ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 липня 2012 року N 362

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб митних органів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України

Відповідно до глави V Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 року N 597 (Порядок N 597), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за N 882/21194, з метою забезпечення єдиного підходу митних органів до організації роботи з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів під час здійснення їх митного контролю та митного оформлення, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митних органів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, що додаються.

2. Установити, що цей наказ набирає чинності в день його видання.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
13.07.2012 N 362


Методичні рекомендації
щодо роботи посадових осіб митних органів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України

1. Загальні положення

1. Методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митних органів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України (далі - Методичні рекомендації), розроблено відповідно до положень розділів III ( N 4495-VI), XI Митного кодексу України ( N 4495-VI) (далі - Кодекс), Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України (далі - Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 р. N 597 (Порядок N 597), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за N 882/21194, та Керівництва з контролю митної вартості Всесвітньої митної організації.

2. Метою Методичних рекомендацій є забезпечення єдиного підходу митних органів до роботи з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів під час здійснення їх митного контролю та митного оформлення (далі - аналіз, виявлення та оцінка ризиків).

3. У Методичних рекомендаціях терміни вживаються в значенні, які наведені у Митному кодексі України ( N 4495-VI) та Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків (Порядок N 597).

4. При здійсненні контролю правильності визначення митної вартості посадові особи, що здійснюють такий контроль, застосовують положення Методичних рекомендацій з метою аналізу, виявлення та оцінки ризиків щодо заявлення декларантом або уповноваженою ним особою неповних та/або недостовірних відомостей про митну вартість товарів, у тому числі невірному визначенні митної вартості товарів. Робота з аналізу, виявлення та оцінки ризиків може включати інші заходи, передбачені законодавством України з питань державної митної справи. Контроль правильності визначення митної вартості товарів після завершення їх митного контролю та митного оформлення шляхом проведення документальних перевірок здійснюється в порядку, визначеному статтями 345 - 354 Кодексу ( N 4495-VI).

5. Робота з аналізу, виявлення та оцінки ризиків здійснюється, як правило, після перевірки правильності класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.

6. Робота з аналізу, виявлення та оцінки ризиків здійснюється посадовою особою митного органу, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості, в межах строку, передбаченого статтею 255 Кодексу ( N 4495-VI), крім випадків, коли такий строк може бути перевищений відповідно до положень Кодексу ( N 4495-VI).

2. Послідовність дій посадових осіб при роботі з аналізу, виявлення та оцінки ризиків

1. Робота з аналізу, виявлення та оцінки ризиків здійснюється посадовою особою митного органу, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів (далі - посадова особа).

2. Робота посадових осіб з аналізу, виявлення та оцінки ризиків здійснюється шляхом:

2.1. Вивчення характеристик товарів, які впливають на рівень їх митної вартості.

2.2. Вивчення маршруту транспортування товарів та перевірки достовірності декларування витрат на транспортування до митного кордону України.

2.3. Перевірки включення/невключення складових митної вартості, в тому числі на підставі наявної у митного органу інформації щодо наявності таких складових митної вартості (результати документальних перевірок, відповіді на запити для встановлення автентичності тощо).

2.4. Порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з наявною у митного органу інформацією про рівень цін на такі товари або вартість прямих витрат на їх виробництво, у тому числі сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу товарів.

2.5. Порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено.

2.6. Перевірки наявності взаємозв'язку продавця та покупця.

2.7. Перевірки інформації, наданої декларантом або уповноваженою особою, при продажу товарів між пов'язаними особами, щодо наближеності митної вартості товарів, визначеної основним методом до однієї з операцій, які наведені у частині вісімнадцятій статті 58 Кодексу ( N 4495-VI).

2.8. Перевірки особливостей формування вартості окремих видів товарів відповідно до розділу 3 Методичних рекомендацій.

2.9. Перевірки наявності знижок/нарахувань з/до ціни оцінюваних товарів.

2.10. Перевірки наявності продажу оцінюваних товарів на експорт в Україну.

2.11. Перевірки наявності ознак підробки документів, які підтверджують митну вартість товарів.

2.12. Перевірки наявності розбіжностей у документах, які підтверджують митну вартість товарів.

2.13. Перевірки наявності прийнятих іншими митними органами рішень про коригування митної вартості товарів, що ввозились на виконання того ж зовнішньоекономічного договору (контракту) або документа, який його замінює, що і оцінювані товари.

3. При здійсненні заходів, зазначених у попередньому пункті, дозволяється змінювати послідовність операцій.

4. За результатами роботи з аналізу, виявлення та оцінки ризиків посадова особа здійснює заходи, передбачені статтею 54 Кодексу ( N 4495-VI).

5. Посадова особа здійснює перевірку відповідності обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості товарів умовам, наведеним у главі 9 Кодексу ( N 4495-VI).

6. При перевірці розрахунку, здійсненого декларантом або уповноваженою ним особою при визначенні митної вартості товарів за основним методом, та чисельного значення заявленої митної вартості, зокрема, аналізується:

включення всіх складових митної вартості;

включення всіх платежів, які відповідають вимогам, встановленим частинами п'ятою - восьмою статті 58 Кодексу ( N 4495-VI), до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті;

наявність помилок при перенесенні відомостей з документів, які підтверджують митну вартість товарів, до митної декларації (Постанова N 431) та/або до декларації митної вартості (Форма N 599) (далі - ДМВ);

наявність арифметичних помилок в митній декларації (Постанова N 431), ДМВ (Форма N 599) або документах, які підтверджують митну вартість товарів;

наявність помилок при перерахунку сум в іноземній та/або національній валютах;

наявність помилок при здійсненні нарахувань (наприклад, знижок);

наявність помилок при перерахуванні одиниць виміру оцінюваного товару на одиниці виміру товару відповідно до Митного тарифу України.

7. При перевірці розрахунку та числового значення заявленої митної вартості товарів здійснюється перевірка наявності у підтверджуючих документах всіх відомостей в кількісному виразі, використаних при обчисленні митної вартості, а саме:

ДМВ (Форма N 599) (якщо ДМВ подається);

митній декларації (Постанова N 431) графи 12, 20, 22, 31 (в частині зазначення характеристик товару, які впливають виключно на рівень його митної вартості), 42, 43, 44 (в частині наявності реквізитів документів, які підтверджують митну вартість товарів), 45, 46;

документах, поданих для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, для декларування яких не застосовується митна декларація (Постанова N 431) (в частині зазначення характеристик товару, які впливають виключно на рівень його митної вартості);

рахунку-фактурі або іншому документі, який визначає вартість товару.

3. Особливості аналізу, виявлення та оцінки ризиків окремих видів товарів

1. Посадова особа враховує особливості формування вартості нафти та нафтопродуктів.

При здійсненні аналізу, виявлення та оцінки ризиків щодо митної вартості нафти та нафтопродуктів, які імпортуються в Україну, необхідно враховувати значення котирувань, які публікуються світовим ціновим агентством Platts, відповідно до періоду поставки товарів, регіону експорту, відомості про числові значення складових вартості, розрахованої за формулою, а також слід враховувати практику формування ціни товару в залежності від країни експорту, виробника, якості товару тощо.

2. При здійсненні митного контролю та митного оформлення комплектних об'єктів посадова особа здійснює оцінку вартості як комплектного об'єкта в цілому, так і окремих його складових частин.

3. Посадова особа митного органу, яка здійснює аналіз, виявлення та оцінку ризиків, повинна враховувати особливості формування вартості товарів, які реалізуються в порядку біржової торгівлі.

При здійсненні аналізу, виявлення та оцінки ризиків товарів, які є об'єктом біржової торгівлі, ціну договору щодо товару, який імпортується (вартість операції), без урахування витрат на доставку, комісійних витрат, премії або знижки за фактичну якість товару і премії продавцю необхідно порівнювати з середнім значенням біржових котирувань за період 10 днів, що передує даті складання рахунку-фактури (інвойсу).

При здійсненні аналізу, виявлення та оцінки ризиків на підставі сировинних складових, ураховуються дані про вміст сировини, що використовується для виготовлення цього товару.

За відсутності даних про щоденні біржові котирування для аналізу, виявлення та оцінки ризиків використовується інформація про середні значення біржових котирувань за календарний місяць, в якому здійснювалось відвантаження товару.

4. Посадова особа митного органу, яка здійснює аналіз, виявлення та оцінку ризиків, повинна враховувати особливості формування вартості незареєстрованих лікарських засобів, які ввозяться на митну територію України з метою проведення доклінічних досліджень і клінічних випробувань.

Відповідно до статті 58 Кодексу ( N 4495-VI) митною вартістю за ціною договору щодо товарів, які імпортуються, є вартість операції, тобто ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну. У випадках коли продажу на експорт в Україну відсутній, тобто товари ввозяться лише з метою проведення клінічних досліджень і клінічних випробувань, перший метод визначення митної вартості товарів (вартість операції) не може бути застосований. Оскільки такі лікарські засоби нові або випробувальні, як правило, не можуть бути застосовані методи визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо ідентичних товарів, а також за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів у зв'язку з відсутністю імпорту ідентичних або подібних товарів. Якщо такі лікарські засоби не продаються в Україні, метод на основі віднімання вартості також не може бути застосований для визначення їх митної вартості. Це означає, що слід застосовувати метод визначення митної вартості на основі додавання вартості (обчислена вартість).

При цьому метод визначення митної вартості на основі додавання вартості (обчислена вартість) може бути використаний тільки за умови надання декларантом або уповноваженою ним особою митному органу інформації від виробника товарів, які оцінюються, про їх вартість, яка повинна складатися із сум, визначених згідно зі статтею 63 Кодексу ( N 4495-VI).

Якщо декларант або уповноважена ним особа не може або не бажає надати інформацію, необхідну для визначення митної вартості на основі додавання вартості (обчислена вартість), для визначення митної вартості оцінюваних товарів використовується резервний метод відповідно до статті 64 Кодексу ( N 4495-VI).

Митна вартість, визначена згідно з положеннями 64 статті Кодексу ( N 4495-VI), повинна щонайбільшою мірою ґрунтуватися на раніше визнаних (визначених) митними органами за методами митних вартостях, однак при визначенні митної вартості відповідно до цієї статті допускається гнучкість при застосуванні методів 1 - 5.

Наприклад, вартість операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами може бути "гнучко застосована", аби дозволити митному органу використати вартість операції ввізних товарів того самого "класу або виду" та/або виготовлених в різних країнах походження.

Цей вид "гнучкого застосування" дозволяє митному органу використовувати митну вартість раніше імпортованих лікарських засобів, які належать до тієї ж фармацевтичної категорії (наприклад, антигістамінні препарати, противоаритмичні засоби, антидепресанти тощо), або лікарських засобів подібного хімічного складу і очікуваного лікарського ефекту з інших країн походження, припустивши, що така інформація доступна для митного органу або декларанта.

4. Взаємодія посадової особи, що здійснює аналіз, виявлення та оцінку ризиків, з посадовими особами інших підрозділів митного органу, спеціалізованими митними органами та структурними підрозділами Держмитслужби України

1. Під час аналізу, виявлення та оцінки ризиків посадова особа, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості, взаємодіє з:

підрозділом митних платежів митниці;

підрозділом організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці;

підрозділом митного оформлення митниці;

підрозділом митного аудиту митниці;

підрозділом митних інформаційних технологій митниці;

Департаментом митних платежів Держмитслужби України;

Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи;

Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції.

За необхідності посадова особа, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості, має право звернутись до посадових осіб підрозділів митного оформлення інших митниць, в зоні діяльності яких здійснювався митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщувались, на виконання зовнішньоекономічного договору щодо оцінюваних товарів.

2. З метою аналізу, виявлення та оцінки ризиків після випуску товарів у вільний обіг посадова особа, що здійснює таку роботу, має право звертатися у встановленому порядку до:

підрозділу організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці щодо направлення запиту до митних органів іноземних держав з метою перевірки даних, поданих декларантом для підтвердження заявленої митної вартості товарів під час митного оформлення цих товарів;

підрозділу митного аудиту митниці, в зоні діяльності якої зареєстрований суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, та Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції щодо проведення перевірок у порядку, передбаченому законодавством;

підрозділу митних платежів митниці щодо розрахунку податків, які підлягають сплаті/поверненню у зв'язку з прийняттям рішення про коригування митної вартості товарів;

підрозділу митних інформаційних технологій митниці для отримання відповідних аналітичних матеріалів щодо імпортно-експортних операцій;

інших митних органів з метою отримання інформації про складові митної вартості на ідентичні та подібні товари.

5. Джерела інформації, які використовуються під час роботи з аналізу, виявлення та оцінки ризиків

Під час робіт з аналізу, виявлення та оцінки ризиків використовуються такі джерела інформації:

спеціалізовані програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України;

спеціалізовані видання, які містять інформацію про ціни, сформовані на світовому ринку;

інформація, отримана від Держмитслужби України, про ціни на товари та/або сировину, матеріали, комплектуючі, які входять до складу товарів;

інформація, отримана від митних органів іноземних держав за результатами перевірки автентичності документів, які подавалися під час митного контролю та митного оформлення товару;

інформація, отримана за результатами здійснення митного контролю, в тому числі за результатами проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи;

інформація, отримана від державних органів, установ та організацій на запити митних органів та/або Держмитслужби України;

цінова інформація, отримана в рамках домовленостей, укладених між Держмитслужби України та асоціаціями, спілками та іншими об'єднаннями імпортерів та виробників;

висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством;

інформація, отримана в мережі Інтернет (офіційні сайти виробників товарів, прайс-листи Інтернет-магазинів тощо).

 

Директор Департаменту
митних платежів

С. П. Гіла

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали