АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.06.2017

м. Київ

N 342

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2017 р. за N 819/30687

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411 (Постанова N 411), абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року" (План N 1073-р), з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар'єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, закладів, установ і організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод осіб з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

3. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

 

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв'язку

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Голова ВОІ СОІУ

В. В. Назаренко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Голова СПО
сторони роботодавців на
національному рівні

Д. Олійник

Голова Первинної
профспілкової організації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

В. В. Казнадій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
09 червня 2017 року N 342

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 липня 2017 р. за N 819/30687

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту й забезпечення повного й рівного здійснення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держспецзв'язку (далі - оцінювання) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділах урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділах Держспецзв'язку, закладах, установах і організаціях Держспецзв'язку (далі - підрозділи Держспецзв'язку).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками підрозділів Держспецзв'язку шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2. Керівник підрозділу Держспецзв'язку обирає одну з відповідей у кожному питанні, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в підрозділі Держспецзв'язку, та надає відповідь шляхом позначення відповідного символу (+).

За відповідь "так" надається 1 бал, за відповідь "ні" - 3 бали, за іншу відповідь - 2 бали.

3. Оцінювання складається з 10 загальних та 1 додаткового питання (для Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського") відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, який наведено у додатку до цієї Методики.

4. Керівники територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів Держспецзв'язку, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку щороку до 15 січня подають до Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання (крім питання 1).

5. Керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, в яких працюють особи з інвалідністю, подають щороку до 05 січня до Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку заповнені відповіді на запитання за результатами оцінювання (крім питання 5).

6. Департамент кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку до 15 січня подає до Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку узагальнену інформацію щодо результатів оцінювання Адміністрації Держспецзв'язку.

7. Відділ пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному підрозділу Держспецзв'язку за результатами оцінювання загальну оцінку.

8. Якщо за результатами оцінювання підрозділу Держспецзв'язку загальна оцінка становить більше ніж 16 балів, такий підрозділ Держспецзв'язку вважається підрозділом, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

9. Керівники підрозділів Держспецзв'язку, які подають заповнені відповіді на питання за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

10. Відділ пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку щороку:

1) до 15 лютого доповідає першому заступнику Голови Держспецзв'язку про результати оцінювання підрозділів Держспецзв'язку щодо забезпечення прав й основоположних свобод осіб з інвалідністю;

2) надає узагальнену інформацію до постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

 

Заступник директора
Департаменту кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник

С. А. Кулинич

 

Додаток
до Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Загальні питання

1. Чи дотримано права осіб з інвалідністю у розроблених Адміністрацією Держспецзв'язку проектах законів та інших нормативно-правових актів?

 

 


Так

Ні

2. Чи виконується у підрозділах Держспецзв'язку норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон)?

 

 


Так

Ні

3. Чи дотримується особовий склад підрозділу Держспецзв'язку вимог частини другої статті 2 Закону щодо заборони дискримінації до осіб з інвалідністю?

 

 


Так

Ні

4. Чи наявне сприяння щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю стосовно включення до суспільного життя нарівні з іншими співробітниками підрозділу Держспецзв'язку?
(відповідно до вимог частини шостої статті 4 Закону)

 

 


Так

Ні

5. Чи виконуються у підрозділі Держспецзв'язку вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, щодо звільнення за вашою ініціативою, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?

 

 
 

 


Так

Ні

Інше ___
_______

6. Чи забезпечували у разі звернення особи з інвалідністю надання можливості виконувати роботу вдома?
(відповідно до вимог частини першої статті 18 Закону)

 

 
 

 


Так

Ні

Інше ___
________

7. Чи звітуєте Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю?
(відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)

 

 


Так

Ні

8. Чи створені у підрозділі Держспецзв'язку безпечні і не шкідливі для здоров'я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю?
(відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)

 

 


Так

Ні

9. Чи створені у підрозділі Держспецзв'язку умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об'єктів підрозділу?
(відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)

 

 


Так

Ні

10. Чи виділене біля адміністративної будівлі місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках?
(відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)

 

 
 

 


Так

Ні

Майданчика немає

Додаткове питання для навчального закладу Держспецзв'язку

Чи надається переважне право на зарахування до Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" дітям з малозабезпечених сімей, у яких:
обидва батьки є особами з інвалідністю;
один з батьків - особа з інвалідністю, а інший помер;
одинока матір є особою з інвалідністю;
батько - особа з інвалідністю, який виховує дитину без матері?
(відповідно до вимог частини другої статті 22 Закону)

 

 


Так

Ні
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали