Додаткова копія: Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.11.2018 р. N 2101

Київ

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року N 2323 "Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %", з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %, оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямах його розвитку:

Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше 30 %, що додаються.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
20 листопада 2018 року N 2101

Методичні рекомендації
щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 % (далі - Методичні рекомендації), розроблені з метою запровадження єдиного підходу до середньострокового стратегічного планування діяльності підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, комунальних господарських об'єднань та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 % (далі - суб'єкти господарювання) для забезпечення їх сталого розвитку та ефективного використання активів територіальної громади міста Києва.

1.2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому значенні:

SWOT-аналіз - аналітичний інструмент оцінки стратегічного становища суб'єкта господарювання, його внутрішнього потенціалу розвитку, визначення можливостей та загроз зовнішнього середовища;

власник - територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада;

ключові показники ефективності діяльності (цільові індикатори) - показники, за допомогою яких оцінюється досяжність цілей під час стратегічного планування;

стратегічне планування - процес визначення головних цілей, а також завдань суб'єктів господарювання щодо їх розвитку, методів і способів досягнення цих цілей, який включає етапи розроблення, затвердження, зміни, виконання, контролю та оцінки виконання стратегічного плану;

середньостроковий стратегічний план розвитку - документ, який визначає стратегічні цілі та завдання економічного та соціального розвитку діяльності суб'єктів господарювання на середньострокові періоди;

суб'єкт управління - структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), якому підпорядкований суб'єкт господарювання, районна в місті Києві державна адміністрація, до сфери управління якої він віднесений.

1.3. Метою стратегічного планування є підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, оптимізація використання ресурсів та їх концентрація на найбільш перспективних і важливих для життєдіяльності міста Києва напрямах його розвитку.

1.4. Середньострокові стратегічні плани розвитку не розробляються для малих суб'єктів господарювання, суб'єктів господарювання, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, а також стосовно яких прийнято рішення про припинення.

1.5. Середньострокові стратегічні плани розвитку розробляються на три роки.

1.6. Під час розроблення середньострокових стратегічних планів розвитку враховуються рішення Київської міської ради, розпорядження Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), документи щодо стратегічного планування, програмні документи в окремих галузях економіки міста Києва, дані статистичної та фінансової звітності суб'єктів господарювання.

2. Порядок розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокового стратегічного плану розвитку

2.1. Середньостроковий стратегічний план розвитку (проект змін до середньострокового стратегічного плану розвитку) розробляється суб'єктом господарювання спільно із суб'єктом управління з урахуванням цих Методичних рекомендацій, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), стратегічних, програмних документів міста Києва.

Титульний аркуш середньострокового стратегічного плану розвитку оформляється згідно з додатком 1 до цих Методичних рекомендацій.

2.2. Проект середньострокового стратегічного плану розвитку направляється на погодження до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглядає та погоджує проект середньострокового стратегічного плану розвитку або надає зауваження та пропозиції до нього у термін до 10 робочих днів з дня надходження.

Повторний розгляд проекту середньострокового стратегічного плану розвитку після його доопрацювання здійснюється Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у термін до 5 календарних днів з дня його надходження.

2.3. Після погодження Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) середньостроковий стратегічний план розвитку затверджується суб'єктом управління до 01 вересня року, що передує плановому.

2.4. У разі зміни пріоритетів та стратегічних цілей, визначених законами України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), стратегічними, програмними документами міста Києва, до затверджених середньострокових стратегічних планів розвитку можуть вноситись зміни. Зміни до середньострокових стратегічних планів розвитку вносяться до 01 травня року, що передує плановому, у порядку, передбаченому пунктами 2.2 - 2.3 цих Методичних рекомендацій.

2.5. Суб'єкти управління здійснюють контроль за станом виконання середньострокових стратегічних планів розвитку суб'єктів господарювання.

2.6. Щорічно до 01 травня суб'єкти господарювання інформують суб'єкт управління про стан виконання середньострокових стратегічних планів розвитку за попередній рік за формами, визначеними додатками 2, 3 до цих Методичних рекомендацій, через інформаційно-комп'ютерну систему аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, "Баланс".

3. Структура середньострокового стратегічного плану розвитку

3.1. Середньостроковий стратегічний план розвитку містить такі розділи:

загальна інформація про суб'єкт господарювання;

аналіз поточного стану діяльності суб'єкта господарювання;

мета суб'єкта господарювання;

стратегічні напрями та цілі розвитку;

очікувані результати.

3.2. У розділі "Загальна інформація про суб'єкт господарювання" зазначаються: організаційно-правова форма; найменування суб'єкта управління; місцезнаходження; основні види економічної діяльності; інформація про включення до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; позиціонування суб'єкта господарювання на ринку товарів (робіт, послуг) міста Києва тощо.

3.3. У розділі "Аналіз поточного стану діяльності суб'єкта господарювання" зазначаються:

інформація щодо наявності та використання економічного потенціалу суб'єкта господарювання за напрямами діяльності - фінансова, маркетингова, виробнича, інвестиційно-інноваційна діяльність, розвиток трудового потенціалу, стан та використання комунальних активів тощо; аналіз сильних (зокрема конкурентних переваг) і слабких сторін у його діяльності;

аналіз наявних і потенційних загроз та ризиків, а також визначення можливостей для досягнення цілей суб'єктом господарювання.

3.4. Під час проведення аналізу поточного стану діяльності суб'єкта господарювання за напрямами використовуються основні показники, визначені у додатку 4 до цих Методичних рекомендацій, зокрема:

фінансова діяльність: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); фінансовий результат від операційної діяльності; чистий фінансовий результат (прибуток/збиток); рентабельність операційної діяльності; рентабельність діяльності; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; довгострокові зобов'язання;

маркетингова діяльність: питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку; питома вага продукції, реалізованої за межами держави (експорт);

виробнича діяльність: обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг); обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), у тому числі за видами продукції; виробничі потужності підприємства, у тому числі за видами продукції; рівень використання виробничих потужностей; питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат;

інвестиційно-інноваційна діяльність: капітальні інвестиції, у тому числі за джерелами фінансування; загальна сума витрат на інновації; обсяг реалізованої інноваційної продукції; питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції;

розвиток трудового потенціалу: середньооблікова чисельність штатних працівників; середньомісячна заробітна плата працівників; продуктивність праці; питома вага працівників, які провадять науково-технічну діяльність;

стан та використання активів територіальної громади міста Києва: загальна вартість активів, вартість оборотних активів; основні засоби (первісна вартість) та ступінь їх зносу; рентабельність активів.

3.5. Під час здійснення аналізу, передбаченого пунктом 3.4 цих Методичних рекомендацій, використовуються інструменти стратегічного аналізу, зокрема SWOT-аналіз за формою згідно з додатком 5 до цих Методичних рекомендацій.

Складовими SWOT-аналізу є:

сильні сторони - внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс суб'єкта господарювання, що можуть зумовити формування конкурентної переваги чи належного виконання відповідних функцій;

слабкі сторони - обставини, що перешкоджають ефективному розвитку; ресурси, які використовуються неефективно або не за призначенням;

можливості - обставини, які можуть бути використані для досягнення стратегічних цілей (результатів) розвитку суб'єкта господарювання;

загрози - будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху (можуть перешкоджати) в напрямі досягнення мети та цілей розвитку суб'єкта господарювання.

3.6. У розділі "Мета суб'єкта господарювання" зазначається інформація щодо впливу діяльності суб'єкта господарювання на стан життєдіяльності територіальної громади міста Києва та визначається роль суб'єкта за результатами реалізації середньострокового стратегічного плану розвитку.

3.7. У розділі "Стратегічні напрями та цілі розвитку" наводяться стратегічні напрями діяльності суб'єкта господарювання з урахуванням його мети за формою, наведеною в додатку 6 до цих Методичних рекомендацій.

Для кожного стратегічного напряму розвитку суб'єкта господарювання визначаються конкретні цілі діяльності, що в сукупності повинні забезпечити реалізацію зазначеного напряму.

Стратегічні цілі, наведені у середньостроковому стратегічному плані розвитку, повинні відображати наявність взаємозв'язку із законами України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), стратегічними програмними документами міста Києва за формою згідно з додатком 7 до цих Методичних рекомендацій.

Під час визначення стратегічних цілей діяльності суб'єкта господарювання потрібно враховувати результати оцінки ризиків, напрями розвитку галузі та сфери діяльності суб'єкта господарювання. До стратегічних напрямів можуть включатися напрями щодо виконання завдань у сфері екології, енергозбереження, соціальній сфері.

Розділ повинен містити для кожної стратегічної цілі суб'єкта господарювання:

конкретні завдання, реалізація яких повинна забезпечити досягнення відповідної цілі;

показники результату виконання завдань;

строки виконання завдань.

3.8. У розділі "Очікувані результати" для кожної стратегічної цілі зазначаються прогнозні результати досягнення поставлених цілей і реалізації завдань стратегічного плану розвитку суб'єктів господарювання, а також ключові показники діяльності суб'єкта господарювання, за якими оцінюється їх досягнення. Кількість зазначених показників, як правило, становить не більше ніж три для кожної цілі.

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
____
                           (посада)

М. П.

(дата)

 

 

____
  (прізвище та ініціали уповноваженої
  посадової особи суб'єкта управління)

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ


(найменування суб'єкта господарювання)

на середньостроковий період
(з ____ до ____ роки)

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

Виконання основних показників економічного потенціалу

___
(найменування суб'єкта господарювання)

у 20__ - 20__ роках

N

Напрям діяльності

Найменування показника

Одиниця виміру

______ рік

Відхилення за період, %; +, -

Пояснення

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Фінансова діяльність

1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. гривень

 

 

 

 

1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності

- " -

 

 

 

 

1.3. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- " -

 

 

 

 

1.4. Рентабельність операційної діяльності

відсотків

 

 

 

 

1.5. Рентабельність діяльності

- " -

 

 

 

 

2

Маркетингова діяльність

2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку

- " -

 

 

 

 

2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)

- " -

 

 

 

 

3

Виробнича діяльність

3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

тис. гривень

 

 

 

 

3.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), усього, у тому числі за видами продукції

- " -

 

 

 

 

3.3. Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за окремими видами продукції

у натур. одиницях, тис. гривень

 

 

 

 

3.4. Рівень використання виробничих потужностей

відсотків

 

 

 

 

3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат

- " -

 

 

 

 

4

Інвестиційна та інноваційна діяльність

4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування

тис. гривень

 

 

 

 

4.1.1. Кошти державного бюджету

- " -

 

 

 

 

4.1.2. Власні кошти підприємства

- " -

 

 

 

 

4.1.3. Інші джерела фінансування

- " -

 

 

 

 

4.2. Загальна сума витрат на інновації

- " -

 

 

 

 

4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції

- " -

 

 

 

 

4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції

відсотків

 

 

 

 

5

Розвиток трудового потенціалу підприємства

5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників

осіб

 

 

 

 

5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників

гривень

 

 

 

 

5.3. Продуктивність праці

тис. гривень / особу

 

 

 

 

5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність

відсотків

 

 

 

 

6

Стан та використання активів

6.1. Вартість активів, усього

тис. гривень

 

 

 

 

6.2. Оборотні активи

- " -

 

 

 

 

6.3. Основні засоби (первісна вартість)

- " -

 

 

 

 

6.4. Ступінь зносу основних засобів

відсотків

 

 

 

 

6.5. Рентабельність активів

- " -

 

 

 

 

Примітка

 Пояснення надавати за всіма невиконаними показниками. 

 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

Реалізація стратегічних напрямків, цілей, завдань
та показники результатів їх виконання

___
(найменування суб'єкта господарювання)

протягом 20__ - 20__ років

N

Найменування стратегічного напряму, цілей та завдань / ключовий показник результату

Одиниця виміру

Плановий період

Факт виконання

Опис/Пояснення

____ рік

____ рік

1

2

3

4

5

6

1

Стратегічний напрям 1

Х

 

 

 

1.1

Стратегічна ціль 1.1

Х

 

 

 

1.1.1

Завдання 1.1.1

Х

 

 

 

1.1.2

Завдання 1.1.2

Х

 

 

 

1.1.1)

Ключові показники цілі 1.1

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

1.2

Стратегічна ціль 1.2

 

 

 

 

1.2.1

Завдання 1.2.1

Х

 

 

 

1.2.2

Завдання 1.2.2

Х

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

1.2.1)

Ключові показники цілі 1.2

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

2

Стратегічний напрям 2

Х

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

Основні показники економічного потенціалу

___
(найменування суб'єкта господарювання)

у 20__ - 20__ роках

N

Напрям діяльності

Найменування показника

Одиниця виміру

Роки

Роки

Відхилення за період, %; +, -

t - 3 (звіт)

t - 2 (звіт)

t - 1 (звіт)

поточний (t) рік (оцінка)

t + 1 (план)

t + 2 (план)

t + 3 (план)

t +

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Фінансова діяльність

1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. гривень

форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (Положення N 73), ряд. 2000, гр. 3

1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності

- " -

форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (Положення N 73), ряд. 2190 (2195), гр. 3

1.3. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- " -

форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (Положення N 73), ряд. 2350 (2355), гр. 3

1.4. Рентабельність операційної діяльності

відсотків

показник 1.2 х 100, показник 1.1

1.5. Рентабельність діяльності

- " -

показник 1.3 х 100, показник 1.1

2

Маркетингова діяльність

2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку

- " -

експертна оцінка

2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)

- " -

за даними управлінського обліку підприємства

3

Виробнича діяльність

3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

тис. гривень

форма N 1-підприємниицтво (річна) "Структурне обстеження підприємства" (Наказ N 1-підприємництво, 160), розділ 3, гр. 2

3.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), усього, у тому числі за видами продукції

- " -

форма N 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" (Наказ N 131, 1П-НПП), розділ 1, гр. 1 або за даними управлінського обліку підприємства

3.3. Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за окремими видами продукції

у натур. одиницях, тис. гривень

за даними управлінського обліку підприємства

3.4. Рівень використання виробничих потужностей

відсотків

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

 

3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат

- " -

фінансовий план підприємства, розділ 1, табл. 1, ряд. 001/2, гр. 3

4

Інвестиційна та інноваційна діяльність

4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування

тис. гривень

форма N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття і амортизація активів" (Наказ N 195, 2-інвестиції), розділ 2, гр. 1, ряд. 200

4.1.1. Кошти державного бюджету

- " -

розділ 2, гр. 1, ряд. 210

4.1.2. Власні кошти підприємства

- " -

розділ 2, гр. 1, ряд. 230

4.1.3. Інші джерела фінансування

- " -

показник 4.1 - (показник 4.1.1 + показник 4.1.2)

4.2. Загальна сума витрат на інновації

- " -

форма N 1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" (Наказ N 1-інновація, 319), розділ 1.1, ряд. 210

4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції

- " -

форма N 1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" (Наказ N 1-інновація, 319), розділ 2.1, ряд. 206

4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції

відсотків

показник 4.3 х 100
показник 3.1

5

Розвиток трудового потенціалу підприємства

5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників

осіб

форма N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" (Наказ N 1-ПВ, 134), розділ 1, ряд. 3010 (наростаючим підсумком)

5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників

гривень

форма N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" (Наказ N 1-ПВ, 134) (наростаючим підсумком), розділ III, ряд. 5010 х 1000
показник 5.1 х кількість місяців у періоді

5.3. Продуктивність праці

тис. гривень / особу

показник 3.2
показник 5

5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність

відсотків

форма N 6-ПВ (річна) "Кількість працівників за якісним складом на 31 грудня звітного року": (розділ 1, ряд. 12170 і 12180) х 100) розділ 1, ряд. 12010

6

Стан та використання активів

6.1. Вартість активів, усього

тис. гривень

форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (Положення N 73), ряд. 1300, гр. 4

6.2. Оборотні активи

- " -

форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (Положення N 73), ряд. 1195, гр. 4

6.3. Основні засоби (первісна вартість)

- " -

форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (Положення N 73), ряд. 1011, гр. 4

6.4. Ступінь зносу основних засобів

відсотків

форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (Положення N 73), ряд. 1012, гр. 4) х 100_ показник 6.3

6.5. Рентабельність активів

- " -

форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (Положення N 73), ряд. 2350 (2355), ряд. 3 х 100
(форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (Положення N 73), ряд. 1300 (гр. 4 + гр. 3) / 2)

Примітка

Цей перелік показників може бути скориговано залежно від напрямів стратегічного розвитку суб'єктів господарювання. 

 

Додаток 5
до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

SWOT-аналіз

______
(найменування суб'єкта господарювання)

станом на _________
(дата)

СИЛЬНІ СТОРОНИ

МОЖЛИВОСТІ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СЛАБКІ СТОРОНИ

ЗАГРОЗИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 

Додаток 6
до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності і територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

Стратегічні напрями, цілі, завдання та показники результатів їх виконання

___
(найменування суб'єкта господарювання)

протягом 20__ - 20__ років

N

Найменування стратегічного напряму, цілей та завдань / ключовий показник результату

Одиниця виміру

Джерело інформації

Базовий період

Плановий період (прогноз)

1-й рік (звіт)

2-й (поточний) рік (оцінка)

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Стратегічний напрям 1

Х

Х

 

 

 

 

 

1.1

Стратегічна ціль 1.1

Х

Х

 

 

 

 

 

1.1.1

Завдання 1.1.1

Х

Х

 

 

 

 

 

1.1.2

Завдання 1.1.2

Х

Х

 

 

 

 

 

1.1.1)

Ключові показники цілі 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

1.2

Стратегічна ціль 1.2

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Завдання 1.2.1

Х

Х

 

 

 

 

 

1.2.2

Завдання 1.2.2

Х

Х

 

 

 

 

 

 

........................

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1)

Ключові показники цілі 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

 

 

 

 

 

2

Стратегічний напрям 2

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Таблиця за кожним стратегічним напрямом заповнюється в такій послідовності: стратегічна ціль, завдання, спрямовані на досягнення стратегічної цілі, ключові показники результатів їх виконання.

2. У позиції "Стратегічна ціль" указується найменування стратегічної цілі суб'єкта господарювання (кількість стратегічних цілей, як правило, становить не більше ніж п'ять).

3. У позиції "Завдання" формулюються завдання, спрямовані на досягнення відповідної стратегічної цілі (кількість завдань, як правило, становить не більше ніж сім), за кожною з цілей:

у графі 2 зазначається найменування ключового показника результату виконання завдання (кількість ключових показників результатів виконання кожного завдання, як правило, становить не більше ніж п'ять);

у графі 3 зазначається одиниця виміру значень відповідного ключового показника результату;

у графі 4 зазначається джерело інформації (звітність, дані управлінського обліку, інші види джерел інформації, що підтверджують достовірність значень визначеного показника результату);

у графах 5 і 6 зазначаються значення відповідного ключового показника результату за звітний період (у графі 5 - звітне значення за попередній рік, у графі 6 - значення на поточний рік);

у графах 7 і 8 указуються значення відповідного показника результату на середньостроковий плановий період;

у графі 9 - останній рік довгострокового періоду.

 

Додаток 7
до Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

Взаємозв'язок стратегічних цілей __
                                                                                                         (найменування суб'єкта господарювання)
та стратегічних цілей і пріоритетів розвитку, визначених стратегічними програмними документами у 20__ - 20__ роках

N

Стратегічні цілі суб'єкта господарювання

Стратегічні цілі та пріоритети розвитку, визначені стратегічними програмними документами, затвердженими рішеннями Київської міської ради, актами Кабінету Міністрів України, законами України, на реалізацію яких спрямована діяльність суб'єкта господарювання

Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа

1

2

3

4

Примітки:

1. У графі 2 зазначається найменування стратегічної цілі суб'єкта господарювання (кількість стратегічних цілей, як правило, становить не більше ніж п'ять).

2. У графі 3 зазначається формулювання стратегічної цілі, пріоритету або завдання розвитку стратегічними програмними документами, затвердженими рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (актами Кабінету Міністрів України, законами України), відповідно до нормативно-правових актів, стратегічного, програмного документа.

3. У графі 4 зазначається назва та реквізити нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа, яким визначено відповідну стратегічну ціль (завдання) розвитку.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали