадратик, якщо цей пункт задовольняє вимоги або хрестик (X), якщо цей пункт не задовольняє вимоги та зазначте посилання на таку невідповідність, що буде записана в частині 4, або впишіть N/A, якщо пункт не відноситься, або N/R, якщо пункт відноситься але не розглядався.

Частина 1

Керівництво організацією

1.1

Корпоративне зобов'язання відповідального керівника

1.2

Політика якості та безпеки

1.3

Керівний персонал

1.4

Обов'язки і відповідальність керівного персоналу

1.5

Структура управління

1.6

Перелік персоналу, який засвідчує ТО, та допоміжного персоналу категорій B1 та B2

1.7

Людські ресурси

1.8

Загальний опис матеріально-технічної бази, за всіма адресами, яка підлягає схваленню

1.9

Перелік робіт організації, що підлягають схваленню

1.10

Процедура повідомлення компетентного органу відносно змін в діяльності організації /схвалення/ місцезнаходження/ персоналу

1.11

Процедура внесення змін до МОЕ

Частина 2

Процедури технічного обслуговування

2.1

Процедура оцінки та контролю постачальників та субпідрядників

2.2

Приймання/інспекція компонентів повітряного судна та матеріалів від зовнішніх підрядників

2.3

Зберігання, маркування та видача компонентів повітряного судна і матеріалів для технічного обслуговування повітряного судна.

2.4

Приймання інструменту та обладнання

2.5

Калібрування інструменту та обладнання

2.6

Використання інструменту та обладнання персоналом (включаючи альтернативний інструмент)

2.7

Стандарти чистоти матеріально-технічної бази технічного обслуговування

2.8

Інструкції з технічного обслуговування та взаємозв'язок з інструкціями виробника повітряного судна/ компоненту повітряного судна, включаючи їх оновлення (внесення змін) та доступність для персоналу

2.9

Процедури ремонту

2.10

Відповідність до програми технічного обслуговування

2.11

Процедура виконання директив льотної придатності

2.12

Процедури виконання необов'язкових модифікацій

2.13

Документація з технічного обслуговування, що використовується, та її заповнення

2.14

Контроль технічних записів

2.15

Усунення дефектів, що виявлені при базовому технічному обслуговуванні

2.16

Процедура передачі до експлуатації

2.17

Записи для експлуатантів

2.18

Повідомлення про дефекти компетентного органа/експлуатанта/ виробника

2.19

Повернення несправних компонентів повітряного судна на зберігання

2.20

Дефектні компоненти та їх повернення зовнішнім підрядникам

2.21

Контроль систем комп'ютерної реєстрації записів про технічне обслуговування

2.22

Контроль планування роботи в людино-годинах в порівнянні з запланованим об'ємом роботи з технічного обслуговування

2.23

Контроль виконання важливих завдань

2.24

Посилання на конкретні процедури технічного обслуговування

2.25

Процедури визначення та усунення помилок технічного обслуговування

2.26

Процедури передачі робочих змін/завдань

2.27

Процедури повідомлення держателя сертифіката типу про неточності та двозначності даних з технічного обслуговування

2.28

Процедури планування виробництва

Частина L2

Додаткові процедури лінійного технічного обслуговування

L.2.1.

Контроль компонентів повітряних суден, інструментів, обладнання та ін. при лінійному технічному обслуговуванні

L2.2.

Процедури лінійного технічного обслуговування, пов'язані з обслуговуванням/ заправленням/ вилученням льоду та інше

L2.3.

Контроль за дефектами та повторними дефектами при лінійному технічному обслуговуванні

L2.4.

Процедура заповнення технічної документації при лінійному технічному обслуговуванні

L2.5.

Процедура для запозичених та одержаних з загального складу деталей при лінійному технічному обслуговуванні

L2.6.

Процедура повернення несправних частин на зберігання при лінійному технічному обслуговуванні

L2.7.

Процедура контролю найважливіших завдань

Частина 3

Процедури системи якості

3.1

Аудит якості процедур організації

3.2

Аудит якості обслуговування повітряного судна

3.3

Процедура виконання необхідних коригуючих дій за результатами аудиту якості

3.4

Процедури підготовки та кваліфікації персоналу, який засвідчує ТО

3.5

Записи про персонал, який засвідчує ТО

3.6

Персонал, що виконує аудит якості

3.7

Визначення кваліфікації інспекторів

3.8

Визначення кваліфікації механіків

3.9

Процес контролю виконання завдань з технічного обслуговування повітряних суден чи компонентів повітряних суден

3.10

Контроль за дозволами на відхилення від процедур організації

3.11

Кваліфікаційні процедури для спеціалізованих видів діяльності, таких як проведення неруйнівного контролю, зварювання та інше

3.12

Контроль бригад виробників та інших робочих груп з технічного обслуговування

3.13

Процедури навчання за напрямком "людський фактор"

3.14

Процедура оцінки кваліфікації персоналу

Частина 4

 

4.1

Експлуатанти, з якими укладені контракти

4.2

Процедури роботи експлуатанта і його документація

4.3

Оформлення записів для експлуатанта

Частина 5

Додатки

5.1.

Зразки документації

5.2.

Перелік субпідрядників

5.3.

Перелік місць виконання лінійного технічного обслуговування

5.4.

Список підрядників, схвалених по PART-145


Дата затвердження МОЕ:

 

 

Дата затвердження змін та доповнень МОЕ:

Уповноважений інспектор(и):

 

 

Підпис(и):

Структурний підрозділ:

 

Дата заповнення форми 6, частини 3:


 

Part-145

ЗВІТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

EASA FORM 6


 

Частина 4: Невідповідності до вимог PART-145Кожна невідповідність 1 чи 2 рівня повинна бути записана в будь-якому випадку, була вона усунена чи ні, та повинна бути ідентифікована лише посиланням на пункти вимог частини 2. Всі неусунені невідповідності повинні бути переписані та направлені в письмовій формі організації для розробки коригуючих заходів.

Посилання на
частину 2 або 3

Посипання на номер аудиту(ів) Невідповідності

Рівень

Коригуючі заходи

Планова дата усунення

Фактична дата усунення

Посилання на лист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part-145

ЗВІТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

EASA FORM 6


Частина 5: Висновок схвалення, продовження чинності дії або схвалення змін по PART-145

Назва організації з технічного обслуговування:

Номер схвалення:

 

Посилання на номер аудиту(ів):

Для цієї організації рекомендовано наступний перелік робіт схвалення за PART-145:

 

 

Або цим рекомендовано продовжити схвалення переліку робіт за PART-145, що зазначено в схваленні (сертифікаті) ......................

 

 

 

Прізвище інспектора Адміністрації:

 

 

Підпис інспектора Адміністрації:

 

Структурний підрозділ:

Дата рекомендації:

 

Форму 6 переглянуто (перевірено):

Дата:


 

 

Додаток 7
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

УЗГОДЖУЮ
 
 

"___" 2011 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу сертифікації
організацій з ТО ПС

"___" 2011 р.

ПЛАН-ГРАФІК
проведення сертифікаційних робіт за заявкою N ХХХХ.145.ХХ.2011 / N ХХХХ.205.ХХ.2011
організації: _

N п/п

ВИД СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ДІЙ

Термін проведення

Місце проведення

Примітки

1

2

3

4

5

1.

Попередня зустріч (фаза N 1).

 

Державіаадміністрація

 

1.1

Прийняття письмового звернення організації про намір отримати Сертифікат організації з ТО.

 

Державіаадміністрація

 

1.2

Зустріч з керівним персоналом організації.

до

Державіаадміністрація

 

2.

Офіційна подача заявки (фаза N 2).

 

 

 

2.1

Прийняття заявки з комплектом документів.

 

Державіаадміністрація

 

2.2

Реєстрація заявки та розробка план-графіку сертифікації (у випадку відсутності зауважень по п. 2.1)

 

Державіаадміністрація

 

2.3

Повідомлення Заявника про прийняття (відхилення) заявки.

до

Державіаадміністрація

 

3.

Оцінка поданої документації (фаза N 3).

 

 

 

3.1

Попередньої оцінки заявки організації на сертифікацію

до

Державіаадміністрація

 

3.2

Оформлення результатів попередньої оцінки заявки та надання повідомлення Заявнику.

до

Державіаадміністрація

 

3.3

Усунення Заявником невідповідностей за результатами попередньої оцінки заявки.

до

 

 

3.4

Визначення обсягу сертифікаційних робіт, розробка план-графіку проведення схвалення/поточного нагляду.

до

Державіаадміністрація

 

4

Сертифікаційна перевірка (аудит) (фаза N 4)

 

 

 

4.1

Проведення сертифікаційної(их) перевірки

"Ч"*

 

 

4.2

Оформлення документації за результатами сертифікаційної перевірки

"Ч" +14 днів

Державіаадміністрація

 

4.3

Усунення Заявником невідповідностей за результатами сертифікаційної перевірки

п. 4.1 + 3 міс.

 

 

4.4

Аналіз доказової документації Заявника з усунення невідповідностей за результатами сертифікаційної перевірки та прийняття рішення про видачу (невидачу) Сертифіката

п. 4.2 + 5 днів

Державіаадміністрація

 

 

Повторна перевірка Заявника

При необхідності

 

 

 

Сплата державного збору Заявником за видачу документа (Сертифіката та/або додатка до нього)

Після виставлення рахунку + 5 днів

Державіаадміністрація

 

 

Видача Сертифіката (фаза N 5)

до (при умові своєчасного виконання вищезазначених пунктів)

Державіаадміністрація

 


* у відповідності з графіком, затвердженим Державіаадміністрацією ("Ч")

Ведучий аудитор:

 
(підпис)

 
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 8
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

УЗГОДЖУЮ
 
 

"___" 2011 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу сертифікації
організацій з ТО ПС

___ 2011 р.

ПЛАН-ГРАФІК
проведення аудиту за заявкою N ХХХХ.145.СХ.2011 / поточного нагляду

В період з _______ по _______
Організація _______ Виробнича база _______ Номер сертифіката/дата видачі: _______
Ведучий аудитор _____

N
пп

Обсяг аудиту

Пункти МОЕ

Дата аудиту

Номер рапорту з аудиту

Інспектор
(П. І. Б)

Представник організації

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

145.A.25 (Вимоги до виробничих приміщень та площ)

2.7

 

 

 

 

 

2

145.A.30 (Вимоги до персоналу)

1.3 - 1.7; 2.22; 3.4 - 3.8; 3.11; 3.13; 3.14

 

 

 

 

 

3

145.A.35 (Персонал, який засвідчує ТО, та допоміжний персонал категорій B1 та B2)

3.4; 3.5

 

 

 

 

 

4

145.A.40 (Обладнання, інструменти та матеріали)

2.4 - 2.6

 

 

 

 

 

5

145.A.42 (Приймання компонентів)

2.1; 2.2; 2.19; 2.20; L2.1; L2.5; L2.6

 

 

 

 

 

6

145.A.45 (Дані для ТО)

2.8; 2.10 - 2.16; 4.2; 4.3

 

 

 

 

 

7

145.A.47 (Планування виробництва)

2.28

 

 

 

 

 

8

145.A.50 (Сертифікація ТО)

2.16

 

 

 

 

 

9

145.A.55 (Записи про ТО)

2.13; 2.17; L2.4; 4.2; 4.3

 

 

 

 

 

10

145.A.60 (Повідомлення про дефекти)

2.18

 

 

 

 

 

11

145.A.65 (Політика у сфері безпеки польотів та якості, процедури ТО та система якості)

1.2; 3.1 - 3.3; 3.6

 

 

 

 

 

12

145.A.70 (Керівництво організації з ТО)

1.1; 1.9 - 1.11; 4.1

 

 

 

 

 

13

145.A.75 (Привілеї організації)

3.10

 

 

 

 

 

14

Підведення підсумків аудиту

 

 

 

 

 

 

Головний аудитор:

________

____
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖУЮ
 
 

"___" 2011 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу сертифікації
організацій з ТО ПС

"___" 2011 р.

ПЛАН-ГРАФІК
проведення сертифікаційної перевірки за заявкою N ХХХХ.205.ХХ.2011 / поточного нагляду

В період з _______ по _______
Організація _______ Виробнича база _______ Номер сертифіката/дата видачі: _______
Ведучий аудитор _____

N
пп

Обсяг аудиту

Пункти МОЕ

Дата аудиту

Номер Рапорту з аудиту

Інспектор
(П. І. Б)

Представник організації

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

7.1 (Виробничі приміщення та площі)

 

 

 

 

 

 

2

7.2 (Персонал)

 

 

 

 

 

 

3

7.3 (Засоби виконання робіт)

 

 

 

 

 

 

4

7.4 (Матеріали та комплектувальні вироби)

 

 

 

 

 

 

5

7.5 (Вхідний контроль матеріалів та комплектувальних виробів)

 

 

 

 

 

 

6

7.6 (Зберігання, ідентифікація, транспортування авіаційної техніки та матеріалів)

 

 

 

 

 

 

7

7.7 (Метрологічне забезпечення)

 

 

 

 

 

 

8

7.8 (Дані для підтримання льотної придатності)

 

 

 

 

 

 

9

7.9 (Перевірки)

 

 

 

 

 

 

10

7.10 (Підтвердження технічного обслуговування)

 

 

 

 

 

 

11

7.11 (Документація:
Конструкторська
Технологічна
Виробнича)

 

 

 

 

 

 

12

7.12 (Звіти про дефекти)

 

 

 

 

 

 

13

7.13 (система якості)

 

 

 

 

 

 

14

7.14 (Керівництво організації з ТО)

 

 

 

 

 

 

15

Підведення підсумків аудиту

 

 

 

 

 

 

Головний аудитор:

_________

____
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

 

AGREED
 

"___" 20

APPROVED
Deputy Head of Maintenance
Organization Division

"___" 20

PLAN-SCHEDULE OF ACTIVITIES ON AUDIT

In terms from _______to_______
Name of organisation _______ Maintenance location _______ Number of Certificate /date of issue: _______
Leader auditor _____

N

Scope of audit
Обсяг аудиту

Para MOE
Параграф Керівництва організації з ТО

Date of audit
Дата аудиту

Number report of audit
Номер рапорту з аудиту

Auditor
Аудитор

Representative of Airbus Jet Corporate Centre
Представник організації

Remark
Примітка

1

145.A.25 Facility requirements
Вимоги до виробничих приміщень та площ

 

 

 

 

 

 

2

145.A.30 Personnel requirements
Вимоги до персоналу

 

 

 

 

 

 

3

145.A.35 Certifying Staff and Category Bl and B2 support staff
Персонал, який засвідчує ТО, та допоміжний персонал категорій B1 та B2

 

 

 

 

 

 

4

145.A.40 Equipment, Tools and material
Обладнання, інструменти та матеріали

 

 

 

 

 

 

5

145.A.42 Acceptance of Components
Приймання компонентів

 

 

 

 

 

 

6

145.A.45 Maintenance Data
Дані для ТО

 

 

 

 

 

 

7

145.A.47 Production Planning
Планування виробництва

 

 

 

 

 

 

8

145.A.50 Certification of Maintenance
Сертифікація ТО

 

 

 

 

 

 

9

145.A.55 Maintenance Records
Записи про ТО

 

 

 

 

 

 

10

145.A.60 Occurrence Reporting
Повідомлення про дефекти

 

 

 

 

 

 

11

145.A.65 Safety and Quality Policy, maintenance procedures and Quality System
Політика у сфері безпеки польотів та якості, процедури ТО та система якості

 

 

 

 

 

 

12

145.A.70 Maintenance Organisation Exposition Керівництво організації з ТО

 

 

 

 

 

 

13

145.A.75 Privileges of the organisation
Привілеї організації

 

 

 

 

 

 

14.

145.A.80 Limitations on the organisation
Обмеження організації

 

 

 

 

 

 

15.

145.A.85 Changes to the organisation
Зміни в організації

 

 

 

 

 

 

16

145.A.95 Findings
Недоліки

 

 

 

 

 

 

17

Concluding meeting
Заключна нарада

 

 

 

 

 

 

Leader auditor:

___________ _________
(signature)

_______
(name, surname)

 

  

 

Додаток 9
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

РАПОРТ З АУДИТУ
AUDIT REPORT

Вид аудиту:
Type of audit:

  

Доповнення до рапорту з аудиту
Appendix to Audit Report

Дата / Date

Кількість аркушів:
Pages:


 

10. Зміст невідповідностей:
Scope of finding

11. Пункт правил
Point of rides

12. Рівень невідповідності
Level of finding

13. Терміни усунення
Date close

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція заповнення рапорту з аудиту

"Вид аудиту" - вибрати відповідний вид аудиту;

Поле 1 - "Назва організації" - вписати назву організації з ТО, як вказано в її Сертифікаті;

Поле 2 - "Номер сертифіката" - вписати номер сертифіката згідно номера в Реєстрі організацій;

Поле 3 - "Дата аудиту" - вписати дату початку проведення аудиту;

Поле 4 - "Номер аудиту" - вписати номер аудиту по порядку згідно встановленої системи нумерування;

Поле 5 - "Склад групи аудиторів" - вписати склад групи аудиторів, вказавши прізвище та ім'я аудитора і його функції (головний аудитор, аудитор, стажер);

Поле 6 - "Представники організації, що брали участь в аудиті" - вписати прізвище та ім'я представника організації, який супроводжував аудиторів під час перевірки, та його посаду в організації (керівник з якості);

Поле 7 - "Обсяг аудиту" - вписати напрямок аудиту (Система якості або Підтвердження виконання ТО);

Поле 8 - "Результат аудиту" - поставити знак, "Ц" у необхідну графу;

Поле 9 - "Підтвердження виконання коригуючих заходів за результатами попереднього аудиту" - поставити знак "Ц" у необхідну графу;

Поле 10 - "Зміст невідповідностей" - вписати текст невідповідності та її номер за встановленою системою нумерації (01/15/02/2006);

Поле 11 - "Пункт вимог Правил" - вписати номер пункту вимог Part-145 (Правил N 205), якому аудитор встановив невідповідність (наприклад, 145.30 (a) (2), 145.25, АМС 145.65 (a));

Поле 12 - "Рівень невідповідності" - вписати арабською цифрою рівень невідповідності та;

Поле 13 - "Термін усунення" - вписати арабськими цифрами терміни усунення невідповідності (не більше 3-х місяців)

Поле 14 - "Аркуш розсилки рапорту" - вписати в графи "a", "b" та "c" адресат, якому надається екземпляр рапорту;

Поле 15 - "Рапорт складено в двох рівнозначних примірниках" - вказати кількість аркушів;

Поле 16 - "Підпис представника організації" - підпис уповноваженого представника організації є підтвердженням отримання оригіналу другого екземпляру рапорта;

Поле 17 - "Підпис Головного аудитора" - ставиться підпис головного аудитора;

Поле 18 - "Рапорт підписано" - вказується дата та час заключного оформлення рапорта;

Поле 19 - "Представник організації, яка пройшла аудит, відмовився підписати рапорт " - поставити знак "Ц" у необхідну графу;

Поле 20 - "Причина відмови від підписання рапорту з аудиту" - у випадку відмови підписати рапорт з сторони організації, стисло вказується причина таких дій;

Поле 21 - "Підтвердження виконання коригуючих заходів за результатами даного аудиту" - заповнюється після отримання листа про підтвердження усунення невідповідностей, зазначених в даному рапорті.

 

Додаток 10
до Методичних рекомендацій щодо процедур сертифікації та нагляду за організаціями з ТО

1. Форма журналу реєстрації Сертифікатів схвалення організації з ТО (Part-145)

N
п/п

Дата

N Сертифіката*

Назва організації

Дата видачі

Особа, яка видала Сертифікат (П. І. Б., підпис)

Особа, яка отримала Сертифікат (N доручення, (П. І. Б., підпис)

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* 1. Для реєстрації Сертифікатів в обліковій формі (журналі) "ведуться" окремо розділи для вітчизняних та закордонних організацій

2. Шифр реєстрації Сертифікатів - UK.145.XXXX

- UK - код України;

- 145 - код правил схвалення організації з ТО (Part-145)

- "ХХХХ" - порядковий N Сертифіката (для Сертифікатів під N 1 - 0001, для N 500 - 0500 і. т. д.).

Примітка: Для вітчизняних організацій нумерація Сертифікатів починається з N 0001 до N 0499, для закордонних організацій нумерація Сертифікатів починається з N 0500.

2. Форма журналу реєстрації Сертифікатів сертифікації організації з ТО (Наказ N 205)

N
п/п

Дата

N Сертифіката*

Назва організації

Дата видачі

Особа, яка видала Сертифікат (П. І. Б., підпис)

Особа, яка отримала Сертифікат (N доручення, П. І. Б., підпис)

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реєстрації Сертифікатів сертифікації організації з ТО застосовується шифр реєстрації Сертифікатів - ВР ХХХХ; "ХХХХ" - порядковий N Сертифіката (для Сертифікатів під N 1 - 0001, для N 500 - 0500 і. т. д.).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали