Додаткова копія: Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2019

м. Київ

N 294

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2019 р. за N 389/33360

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях

Відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року" (План N 1073-р), з метою виявлення проблем у роботі Фонду державного майна України та його регіональних відділень, пов'язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Фонду державного майна України та його регіональних відділень здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю.

3. Департаменту забезпечення діяльності Фонду подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний секретар Громадської
спілки "Всеукраїнське Громадське
об'єднання "Національна асамблея
людей з інвалідністю України"

В. Назаренко

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. Назаренко

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
25 березня 2019 року N 294

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2019 р. за N 389/33360

МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту та забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю, які працюють у Фонді державного майна України (далі - Фонд) та його регіональних відділеннях.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді та його регіональних відділеннях (далі - оцінювання) проводиться з метою виявлення проблем у роботі Фонду та його регіональних відділень, пов'язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому.

3. Оцінювання організовується і проводиться у самостійних структурних підрозділах Фонду та його регіональних відділень.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюють керівники самостійних структурних підрозділів Фонду та керівники регіональних відділень шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

У разі відсутності керівників структурних підрозділів Фонду та його регіональних відділень з поважних причин оцінювання здійснюють їх заступники.

2. Перелік питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді та його регіональних відділеннях (далі - Перелік питань), наведений у додатку до цієї Методики, складається з 11 запитань.

3. Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду та його регіональних відділень позначають знаком "+" варіант відповіді, який відповідає дійсному стану справ з дотримання вимог із забезпечення прав осіб з інвалідністю в структурному підрозділі.

За відповідь "так" надається 1 бал, за відповідь "ні" - 3 бали, за відповідь "інше" - 2 бали.

4. Керівники регіональних відділень Фонду щороку до 15 січня подають до Управління персоналом Департаменту забезпечення діяльності Фонду заповнені примірники Переліку питань з відповідями.

5. Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду в межах компетенції щороку до 15 січня подають до Управління персоналом Департаменту забезпечення діяльності Фонду заповнені примірники Переліку питань з відповідями на запитання 1 - 3.

Додатково визначені керівники відповідають також на запитання Переліку питань, а саме:

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку - на запитання 4;

Департаменту забезпечення діяльності Фонду - на запитання 5 - 8, 10, 11;

Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення роботи з громадськістю - на запитання 9.

6. Управління персоналом Департаменту забезпечення діяльності Фонду із залученням членів робочої групи Фонду державного майна України, яка опікується питаннями осіб з інвалідністю, створеної згідно з наказом Фонду від 21 липня 2017 року N 425к (далі - Робоча група), узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному структурному підрозділу Фонду та його регіональним відділенням за результатами оцінювання загальну оцінку.

7. Структурний підрозділ вважається таким, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за результатами оцінювання загальна оцінка:

окремого структурного підрозділу Фонду - більше ніж 6 балів;

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку - більше ніж 8 балів;

Департаменту забезпечення діяльності Фонду - більше ніж 12 балів;

Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю - більше ніж 8 балів.

8. Якщо за результатами оцінювання середня оцінка по Фонду становить більше ніж 8 балів, Фонд вважається таким, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю. Середня оцінка розраховується шляхом складання оцінок структурних підрозділів Фонду та ділення на загальну кількість таких підрозділів.

9. Якщо за результатами оцінювання у регіональних відділеннях Фонду загальна оцінка становить більше ніж 15 балів, вважається, що в регіональному відділенні не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

10. Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду та його регіональних відділень, які беруть участь в оцінюванні, персонально відповідають за достовірність викладених даних.

11. Управління персоналом Департаменту забезпечення діяльності Фонду щороку до 10 лютого письмово доповідають заступнику Голови Фонду, якого визначено відповідальним за дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, про результати оцінювання самостійних структурних підрозділів Фонду та його регіональних відділень щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю для подальшого їх опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

12. Управління комунікаційного забезпечення роботи з громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю оприлюднює результати оцінювання роботи Фонду та його регіональних відділень щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю за відповідний рік на офіційному веб-сайті Фонду.

 

Заступник директора Департаменту
забезпечення діяльності Фонду -
начальник Управління персоналом

В. Мельник

 

Додаток
до Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях

1. Чи дотримано структурними підрозділами Фонду та його регіональними відділеннями вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, щодо необхідності погодження розроблених Фондом проектів актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, з всеукраїнськими громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, їх спілками відповідно до статутної діяльності?

 

 

 


Так

Ні

Інше

2. Чи здійснюються роз'яснювальні заходи для працівників, зокрема в частині популяризації вимог положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю?

 

 


Так

Ні

3. Чи виконуються у Фонді та його регіональних відділеннях вимоги частини третьої статті 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон) щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору, прийнятті на державну службу, в просуванні по службі, а також випадків звільнення за ініціативою власника, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?

 

 

 


Так

Ні

Інше

4. Чи надається звіт Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

 

 

 


Так

Ні

Інше

5. Чи створюються у структурних підрозділах Фонду та його регіональних відділеннях робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

 

 

 


Так

Ні

Інше

6. Чи виконується у Фонді та його регіональних відділеннях норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону?

 

 


Так

Ні

7. Чи створені у структурних підрозділах Фонду та його регіональних відділеннях безпечні і нешкідливі для здоров'я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?

 

 

 


Так

Ні

Інше

8. Чи виконуються вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки" в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?

 

 


Так

Ні

9. Чи виконуються Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року N 3?

 

 


Так

Ні

10. Чи створено умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування) до адміністративної будівлі Фонду та його регіональних відділень (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?

 

 


Так

Ні

11. Чи виділено біля адміністративних будівель Фонду та його регіональних відділень місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?

 

 


Так

Ні
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали