ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25.11.2011 р. N 7/49

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області

З метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення прав громадян, свободи слова та інформації, відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", керуючись п. 19 ч. 1 ст. 43, ч. ч. 4, 5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 2 ст. 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", обласна рада вирішила:

1. Затвердити Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області (додається).

2. Виконавчому апарату Луганської обласної ради:

- здійснювати відстеження результативності регуляторного впливу даного рішення відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308;

- здійснювати інші необхідні заходи, пов'язані з прийняттям даного рішення, у тому числі щодо виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

- повторне відстеження результативності даного рішення розпочати через рік з дня набрання ним чинності.

3. У десятиденний строк після прийняття та підписання даного рішення оприлюднити його у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" та на офіційному веб-сайті Луганської обласної ради.

4. Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування у виданні Луганської обласної ради "Наша газета".

5. Пункт 2 рішення обласної ради від 29.01.2009 N 26/68 "Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області", пункт 1 рішення від 03.09.2009 N 30/76 "Про внесення змін до деяких рішень обласної ради", пункт 4 рішення від 25.02.2011 N 3/59 "Про внесення змін до рішень обласної ради від 29.05.2008 N 22/36 "Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області" та від 29.01.2009 N 26/68 "Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області" (Рішення N 3/59) вважати такими, що втратили чинність.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та використання природних ресурсів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
25.11.2011 N 7/49

МЕТОДИКА
розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, у тому числі цілісних майнових комплексів підприємств, установ, закладів, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) (далі - підприємства) та окремого індивідуально визначеного майна, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), або переданого в управління.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є підприємство, розмір орендної плати погоджується у порядку, визначеному обласною радою.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю підприємства, на балансі яких перебуває це майно.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності, на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств визначається за формулою:

Опл = (Воз + Внм) х Сор.ц,

де Опл - розмір річної орендної плати, гривень;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств, визначена згідно з додатком 1.

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

7. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор,

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, гривень;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), незалежна оцінка якого була зроблена на загальну площу будівлі (споруди), розрахунок вартості орендованого приміщення проводиться за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп - площа орендованого приміщення, кв. м;

Пб - площа будівлі (споруди), на яку було зроблено незалежну оцінку, кв. м.

У разі, якщо вбудоване нежитлове приміщення є частиною нежитлової будівлі (адміністративної і т. д.), площа оренди визначається як сума фактичної площі займаних приміщень (або їх частин). Приміщення загального використання будівлі (коридори, сходи, служби і т. д.) в даному випадку не є об'єктами оренди. Їх площа для кожного орендаря визначається пропорційно площі займаних кімнат та включається в договір на відшкодування витрат щодо утримання орендованого майна.

8. У разі, коли протягом дії договору оренди до нього будуть вноситись зміни в частині зменшення розміру площі об'єкта оренди, вартість орендованого майна, про яку зазначено у 8 цієї Методики, розраховується за формулою:

Вп = Во1 / Sосн. х Sдог.,

де Вп - вартість орендованого майна

Во1 - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (за умови, що остання незалежна оцінка об'єкта оренди була проведена не більш як три роки тому),

Sосн. - площа орендованого майна, вартість якого була визначена шляхом проведення незалежної оцінки,

Sдог - площа об'єкта оренди, яка буде вказана в договорі оренди (угоді до нього).

9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

 
Опл.міс. =

Опл
______
12

 
х Іп.р. х Ім,

Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Іп.р. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця;

Ім - індекс інфляції за базовий (поточний) місяць.

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Індексом інфляції за поточний місяць вважати індекс інфляції, який виходить у поточному місяці за результатами попереднього місяця.

Нарахування орендної плати за поточний місяць відбувається до 10 числа поточного місяця.

12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів.

15. У разі, коли орендар буде використовувати орендоване нерухоме майно за декількома цільовими призначеннями, які перелічені в додатках 1, 2 до цієї Методики, розмір ставки річної орендної плати визначається за її максимальним значенням.

16. Орендна плата спрямовується:

• за цілісні майнові комплекси підприємств - 100 відсотків - до загального фонду обласного бюджету;

• за майно, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), переданого в управління - 100 відсотків - до загального фонду обласного бюджету;

• за нерухоме майно підприємств: 50 відсотків - до загального фонду обласного бюджету; 50 відсотків - підприємству, на балансі якого перебуває це нерухоме майно;

• за майно, орендодавцем якого є виконавчий апарат обласної ради - 100 відсотків - юридичній особі, уповноваженій Луганською обласною радою забезпечувати діяльність Луганської обласної ради та її виконавчого апарату;

• за інше окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємств - 100 відсотків підприємству - балансоутримувачу цього майна.

17. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до обласного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до обласного бюджету здійснюється орендодавцем.

18. У разі, якщо індекс інфляції, що використовується для розрахунку орендної плати, менше 100 %, вважати його таким, що дорівнює 100 %.

19. У разі, якщо до чинного законодавства будуть внесені зміни, які будуть суперечити положенням цієї Методики, то підлягають застосуванню положення, закріплені в чинному законодавстві.

20. Розміри ставок річної орендної плати, встановлені цією Методикою, застосовуються:

- до договорів оренди, які будуть укладені після набрання чинності цією Методикою;

- до чинних договорів оренди у разі зміни цільового використання об'єкта оренди, лише за умови, що за цією Методикою передбачений більший розмір ставки річної орендної плати, ніж розмір, встановлений чинних договором оренди;

- до інших чинних договорів оренди за наявності згоди орендаря.

 

Додаток 1
до Методики

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання цілісних майнових комплексів підприємств

Найменування

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси підприємств:

 

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазовидобувної промисловості

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об'єкти

10

 

Додаток 2
до Методики

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

40

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

 

4. Розміщення:

30

виробників реклами

 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

клірингових установ

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

ресторанів

 

приватних закладів охорони здоров'я

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

редакцій засобів масової інформації:

 

- рекламного та еротичного характеру

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

9. Розміщення:

18

крамниць-складів, магазинів-складів

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

торговельних об'єктів з продажу:

 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

- промислових товарів, що були у використанні

 

- автотоварів

 

- відео- та аудіопродукції

 

офісних приміщень

 

Антен

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

15

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

Складів

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

12. Розміщення:

13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13. Розміщення:

12

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

 

стоянок для автомобілів

 

14. Розміщення:

10

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

 

ветеринарних аптек

 

рибних господарств

 

приватних навчальних закладів

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у п. 8 цього додатка

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18. Розміщення:

7

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

21. Розміщення:

5

державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

санаторно-курортних закладів для дітей

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

22. Розміщення:

4

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

 

громадських вбиралень

 

камер схову

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23. Розміщення:

3

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

24. Розміщення:

2

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

бібліотек, архівів, музеїв

 

дитячих молочних кухонь

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

25. Розміщення:

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

3

понад 50 кв. метрів

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

не більш як 50 кв. метрів

1

понад 50 кв. метрів

7

281. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

5

30. Інше використання нерухомого майна

15


Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали