Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення установчих документів закладів фахової передвищої освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2019 року N 1645

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення установчих документів закладів фахової передвищої освіти

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 64 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII) та пункту восьмого частини першої статті 13 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Закон N 2745-VIII) наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення установчих документів закладів фахової передвищої освіти, що додаються.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є. А.

 

Міністр

Г. Новосад

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
28 грудня 2019 року N 1645

Методичні рекомендації щодо розроблення установчих документів закладів фахової передвищої освіти

Відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 27 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Закон N 2745-VIII) (далі - Закон) заклад фахової передвищої освіти діє на основі власного статуту (далі - статут), а структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якої є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, діє на основі положення (далі - положення). Статут погоджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування за поданням колегіального органу управління та затверджується засновником (засновниками). Положення закладу фахової передвищої освіти, який є структурним підрозділом закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, затверджується у порядку, визначеному установчим документом закладу вищої освіти.

Положення про структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якої є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, повинне містити інформацію, передбачену для установчих документів з урахуванням організаційної підпорядкованості.

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 27 Закону (Закон N 2745-VIII) статут (положення) закладу фахової передвищої освіти має містити:

1. Загальну частину;

2. Концепцію освітньої діяльності;

3. Повноваження засновника або уповноваженого ним органу;

4. Обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу), наданих засновником (засновниками), станом на 1 січня календарного року, що відповідає даті затвердження статуту;

5. Повноваження органів управління та органів громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти, порядок обрання представників до органів громадського самоврядування;

6. Права та обов'язки керівника закладу фахової передвищої освіти, підстави дострокового розірвання контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти;

7. Джерела надходження і порядок використання коштів та майна закладу фахової передвищої освіти;

8. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності;

9. Порядок внесення змін до установчого документа закладу фахової передвищої освіти;

10. Порядок реорганізації та ліквідації закладу фахової передвищої освіти.

Звертаємо увагу, що статут (положення) закладу фахової передвищої освіти може містити й інші положення щодо особливостей утворення і діяльності закладу фахової передвищої освіти.

Загальна частина статуту (положення) має містити: повне найменування із зазначенням типу закладу фахової передвищої освіти, його правосуб'єктність, місцезнаходження, дату прийняття рішення про його утворення. Доцільно відобразити повне найменування закладу в статуті (положенні) як українською, так і англійською, за необхідністю - іншими іноземними мовами, доцільним видається і зазначення скороченої назви українською та англійською мовами. Типи закладів фахової передвищої освіти визначені статтею 31 Закону (Закон N 2745-VIII). У розділі "Загальна частина" статуту (положення) необхідно також визначити і основну мету діяльності, вказати рішення, яким створено заклад фахової передвищої освіти (зазначається вид розпорядчого документа, орган, який його видав, дата, номер і назва документа).

У разі, якщо заклад є правонаступником внаслідок реорганізації шляхом перетворення (поділу, злиття, приєднання) або ліквідації, необхідно зазначити такі відомості: заклад фахової передвищої освіти (найменування) є правонаступником юридичної особи, яка реорганізована шляхом перетворення (поділу, злиття, приєднання) або ліквідована (найменування юридичної особи) згідно з документом (вид розпорядчого документа, орган, який його видав, дата, номер та назва документа).

Доцільним видається відображення правової основи діяльності закладу освіти із посиланням на нормативно-правові акти, зазначення відокремленості закладу від діяльності політичних партій і релігійних організацій (крім закладів духовної освіти).

Загальну частину статуту доцільно доповнити відомостями про структурні підрозділи закладу фахової передвищої освіти із зазначенням правової підстави їх діяльності.

У загальній частині статуту (положення) відповідно до вимог Закону (Закон N 2745-VIII) відображається і правосуб'єкність закладу фахової передвищої освіти, а саме:

відомості про організацію (юридична особа або структурний підрозділ) залежно від порядку створення, із зазначенням форми власності, типу та засад господарювання. Наприклад, "фаховий коледж є юридичною особою публічного права, яка здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості і є бюджетною установою";

момент набуття статусу закладу фахової передвищої освіти (частина перша статті 27 Закону (Закон N 2745-VIII)) із урахуванням Розділу XIV Прикінцевих та перехідних положень Закону (Закон N 2745-VIII);

основні завдання закладу фахової передвищої освіти (стаття 29 Закону (Закон N 2745-VIII));

принципи діяльності, основні права, що становлять зміст їх автономії та самоврядування, і обов'язки закладу фахової передвищої освіти (стаття 30 Закону (Закон N 2745-VIII));

обсяг фінансово-господарської самостійності. Наприклад, "фаховий коледж має самостійний баланс, бюджетні рахунки у територіальному органі Державної казначейської служби України та/або поточні та депозитні рахунки в установах державних банків, печатку і штампи з власним найменуванням, а також може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і обов'язків, бути позивачем і відповідачем у суді".

За необхідності доповнити загальну частину інформацією щодо можливості бути засновником (співзасновником) освітніх, освітньо-наукових та інших установ (частина шоста статті 27 Закону (Закон N 2745-VIII)), філій (частина восьма статті 32 Закону (Закон N 2745-VIII)).

Розділ другий містить концепцію освітньої діяльності. Звертаємо увагу, що концепція освітньої діяльності розробляється закладом фахової передвищої освіти із врахуванням особливостей надання освітніх послуг. Концепція освітньої діяльності як окремий розділ має містити мету, основні принципи та завдання освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти, наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг та основні напрями співпраці із заінтересованими сторонами.

При підготовці третього розділу статуту (положення), зазначаючи повноваження засновника (засновників) закладу фахової передвищої освіти необхідно врахувати положення статті 34 Закону (Закон N 2745-VIII) та статті 25 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII).

Для закладів фахової передвищої освіти державної форми власності вбачаємо за необхідне зазначити приналежність до сфери управління.

У четвертому розділі рекомендуємо зазначити обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу), наданих засновником (засновниками), станом на 1 січня календарного року, що відповідає даті затвердження статуту.

У розділі п'ятому статуту (положення) визначаються повноваження органів управління та органів громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти та порядок обрання до органів громадського самоврядування, враховуючи вимоги статей 33 (Закон N 2745-VIII), 34 (Закон N 2745-VIII), 37 (Закон N 2745-VIII), 38 (Закон N 2745-VIII), 40 (Закон N 2745-VIII) та 41 Закону (Закон N 2745-VIII). Окрему увагу рекомендуємо приділити діяльності наглядової ради закладу фахової передвищої освіти, порядок роботи і ухвалення рішень якої відповідно до частини четвертої статті 38 Закону (Закон N 2745-VIII) визначається виключно статутом. Зауважимо, що наглядова рада закладу фахової передвищої освіти структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якої є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, здійснює свої функції у порядку, визначеному статутом закладу вищої освіти (іншої юридичної особи).

Звертаємо увагу, що відповідно до частини першої статті 38 Закону (Закон N 2745-VIII) персональний склад наглядової ради закладу фахової передвищої освіти затверджує наказом засновник або уповноважений ним орган.

До складу наглядової ради не можуть входити працівники закладу фахової передвищої освіти та здобувачі фахової передвищої освіти цього закладу.

Перелік осіб, які не можуть входити до складу наглядової ради, відображено у частині першій статті 38 Закону (Закон N 2745-VIII). Компетенція та повноваження наглядової ради закріплено у частині другій (Закон N 2745-VIII) та частині третій статті 38 Закону (Закон N 2745-VIII).

Відповідно до частини четвертої статті 38 Закону (Закон N 2745-VIII) порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначаються статутом закладу фахової передвищої освіти. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання. В установчому документі пропонуємо зазначити:

керівні принципи діяльності наглядової ради;

строк повноважень;

періодичність засідань. Наприклад, "засідання проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік";

порядок проведення засідань. Наприклад, "засідання наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності інший її член, визначений самою радою. Засідання наглядової ради є правомочним за умови участі 2/3 від її загального складу";

умови прийняття рішень. Наприклад, "рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради голос головуючого є вирішальним. Рішення наглядової ради оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та скріплюються печаткою фахового коледжу" (за наявності);

порядок ведення та строки оприлюднення протоколів (частина четверта статті 38 Закону (Закон N 2745-VIII));

строки доведення до відома рішень наглядової ради (частина сьома статті 38 Закону (Закон N 2745-VIII));

підстави та порядок дострокового припинення повноважень наглядової ради засновником (частина шоста статті 37 Закону (Закон N 2745-VIII));

організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради.

Доцільним буде передбачити можливість використання наглядовою радою у роботі бланків зі своїм найменуванням і символікою закладу фахової передвищої освіти.

Враховуючи вимоги статті 33 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Закон N 2745-VIII) у закладі фахової передвищої освіти приватної форми власності його структура, склад, порядок роботи і повноваження органів управління можуть визначатися установчими документами закладу без дотримання вимог Закону (Закон N 2745-VIII), необхідність створення та повноважень наглядової ради в таких закладах покладаються на розсуд засновників.

Розділ шостий присвячений правам та обов'язкам керівника закладу фахової передвищої освіти, підставам дострокового розірвання контракту доцільно формувати із врахуванням вимог статті 35 Закону (Закон N 2745-VIII) та статті 26 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII). Доцільним видається визначити у розділі шостому і підстави дострокового розірвання контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти. Рекомендуємо визначити, що керівник закладу може бути звільнений з посади засновником або уповноваженим ним органом з підстав, визначених Кодексом законів про працю України, за порушення статуту (положення) закладу фахової передвищої освіти та/або умов контракту. Звертаємо увагу, що відповідно до частини десятої статті 42 Закону (Закон N 2745-VIII) визначається порядок подання про відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти.

При формуванні розділу сьомого, присвяченого джерелам надходження і порядку використання коштів та майна закладами фахової передвищої освіти, варто брати до уваги статті 65 - 68 Закону (Закон N 2745-VIII).

Особливу увагу необхідно приділити розділу восьмому, присвяченому порядку звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності. Так, зокрема, слід зазначити, що заклад фахової передвищої освіти відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік роботи, веде статистичну звітність, складає форми місячної, квартальної та річної звітності і відповідно до затверджених вимог подає контролюючим органам в особі засновника або уповноваженого ним органу, органам Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Державної казначейської служби України за відповідними напрямами діяльності закладу освіти та засновнику закладу освіти. Контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу фахової передвищої освіти здійснює засновник або уповноважений ним орган, керівник, колегіальний орган управління закладом фахової передвищої освіти та наглядова рада згідно з повноваженнями, передбаченими Законом України "Про фахову передвищу освіту" (Закон N 2745-VIII). Аудит діяльності закладу фахової передвищої освіти здійснюється згідно із законодавством України. Керівник закладу фахової передвищої освіти, головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської і статистичної звітності відповідно до законодавства. Керівник закладу фахової передвищої освіти несе персональну відповідальність за проведення фінансово-господарської діяльності у закладі освіти.

Порядку внесення змін до статуту (положення) закладу фахової передвищої освіти пропонуємо присвятити розділ дев'ятий. Звертаємо увагу, що пропозиції щодо внесення змін до статуту (положення) розглядаються відповідно до пункту 2 частини другої статті 37 Закону (Закон N 2745-VIII). Зауважуємо, що відповідно до пункту 11 частини першої статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" зміни та доповнення до установчого документа вносяться шляхом викладення його в новій редакції.

При підготовці розділу десятого щодо порядку реорганізації та ліквідації закладу фахової передвищої освіти рекомендуємо врахувати вимоги статті 28 Закону (Закон N 2745-VIII).

Окремо звертаємо увагу на оформлення статуту (положення) закладу фахової передвищої освіти. Під час підготовки статуту (положення) закладу фахової передвищої освіти (далі - установчий документ) рекомендуємо дотримуватися типових інструкцій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (Постанова N 55). При підготовці установчого документа радимо уникати повторів, а також слів і зворотів, що не несуть змістового навантаження. Під час укладання установчого документа рекомендуємо дотримуватися офіційно-ділового стилю, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис. Термінологія установчого документа має відповідати законодавству України у сфері освіти і науки.

Положення установчого документа рекомендуємо викладати однозначно і не допускати різного тлумачення. Не повинні вживатися слова й терміни іншомовного походження за наявності рівнозначних слів і термінів у державній мові. Абревіатури (крім загальновживаних) та позначення допускаються тільки після наведення повних назв (найменувань) чи відповідних пояснень.

У тексті установчого документа рекомендуємо наводити повні найменування державних органів або їх офіційні скорочення, зазначені у відповідних законах, положеннях.

Для закладів фахової передвищої освіти (юридичних осіб) установчий документ, що подається на затвердження до засновника або уповноваженого ним органу, має бути підписаний керівником закладу фахової передвищої освіти та завірений печаткою (за наявності), прошитий, сторінки пронумеровані, на звороті прописом зазначається кількість аркушів, засвідчується підписом керівника закладу фахової передвищої освіти та печаткою (за наявності).

У разі наведення в установчому документі назв розпорядчих документів рекомендуємо додати такі акти у роздрукованому вигляді до пакета документів.

У разі зазначення в установчому документі права здійснювати діяльність, що потребує певних дозволів (ліцензій), рекомендуємо додати копії відповідних документів.

 

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. Шаров
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали