МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 серпня 2011 року N 248

Про затвердження Методики нормування витрат палива на виробіток та відпуск теплової і електричної енергії на ТОВ "Миколаївський глиноземний завод"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві", Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Держкоменергозбереження від 22.10.2002 N 112 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 07.11.2002 N 878/7166, з метою реалізації положень Закону України "Про енергозбереження" від 01.07.94 N 74/94-ВР наказую:

1. Затвердити Методику нормування витрат палива на виробіток та відпуск теплової і електричної енергії на ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Біленького С. Л.

 

Перший заступник Міністра -
голова комісії з проведення реорганізації

С. В. Сиротюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства промислової політики України
26.08.2011 N 248

МЕТОДИКА НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА НА ВИРОБІТОК ТА ВІДПУСК ТЕПЛОВОЇ І ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Методика призначена для розрахунків питомих витрат палива на ТЕЦ ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" з метою створення можливостей застосування економічних важелів керування процесом енергозбереження, планування споживання, а також оцінки ефективності використання палива на підприємстві.

1.2. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у суспільному виробництві України здійснюється відповідно до Закону України "Про енергозбереження", постанови Кабінету Міністрів України від 1997 р. N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" та Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22.10.2002 р. N 112.

1.3. Нормуванню підлягають усі витрати палива по ТЕЦ як на основні, так і на допоміжні технологічні процеси, а також на допоміжні потреби виробництва.

1.4. Норма витрат палива - це технічно обґрунтовані витрати палива на виробництво та відпуск одиниці теплової та електричної енергії при даному рівні технічного оснащення технологічного процесу та організації виробництва.

1.5. Норми витрат палива класифікуються по обсягам виробництва в залежності від виду продукції, на яку вони встановлюються.

1.6. В норми витрат палива не включаються витрати на проведення науково-дослідних та експериментальних робіт.

Норми витрат палива переглядаються в залежності від зміни існуючих виробничих факторів.

2. РОЗМІРНІСТЬ НОРМ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА

2.1. Нормування палива проводиться на натуральну одиницю продукції, що характеризує енергоємність виробничого процесу.

2.2. Натуральними одиницями продукції (показниками нормування) є:

вироблена та відпущена теплова енергія - 1 Гкал;

вироблена та відпущена електроенергія - 1 кВт·год.

2.3. Показниками нормування питомих витрат палива є:

на виробіток та відпуск теплової енергії - 1 кг у. п./Гкал;

на виробіток та відпуск електричної енергії - 1 кг у. п./МВт·год.

3. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НОРМ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА

При розробці норм питомих витрат палива необхідно орієнтуватися на сучасні технологічні процеси виробництва.

Норми питомих витрат палива розробляються розрахунково-аналітичним, дослідним і розрахунково-статистичним методами.

3.1. Розрахунково-аналітичний метод визначення норм питомих витрат палива

Розрахунково-аналітичний метод є основним, найбільш прогресивним, що забезпечує необхідну точність і обгрунтування розрахунків. Цей метод передбачає визначення норм питомих витрат палива розрахунковим шляхом по статтях витрат на основі прогресивних показників використання цих ресурсів у виробництві. При цьому можливо безпосереднє визначення норм "прямим рахунком" або непряме "від бази" по зміні нормативних складових енергоспоживання в плановому році в порівнянні з базисним.

Досвід нормування показує, що розрахунок норм "від бази", що набув в практиці нормування особливо широкого поширення, частіше за все дає менш обґрунтовані результати в порівнянні з результатами прямого розрахунку норм на рік, що планується. Це не означає, що при розрахунку норм на рік, що плануються, можна не враховувати досягнутий рівень фактичних питомих витрат. Обов'язковий їх облік в нормах, щоб уникнути відрив показників, що плануються від реальної дійсності, потрібно вважати одним з методологічних принципів нормування. І методи розробки норм повинні забезпечувати реалізацію цього принципу.

а) Прямий розрахунок

Розрахунок норм по статтях витрат. Норми питомих витрат палива можуть визначатися по елементах виробничого процесу (по статтях витрат) на основі аналізу показників використання палива по кожній з цих складових. Вони розраховуються підсумовуванням розрахункових (нормативних) величин витрат ресурсу на виробництво одиниці продукції або роботи по цих складових.

Основу розробки норм складає первинна технологічна і технічна документація, що включає паспортні дані обладнання, нормативні характеристики енергетичного і технічного обладнання, нормативні показники, що характеризують найбільш раціональні і ефективні умови виробництва, і інші показники.

Розрахунок норм по статтях витрат дає можливість досить добре врахувати очевидні процеси виробництва, але не завжди дозволяє виявити глибинні зв'язки, які обумовлюють витрати палива. Перед визначенням норм по статтях витрат завжди проводиться теоретичний аналіз виробничих процесів, який має на меті виявлення основних факторів і залежності, що визначають конкретний рівень використання палива.

б) Розрахунок норм по відношенню до базисного року (рахунок "від бази")

Суть Цього методу полягає в тому, що замість прямого розрахунку норми по складових витрат ресурсу здійснюється розрахунок зміни норми в плановому році в порівнянні з базисним, після чого норма витрат визначається підсумовуванням розрахованої зміни норми і нормою базисного року.

3.2. Розрахунково-статистичний метод визначення норм питомих витрат палива

Розрахунково-статистичний метод передбачає визначення норм витрат палива на основі аналізу статистичних даних про фактичні питомі витрати палива і факторів, що впливають на їх зміну, за ряд попередніх років.

Розрахунково-статистичний метод застосовується при розрахунку норм витрат палива лише в тих випадках, коли не представляється можливим використати розрахунково-аналітичний або дослідний методи. Ці обмеження викликані тим, що сам метод не дає можливості безпосередньо управляти споживанням ресурсів і часто застосовується без аналізу всіх можливостей зниження норм. Тому розрахунково-статистичний метод розробки норм доцільно використати як необхідне доповнення до розрахунково-аналітичного методу.

3.3. Дослідний метод

Дослідний метод розробки норм витрат полягає у визначенні питомих витрат палива за даними, отриманими внаслідок проведення експерименту (випробування).

Дослідний метод не застосовується для розробки групових норм і рідко використовується в чистому вигляді для розробки індивідуальних норм. Звичайно досліди у виробничих умовах проводяться для отримання енергетичних характеристик обладнання або окремих складових норми, які потім використовуються для визначення норм розрахунково-аналітичним або розрахунково-статистичним методами. При цьому обладнання повинне бути у технічно справному становищі та налагоджене, а технологічний процес повинен здійснюватися в режимах, передбачених технологічними регламентами або інструкціями.

3.4. Комбінована схема розрахунку норм питомих витрат палива

Доцільне застосування комбінованого методу розрахунку норм, при якому для визначення норм витрат палива використовуються одночасно розрахунково-аналітичний, розрахунково-статистичний та дослідний методи.

Основний принцип побудови комбінованих схем полягає в тому, щоб детально врахувати розрахунково-аналітичним методом найважливіші фактори, за допомогою яких можна впливати на величину норми, а інші, не такі істотні фактори, врахувати, не розкриваючи ролі кожного, розрахунково-статистичним методом.

Таким чином, комбіновані схеми дозволяють поєднувати логічне обґрунтування визначення норм, властиві розрахунково-аналітичному методу, простоту розрахунків, властиві розрахунково-статистичному методу.

Аналіз основних методів розрахунку норм питомих витрат палива показує, що кожний з них має свої особливості, достоїнства та недоліки, що обумовлює відповідні сфери їх найбільш ефективного застосування.

Розрахунково-аналітичний метод потрібно використовувати для розрахунку норм питомих витрат палива, передусім, у виробництві енергоємної продукції (роботи): розрахунково-статистичний для неенергоємних виробництв.

При розрахунку норм палива для ТЕЦ ТОВ "МГЗ" застосовується комбінований метод розрахунку норм, при якому для визначення норм витрат палива використовуються одночасно розрахунково-аналітичний, розрахунково-статистичний та дослідний методи.

4. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ПО НОРМУВАННЮ ВИТРАТ ПАЛИВА

4.1. Вимоги до розроблених норм

Норма витрати - це максимально допустима кількість палива виробництва одиниці теплової та електричної енергії з урахуванням організаційно-технічних умов виробництва.

Норми витрати палива у виробництві повинні бути прогресивними та економічними.

Для виконання вимоги прогресивності та економічності норми витрат повинні:

• у повній мірі відображати організаційно-технічні і економічні заходи, які забезпечують найбільш раціональне та ефективне використання палива на базі врахування передових засобів та методів роботи;

• максимально сприяти використанню внутрішніх резервів економії палива та досягненню високих економічних результатів виробництва;

• періодично переглядатися та удосконалюватися по мірі технічного прогресу;

• відповідати планованому рівню зниження витрат палива та собівартості продукції.

4.2. Первинні матеріали для нормування

Первинними даними для розробки питомих норм витрати палива на ТЭЦ є:

проектні дані про систему теплопостачання ТЕЦ;

паспортні дані обладнання ТЕЦ;

дані обліку фактичного споживання палива та його середня теплотворна здатність;

відомості про виробіток пари та його теплотехнічні параметри;

відомості про відпуск теплової енергії споживачам;

відомості про виробіток електроенергії;

відомості про ступені загрузки обладнання і часу його роботи;

відомості з статистичних форм звітності ТЕЦ.

5. МЕТОДИКА НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА

5.1. Статті витрат палива

Питомі норми розраховуються окремо по кожній статті витрат палива, серед яких розглядаються наступні:

витрати палива на виробіток теплоенергії;

витрати палива на відпуск теплоенергії;

витрати палива на виробіток електроенергії;

витрати палива на відпуск електроенергії.

5.2. Послідовність розробки питомих норм палива

Робота по визначенню норм витрати палива проводиться у наступній послідовності:

1. Визначається вироблене тепло котлами виходячи з витрат, що вимірюються, і параметрів пари на котлах за формулою:

Q = Dп х іпк х 0,001, Гкал,

де: Dп - витрата пари на котлах, т/год.;

іп - ентальпія пари, ккал/кг.

2. Визначаються витрати тепла на власні потреби ТЕЦ як сума:

2.1. Витрати теплоенергії на хімводопідготовку (ХВП) виходячи з витрати і параметрів пари на ХВП.

Qхвп = Дпхвп х (іпхвп - іхов) / 1000,

де: Qпхвп - тепло на хімводопідготовку, Гкал;

Dпхвп - витрата пари на хімводопідготовку, т/год.;

іпхвп - ентальпія пари на ХВП, ккал/кг;

іхов - ентальпія ХОВ з ХВП, ккал/кг.

2.2. Витрати тепла на ПТД (мазутне господарство) виходячи з витрати і параметрів пари на ПТД (від РОУ 40/11) за формулою:

Qмг = Дпмг х іпмг / 1000,

де: Qмг - витрата тепла на мазутне господарство, Гкал;

Дпмг - витрата пари на МГ, тон;

іпмг - ентальпія пари на МГ, ккал/кг.

2.3. Втрати теплової енергії на розтоплення котлів ТЕЦ визначаються за формулою:

Qрозт = (bх х nх+ bг х nг) х Qуп / 1000000,

де: Qрозт - витрати тепла на розтоплення котлів, Гкал;

bх - витрати палива на одне розтоплення з холодного стану згідно номограмі, приведеній у додатку N 1, кг у. п. [8];

nх - кількість розтоплень з холодного стану;

bг - витрати палива на одне розтоплення з гарячого стану згідно номограмі, приведеній у додатку N 1, кг у. п. [8];

nг - кількість розтоплень з гарячого стану;

Qуп - теплотворна здатність умовного палива, 7000 ккал/кг.

2.4. Втрати тепла з пробовідбірників визначаються за формулою:

Qпрв = Дпвт х (іспвт - іхов) / 1000,

де: Qпрв - втрати тепла з пробовідбірників, Гкал;

Дпвт - витрати пари та води з пробовідбірників, тон:

Дпвр = N х Дпвтч х nпвт х nк;

N - протяжність звітного періоду, годин;

Дпвтч - втрата води через пробовідбірну точку, тон/год.;

nпвт - кількість пробовідбірних точок на котлі, шт.;

nк - середня кількість котлів в роботі, шт.;

іспвт - середня ентальпія проб з пробовідбірних точок, ккал/кг;

іхов - ентальпія ХОВ з ХВП, ккал/кг.

2.5. Втрати тепла з періодичною продувкою визначаються за формулою:

Qперпр = Gперпр х (ікв - іхов) / 1000,

де: Qперпр - втрати тепла з періодичною продувкою, Гкал;

Gперпр - витрати продувочної води періодичної продувки, тон:

Gперпр = N / 24 х nк х Дппрк х tппрк х nппрк;

N - протяжність звітного періоду, годин;

nк - середня кількість котлів в роботі, шт.;

Дппрк - витрата води на одну продувку котла, тон/год.;

tппрк - тривалість періодичної продувки на котлі, год.;

nппрк - кількість продувок на добу, шт.;

ікв - ентальпія котлової води, ккал/кг.

2.6. Втрати тепла з постійною продувкою визначаються за формулою:

Qппр = Gппр х (іпспп - ікв) / (іпспп - івспп) х (іокв - іхов) / 1000, Гкал,

де: Qппр - втрати тепла з постійною продувкою, Гкал;

Gппр - загальна витрата продувочної води постійної продувки, тон;

іпспп - ентальпія пари з сепаратора постійної продувки (СПП), ккал/кг;

івспп - ентальпія продувочної води після СПП, ккал/кг;

іокв - ентальпія продувочної води після охолоджувача котлової води (ОКВ), ккал/кг.

2.7. Витрати теплової енергії на опалювання і гаряче водопостачання (ГВП) ділянок ТЕЦ визначається виходячи з розрахункових витрат теплоенергії на опалювання та ГВП за даними наладки теплової мережі, фактичній середньомісячній температурі зовнішнього повітря за формулою:

Qоп / гвп = Qоп + Qгвп, Гкал,

де: Qоп - витрата на опалювання ТЕЦ, Гкал:

Qоп = Qон х (tв - tнр) / (tв - tсрн) х Nд х 24;

Qон - номінальне навантаження на опалювання помешкань ТЕЦ, Гкал/год.;

tв - нормативна температура в приміщенні, ° C;

tсрн - середня нормативна температура зовнішнього повітря за опалювальний період, ° C;

tнр - фактична середньомісячна температура зовнішнього повітря, ° C;

Nдоп - кількість діб в опалювальний період, шт.

Qгвп - витрата на ГВП:

Qгвп = Qгвпп х Nдгвп х 24;

Qгвпн - номінальне навантаження на ГВП згідно даних режимної наладки, Гкал/год.;

Nдгвп - кількість діб на ГВП у звітний період, шт.

2.8. Визначаються втрати тепла з випарів деаераторів за формулою:

Qвип = Двип1 х (івип - іхов) / 1000 + Двип2 х (івип - іхов) / 1000,

де: Qвип - втрати тепла з випарів деаераторів, Гкал;

Двип1, Двип2 - витрати пари з випарів деаераторів підживлення тепломереж та ДСА-300 живильної води, тон;

івип - ентальпія пари випарів атмосферних деаераторів, ккал/кг.

2.9. Визначаються втрати тепла з трубопроводів та обладнання згідно:

Qтр. об. = Q х 0,01, Гкал,

де: Qтр. об. - втрати тепла, в які віднесені випромінювання тепла з поверхонь трубопроводів, насосів, баків, витрати тепла при опробуванні запобіжних клапанів, витрати його з витоками, парінням, а також втрати при виявленні несправностей обладнання. Згідно: "Инструкция и методические рекомендации по нормированию удельных расходов топлива, теплоэнергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, в котельных и компрессорных установках предприятий Министерства цветной металлургии" [8] і другим джерелам ці втрати оцінюються в 1 % від виробленого тепла.

2.10. Разом витрата тепла на власні потреби ТЕЦ визначається за формулою:

Qвтр = Qхвп + Qмг + Qрозт + Qпрв + Qперпр + Qппр + Qоп/гвп + Qвип + Qтр. об.

3. Визначається загальний відпуск теплової енергії з ТЕЦ за формулою:

Qтвтец = Q - Qкон - Qее - Qвев - Qвтр,

де: Qтвтец - відпуск теплової енергії з ТЕЦ, Гкал;

Q - вироблене тепло котлами, Гкал;

Qк - тепло, яке входить на ТЕЦ з конденсатом з виробництв, Гкал:

Qкон = Gкон х ікон х 0,001;

Gкон - витрата конденсату з виробництва, тон;

ікон - ентальпія конденсату з виробництва, ккал/кг;

Qее - відпуск теплової енергії на вироблення електроенергії, Гкал:

Qее = Qее1 + Qее2 + Qее3 + Qее4;

Qее1 - витрата тепла на виробіток електроенергії ТГ N 1, Гкал;

Qее1 = (Дпт1 х (іпт - іпотб) + Gктг1 х (іпотб - іктг1)) / 1000;

Дпт1 - витрата пари на ТГ N 1, тон;

іпт - ентальпія пари на турбіни, ккал/кг;

іпотб - ентальпія пари відборів ТГ N 1, ккал/кг;

Gктг1 - витрата конденсату з ТГ N 1, тон;

іктг1 - ентальпія конденсату після ТГ N 1, ккал/кг;

Qее2 - витрата тепла на виробіток електроенергії ТГ N 2, Гкал:

Qее2 = ((Дпт2 - tтг2 х gущтг2) х (іпт - ітотб2)) / 1000;

Дпт2 - витрата пари на ТГ N 2, тон;

tтг2 - термін роботи ТГ N 2, год.;

gущтг2 - витрата пари з ущільнень ТГ N 2, тон/год.;

Qee3 - витрата тепла на виробіток електроенергії ТГ N 3, Гкал:

Qее3 = ((Дпт3 - tтг3 х gущтг3) х (іпт - іпотб3)) / 1000;

Дпт3 - витрата пари на ТГ N 3, тон;

tтг3 - термін роботи ТГ N 3, год.;

gущтг3 - витрата пари з ущільнень ТГ N 3, тон/год.;

Qее4 - витрата тепла на виробіток електроенергії ТГ N 4, Гкал:

Qее4 = ((Дпт4 - tтг4 х gущтг4) х (іпт - іпотб4)) / 1000;

Дпт4 - витрата пари на ТГ N 4, тон;

tтг4 - термін роботи ТГ N 4, год.;

gущтг4 - витрата пари з ущільнень ТГ N 4, тон/год.;

Qвсв - тепло, яке входить на ТЕЦ з вхідною сирою водою, Гкал:

Qвсв = Gвсв х івсв х 0,001;

Gвсв - витрата вхідної сирої води на ХВП, тон;

івсв - ентальпія сирої води на ХВП води, ккал/кг.

4. Визначається питома витрата палива на виробіток електричної енергії за формулою:

bве = qве х 100000000 / (Qуп x hкнетто),

де: bве - питома витрата палива на виробіток електричної енергії, кг у. п./МВТг;

qве - питома витрата тепла на виробіток електроенергії, Гкал/МВтг:

qве = Qее / Еве;

Qее - відпуск теплової енергії на МГС, Гкал;

Еве - вироблення електроенергії на МГС, МВтг;

Qун - теплотворна здатність умовного палива, 7000 ккал/кг;

hкнетто - ККД нетто котельної, %:

hкнетто = Qкбр х 100 / Qпал - Qвтр х 100 / Q;

Qкбр - теплопродуктивність котлів, Гкал;

Qпал - тепло, внесене з паливом, Гкал.

5. Визначається питома витрата умовного палива на відпуск електроенергії за формулою:

bе = bве / (100 - qвпе),

де: bе - питома витрата умовного палива на відпуск електроенергії, кг у. п./МВтг;

bве - питома витрата умовного палива на вироблення електроенергії, кг у. п./МВтг;

qвпе - витрати електроенергії власних потреб що відносяться до вироблення електроенергії на ТЕЦ, %.

qвпе = 100 х ((Евптец - Евпмгс) х Qее / Qкбр + Евпмгс) / Еве,

Евптец - витрата електроенергії на власні потреби (ВП) ТЕЦ, МВтг;

Евпмгс - витрата електроенергії на ВП МГС, МВтг.

6. Визначається питома витрата палива на відпуск теплоенергії за формулою:

bте = Вте х 1000 / Qтв,

де: bте - питома витрата умовного палива на відпуск теплоенергії, кг у. п./Гкал;

Вте - витрата умовного палива на відпуск тепла, т у. п.:

Вте = Qпал / 7 - Вее;

Qпал - тепло, внесене з паливом, Гкал:

Qпал = Вг х Qрн / 1000000;

Вг - загальна витрата газу на котли, нм3;

Qрн - теплоздатність природного газу, ккал/нм3;

Вее - витрата умовного палива на виробіток електроенергії, т у. п.:

Bee = bве х Еве / 1000;

Qтв - загальний відпуск тепла споживачам, Гкал:

Qтв = Qтвтец - Qвтрм;

Qвтрм - втрати тепла з мереж при відпуску споживачам, Гкал.

7. Визначається питома витрата палива па виробіток теплової енергії за формулою:

bет = Вет х 1000 / Qп',

де: bет питома витрата палива на виробіток теплоенергії, кг у. п./Гкал;

Вте - витрата умовного палива на відпуск тепла, т у. п.;

Qп' - витрата тепла на виробіток теплової енергії, Гкал:

Qп' = Qкбр - Qее,

Qкбр - теплопродуктивність котлів, Гкал:

Qкбр = (Дп х (іпк - іжв) + Gпр х (ікв - іжв)) / 1000,

Дп - загальний виробіток пари, тон;

іпк - ентальпія пари з котлів, ккал/кг;

іжв - ентальпія живильної води, ккал/кг;

ікв - ентальпія котлової води, Ккал/кг;

Gпр - загальна витрата продувочної води з котлів, тон:

Gпр = Gперпр + Gппр,

Gперпр - витрата води при періодичному продуванні котлів, тон;

Gппр - витрата води при постійному продуванні котлів, тон:

Gппр = Дп х Pпр / 100,

Pбпр - середня величина постійної продувки, %.

5.3. Алгоритм розрахунку питомих норм палива

Алгоритм розрахунку питомих норм палива на виробіток та відпуск теплової і електричної енергій наведений нижче у зведеній таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Алгоритм розрахунку питомих норм палива на виробіток та відпуск теплової і електричної енергії

N з/п

Найменування параметру

Обозначення

Розмірність

Формула, джерело

1.

Виробіток тепла котлами:

 

 

 

1.1

Виробіток пари енергетичними котлами (ПК N 1, 5, 7, 9)

Дпе

тон

по даних ТЕЦ

1.2

Виробіток пари технологічними котлами (ПК N 2, 3, 4, 6, 8, 10)

Дпт

тон

по даних ТЕЦ

1.3

Загальний виробіток пари

Дп

тон

Дп = Дпе + Дпт

1.4

Ентальпія пари з котлів (середньовзвішана)

іпк

ккал/кг

довідкові дані

1.5

Виробіток тепла котлами

Q

Гкал

Q = Дп * іпк / 1000

2.

Витрата тепла на власні потреби ТЕЦ:

 

 

 

2.1

Витрати теплоенергії на ХВП

 

 

 

2.1.1

Витрата пари на ХВП

Дпхвп

тонн

по даних ТЕЦ

2.1.2

Ентальпія пари на ХВП (середньовзвішана)

іпхвп

ккал/кг

довідкові дані

2.1.3

Ентальпія ХОВ з ХВП

іхов

ккал/кг

довідкові дані

2.1.4

Витрати теплоенергії на ХВП

Qхвп

Гкал

Qхвп = Дпхвп * (іпхвп-іхов) / 1000

2.2

Витрати теплоенергії на МГ

 

 

 

2.2.1

Витрата пари на МГ

Дпмг

тон

по даних ТЕЦ

2.2.2

Ентальпія пари на МГ (середньовзвішана)

іпмг

ккал/кг

довідкові дані

2.2.3

Витрата тепла на МГ

Qмг

Гкал

Qмг=Дпмг * іпмг / 1000

2.3

Втрати тепла на розтоплення котлів

 

 

 

2.3.1

Кількість розтоплень з холодного стану

 

по даних ТЕЦ

2.3.2

Витрати палива на розтоплення з холодного стану

кг у. п.

довідкові дані (додаток N 1)

2.3.3

Загальні витрати палива на розтоплення з холодного стану

Вх

кг у. п.

Вх = bх * nх

2.3.4

Кількість розтоплень з гарячого стану

 

по даних ТЕЦ

2.3.5

Витрати палива на розтоплення з гарячого стану

кг у. п.

довідкові дані (додаток N 1)

2.3.6

Загальні витрати палива на розтоплення з гарячого стану

Вг

кг у. п.

Вг = bг * nг

2.3.7

Витрати палива на розтоплення

Врозп

кг у. п.

Врозп = Вх + Вг

2.3.8

Втрати тепла на розтоплення котлів

Qрозп

Гкал

Qрозп = Врозп * 7000 / 1000000

2.4

Втрати тепла з пробовідбірників

 

 

 

2.4.1

Втрата пари та води через пробовідбірну точку

Дпвтч

тон/год.

по даних ТЕЦ

2.4.2

Кількість пробовідбірних точок на котлі

ппвт

шт.

по даних ТЕЦ

2.4.3

Ентальпія котлової води 3-х пробовідбірних точок

іквпвт

ккал/кг

довідкові дані

2.4.4

Ентальпія живильної води пробовідбірної точки

іжвпвт

ккал/кг

довідкові дані

2.4.5

Ентальпія пари 3-х пробовідбірних точок

іппвт

ккал/кг

довідкові дані

2.4.6

Ентальпія перегрітої пари пробовідбірної точки

іпппвт

ккал/кг

довідкові дані

2.4.7

Середня ентальпія проб з пробовідбірних точок

іспвт

ккал/кг

іспвт = ((іквпвт+іппвт) * 3 + іжвпвт + іпппвт) / nпвт

2.4.8

Протяжність звітного періоду

N

год.

 

2.4.9

Середня кількість котлів в роботі

шт.

по даних ТЕЦ

2.4.10

Втрата пари та води з пробовідбірників

Дпвт

тон/год.

Дпвт = N * Дпвтч * nпвт * пк

2.4.11

Втрати тепла з пробовідбірників

Qпрв

Гкал

Qпрв = Дпвт * (іспвт - іхов) / 1000

2.5

Втрати тепла з періодичною продувкою

 

 

 

2.5.1

Ентальпія котлової води (середньовзвішана)

ікв

ккал/кг

довідкові дані

2.5.2

Тривалість періодичної продувки на котлі

tппрк

год.

по даних ТЕЦ

2.5.3

Кількість продувок на добу

nппрк

шт.

по даних ТЕЦ

2.5.4

Витрата води на одну періодичну продувку котла

Дппрк

т/год.

по даних ТЕЦ

2.5.5

Загальна витрата продувочної води періодичної продувки

Gперпр

тон

Gперпр = N / 24 * nк * Дппрк * tппрк * nппрк

2.5.6

Втрати тепла з періодичною продувкою

Qперпр

Гкал

Qперпр = Gперпр * (ікв - іхов) / 1000

2.6

Втрати тепла з постійною продувкою

 

 

 

2.6.1

Ентальпія пари з СПП

іпспп

ккал/кг

довідкові дані

2.6.2

Ентальпія продувочної води після СПП

івспп

ккал/кг

довідкові дані

2.6.3

Ентальпія пр. води після ОКВ

іокв

ккал/кг

довідкові дані

2.6.4

Середня величина постійної продувки

Pпр

%

по даних ТЕЦ

2.6.5

Загальна витрата продувочної води постійної продувки

Gппр

тон

Gппр = Дп * Pпр / 100

2.6.6

Втрати тепла з постійною продувкою

Qппр

Гкал

Qппр = Gппр * (іпспп - ікв) / (іпспп - івспп) * (іокв - іхов) / 1000

2.7

Витрати тепла на опалювання та ГВП ТЕЦ

 

 

 

2.7.1

Номінальне навантаження на опалювання ТЕЦ

Qон

Гкал/год.

по даних наладки

2.7.2

Нормативна температура зовнішнього повітря

tсрн

° C

БНіП-II-10-62

2.7.3

Нормативна температура в приміщенні

° C

БНіП-II-10-62

2.7.4

Фактична середня температура зовнішнього повітря за звітній період

tнр

° C

дані метеостанції

2.7.5

Протяжність опалювального періоду

діб

календарні дані

2.7.6

Витрати тепла на опалювання ТЕЦ

Qоп

Гкал

Qоп = Qон * (tв - tнр) / (tв - tерн) * Nд * 24

2.7.7

Номінальне навантаження на ГВП

Qгвпн

Гал/год.

по даних наладкн

2.7.8

Кількість діб на ГВП у звітній період

Nдгвп

діб

календарні дані

2.7.9

Витрати тепла на ГВП ТЕЦ

Qгвп

Гкал

Qгвп = Qгвпн * Nдгвп * 24

2.7.10

Витрати тепла на опалювання та ГВП ТЕЦ

Qоп/гвп

Гкал

Qоп / гвп = Qоп + Qгвп

2.8

Втрати тепла з випаром ДПТМ (деаератора підживлення тепломереж)

 

 

 

2.8.1

Витрата ХОВ на підживлення теплових мереж

Gховтм

тон

по даних ТЕЦ

2.8.2

Витрата пари з випару деаератора

Двип1

тон

Двип1 = 0,002*GXOBTM

2.8.3

Ентальпія пари випару

івип

ккал/кг

довідкові дані

2.8.4

Витрати тепла з випаром ДПТМ

Qвип1

Гкал

Qвип1 = Двип1 * (івип - іхов) / 1000

2.9

Втрати тепла з випаром ДСА-300

 

 

 

2.9.1

Витрата котлової води з ДСА на котли

Gвк

тон

Gвк = Дп + Gперпр + Gппр + Дпвт

2.9.2

Витрата пари 6 кг/см2 на виробництво

Дп6в

тон

по даних ТЕЦ

2.9.3

Витрата пари 6 кг/см2 на виробництво від турбін

Дп6втг

тон

Дп6втг = Дпт1 + Дпт2.3 - tтг1 * gуштг1 - tтг2 * gущтг2

2.9.4

Витрата пари 6 кг/см2 від РОУ 40/6 на виробництво

ДпвРОУ6

тон

ДпвРОУ6 = Дп6в - Дп6втг

2.9.5

Витрата пари на ХВП

ДпХВП

тон

по даних ТЕЦ

2.9.6

Витрата пари на колектор власних потреб котельної

ДпВПК

тон

по даних ТЕЦ

2.9.7

Витрата пари 6 кг/см2 від РОУ 40/6

ДпвідРОУ6

тон

ДпвідРОУ6 = ДпвРОУ6 + ДпХВП + ДпВПК

2.9.8

Витрата пари від енергетичних котлів (ПК N 1, 5, 7, 9) в РОУ 40/6

ДпеРОУ6

тон

ДпеРОУ6= Дпе - Дптl - Дпт2.3

2.9.9

Ентальпія пари енергетичних котлів (середньовзвішана)

іпек

ккал/кг

довідкові дані

2.9.10

Ентальпія пари після ОУ (середньовзвішана)

іоу

ккал/кг

довідкові дані

2.9.1 1

Ентальпія пари після РОУ 40/6 (середньовзвішана)

іроу6

ккал/кг

довідкові дані

2.9.12

Ентальпія живильної води (середньовзвішана)

іжв

 

довідкові дані

2.9.13

Витрата води на вприск РОУ 40/6

ДвРОУ6

тон

ДвРОУ6 = ((ДпеРОУ6 * (іпек-іоу) + ДпвідРОУ6 * (іоу - іроу6)) / (іоу - іжв)

2.9.14

Витрата пари на РОУ 40/6

ДпнаРОУ6

тон

ДпнаРОУ6 = ДпвідРОУ6 - ДвРОУ6

2.9.15

Витрата пари на РОУ 40/6 від ОУ

ДпнаРОУ6оу

тон

ДпнаРОУ6оу = ДпнаРОУ6 - ДпеРОУ6

2.9.16

Ентальпія пари на РОУ 40/6

інароу6

ккал/кг

інароу6 = (ДпвідРОУ6 * іроу6 - ДвРОУ6 * іжв) / (ДпвідРОУ6 - ДвРОУ6)

2.9.17

Витрата пари на МГ

ДпМГ

тон

по даних ТЕЦ

2.9.18

Ентальпія пари на МГ (середньовзвішана)

імг

ккал/кг

довідкові дані

2.9.19

Витрата води на вприск РОУ 40/11

ДвРОУ11

тон

ДвРОУ 11 = ДпМГ * (інароу6 м- імг) / (інароу6 - іжв)

2.9.20

Ентальпія пари технологічних котлів (середньовзвішана)

іпт

ккал/кг

довідкові дані

2.9.21

Витрата води на вприск ОУ

ДвОУ

тон

ДвОУ = Дпт * (іпт-іоу)/(іоу-іжв)

2.9.22

Витрата води на вприск ОУ та РОУ

Gввприск

тон

Gввприск = ДвРОУ6 + ДвРОУ11 + ДвОУ

2.9.23

Витрата живильної води з ДСА

Gжв

тон

Gжв = Gвк + Gввприск

2.9.24

Витрата пари з випару деаераторів ДСА-300

Двип2

тон

Двип2 = 0,002 * Gжв

2.9.25

Ентальпія пари випару

івип

ккал/кг

довідкові дані

2.9.26

Втрати тепла з випаром ДСА

Qвип2

Гкал

Qвип12 = Двип2 * (івип - іхов) / 1000

2.10

Втрати тепла з трубопроводів та обладнання ТЕЦ (нормативні)

Qтр. об.

Гкал

Qтр. об. = Q * 0,01

2.11

Загальні витрати тепла на власні потреби ТЕЦ

Qвтр

Гкал

Qвтр = Qхвп + Qмг + Qрозп + Qпрв + Qперпр + Qппр + Qоп/гвп + Qвип1 + Qвип2 + Qтр. об.

3.

Загальний відпуск тепла з ТЕЦ

 

 

 

3.1

Тепло конденсату з виробництва

 

 

 

3.1.1

Конденсат з виробництва

тон

по даних ТЕЦ

3.1.2

Ентальпія конденсату з виробництва

ік

ккал/кг

довідкові дані

3.1.3

Тепло конденсату з виробництва

Qкон

Гкал

Qкон = Gкон * ікон / 1000

3.2

Загальна витрата тепла на виробіток електроенергії

 

 

 

3.2.1

Витрата пари на ТГ N 1

Дпт1

тон

по даних ТЕЦ

3.2.2

Ентальпія пари на турбіні

іпт

ккал/кг

довідкові дані

3.2.3

Конденсат з ТГ N 1

Gктг1

тон

по даних ТЕЦ

3.2.4

Ентальпія пари перед конденсатором

іпктг1

ккал/кг

довідкові дані

3.2.5

Ентальпія конденсату після ТГ N 1

іктг1

ккал/кг

довідкові дані

3.2.6

Ентальпія пари відборів ТГ N 1

іпотб

ккал/кг

довідкові дані

3.2.7

Витрата тепла на виробіток електроенергії ТГ N 21

Qее1

Гкал

Qее1 = (Дпт1 * (іпт - іпотб) + Gктг1 * (іпотб - іктг1)) / 1000

3.2.8

Витрата тепла на виробіток електроенергії ТГ N 2

Qее2

Гкал

Qее2 = (Дпт2 - tтг2 * gущтг2) * (іпт - іпlотб2) / 1000

3.2.9

Витрата пари на ТГ N 2

Дпт2

тон

по даних ТЕЦ

3.2.10

Термін роботи ТГ N 2

tтг2

год.

по даних ТЕЦ

3.2.11

Витрата пари з ущільнень ТГ N 2

gущтг2

тон/год.

по даних ТЕЦ

3.2.12

Ентальпія пари відборів ТГ N 2

іпотб2

ккал/кг

довідкові дані

3.2.13

Витрата тепла на виробіток електроенергії ТГ N 3

Qее3

Гкал

Qее3 = (Дпт3 - tтг3 * gущтг3) * (іпт - іпотб3) / 1000

3.2.14

Витрата пари на ТГ N 3

Дпт3

тон

по даних ТЕЦ

3.2.15

Термін роботи ТГ N 3

tтг3

год.

по даних ТЕЦ

3.2.16

Витрата пари з ущільнень ТГ N 3

gущтг3

тон/год.

по даних ТЕЦ

3.2.17

Ентальпія пари відборів ТГ N 3

іпотб3

ккал/кг

довідкові дані

3.2.18

Витрата тепла на виробіток електроснергії ТГ N 4

Qее4

Гкал

Qее4 = (Дпт4 - tтг4 * gущтг4) * (іпт - іпотб4) / 1000

3.2.19

Витрата пари на ТГ N 4

Дпт4

тон

по даних ТЕЦ

3.2.20

Термін роботи ТГ N 4

tтг4

год.

по даних ТЕЦ

3.2.21

Витрата пари з ущільнень ТГ N 4

gущтг4

тон/год.

по даних ТЕЦ

3.2.22

Ентальпія пари відборів ТГ N 4

іпотб4

ккал/кг

довідкові дані

3.2.23

Загальна витрата тепла на виробіток електроенергії

Qее

Гкал

Qее = Qее1 + Qее2 + Qее3 + Qее4

3.3

Тепло вхідної сирої води

 

 

 

3.3.1

Витрати вхідної сирої води

Gсв

тон

по даних ТЕЦ

3.3.2

Ентальпія сирої води після підігрівача сирої води

ісв

ккал/кг

довідкові дані

3.3.3

Тепло вхідної сирої води

Qсв

Гкал

Qсв = Cсв * ісв / 1000

3.4

Загальний відпуск тепла з ТЕЦ

Qтвтец

Гкал

Qтвтец = Q - Qкон - Qее - Qсв - Qвтр

4.

Питома витрата палива на виробіток електричної енергії

 

 

 

4.1

Загальний виробіток електричної енергії ТЕЦ

Еве

МВтг

по даних ТЕЦ

4.2

Питома витрата тепла на виробіток електроенергії

qве

Гкал/МВтг

qве = Qее / Еве

4.3.

ККД нетто котельної

hкнетто

%

hкнетто = Qкбр * 100 / Qпал - Qвтр * 100 / Q

4.4

Питома витрата палива па виробіток електричної енергії

bве

кг у. п./МВтг

bве = qве * 100000000 / (7000 * hкнетто)

5.

Питома витрата палива на відпуск електричної енергії

 

 

 

5.1

Витрата умовного палива на виробіток електроенергії

Вее

т у. п.

Вее = bве * Еве / 1000

5.2

Витрата електроенергії на ВП ТЕЦ

Евптец

МВтг

по даних ТЕЦ

5.3

Витрата електроенергії на ВП МГС

Евпмгс

МВтг

по даних ТЕЦ

5.4

Витрата електроенергії на власні потреби

qвпе

%

qвпе = 100 * ((Евптец - Евпмгс) * Qее / Qкбр + Евпмгс) / Еве

5.5

Питома витрата палива на відпуск електричної енергії

кг у. п./МВтг

bе = bве * 100 / (100 - qвпе)

6.

Питома витрата палива на на відпуск тепла

 

 

 

6.1

Загальна витрата газу на котли

Вг

нм3

по даних ТЕЦ

6.2

Теплоздатність природного газу

Qрн

ккал/м3

 

6.3

Тепло, внесене з паливом

Qпал

Гкал

Qпал = Вг * Qрн / 1000000

6.4

Витрата умовного палива на відпуск тепла

Вте

т у. п.

Вте = Qпал / 7 - Вее

6.5

Витрати тепла з мереж при відпуску споживачам

Qвтрм

Гкал

По розрахунку ТЕЦ

6.6

Загальний відпуск тепла споживачам

Qтв

Гкал

Qтв = Qтвтец - Qвтрм

6.7

Питома витрата палива на відпуск тепла

bте

кг у. п./Гкал

bте = Вте * 1000 / Qтв

7.

Питома витрата палива на вироблення теплової енергії

 

 

 

7.1

Витрати продувочної води

Gпр

тон

Gпр = Gперпр + Gппр

7.2

Теплопродукнівність котлів

Qкбр

Гкал

Qкбр = (Дп * (іпк - іжв) + Gпр * (ікв - іжв)) / 1000

7.3

Витрата тепла на виробітку теплової енергії

Qп'

Гкал

Qп' = Qкбр - Qее

7.4

Питома витрата палива на виробіток теплової енергії

bвте

кг у. п./Гкал

bвте = Вте * 1000 / Qп'

6. ЛІТЕРАТУРА

1. В. И. Трембовля, Е. Д. Фингер, А. А. Авдеева. Теплотехнические испытания котельных установок. М., "Энергоатомиздат", 1991 г.

2. Е. Б. Столпнер. Справочник эксплуатационника газовых котельных. Л., "Недра", 1976 г.

3. Справочная книжка энергетика. М., "Энергия", 1972 г.

4. М. М. Апарцев. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. Справочное пособие. М., "Энергоатомиздат", 1983 г.

5. В. И. Манюк, Я. И. Каплинский, Э. Б. Хиж, А. И. Манюк. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. М., "Стройиздат", 1988 г.

6. М. Б. Равич. Упрощенная методика теплотехнических расчетов. М., "Наука", 1964 г.

7. "Справочник энергетика промышленных предприятий". М.-Л., Государственное энергетическое издательство, 1961 г.

8. "Инструкция и методические рекомендации по нормированию удельных расходов топлива, теплоэнергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, в котельных и компрессорных установках предприятий Министерства цветной металлургии". М., Главэнерго Министерства цветной металлургии СССР, 1973 г.

9. Методичні рекомендації "Розрахунок звітних техніко-економічних показників електростанції про теплову економічність устаткування" ГКД 34.09.103-96, та доповнення до неї ГКД 38.09.105-97.

10. Методики розподілу витрат палива на теплових електростанціях на відпущену теплову та електричну енергію при їх комбінованому виробництві, затвердженої Міністерством Енергетики України ГКД 34.09.108-98.

 

Додаток N 1

  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали