Додаткова копія: Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 листопада 2016 року N 1296

Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій

З метою визначення основних вимог до розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887) (зі змінами) наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 26.11.2012 N 741 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій" (Методичні рекомендації N 741).

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування з метою забезпечення єдиних підходів до організації роботи структурних підрозділів з питань соціального захисту населення виконкомів при розробленні положень про свої структурні підрозділи керуватися положеннями, викладеними в розділах IV та V Методичних рекомендацій, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

Міністр

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
04 листопада 2016 року N 1296

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій

I. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації підготовлені з метою забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій (далі - структурний підрозділ соціального захисту населення) на підставі положень Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", інших законів України, постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887) (зі змінами), від 18 квітня 2012 р. N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606), від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (зі змінами).

1.2. Повноваження відповідних структурних підрозділів соціального захисту населення щодо реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення визначені відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. N 423 (Постанова N 423) (зі змінами).

1.3. Положення про структурний підрозділ соціального захисту населення (далі - Положення) затверджується головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням керівника структурного підрозділу соціального захисту населення.

1.4. Положення є основним документом, що визначає правовий статус, цілі, завдання, функції, права та обов'язки структурного підрозділу соціального захисту населення, а також порядок організації його роботи та взаємодії з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями.

Положення розробляється з метою створення організаційно-правових засад діяльності підрозділу, забезпечення оптимального розподілу функцій у структурному підрозділі та визначення посадових обов'язків працівників.

1.5. Положення є основою для розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та посадових інструкцій його працівників.

II. Загальні питання щодо розроблення Положення

2.1. Керівник структурного підрозділу соціального захисту населення забезпечує розроблення Положення та подає його на затвердження голові місцевої держадміністрації.

2.2. Керівник структурного підрозділу соціального захисту населення забезпечує своєчасне внесення до Положення змін (розроблення нової редакції Положення), пов'язаних зі:

зміною законодавства України, функцій структурного підрозділу соціального захисту населення;

змінами в порядку організаційного, методичного керівництва та контролю його діяльності;

змістом стандартів надання послуг органами соціального захисту населення.

2.3. Текст Положення поділяється на пункти та підпункти. Кількість пунктів і підпунктів визначається розробником проекту документа і залежить від завдань і функцій, структурного підрозділу соціального захисту населення.

2.4. Текст Положення містить граматично та логічно узгоджену інформацію про управлінські дії, без різних тлумачень і суперечливих формулювань, з урахуванням загальноприйнятих скорочень. Текст Положення викладається від третьої особи ("департамент (управління) проводить...", "до складу робочої групи входять...").

2.5. Реквізитами Положення є повна назва структурного підрозділу соціального захисту населення згідно із затвердженою структурою відповідної місцевої адміністрації, гриф затвердження, дата і номер рішення про затвердження Положення, підпис заступника голови місцевої державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

III. Основні положення, що рекомендуються для застосування при розробленні положення про структурний підрозділ соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

3.1. Структурний підрозділ соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

3.2. Департамент підпорядкований голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Мінсоцполітики.

3.3. Департамент забезпечує на відповідній території реалізацію державної політики з питань соціально-трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції; соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій; сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

3.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а також положенням про Департамент.

3.5. Основними завданнями Департаменту є:

1) підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм зайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць; підвищення рівня життя, посилення ролі сім'ї як основи суспільства;

2) забезпечення реалізації державної політики у сферах соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, в тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України та інших військових формувань;

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам антитерористичної операції), особам, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям з дітьми, багатодітним, молодим сім'ям, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій;

4) виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей; забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;

5) організація на відповідній території надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей / осіб, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

6) координація діяльності та контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрації питань, що належать до його компетенції; здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надання практичної, консультаційно-правової та організаційно-методичної допомоги;

7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших вразливих категорій населення.

3.6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує контроль за їх реалізацією;

2) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

3) аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

8) розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації, Мінсоцполітики;

13) забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

18) постійно інформує населення про стан виконання визначених законом повноважень;

19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

20) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25) забезпечує захист персональних даних;

26) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд держадміністрації та Мінсоцполітики;

27) проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання держадміністрації та Мінсоцполітики;

28) координує, контролює та забезпечує у межах повноважень виконання державних цільових програм;

29) організовує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями;

30) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальної угоди із профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації із профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями, координує організаційні заходи щодо створення територіальної тристоронньої соціально-економічної ради та забезпечує її діяльність; проводить у порядку, встановленому законодавством, повідомну реєстрацію територіальних угод, укладених в адміністративно-територіальних одиницях іншого рівня (районах, містах, районах в містах, селищах і селах), що входять до складу області (міста), їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

проводить моніторинг показників заробітної плати за видами економічної діяльності (із розподілом за статтю та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області) та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб - підприємців;

бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасним випадкам на виробництві;

забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

розробляє територіальну програму зайнятості населення або бере участь у її розробленні, координує реалізацію заходів, передбачених територіальною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

вивчає стан трудової міграції на відповідній території з урахуванням гендерної складової, віку та місця проживання, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;

забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

31) у сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг у сфері надання та виплати:

- державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

- компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян тощо;

забезпечує організацію та координацію роботи, пов'язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та виконавчих органів місцевого самоврядування компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів щодо соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

забезпечує і проводить організаційно-методичне керування роботою головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів;

виконує координаційно-методичні функції, проводить моніторинг та контролює у межах своєї компетенції надання установлених законодавством України пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

організовує та координує роботу, пов'язану із визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";

організовує роботу обласної, Київської та Севастопольської міської комісії із розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни, та комісії з установлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично проводить аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

32) у сфері надання соціальних послуг (соціального обслуговування) населенню, проведення соціальної роботи:

вивчає потребу адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує у межах повноважень організацію соціального замовлення; бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб'єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми та насильства в сім'ї;

проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ і служб із реалізації законодавства України;

проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб, які надають соціальні послуги, підвищенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

забезпечує ефективну роботу Наглядової ради щодо діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами Національної поліції;

приймає рішення щодо направлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів, установ, служб, що надають соціальні послуги, зокрема, вирішує питання, пов'язані з влаштуванням людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

забезпечує ведення реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;

контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо якості соціальних послуг, які надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім'ям з дітьми, сім'ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям громадян;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

у межах компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

у межах компетенції координує роботу структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

співпрацює з навчальними закладами у напрямі підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їхньої кваліфікації;

сприяє інтеграції в суспільство та соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI);

сприяє реалізації пробаційних програм щодо неповнолітніх осіб та осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням відповідно до Закону України "Про пробацію" (Закон N 160-VIII);

взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у громаді;

33) з питань поліпшення становища сімей, запобігання насильству в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

забезпечує організацію та проведення у територіальній громаді соціальної роботи, спрямованої на соціальну підтримку дітей, сімей та молоді, запобігання потраплянню у складні життєві обставини, забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій;

забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та ефективну взаємодію усіх суб'єктів, які реалізують такі заходи;

реалізує передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми;

здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

спрямовує та координує діяльність обласного, Київського та Севастопольського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді;

сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

координує в межах повноважень проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування;

координує та контролює організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

надає в межах повноважень багатодітним сім'ям і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

надає методичну допомогу структурним підрозділам соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціїй, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання насильству в сім'ї; проводить збір і підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

сприяє у разі необхідності створенню реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, притулків для осіб, які постраждали від насильства в сім'ї; надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

34) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (в тому числі безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства України;

координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, з урахуванням гендерної складової;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

35) організовує та забезпечує внутрішній контроль та внутрішній аудит діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

36) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

37) виконує інші передбачені законодавством України повноваження.

3.7. Департамент для виконання своїх повноважень і завдань має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання передбачених для нього завдань;

2) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку та комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.8. Департамент в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності отримання та передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та проведення запланованих заходів.

3.9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.

3.10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції та визначає обов'язки працівників Департаменту;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації про виконання завдань Департаменту та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

8) вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, з Мінсоцполітики, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

11) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

12) подає на затвердження голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації кошторису Департаменту;

14) проводить підбір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, виконує інші повноваження з питань державної служби;

приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації;

20) виконує інші повноваження, визначені законодавством.

3.11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації або Мінсоцполітики.

3.12. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

3.13. Для погодженого розв'язання питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія.

Персональний склад колегії затверджується головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії виконуються згідно з наказами директора Департаменту.

3.14. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і розв'язання інших питань в Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

Склад рад і комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.

3.15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

3.16. Штатний розпис і кошторис структурних підрозділів затверджує голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228.

3.17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

IV. Основні положення, що рекомендуються для застосування при розробленні положення про структурний підрозділ соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації

4.1. Структурний підрозділ соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації (далі - місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення) утворюється головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, входить до складу місцевої державної адміністрації і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

4.2. Місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення підпорядкований голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту.

4.3. Місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, а також положенням про місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення.

4.4. Основними завданнями місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення у межах реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім'ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання насильству в сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

3) призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку;

4) організація надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей / осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді;

5) розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

6) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

7) забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

8) реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

9) реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";

10) нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

11) розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім'ї.

4.5. Місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення відповідно до визначених повноважень:

1) організовує виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

5) забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7) розробляє проекти розпоряджень голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації;

8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

9) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації;

11) забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції;

12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення;

16) постійно інформує населення про виконання визначених законом повноважень;

17) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

18) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

21) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

22) забезпечує захист персональних даних;

23) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів;

24) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу;

25) забезпечує організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями;

26) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями, сприяє розвитку соціального діалогу;

проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;

розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань і контролює їх реалізацію;

27) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

проводить призначення та виплату:

- державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку; непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг; подає пропозиції районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях з питань соціального захисту населення;

сприяє громадянам в отриманні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг;

проводить електронні звірки інформації від організацій - надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

проводить розрахунки з організаціями - надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян і призначені житлові субсидії населенню;

формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державної соціальної допомоги;

проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв і прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи "мобільних соціальних офісів";

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів;

28) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

проводить підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує в межах компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

організовує збір і подання документів для виплати:

- одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

- одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року;

веде облік внутрішньо переміщених осіб;

проводить перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи;

аналізує стан виконання комплексних програм, реалізації заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам і подає голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації пропозиції з цих питань;

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

29) у сфері надання населенню соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи:

організовує роботу із визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує і подає пропозиції районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів і служб соціального захисту та соціального обслуговування населення, формування соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями; узагальнює інформацію щодо визначення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць / територіальних громад у соціальних послугах;

узагальнює та подає щокварталу Департаменту звіт про надання соціальних послуг потенційним отримувачам соціальних послуг;

інформує населення адміністративно-територіальних одиниць / територіальних громад про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними надаються;

розглядає заяви осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо отримання соціальних послуг і приймає рішення щодо їх надання;

проводить моніторинг надання соціальних послуг і контролює комунальних надавачів соціальних послуг, вживає заходів з покращення якості надання соціальних послуг;

забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань їх направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів і служб в реалізації законодавства України;

проводить моніторинг та аналіз ефективності надання соціальних послуг, у тому числі проведення в громаді соціальної роботи з сім'ями / особами, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини, та прогнозування їхніх потреб у соціальній підтримці;

подає пропозиції районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та органам місцевого самоврядування щодо створення закладів, установ і служб, які надають психологічні, реабілітаційні соціальні послуги особам і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі громадянам похилого віку, дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їхню якість і своєчасність надання відповідно до законодавства України;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту та соціального обслуговування населення;

сприяє створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям з дітьми, сім'ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, насильства в сім'ї, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

створює комісію для розгляду справ стосовно підтримки сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі щодо супроводу таких сімей (осіб), прийняття відповідних рішень, моніторингу якості соціального супроводу;

забезпечує взаємодію суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

визначає пріоритети соціального замовлення та організовує його проведення;

оцінює конкурсні пропозиції соціальних проектів, які подаються недержавними суб'єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

у межах компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

організовує роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

вживає заходів щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних громадян;

вживає заходів із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь в діяльності спостережної комісії;

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, працівників установ і закладів системи соціального захисту та обслуговування населення;

30) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

веде облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

координує роботу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

проводить виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту;

подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

31) у напрямах поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних і молодих сімей, запобігання насильству в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

сприяє діяльності дитячих клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їхньої мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім'ям і дітям, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

забезпечує виконання програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім'ї, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

забезпечує:

- організацію оздоровлення та відпочинку дітей, реалізує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

- організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- виконання інших повноважень відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";

забезпечує контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування;

надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу з питань оздоровлення та відпочинку дітей громадським об'єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам;

надає у межах повноважень сім'ям та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

забезпечує у межах повноважень розроблення та проведення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом;

забезпечує виконання програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань протидії торгівлі людьми структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям;

забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які реалізують заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

організовує роботу з оцінювання потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції державній адміністрації про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;

сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

відповідно до законодавства проводить діяльність із захисту особистих, майнових і житлових прав дітей;

вживає заходів щодо збереження житла, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, на правах власності або користування;

32) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем і реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

33) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

34) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

35) виконує інші передбачені законодавством України повноваження.

4.6. Місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення для виконання своїх повноважень та завдань має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.7. Місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.8. Керівник місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення призначається на посаду і звільняється з посади головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації згідно із законодавством про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування за погодженням з директором Департаменту в установленому законодавством порядку.

4.9. Керівник місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення:

1) здійснює керівництво місцевим структурним підрозділом соціального захисту населення, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в структурному підрозділі;

2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення;

3) затверджує посадові інструкції та визначає обов'язки працівників місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення;

4) планує роботу місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення;

6) звітує перед головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації про виконання місцевим структурним підрозділом соціального захисту населення покладених на нього завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, які належать до компетенції місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) представляє інтереси місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, з Департаментом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

10) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

11) подає на затвердження голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, проекти кошторису та штатного розпису місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації кошторису місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення;

13) проводить підбір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення;

15) подає голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посади та звільнення з посад державних службовців місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення;

17) забезпечує дотримання працівниками місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) виконує інші повноваження, визначені законом.

4.10. Накази керівника місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, директором Департаменту.

4.11. Керівник місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення може мати заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

4.12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення визначає голова районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

4.13. Штатний розпис і кошторис місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення затверджує голова районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за пропозиціями керівника місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228.

4.14. Місцевий структурний підрозділ соціального захисту населення є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

V. Організаційні засади виконання функцій місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення

5.1. З метою застосування єдиних принципів і підходів в організації виконання місцевим структурним підрозділом соціального захисту населення завдань і функцій, передбачених пунктами 4.4 та 4.5 розділу IV цих Методичних рекомендацій, рекомендується в організаційній структурі підрозділу передбачати такий перелік структурних підрозділів (далі - підрозділи):

- з питань праці та соціально-трудових відносин;

- адресної соціальної допомоги;

- персоніфікованого обліку, державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян;

- організації надання соціальних і реабілітаційних послуг і роботи з питань опіки та піклування над повнолітніми особами;

- забезпечення поліпшення становища сімей, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми.

Види підрозділів у складі місцевих структурних підрозділів соціального захисту населення (управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) визначаються їхніми керівниками виходячи з установленої граничної штатної чисельності працівників підрозділу в межах відповідних бюджетних призначень з урахуванням чисельності працівників, необхідної для виконання підрозділом функцій, визначених законодавством.

5.2. Роботу підрозділів, на які покладено функції з надання громадянам послуг у сфері соціальної підтримки, в тому числі інформаційних, доцільно організовувати за принципом розподілу функціональних обов'язків з прийому громадян і призначення відповідного виду соціальної підтримки.

Роботу з прийому заяв і документів рекомендується організовувати та проводити у спеціально створених приміщеннях (фронт-офісах) за принципом "єдиного вікна". В такому приміщенні доцільною є організація надання громадянам послуг (консультацій) спеціально уповноваженими державними органами та організаціями, зокрема, з питань пенсійного забезпечення, зайнятості, страхових виплат, послуг тощо.

Чисельність працівників фронт-офісу визначається виходячи із середньоденної чисельності громадян, які звертаються безпосередньо до місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення із розрахунку часу на обслуговування одного заявника не більше ніж 15 хв. і тривалості очікування особи на отримання послуги не більше ніж 30 хвилин.

Також доцільно передбачити посади "спеціаліст-адміністратор" для забезпечення інформування осіб, що звернулися до фронт-офісу, про вимоги та порядок надання послуг і скеровуватиме їх відповідно до запиту.

5.3. Для організації ефективної роботи з надання усіх видів соціальної підтримки рекомендується в структурі підрозділу адресної соціальної допомоги (рис. 1), підрозділу персоніфікованого обліку, державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян (рис. 2), інших підрозділів, на які покладено функції з надання громадянам послуг у сфері соціальної підтримки, утворювати сектори.

При цьому роботу вказаних секторів рекомендується організовувати за принципом розмежування функцій прийому заяв і документів та функцій з призначення соціальної підтримки і відповідно забезпечувати ротацію секторів один раз на місяць для роботи у фронт-офісі та бек-офісі.

Чисельність працівників бек-офісу розраховується з урахуванням навантаження на працівників, що визначається кількістю опрацьованих справ з призначення та виплати усіх видів державної соціальної допомоги.

  

(Рисунок 1)

  

(Рисунок 2)

5.4. З метою забезпечення якісного та оперативного обслуговування населення у структурі підрозділу персоніфікованого обліку, державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян доцільно в штатному розписі місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення забезпечити штатний норматив у розрахунку - 1 працівник на 5 тис. пільгового населення (орієнтовно).

5.5. Місцевому структурному підрозділу соціального захисту населення з метою наближення надання послуг до громадян, які проживають у сільській місцевості, рекомендується організувати роботу з урахуванням необхідності прийому заяв і документів на призначення усіх видів соціальної підтримки безпосередньо за місцем проживання громадян, зокрема через:

- центри надання адміністративних послуг, утворені в об'єднаних територіальних громадах;

- уповноважених сільських (селищних) рад;

- організацію виїзної роботи працівників структурних підрозділів соціального захисту районних державних адміністрацій.

5.6. З метою оптимізації чисельності працівників місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення рекомендується об'єднати підрозділи, на які покладено виконання функцій з обслуговування (зокрема, управління персоналом, фінансами, нарахування заробітної плати, господарського забезпечення, ведення архіву, інші адміністративні функції) з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації (органу місцевого самоврядування).

5.7. Рекомендується у великих містах (з чисельністю населення понад 100 тис.) з метою забезпечення належно організованих умов прийому громадян, їхніх заяв і документів для надання соціальної підтримки, пільг, соціальних гарантій і компенсацій, пенсійного забезпечення у складі структурного підрозділу соціального захисту населення утворювати за територіальним принципом окремі структурні підрозділи, на які доцільно покласти і функції з прийому громадян.

При цьому функції з виплати та контролю за правильністю призначення, перерахунку і виплати адресної державної соціальної допомоги та пенсій доцільно зосередити в єдиних підрозділах місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення (рис. 3).

  

(Рисунок 3)

Також рекомендується об'єднати підрозділи, на які покладено виконання функцій з обслуговування (зокрема управління персоналом, фінансами, нарахування заробітної плати, господарського забезпечення, ведення архіву, інші адміністративні функції) з відповідними структурними підрозділами міської адміністрації (органу місцевого самоврядування).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали