МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2012 року N 313

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

На виконання п. 28.8 Указу Президента України від 12.03.2012 N 187 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, що додаються.

2. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (Левицький О. І.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
26.04.2012 N 313


Методичні рекомендації
щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

I. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, розроблені з метою роз'яснення застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2012 N 209 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я" (Постанова N 209) (далі - Порядок).

1.2. Методичні рекомендації призначені для використання працівниками закладів охорони здоров'я, що надають первинну та вторинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, під час нарахування надбавок за обсяг та якість виконаної роботи лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям - педіатрам дільничним, лікарям - терапевтам дільничним, сестрам медичним загальної практики - сімейної медицини, сестрам медичним дільничним, фельдшерам.

II. Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи

2.1. Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи (далі - надбавки) встановлюються лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям - педіатрам дільничним, лікарям - терапевтам дільничним, сестрам медичним загальної практики - сімейної медицини, сестрам медичним дільничним, фельдшерам.

Надбавки керівникам з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою структурних підрозділів (завідувачам) встановлюються за умови виконання ними роботи за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою за умови відображення такої роботи у посадовій інструкції, відповідних медичних документах та штатному розписі закладу охорони здоров'я.

2.2. Інші заохочувальні виплати медичним працівникам зберігаються у межах існуючих умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, що визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699), іншими актами Кабінету Міністрів України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами з питань оплати праці.

2.3. Проведення роботи з визначення розміру надбавок здійснюється постійно діючою тарифікаційною комісією закладу охорони здоров'я, яка створюється за наказом його керівника у складі: заступника керівника з економічних питань (спеціаліста-економіста), головного бухгалтера, працівника, який займається питаннями кадрів, спеціаліста інформаційно-аналітичного кабінету, голови профспілкового комітету та інших осіб, які можуть залучатися керівником для визначення показників, відповідно до яких встановлюються надбавки. Тарифікаційну комісію очолює керівник закладу. Цим наказом затверджуються обов'язки та відповідальність членів тарифікаційної комісії щодо надання ними достовірної інформації.

2.4. Розміри надбавок медичного працівника змінюються одночасно з підвищенням посадового окладу з урахуванням результатів роботи за період, що передує такому підвищенню (підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду).

Зміни щодо фактичної чисельності прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування), в т. ч. за віко-статевим фактором, не враховуються. Пунктом 5 Порядку (Постанова N 209) визначено, що фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування), в т. ч. за віко-статевим фактором, визначається станом на 1 січня поточного року.

2.5. Абсолютний розмір надбавок зазначається у тарифікаційному списку працівників, для чого останній доповнюється розділом "Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи " (додаток 1).

2.6. Надбавки встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень (12 графа тарифікаційного списку), без урахування інших доплат та надбавок. Надбавки встановлюються незалежно одна від одної з урахуванням результатів роботи та показників, відповідно до яких встановлюється та чи інша надбавка.

2.7. Визначення розміру надбавок проводиться у всіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.

2.8. Надбавки виплачуються щомісяця за основним місцем роботи та за сумісництвом за наявності відповідних показників.

2.9. Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюються надбавки, затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом у залежності від функціональних обов'язків та обсягу і якості роботи.

2.10. Примірний алгоритм роботи щодо збору даних для визначення коефіцієнтів показників, відповідно до яких встановлюються надбавки, передбачає декілька етапів:

- підготовчий - затвердження наказом керівника закладу складу тарифікаційної комісії, обов'язків та відповідальності її членів, інших організаційно-розпорядчих документів по організації роботи щодо запровадження надбавок;

- організація роботи по збору та обробці вихідних даних;

- збір та оцінка отриманих показників.

2.11. Керівникам закладів, іншим працівникам адміністративно-господарського персоналу, посади яких не ввійшли до переліку посад, затверджених у Порядку (Постанова N 209), чинні Умови оплати праці дозволяють встановлювати надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі стимулюючого характеру у розмірі до 50 % та надання премії залежно від внеску в загальні результати роботи закладу, яка граничними розмірами не обмежується.

III. Порядок визначення надбавки за обсяг виконаної роботи

3.1. Надбавка за обсяг виконаної роботи встановлюється за умови виконання завдань лікарем, фахівцем з базовою вищою та неповною вищою освітою, визначених посадовою інструкцією.

3.2. Визначення розміру надбавки за обсяг здійснюється згідно з формулою, затвердженою у п. 2 Порядку (Постанова N 209).

Приклад:

3.2.1. Розрахунок надбавки за обсяг для лікаря загальної практики - сімейного лікаря вищої категорії, який обслуговує у сільській місцевості 3100 чоловік.

1. Визначається норматив на оплату праці (формула п. 3 Порядку (Постанова N 209)):

Пл =

ПОл
_______
НН

=

1921
_______
1200

= 1,6

,


де ПОл - це посадовий оклад, визначений за 14 тарифним розрядом ЄТС (станом на 01.04.2012 р. складає 1921 грн.);

НН - норма навантаження на лікаря загальної практики - сімейного лікаря у сільській місцевості 1200 осіб.

2. Визначається надбавка за обсяг (формула п. 2 Порядку (Постанова N 209)), грн.:

Нол = Чпн - НН х Пл х 1 + Чпн - (НН х 2) х Пл х 0,5 + Чпн - (НН х 2,5) х Пл х 0,25

Нол = (2400 - 1200) х 1,6 х 1 + (3000 - 2400) х 1,6 х 0,5 + (3100 - 3000) х 1,6 х 0,25 = 2080 + 480 + 40 = 2600,

ПН - фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)), тобто у нашому прикладі 3100;

НН - норма навантаження медичного працівника у сільській місцевості (1200);

ЧПН - НН - різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) та нормою навантаження, якщо така чисельність не перевищує подвійної норми навантаження, тобто 2400, тому що 3100 перевищує подвійну норму;

Пл/ф - норматив на оплату праці з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) (1,6);

ЧПН - (НН х 2) - різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність перевищує подвійну норму навантаження, але не більш як у 2 рази, тобто 3000;

ЧПН - (НН х 2,5) - різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) та чисельністю такого населення, що перевищує норму навантаження у 2,5 рази і більше, у нашому прикладі 3100.

3.3. Коригування надбавки за обсяг виконаної роботи на основі коефіцієнтів віко-статевої структури прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) за формулою, визначеною п. 5 Порядку (Постанова N 209):

СНол/ф = Нол/ф х

Ч0 - 1 х 1,47 + Ч1 - 14 х 0,73 + Чч14 - 49 х 0,54 + Чж14 - 49 х 0,79 + Ч49 х 1,57
__________
Чн

,


СНол/ф - скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи медичного працівника з урахуванням коефіцієнтів віко-статевої структури прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування));

Нол/ф - надбавка за обсяг виконаної роботи медичного працівника;

Ч0 - 1 - чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) віком від 0 до 1 року включно;

Ч1 - 14 - чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) віком від 1 до 14 років включно;

Чч14 - 49 - чисельність чоловіків віком від 14 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування));

Чж14 - 49 - чисельність жінок віком від 14 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування));

Ч49 - чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) віком понад 49 років;

Чн - фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) станом на 1 січня поточного року.

3.4. Розмір надбавок для фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою розраховується аналогічним чином.

IV. Порядок визначення надбавки за якість виконаної роботи

4.1. Основні облікові документи при визначенні підвищувальних коефіцієнтів.

4.1.1. Рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) скринінговими дослідженнями на виявлення раку молочної залози, шийки матки

Основні документи

Додаткові документи

1. Анкета на виявлення групи ризику щодо раку молочної залози

Карта обліку диспансеризації, форма N 131/о (дані мамографічних досліджень, цитологічних досліджень мазків), затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 р. N 302

2. Заключення про результати мамографічного дослідження.

Результати обліковуються у новому обліковому документі - Журналі анкетування на виявлення груп ризику та результатів мамографічних досліджень прикріпленого населення по кожному лікарю первинної ланки

3. Цитологічне дослідження N., форма N 203/о, затверджена наказом МОЗ України від 04.01.2001 N 1.

Результати обліковуються у новому обліковому документі - Журналі результатів цитологічних досліджень, який ведеться кожним лікарем первинної ланки


4.1.2. Рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) профілактичними щепленнями

Основні документи

 Карта профілактичних щеплень 063/о


4.1.3. Рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) флюорографічним обстеженням

Основні документи

Додаткові документи

Карта профілактичних флюорографічних досліджень - 052/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302

Карта обліку диспансеризації, форма N 131/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 р. N 302


4.1.4. Кількість направлень прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) до лікарів, які надають вторинну медичну допомогу в амбулаторних умовах, визначається за даними консультативного висновку спеціаліста (форма 028/о (Форма N 110), затверджена наказом МОЗ від 27.12.99 N 302 (вклеюється до медичної карти амбулаторного хворого, форма N 025/о). Результати обліковуються у новому обліковому документі - Журналі обліку консультативних висновків, який ведеться реєстратором по кожному лікарю первинної ланки.

4.1.5. Рівень госпіталізації прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) визначається на основі даних виписки із медичної карти стаціонарного хворого, форма N 027/о (Форма N 110) (вклеюється до медичної карти амбулаторного хворого (форма N 025/о), затвердженої наказом МОЗ від 27.12.99 N 302). Результати обліковуються у новому обліковому документі - Журналі обліку виписок із медичної карти стаціонарного хворого, який ведеться реєстратором по кожному лікарю первинної ланки.

4.2. Основні облікові документи при визначенні понижувальних коефіцієнтів.

4.2.1. Наявність випадків вперше діагностованих лікарями, які надають вторинну медичну допомогу, візуальних форм онкологічних захворювань у III - IV клінічній стадії серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) визначається за даними форми N 090/о "Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом рак або іншого злоякісного новоутворення" (наказ МОЗ від 22.01.96 р. N 10) при обов'язковому інформуванні закладу охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу. Протокол складається у 3 примірниках: один залишається в медичній карті стаціонарного (амбулаторного) хворого; другий - пересилається в онкодиспансер за місцем проживання хворого; третій - пересилається в заклад охорони здоров'я первинної ланки за місцем проживання хворого (дані з пункту 15).

Результати обліковуються у новому обліковому документі - Журналі реєстрації обліку Протоколів про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення, який ведеться реєстратором по кожному лікарю первинної ланки.

4.2.2. Наявність випадків вперше виявленого лікарями, які надають вторинну медичну допомогу, туберкульозу в занедбаній стадії (фіброзно-кавернозний туберкульоз) серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) визначається на основі повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву (форма 089/о, затверджена наказом МОЗ України та Держкомстату України від 25.03.2002 N 112/139).

Збір показників для підвищувальних коефіцієнтів здійснюється станом на 20 число за попередній місяць спеціалістами інформаційно-аналітичного кабінету закладу по кожному лікарю, який надає первинну медичну допомогу, із зазначенням П. І. Б. середнього медичного персоналу, який залучений до обслуговування прикріпленого населення.

Лікар закладу до 20 числа кожного місяця надає до інформаційно-аналітичного кабінету закладу інформацію про наступні показники:

Показник

Розрахунок

Кількість прикріпленого населення, всього

Кількість населення відповідно до списку прикріплення

В тому числі:

Х

Кількість дітей у віці до 1 року серед прикріпленого населення

Серед прикріпленого населення кількість дітей віком до 1 року

Кількість дітей у віці до 1 року серед прикріпленого населення, яким протягом звітного місяця необхідно зробити щеплення проти дифтерії, гепатиту B та краснухи

Серед прикріпленого населення кількість дітей віком до 1 року, яким протягом звітного місяця необхідно зробити щеплення проти дифтерії, гепатиту B та краснухи

Кількість жінок у віці 15 - 49 років

Серед прикріпленого населення кількість жінок у віці 15 - 49 років

Кількість чоловіків у віці 15 - 49 років

Серед прикріпленого населення кількість чоловіків у віці 15 - 49 років

Кількість населення у віці понад 49 років

Серед прикріпленого населення кількість осіб у віці понад 49 років

Кількість жінок віком від 18 років

Серед прикріпленого населення кількість жінок віком від 18 років

Кількість жінок віком від 45 років

Серед прикріпленого населення кількість жінок віком від 45 років

Кількість населення, що підлягає обов'язковому флюорографічному обстеженню

Серед прикріпленого населення кількість осіб, які підлягають обов'язковому флюорографічному обстеженню

Кількість населення, що перебуває на диспансерному обліку з приводу захворювання на туберкульоз

Серед прикріпленого населення кількість осіб, які перебуває на диспансерному обліку з приводу захворювання на туберкульоз

Кількість населення, що перебуває на диспансерному обліку з приводу онкологічних захворювань

Серед прикріпленого населення кількість осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу онкологічних захворювань

Кількість жінок у віці понад 18 років, охоплених скринінговими обстеженнями раку шийки матки протягом місяця

Кількість жінок у віці понад 18 років, яким було проведено скринінгове обстеження щодо раку шийки матки протягом місяця

Кількість жінок у віці понад 45 років, охоплених скринінговими обстеженнями з приводу раку молочної залози протягом місяця

Кількість жінок у віці понад 45 років, яким було проведено скринінгові обстеження з приводу раку молочної залози протягом місяця

Кількість осіб, охоплених флюорографічним обстеженням протягом місяця

Кількість осіб, яким було проведено флюорографічне обстеження протягом місяця

Кількість населення, охоплених імунізацією відповідно до календаря щеплень, протягом місяця

Кількість населення яким проведено щеплення проти дифтерії, гепатиту B, краснухи відповідно до календаря щеплень, протягом місяця

Кількість консультативних висновків спеціаліста N 028/о (Форма N 110)

За кількістю консультативних висновків спеціаліста протягом звітного періоду

Кількість виписок із медичної карти стаціонарного хворого форма N 027/о (Форма N 110)

За кількістю виписок на госпіталізацію протягом звітного періоду


Інформаційно-аналітичний кабінет здійснює збір показників для підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів щомісячно, не пізніше 15 числа кожного наступного за звітним місяця, шляхом отримання інформації від організаційно-методичних відділів (кабінетів) обласних (міських) онкологічних диспансерів, обласних (міських) протитуберкульозних диспансерів, закладів охорони здоров'я, які надають вторинну медичну допомогу.

Після проведення збору та оцінки отриманих даних спеціалістами інформаційно-аналітичного кабінету проводиться узагальнення даних щодо виконання показників якості лікарями і середнім медичним персоналом, після чого вони передаються до постійно діючої тарифікаційної комісії закладу охорони здоров'я.

Підходи до розрахунку показників наведено в додатку 2.

 

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення

О. І. Левицький


 

Додаток 1


Тарифікаційний список працівників
__________ на ____ рік
(назва закладу)

N з/п

Назва структур-
ного під-
розділу, посада, кваліфіка-
ційна категорія (розряд)

Прізвище, ім'я та по батькові

Тариф-
ний розряд

Посадо-
вий оклад, визначе-
ний за тариф-
ним розря-
дом або за пунктом 3 наказу*

Підвищення посадового окладу

Посадовий оклад з підвище-
ннями
  (гр. 5 - 11)

Обсяг роботи за даною посадою (1,0; 0,75; 0,5; 0,25)

Доплати, що мають обов'язковий характер

Надбавки, що мають обов'язковий характер

Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи

Місяч-
ний фонд заробіт-
ної плати
(у грн.)

за основ-
ною поса-
дою

за суміс-
ництвом

за науковий ступінь, шкідливі умови робіт-
никам (додаток 6), шеф-
кухарю, за викорис-
тання дезінфіку-
вальних засобів

розмір доплати

за почесне звання, тривалість без-
перервної роботи, класність, майстер-
ність, за спец-
контин-
гент, вислугу років

розмір надбавки

розмір надбавки

за кваліфіка-
ційну катего-
рію керів-
никам та їх заступ-
никам, завіду-
вання, старшин-
ство, санітар-
ний транс-
порт (до посадо-
вого окладу за графою 5)

за опера-
тивні втру-
чання (до посадо-
вого окладу за графою 5 + графа 6)

за диплом з відзнакою (до посадо-
вого окладу за графою 5)

інші підвище-
ння, перед-
бачені пунктом 2.2 (до посадо-
вого окладу за графою 5)

у зв'язку зі шкідли-
вими і важкими умовами оплати праці (до посадо-
вого окладу за графою 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + 9 гр.)

інші підвище-
ння (до посадо-
вого окладу за графою 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + 9 гр.)

у відсот-
ках

абсолют-
ний розмір

у відсот-
ках

абсолют-
ний розмір

за обсяг викона-
ної роботи

за якість викона-
ної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2


Показник

Цільове значення

Метод обліку

Значення коефіцієнта

Підвищувальні коефіцієнти

1. рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) скринінговими дослідженнями на виявлення раку молочної залози, шийки матки

80 відсотків і більше

1.1.
 

  


К1.1 - рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) скринінговими дослідженнями на виявлення раку шийки матки

Чо - кількість жінок у віці понад 18 років, охоплених скринінгом раку шийки матки

Ч план/рік - загальна кількість жінок у віці понад 18 років серед прикріпленого населення

1.2

 

К1.2 - рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) скринінговими дослідженнями на виявлення раку молочної залози

Чо-мз - кількість жінок у віці понад 45 років, охоплених скринінгом раку молочної залози, матки

Ч план-мз/рік - загальна кількість жінок у віці понад 45 років серед прикріпленого населення

0,2

за умови, якщо показники 1.1 та 1.2 дорівнюють або більші 80 %

2. рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) профілактичними щепленнями

95 відсотків і більше

 

К2 - рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) профілактичними щепленнями

Чо-мз - кількість населення, яким проведено щеплення відповідно до календаря щеплень, протягом місяця

Ч план/рік - кількість населення серед прикріпленого населення, яким протягом звітного місяця необхідно зробити щеплення відповідно до календаря щеплень

0,2

за умови, якщо показник дорівнює або більший 95 %

3. рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) флюорографічним обстеженням

80 відсотків і більше

 

К3 - рівень охоплення відповідного прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) флюорографічним обстеженням

Чо-фл - кількість осіб, яким було проведено флюорографічне обстеження протягом місяця

Ч план-фл/рік - кількість населення, що підлягає обов'язковому флюорографічному обстеженню

0,1

за умови, якщо показник дорівнює або більший 80 %

4. кількість направлень прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) до лікарів, які надають вторинну медичну допомогу в амбулаторних умовах

25 відсотків і менше

К4 =

Нф
_______
В

х 100 %


К4 - кількість направлень прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування)) до лікарів, які надають вторинну медичну допомогу в амбулаторних умовах

Нф - кількість направлень на консультацію до лікаря-спеціаліста протягом звітного місяця

В - кількість відвідувань до лікаря первинної ланки

0,25

за умови, якщо показник дорівнює або менший 25 %

5. рівень госпіталізації прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування))

зниження на 10 відсотків порівняно з відповідним періодом минулого року

К5 =

Нгосп

Нгосп - n

х 100 %


Різниця між рівнем госпіталізації в минулому та поточному роках, поділена на рівень госпіталізації в минулому році

К5 - рівень госпіталізації прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування))

Нгосп - кількість госпіталізованих протягом звітного місяця

Нгосп -п - місяця кількість госпіталізованих (із числа прикріпленого населення) за аналогічний період минулого року

0,25

за умови, якщо показник дорівнює або більший 10 % Не можна буде порахувати протягом першого року

Понижувальні коефіцієнти

наявність випадків вперше діагностованих лікарями, які надають вторинну медичну допомогу, візуальних форм онкологічних захворювань у III - IV клінічній стадії серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування))

Відсутність випадків

Моніторинг надходження Повідомлень про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом рак обо іншого злоякісного новоутворення, затверджена наказом МОЗ України від 22.01.96 р. N 10

0,5

Якщо у формі N 090/0о, складеної на особу, що прикріплена до лікаря ПМСД, у п. діагноз вказана 3 - 4 стадія

наявність випадків вперше виявленого лікарями, які надають вторинну медичну допомогу, туберкульозу в занедбаній стадії (фіброзно-кавернозний туберкульоз) серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування))

Відсутність випадків

 

Якщо у формі N 089/о, складеної на особу, що прикріплена до лікаря ПМСД, у п. діагноз вказано: Фіброзно-кавернозний та дисемінований туберкульоз

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали