ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 жовтня 2011 року N 268

Про затвердження Методики розрахунку індексів цін у сільському господарстві та індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання наказую:

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методику розрахунку індексів цін у сільському господарстві та індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції (далі - Методика), що додається.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) довести Методику, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
24.10.2011 N 268

МЕТОДИКА
розрахунку індексів цін у сільському господарстві та індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції

Передмова

Методика розрахунку індексів цін у сільському господарстві та індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції (далі - Методика) розроблена відповідно до Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 р., схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 1413-р. Методика розрахунку індексів цін у сільському господарстві включає розрахунки індексів цін реалізації сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами та індекси цін на придбану сільськогосподарськими підприємствами продукцію та послуги. Визначення цих індексів є важливим для оцінки стану та тенденцій розвитку сільськогосподарських товаровиробників, вироблення макроекономічної державної політики з урахуванням інтересів аграрного сектору, проведення міжнародних співставлень.

Методика базується на єдиних методологічних принципах, що відповідають міжнародним стандартам [9].

У процесі розробки цієї Методики були використані практичні розробки департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату [4] та результати науково-дослідної роботи НТК статистичних досліджень за 2007 - 2008 рр. [7 - 8].

Основними користувачами методики є фахівці органів державної статистики. Методику можуть використовувати також фахівці інших міністерств і відомств, наукових установ тощо.

Загальні положення

Запропонована Методика передбачає:

- порядок збору інформації для розрахунку середніх цін у сільському господарстві;

- формування вагової структури;

- розрахунок індексів цін реалізації сільськогосподарської продукції;

- розрахунок індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції;

- розрахунок індексів цін на придбану сільськогосподарськими підприємствами продукцію та послуги.

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами призначені для визначення зміни цін виробників як на окремі види сільськогосподарської продукції, так і в цілому на продукцію рослинництва, тваринництва та сільського господарства.

Індекси фізичного обсягу реалізованої продукції призначені для визначення зміни фізичних обсягів як окремих видів сільськогосподарської продукції, так і загалом продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства.

Індекси цін на придбану сільськогосподарськими підприємствами продукцію та послуги використовуються для характеристики зміни цін на промислову продукцію, продукцію сільськогосподарського походження та послуги, що використовуються в сільськогосподарському виробництві з метою забезпечення виробничого процесу.

Розрахунок вищезазначених індексів проводиться на державному та територіальному рівнях.

Визначення термінів

Для цілей цієї Методики представлені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Базисний період індексу - період часу, для якого значення індексу приймається за 1 або 100 %.

Вагова структура - питома вага окремих видів та груп продукції у загальних обсягах реалізації продукції (витрат) виду діяльності (сільського господарства).

Зведені індекси цін - агреговані з індивідуальних індекси цін за окремими групами, основними видами діяльності сільського господарства (рослинництво і тваринництво) та сільського господарства в цілому.

Індекс цін - відносний показник, що характеризує зміну середніх цін реалізації сільськогосподарської продукції у часі (індекс динаміки).

Індекс фізичного обсягу - відносний показник, що характеризує зміну фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції у часі (індекс динаміки).

Кількість реалізованої продукції - обсяг сільськогосподарської продукції у фізичному (натуральному) вимірі, реалізованої сільськогосподарськими підприємствами (проданої або переданої ними на інших умовах) за всіма напрямами у вазі, прийнятій до оплати.

Кількість продукції та послуг, придбаних сільськогосподарськими підприємствами - обсяг продукції та послуг, у натуральних одиницях, придбаних сільськогосподарськими підприємствами для здійснення ними сільськогосподарського виробництва.

Середня ціна реалізованої продукції - вартість одиниці продукції без урахування дотацій, транспортних та експедиційних витрат, податку на додану вартість.

Середня ціна придбаних продукції та послуг - вартість одиниці товару (послуги) без урахування дотацій (компенсацій), податку на додану вартість, але з урахуванням транспортних, посередницьких та інших послуг, пов'язаних із купівлею.

1. Джерела інформації щодо цін у сільському господарстві

Інформація щодо середніх цін реалізації у сільському господарстві формується на основі даних про кількість і вартість реалізованої сільськогосподарської продукції власного виробництва, що збираються щомісячно в рамках державного статистичного спостереження "Реалізація сільськогосподарської продукції" за формами N 21-заг (місячна, річна).

Інформація щодо середніх цін на окремі види і групи придбаної сільськогосподарськими підприємствами продукції та послуг формується на основі даних державного статистичного спостереження "Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві" за формою N 50-сг (річна).

Підставою для заповнення бланків державних статистичних спостережень за формами N 21-заг (місячна, річна) та N 50-сг (річна) є дані приймальних квитанцій, податкових, товарно-транспортних накладних підприємств та інших первинних документів бухгалтерського обліку.

2. Формування вагової структури

Як вага для визначення індексів цін реалізації сільськогосподарської продукції використовується загальна структура реалізованої продукції, що розраховується за даними форми N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік" за базисний період (рік) у розрізі основних видів і груп продукції (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Перелік основних видів і груп продукції для формування вагової структури

Продукція рослинництва

Продукція тваринництва

Зернові культури

Худоба та птиця (в живій вазі)

у тому числі:

у тому числі:

пшениця

велика рогата худоба

жито

свині

ячмінь

птиця

кукурудза

Молоко і молочні продукти

Олійні культури

Яйця

у тому числі:

Вовна

насіння соняшнику

 

соя

 

ріпак

 

Цукрові буряки

 

Картопля

 

Овочі

 

Плоди та ягоди

 

Виноград

 

Баштанні

 

Вагові коефіцієнти із загальної структури реалізованої продукції за базисний період (рік) є постійними при визначенні зведених індексів цін за відповідні місяці звітного року (додаток 6).

Вагами для визначення зведених індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції є середні ціни реалізації продукції, що склалися протягом базисного періоду (року). Ваги розраховуються за даними форми N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік".

3. Розрахунок індексів цін реалізації сільськогосподарської продукції

Основою для порівняння зміни середніх цін реалізації продукції сільського господарства є індекси цін реалізації окремих видів продукції звітного місяця поточного року до середньорічних цін реалізації відповідних видів продукції базисного періоду (року) (Ij,tT / b):

   

,

(3.1)

де  - середня ціна реалізації j-го виду реалізованої продукції у звітному місяці (t) поточного року (T);

  - середньорічна ціна реалізації j-го виду реалізованої продукції у базисному періоді (році) (b).

Якщо за певний місяць звітного року за певним видом продукції (наприклад, "Цукрові буряки", "Баштанні культури", "Вовна") відсутня середня ціна реалізації, то для розрахунку використовується середня ціна реалізації за останній місяць, що містить інформацію по цінах.

Індекси цін реалізації окремих видів продукції у відповідних місяцях 2010 року до середньорічних цін реалізації у 2009 році представлені у додатку 4. Ці показники розраховані за даними додатка 1. Наприклад, індекс середніх цін реалізації пшениці в січні 2010 року до середньорічних цін реалізації у 2009 році за формулою 3.1 визначається так:

I1,2010 / 2009 =

   951,0
__________ · 100 = 120,1 (%).
  791,6

На базі індексів цін реалізації окремих видів продукції звітного місяця до середньорічних цін базисного періоду (року) (3.1) визначаються зведені індекси цін за окремими групами (наприклад, "Зернові культури", "Олійні культури", "Худоба та птиця (у живій вазі)", за продукцією рослинництва, тваринництва і сільського господарства в цілому). Для цього використовується модифікована формула індексу цін Ласпейреса (ItT / b):

  

,

(3.2)

де  - частка окремого j -го виду продукції в структурі реалізованої продукції сільського господарства за базисний період (рік), що визначається за такою формулою:

  

,

(3.3)

де  - вартість окремого j -го виду реалізованої продукції у базисному періоді (році);

  - кількість реалізації окремого j -го виду реалізованої продукції у базисному періоді (році).

Зведені індекси цін реалізації за групами "Зернові культури", "Олійні культури", "Худоба та птиця (у живій вазі)", за продукцією рослинництва, тваринництва і сільського господарства в цілому представлені у додатку 4. Для визначення цих показників використовуються дані додатків 3 та 4. Наприклад, для розрахунку зведеного індексу цін продукції тваринництва за січень 2010 року потрібні дані по графі 2 додатка 3 та по додатку 4 (за кодами 048, 050, 051, 054, 055, 057). Відповідно до формули 3.2 зазначений індекс розраховується так:

I1,2010 / 2009 =

   103,9 · 2,916 + 92,8 · 6,165 + 97,2 · 13,851 + 156,3 · 5,774 + 128,4 · 5,305 + 95,8 · 0,004
__ =
                                  2,916 + 6,165 + 13,851 + 5,774 + 5,305 + 0,004

   3805,4
___________ = 111,9 (%).
  34,015

На основі індексів цін реалізації окремих видів сільськогосподарської продукції звітного місяця до середньорічних цін реалізації відповідних видів продукції у базисному періоді (році) можна розрахувати індекси цін до різних базисних періодів.

3.1. Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного місяця порівняно з попереднім місяцем поточного року

Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного місяця порівняно з попереднім місяцем поточного року (It / t - 1) визначається як для окремих видів і груп продукції, так і загалом за продукцією рослинництва, тваринництва і сільського господарства за формулою:

I t - 1 / b =

    It / b
_________ · 100 (%),
   It - 1/ b

(3.4)

де It - 1/ b - індекс цін реалізації продукції у попередньому місяці (t - 1) до середньорічних цін базисного періоду (року).

Наприклад, індекс цін реалізації пшениці у лютому 2010 року порівняно з січнем 2010 року відповідно до формули 3.4 розраховується так (за даними додатка 4; результати представлені в додатку 5):

I2,2010 / 1,2009 =

  123,0
________ · 100 = 102,4 (%).
  120,1

3.2 Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного місяця до грудня базисного періоду (року)

Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного місяця до грудня базисного періоду (року) (It / 0) визначається як для окремих видів і груп продукції, так і загалом за продукцією рослинництва, тваринництва і сільського господарства за формулою:

It / 0 =

     It / b
_________ · 100 (%),
   I0b / b

(3.5)

де I0b / b - індекс цін реалізації продукції у грудні базисного періоду (року) до середньорічних цін базисного періоду (року), який визначається за формулою:

  

,

(3.6)

де  - середня ціна реалізації продукції у грудні базисного періоду (року).

Наприклад, індекси цін реалізації продукції у грудні 2009 року до середньорічних цін 2009 року представлені у додатку 4. Для обчислення цих показників використані дані додатка 1. Так, розрахунок індексу цін реалізації пшениці за вказаний період відповідно до формули 3.6 буде таким:

I0,2009 / 2009 =

   847,7
__________ · 100 = 107,2 (%).
  791,6

Індекси цін реалізації продукції за відповідні місяці 2010 року до грудня 2009 року представлені у додатку 6. Ці показники розраховані за даними додатка 4. Зокрема, індекс цін реалізації пшениці у січні 2010 року до грудня 2009 року за формулою 3.5 визначається так:

I1,2010 / 0,2009 =

   120,1
__________ · 100 = 112,0 (%).
  107,2

3.3 Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного місяця до відповідного місяця базисного періоду (року)

Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного місяця до відповідного місяця базисного періоду (року) (ItT / t (T - 1)) визначається як для окремих видів і груп продукції, так і загалом за продукцією рослинництва, тваринництва і сільського господарства за формулою:

ItT / t (T - 1) =

      ItT / b
_ · 100 (%),
   It (T - 1) / b

(3.7)

де ItT / b - індекс цін реалізації продукції звітного місяця поточного року до середньорічних цін базисного періоду (року);

It (T - 1) / b - індекс цін реалізації продукції відповідного місяця базисного періоду (року) до середньорічних цін базисного періоду (року).

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції кожного місяця 2010 року до відповідного місяця 2009 року представлені у додатку 10. Ці показники визначено на основі даних додатків 4 та 9. Зокрема, індекс цін реалізації пшениці у січні 2010 року до січня 2009 року розраховано так:

I1,2010 / 1,2009 =

   120,1
__________ · 100 = 163,2 (%).
   73,6

3.4. Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного періоду до відповідного періоду базисного періоду (року), у т. ч. звітного кварталу поточного року до відповідного кварталу базисного періоду (року)

Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного періоду до відповідного періоду базисного періоду (року) (IT / T - 1) визначається як для окремих видів і груп продукції, так і загалом за продукцією рослинництва, тваринництва й сільського господарства за формулою:

  

,

(3.8)

де - вага відповідного виду продукції (групи продукції, продукції рослинництва, тваринництва або сільського господарства в цілому) у щомісячній структурі реалізації продукції за місяць t базисного періоду (року).

Індекси цін реалізації продукції звітного періоду до відповідного періоду 2009 року представлені у додатку 11, а індекси цін реалізації продукції звітного кварталу 2010 року до відповідного кварталу 2009 року - у додатку 12. Ці показники розраховані за даними додатків 4, 7 та 9. Наприклад, розрахунок індексу цін реалізації пшениці в I кварталі 2010 року порівняно з I кварталом 2009 року за формулою 3.8 буде таким:

II,2010 / I,2009 =

   120,1 · 3,126 + 123,0 · 6,226 + 122,5 · 6,128
___ · 100 =
    73,6 + 3,126 + 87,9 + 6,226 + 96,2 + 6,128

   1893,1
__________ · 100 = 138,4 (%).
  1367,7

3.5 Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного кварталу до попереднього кварталу поточного року

Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного кварталу до попереднього кварталу поточного року (IKT / (K - 1)T) визначається як для окремих видів і груп продукції, так і загалом за продукцією рослинництва, тваринництва й сільського господарства за формулою:

  

,

(3.9)

де  - індекс цін реалізації продукції звітного кварталу (K) поточного року до середньорічних цін базисного періоду (року);

  - індекс цін реалізації продукції попереднього кварталу (K - 1) поточного року до середньорічних цін базисного періоду (року).

Індекси цін реалізації продукції звітного кварталу до попереднього кварталу поточного року представлені в графах 1 - 4 додатка 13. Ці показники обчислені за даними додатків 4 та 7. Зокрема, індекс цін реалізації пшениці у II кварталі 2010 року до I кварталу 2010 року розраховується так:

III,2010 / I,2010 =

 126,7 · 5,101 + 124,9 · 3,576 + 123,2 · 2,393
_ ё
                   5,101 + 3,576 + 2,393

  120,1 · 3,126 + 123,0 · 6,226 + 122,5 · 6,128
_ · 100 =
                     3,126 + 6,226 + 6,128

  138,7
______ ё
  11,07

  1893,1
_______ · 100 = 125,36 ё 122,21 · 100 = 102,6 (%).
   15,49

3.6. Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного кварталу до базисного періоду (року)

Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного кварталу до базисного періоду (року) (IKT / G (T - 1)) визначається як для окремих видів і груп продукції, так і загалом за продукцією рослинництва, тваринництва й сільського господарства за формулою:

  

.

(3.10)

Так, у графах 5 - 8 додатка 13 представлені індекси цін реалізації продукції у I - IV кварталах 2010 року до 2009 року. Для визначення цих індексів використані дані додатка 4, 7 і 9. Наприклад, розрахунок індексу цін реалізації пшениці у I кварталі 2010 року до 2009 року буде таким:

II, 2010 / 2009 =

 120,1 · 3,126 + 123,0 · 6,226 + 122,5 · 6,128
_ ё
                  3,126 + 6,226 + 6,128

   73,6 + 3,126 + 87,9 + 6,226 + 96,2 + 6,128 + 95,2 · 5,101 + 100,9 · 3,576 + 103,8 · 2,393 +
____
                             3,126 + 6,226 + 6,128 + 5,101 + 3,576 + 2,393 +

  + 95,4 · 9,030 + 98,5 · 15,676 + 103,6 · 14,594 + 108,5 · 11,509 + 108,5 · 8,482 + 107,2 · 14,159
  ______ · 100 =
                            + 9,030 + 15,676 + 14,594 + 11,509 + 8,482 + 14,159

  1893,13
________ ё
    15,49

   10066,85
_________ · 100 = 122,2 ё 100,7 · 100 = 121,4 (%)
    100,00

3.7. Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного кварталу до середньоквартальних цін базисного періоду (року)

Індекс цін реалізації окремого j-го виду (групи) реалізованої продукції у звітному кварталі до середньоквартальних цін реалізації цього виду (групи) у базисному періоді (році) (Ij,tT / k) розраховується за такою формулою:

  

,

(3.11)

де  - середня ціна реалізації окремого j-го виду (групи) реалізованої продукції у звітному кварталі;

  - середньоквартальна ціна реалізації окремого j-го виду (групи) реалізованої продукції у базисному періоді (році).

Індекс цін реалізації продукції сільського господарства звітного кварталу до середньоквартальних цін базисного періоду (року) (IKT / k) визначається загалом за продукцією рослинництва, тваринництва й сільського господарства за формулою:

  

,

(3.12)

Наприклад, індекс цін реалізації продукції тваринництва в I кварталі 2010 року до середньоквартальних цін 2009 року відповідно до формули 3.12 розраховується так (за даними додатків 3 і 14 і представлений у додатку 14):

I1,2010 / I - IV 2009 =

   105,8 · 2,916 + 91,3 · 6,165 + 96,5 · 13,851 + 158,1 · 5,774 + 141,4 · 5,305 + 100,4 · 0,004
____ =
                           2,916 + 6,165 + 13,851 + 5,774 + 5,305 + 0,004

   3871,398
__ = 113,8 (%).
    34,015

3.8. Індекс цін реалізації продукції сільського господарства за всіма категоріями сільськогосподарських виробників

Наведений вище підхід до розрахунку індексів цін реалізації сільськогосподарської продукції (формули 3.1 - 3.12) може використовуватися для одержання необхідних показників як по сільськогосподарських підприємствах, так і по домогосподарствах. У додатках 1 - 14 наведено результати розрахунків по сільськогосподарських підприємствах, одержані на основі даних ф. N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 2009 рік" та "Реалізація сільськогосподарської продукції за 2010 рік". Аналогічні показники можна одержати за розповсюдженими даними щомісячного вибіркового обстеження з питань сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості (ф. N 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю"). За наявності таких даних є можливим об'єднання показників по сільськогосподарських підприємствах і по домогосподарствах і розрахунок індексу цін реалізації сільськогосподарської продукції за всіма категоріями сільськогосподарських виробників:

  

,

(3.13)

де  - індекс цін реалізації певного j-го виду продукції (по окремій групі продукції, по рослинництву, тваринництву, сільському господарству в цілому) у розрізі категорій товаровиробників (сільськогосподарських підприємств або домогосподарств);

  - частка певного j-го виду реалізованої продукції (по окремій групі продукції, по рослинництву, тваринництву, сільському господарству в цілому) у загальній вартості реалізації цього виду продукції за всіма категоріями товаровиробників сільськогосподарської продукції за базисний період (рік), що визначається за такою формулою:

  

,

(3.14)

де  - вартість реалізації певного j-го виду продукції (по окремій групі продукції, по рослинництву, тваринництву, сільському господарству в цілому) за i-ою категорією товаровиробників (сільськогосподарськими підприємствами або домогосподарствами).

4. Розрахунок індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції

У статистиці сільського господарства основними групами індексів фізичного обсягу, що визначаються протягом року, є такі:

1. Індивідуальні індекси фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції.

2. Зведені індекси фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції.

Переліки основних видів і груп продукції для розрахунку індексів цін фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції та індексів цін реалізації сільськогосподарської продукції є тотожними.

4.1. Індивідуальний індекс фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції

Індекси фізичного обсягу реалізації певного виду сільськогосподарської продукції розраховуються за такою формулою:

iq =

   qt
_______
,
 qt - 1

(4.1)

де qt, qt - 1 - кількість реалізації окремого виду сільськогосподарської продукції у звітному та попередньому до звітного місяцях відповідно.

4.2. Зведений індекс фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції

Показник обчислюється за товарними групами в цілому, за продукцією рослинництва, тваринництва та в цілому по сільському господарству. Для їх розрахунку використовується формула агрегатного індексу фізичного обсягу Ласпейреса:

Iq =

S q1 p0
_________ ,
S q0 p0

(4.2)

де q1, q0 - кількість реалізації окремих видів сільськогосподарської продукції у звітному та базисному періодах (роках), відповідно;

p0 - ціна реалізації одиниці продукції чи однорідної групи у базисному періоді (році).

Зведений індекс фізичного обсягу визначається наростаючим підсумком з січня по січень-грудень звітного року. Показник за січень-грудень відповідного року характеризує зміну фізичних обсягів реалізації продукції у звітному році порівняно з базисним періодом (роком). Якщо за певний місяць (період) звітного чи базисного року за певним видом продукції фізичні обсяги є нульовими, цей вид продукції вилучається з розрахунку у відповідному місяці (періоді) іншого року.

4.3. Індекс фізичного обсягу за всіма категоріями сільськогосподарських виробників

Визначається аналогічно п. 3.8 цієї методики за наявності індексів фізичного обсягу як за сільськогосподарськими підприємствами, так і за домогосподарствами.

5. Розрахунок індексу цін на придбану сільськогосподарськими підприємствами продукцію та послуги

Для визначення тенденцій зміни цін на придбану сільськогосподарськими підприємствами продукцію та послуги розраховуються дві основні групи індексів цін: індекси цін на окремі види або підгрупи придбаної сільськогосподарськими підприємствами продукції та послуг і зведені індекси цін на придбану сільськогосподарськими підприємствами продукцію та послуги за товарними групами, що розраховуються один раз на рік за даними форми N 50-сг державного статистичного спостереження "Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб" на основі середніх цін:

  

,

(5.1)

де  - середня ціна одиниці придбаної продукції або послуг у звітному та базисному періоді (році), відповідно;

 , - кількість придбаної продукції або послуг певного виду у звітному та базисному періоді (році).

Література

1. Закон України "Про державну статистику" від 02.10.92 р. N 2657-XI станом на 01.10.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2614-12.

2. Методологічні положення зі статистики / Держкомстат України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. - Вип. 2. - ISBN 966-8998-29-4.

Т. 1. - 2006. - 504 с. - ISBN 966-8998-29-4.

Т. 2. - 2006. - 568 с. - ISBN 966-8998-29-4.

3. Опря А. Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Теорія статистики: [навч. посіб.] / Опря А. Т. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 468 с. - ISBN 966-364-128-2.

4. Рекомендації по розрахунках індексів цін на сільськогосподарську продукцію. - К.: Міністерство статистики України, 1997. - 7 с.

5. Статистика: [підруч.] / [Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. та ін.]; за наук. ред. С. С. Герасименка. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с. - Алф. покажч.: с. 460 - 646. - ISBN 966-574-135-7.

6. Статистика цен: [стат. очерки] / под ред. П. фон дер Липпе и Р. Янке. - Федеральное статистическое управление Германии. - Штуттгарт: Мэтцлер-Пэшель, 1998.

Т. 6. - 1998. - 370 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 3-8246-0554-6.

7. Створення системи статистичних спостережень за цінами в галузі сільського господарства: Звіт про НДР / НТК статистичних досліджень. - Інв. N 232/З (1). - К., 2007.

Т. II. - 2007. - С. 63-179. - Бібліогр.: с. 131, 161.

8. Створення системи статистичних спостережень за цінами в галузі сільського господарства (продовження теми): Звіт про НДР / НТК статистичних досліджень. - Інв. N 240/З (1). - К., 2008.

Т. II. - 2008. - С. 367-517. - Бібліогр.: с. 420, 496.

9. Handbook for EU Agricultural Price Statistics: DRAFT // EUROSTAT, F-1. - 2002. - 280 с.

 

Додаток 1

Середні ціни реалізації окремих видів і груп сільськогосподарської продукції

(грн. за т)

Найменування продукції

Код

2009 рік

Грудень 2009 року

2010 рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Зернові культури

 

789,4

858,3

958,3

973,5

1004,6

1004,0

1010,1

908,2

925,7

1110,8

1190,3

1259,1

1158,7

1139,8

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

791,6

848,7

951,0

973,9

969,8

1003,0

989,1

975,3

992,2

1130,9

1158,7

1216,9

1129,5

1089,4

жито

012

615,2

644,0

660,0

655,0

649,8

676,7

688,7

694,0

756,3

891,1

900,1

1044,7

1033,0

965,4

ячмінь

016

719,9

740,7

781,9

776,2

816,6

818,3

784,2

709,1

780,4

1086,8

1129,8

1149,5

1072,8

1022,5

кукурудза

015

849,3

949,9

1065,3

1125,4

1275,8

1279,0

1392,5

1061,2

1148,9

1079,1

1274,5

1303,0

1207,8

1242,5

Олійні культури

 

2062,9

2404,6

2593,7

2618,7

2697,1

2764,0

2550,0

2343,5

2861,3

2719,9

2773,5

3098,9

3252,2

3256,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

1897,0

2325,4

2532,3

2579,2

2644,4

2744,6

2528,9

2361,0

2231,3

2546,6

2782,6

3192,2

3452,6

3459,3

соя

086

2673,5

2880,1

2967,5

3071,7

3178,7

2914,6

2533,6

2350,7

2239,8

2386,5

2400,1

2525,7

2551,7

2689,5

ріпак

087

2367,0

2336,1

2468,6

2701,1

2377,1

2414,7

2928,9

2131,8

3032,4

2820,5

2871,4

3093,2

3058,4

3159,3

Цукрові буряки

027

409,9

530,1

530,1

530,1

530,1

530,1

530,1

530,1

530,1

307,6

428,4

476,4

425,5

639,0

Картопля

024

1298,6

1398,2

1932,8

2466,7

2408,7

1984,0

1826,0

2271,5

2096,8

1742,0

2184,4

2023,7

2121,7

2314,8

Овочі

028

1790,0

1820,6

3326,0

5734,9

7429,2

9171,4

6901,3

4302,7

2673,8

896,0

1173,5

2820,7

2655,3

2267,1

Плоди та ягоди

037

1892,4

2471,1

2859,4

2760,6

2737,3

3219,4

3226,4

7114,2

5014,7

2855,4

1313,0

1642,3

1901,6

3116,3

Баштанні культури

042

275,1

309,6

309,6

309,6

309,6

309,6

309,6

325,0

478,0

366,9

279,5

218,8

372,9

326,6

Виноград

041

2612,8

2012,9

4940,8

1929,5

1759,2

2819,6

3350,1

2317,7

6192,9

3357,0

3960,3

4028,6

2816,7

3111,0

Худоба та птиця
(у живій вазі)

 

10367,8

10140,5

9972,3

9961,6

10071,7

10666,2

10996,3

10761,5

10468,1

10863,6

11485,3

11078,9

11339,8

11560,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

8711,2

8348,2

9054,3

9417,1

9236,1

9096,8

8421,8

8711,7

8824,1

9265,4

9404,3

11203,5

10159,2

10142,0

свині

050

14152,9

12579,2

13135,8

12915,6

12985,9

12671,9

12033,2

11438,3

11839,0

12776,0

14484,1

12824,8

11917,6

12186,9

птиця

051

9608,7

9585,9

9341,9

9175,5

9286,8

10322,5

11152,9

10951,5

10325,3

10549,1

11098,7

10552,6

11341,8

11702,5

Молоко і молочні продукти

054

1888,8

2781,9

2952,3

3094,2

3078,6

2752,9

2460,4

2408,0

2562,1

2827,3

3368,5

3448,5

3338,7

3447,6

Яйця (за тис. шт.)

055

403,9

535,2

518,8

558,9

615,9

555,7

320,5

300,2

304,1

304,9

520,9

505,1

502,2

573,2

Вовна (за ц)

057

346,5

331,8

331,8

331,8

345,0

462,5

355,7

404,7

399,9

419,2

288,6

475,4

325,0

535,9

 

Додаток 2

Схема розрахунку зведених індексів цін реалізації продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому

Найменування продукції

Код

Вартість реалізованої продукції у базисному році, тис. грн. (p0 q0)

Структура реалізованої продукції, %
(w0)

Індекс цін за період
(ip)

Розрахунковий показник
(ip · w0)

А

Б

1

2

3

4

Зернові культури

 

Сума кодів 011, 012, 016, 015

Сума кодів 011, 012, 016, 015

гр. 4 дод. 2 / гр. 2 дод. 2

Сума кодів 011, 012, 016, 015

у тому числі:

 

Дані з гр. 2 (за відповідним кодом) ф. N 21-заг (річна) за базисний (2009 р.) рік

Співвідношення вартості продукції за кожним кодом до загальної вартості продукції сільського господарства (підсумок по гр. 1 дод. 2), виражене у відсотках

  

Співвідношення середніх цін за січень 2010 р. до середньорічних цін за 2009 р.

  

Добутки за кожним кодом продукції
(гр. 3 дод. 2 · гр. 2 дод. 2)

 пшениця

011

жито

012

ячмінь

016

кукурудза

015

Олійні культури

 

Сума кодів 023, 086, 087

Сума кодів 023, 086, 087

гр. 4 дод. 2 / гр. 2 дод. 2

Сума кодів 023, 086, 087

у тому числі:

 

Дані з гр. 2 (за відповідним кодом) ф. N 21-заг (річна) за базисний (2009 р.) рік

Співвідношення вартості продукції за кожним кодом до загальної вартості продукції сільського господарства (підсумок по гр. 1 дод. 2), виражене у відсотках

  

Співвідношення середніх цін за січень 2010 р. до середньорічних цін за 2009 р.

  

Добутки за кожним кодом продукції
(гр. 3 дод. 2 · гр. 2 дод. 2)

насіння соняшнику

023

соя

086

ріпак

087

Цукрові буряки

027

Картопля

024

Овочі

028

Плоди та ягоди

037

Баштанні культури

042

Виноград

041

Продукція рослинництва

 

Сума кодів 011, 012, 016, 015, 023, 086, 087, 027, 024, 028, 037, 042, 041

Сума кодів 011, 012, 016, 015, 023, 086, 087, 027, 024, 028, 037, 042, 041

гр. 4 дод. 2 / гр. 2 дод. 2

Сума кодів 011, 012, 016, 015,023, 086, 087, 027, 024, 028, 037, 042, 041

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

Сума кодів 048, 050, 051

Сума кодів 048, 050, 051

гр. 4 дод. 2 / гр. 2 дод. 2

Сума кодів 048, 050, 051

у тому числі:

 

Дані з г р. 2 (за відповідним кодом) ф. N 21-заг (річна) за базисний (2009 р.) рік

Співвідношення вартості продукції за кожним кодом до загальної вартості продукції сільського господарства (підсумок по гр. 1 дод. 2), виражене у відсотках

  

Співвідношення середніх цін за січень 2010 р. до середньорічних цін за 2009 р.

  

Добутки за кожним кодом продукції
(гр. 3 дод. 2 · гр. 2 дод. 2)

велика рогата худоба

048

свині

050

птиця

051

Молоко і молочні продукти

054

Яйця

055

Вовна

057

Продукція тваринництва

 

Сума кодів 048, 050, 051, 054, 055, 057

Сума кодів 048, 050, 051, 054, 055, 057

гр. 4 дод. 2 / гр. 2 дод. 2

Сума кодів 048, 050, 051, 054, 055, 057

Продукція сільського господарства - всього

 

Сума кодів 011, 012, 016, 015,023, 086, 087, 027, 024, 028, 037, 042, 041, 048, 050, 051, 054, 055, 057

Сума кодів (011, 012, 016, 015,023, 086, 087, 027, 024, 028, 037, 042, 041, 048, 050, 051, 054, 055, 057) = 100 %

гр. 4 дод. 2 / гр. 2 дод. 2

Сума кодів 011, 012, 016, 015,023, 086, 087, 027, 024, 028, 037, 042, 041, 048, 050, 051, 054, 055, 057

 

Додаток 3

Розрахунок індексів цін і зведених індексів цін на продукцію рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому за січень 2010 року до середньорічних цін реалізації 2009 року

Найменування продукції

Код

Вартість реалізованої продукції, тис. грн. (ф. N 21-заг, 2009)
(p0 q0)

Структура реалізованої продукції сільського господарства у 2009 (базисному) році, %
(w0)

Індекс цін, %
(ip)

Розрахунковий показник
(ip · w0)

А

Б

1

2

3

4

Зернові культури

 

24092616,9

36,938

119,3

4408,5

у тому числі: пшениця

011

12408223,0

19,024

120,1

2284,8

жито

012

356909,9

0,547

107,3

58,7

ячмінь

016

4381385,7

6,717

108,6

729,5

кукурудза

015

6946098,3

10,650

125,4

1335,5

Олійні культури

 

14780266,0

22,661

123,7

2802,9

у тому числі: насіння соняшнику

023

9475908,7

14,528

133,5

1939,5

соя

086

1470741,5

2,255

111,0

250,3

ріпак

087

3833615,8

5,878

104,3

613,1

Цукрові буряки

027

1424612,4

2,184

129,3

282,4

Картопля

024

397741,4

0,610

148,8

90,8

Овочі

028

1444833,3

2,215

185,9

411,5

Плоди та ягоди

037

341668,5

0,524

151,1

79,2

Баштанні культури

042

16688,4

0,026

112,5

2,9

Виноград

041

539551,1

0,827

189,1

156,4

Продукція рослинництва

 

43037978,0

65,985

124,8

8234,6

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

14957201,5

22,932

96,9

2221,4

у тому числі: велика рогата худоба

048

1901901,1

2,916

103,9

303,0

свині

050

4021127,9

6,165

92,8

572,1

птиця

051

9034172,5

13,851

97,2

1346,3

Молоко і молочні продукти

054

3766172,9

5,774

156,3

902,5

Яйця

055

3460088,3

5,305

128,4

681,2

Вовна

057

2502,6

0,004

95,8

0,4

Продукція тваринництва

 

22185965,3

34,015

111,9

3805,5

Продукція сільського господарства - всього

 

65223943,3

100,000

120,4

12040,1

 

Додаток 4

Індекси цін та зведені індекси цін реалізації продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому звітного місяця 2010 року до середньорічних цін реалізації 2009 року

(відсотків)

Найменування продукції

Код

Грудень 2009 року

2010 рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Зернові культури

 

107,7

119,3

122,7

128,6

131,0

133,1

119,0

125,1

139,8

149,4

154,9

144,1

141,2

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

107,2

120,1

123,0

122,5

126,7

124,9

123,2

125,3

142,9

146,4

153,7

142,7

137,6

жито

012

104,7

107,3

106,5

105,6

110,0

111,9

112,8

122,9

144,8

146,3

169,8

167,9

156,9

ячмінь

016

102,9

108,6

107,8

113,4

113,7

108,9

98,5

108,4

151,0

156,9

159,7

149,0

142,0

кукурудза

015

111,8

125,4

132,5

150,2

150,6

164,0

124,9

135,3

127,1

150,1

153,4

142,2

146,3

Олійні культури

 

114,9

123,7

128,2

127,2

130,1

127,0

111,9

117,0

125,8

134,5

151,2

159,7

161,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

122,6

133,5

136,0

139,4

144,7

133,3

124,5

117,6

134,2

146,7

168,3

182,0

182,4

соя

086

107,7

111,0

114,9

118,9

109,0

94,8

87,9

83,8

89,3

89,8

94,5

95,4

100,6

ріпак

087

98,7

104,3

114,1

100,4

102,0

123,7

90,1

128,1

119,2

121,3

130,7

129,2

133,5

Цукрові буряки

027

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

75,0

104,5

116,2

103,8

155,9

Картопля

024

107,7

148,8

190,0

185,5

152,8

140,6

174,9

161,5

134,1

168,2

155,8

163,4

178,3

Овочі

028

101,7

185,8

320,4

415,0

512,4

385,5

240,4

149,4

50,1

65,6

157,6

148,3

126,7

Плоди та ягоди

037

130,6

151,1

145,9

144,6

170,1

170,5

375,9

265,0

150,9

69,4

86,8

100,5

164,7

Баштанні культури

042

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

118,1

173,8

133,4

101,6

79,5

135,6

118,7

Виноград

041

77,0

189,1

73,8

67,3

107,9

128,2

88,7

237,0

128,5

151,6

154,2

107,8

119,1

Продукція рослинництва

 

110,5

124,8

131,7

137,6

143,6

139,6

123,2

126,1

129,8

139,5

151,9

147,6

148,4

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

96,4

96,9

96,0

96,5

102,2

105,3

103,3

100,3

104,1

111,0

107,0

108,7

111,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

95,8

103,9

108,1

106,0

104,4

96,7

100,0

101,3

106,4

108,0

128,6

116,6

116,4

свині

050

88,9

92,8

91,3

91,8

89,5

85,0

80,8

83,7

90,3

102,3

90,6

84,2

86,1

птиця

051

99,8

97,2

95,5

96,6

107,4

116,1

114,0

107,5

109,8

115,5

109,8

118,0

121,8

Молоко і молочні продукти

054

147,3

156,3

163,8

163,0

145,7

130,3

127,5

135,6

149,7

178,3

182,6

176,8

182,5

Яйця

055

132,5

128,4

138,4

152,5

137,6

79,4

74,3

75,3

75,5

129,0

125,1

124,3

141,9

Вовна

057

95,8

95,8

95,8

99,6

133,5

102,7

116,8

115,4

121,0

83,3

137,2

93,8

154,7

Продукція тваринництва

 

110,6

111,9

114,1

116,5

115,1

105,5

102,9

102,4

107,4

125,2

122,7

122,7

128,3

Продукція сільського господарства - всього

 

110,5

120,4

125,7

130,5

133,9

128,0

116,3

118,1

122,2

134,6

142,0

139,1

141,6

Розрахунки виконано за відповідними даними дод. 1 та 3.

 

Додаток 5

Індекси цін та зведені індекси цін реалізації продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому звітного місяця до попереднього місяця 2010 року

(відсотків)

Найменування продукції

Код

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

А

Б

1 = 2 / 1

2 = 3 / 2

3 = 4 / 3

4 = 5 / 4

5 = 6 / 5

6 = 7 / 6

7 = 8 / 7

8 = 9 / 8

9 = 10 / 9

10 = 11 / 10

11 = 12 / 11

12 = 13 / 12

Зернові культури

 

110,8

102,8

104,8

101,9

101,6

89,4

105,1

111,8

106,9

103,7

93,0

98,0

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

112,0

102,4

99,6

103,4

98,6

98,6

101,7

114,0

102,4

105,0

92,8

96,4

жито

012

102,5

99,3

99,2

104,2

101,7

100,8

109,0

117,8

101,0

116,1

98,9

93,4

ячмінь

016

105,5

99,3

105,2

100,3

95,8

90,4

110,1

139,3

103,9

101,8

93,3

95,3

кукурудза

015

112,2

105,7

113,4

100,3

108,9

76,2

108,3

93,9

118,1

102,2

92,7

102,9

Олійні культури

 

107,7

103,6

99,2

102,3

97,6

88,1

104,6

107,5

106,9

112,4

105,6

101,2

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

108,9

101,9

102,5

103,8

92,1

93,4

94,5

114,1

109,3

114,7

108,1

100,2

соя

086

103,1

103,5

103,5

91,7

87,0

92,7

95,3

106,6

100,6

105,2

101,0

105,5

ріпак

087

105,7

109,4

88,0

101,6

121,3

72,8

142,2

93,1

101,8

107,7

98,9

103,3

Цукрові буряки

027

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

58,0

139,3

111,2

89,3

150,2

Картопля

024

138,2

127,7

97,6

82,4

92,0

124,4

92,3

83,0

125,4

92,6

104,9

109,1

Овочі

028

182,7

172,4

129,5

123,5

75,2

62,4

62,1

33,5

130,9

240,2

94,1

85,4

Плоди та ягоди

037

115,7

96,6

99,1

117,6

100,2

220,5

70,5

56,9

46,0

125,1

115,8

163,9

Баштанні культури

042

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

105,0

147,2

76,8

76,2

78,2

170,6

87,5

Виноград

041

245,6

39,0

91,2

160,3

118,8

69,2

267,2

54,2

118,0

101,7

69,9

110,5

Продукція рослинництва

 

112,9

105,5

104,5

104,4

97,2

88,3

102,4

102,9

107,5

108,9

97,2

100,5

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

100,5

99,1

100,5

105,9

103,0

98,1

97,1

103,8

106,6

96,4

101,6

102,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

108,5

104,0

98,1

98,5

92,6

103,4

101,3

105,0

101,5

119,1

90,7

99,8

свині

050

104,4

98,4

100,5

97,5

95,0

95,1

103,6

107,9

113,3

88,6

92,9

102,3

птиця

051

97,4

98,3

101,2

111,2

108,1

98,2

94,3

102,1

105,2

95,1

107,5

103,2

Молоко і молочні продукти

054

106,1

104,8

99,5

89,4

89,4

97,9

106,4

110,4

119,1

102,4

96,8

103,2

Яйця

055

96,9

107,8

110,2

90,2

57,7

93,6

101,3

100,3

170,9

97,0

99,4

114,2

Вовна

057

100,0

100,0

104,0

134,0

76,9

113,7

98,8

104,9

68,8

164,7

68,4

164,9

Продукція тваринництва

 

101,2

102,0

102,1

98,8

91,7

97,5

99,5

104,9

116,6

98,0

100,0

104,6

Продукція сільського господарства - всього

 

109,0

104,4

103,8

102,6

95,6

90,9

101,5

103,5

110,1

105,5

98,0

101,8

Розрахунки виконано за відповідними графами дод. 4.

 

Додаток 6

Індекси цін та зведені індекси цін реалізації продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому звітного місяця 2010 року до грудня 2009 року

(відсотків)

Найменування продукції

Код

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

А

Б

1 = 2 / 1

2 = 3 / 1

3 = 4 / 1

4 = 5 / 1

5 = 6 / 1

6 = 7 / 1

7 = 8 / 1

8 = 9 / 1

9 = 10 / 1

10 = 11 / 1

11 = 12 / 1

12 = 13 / 1

Зернові культури

 

110,8

113,9

119,4

121,6

123,6

110,5

116,2

129,8

138,7

143,8

133,8

131,1

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

112,0

114,7

114,3

118,2

116,5

114,9

116,9

133,3

136,6

143,4

133,1

128,4

жито

012

102,5

101,7

100,9

105,1

106,9

107,7

117,4

138,3

139,7

162,2

160,4

149,9

ячмінь

016

105,5

104,8

110,2

110,5

105,8

95,7

105,3

146,7

152,5

155,2

144,8

138,0

кукурудза

015

112,2

118,5

134,3

134,7

146,7

111,7

121,0

113,7

134,3

137,2

127,2

130,9

Олійні культури

 

107,7

111,6

110,7

113,2

110,5

97,4

101,8

109,5

117,1

131,6

139,0

140,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

108,9

110,9

113,7

118,0

108,7

101,5

95,9

109,5

119,7

137,3

148,5

148,8

соя

086

103,1

106,7

110,4

101,2

88,0

81,6

77,8

82,9

83,4

87,7

88,6

93,4

ріпак

087

105,7

115,6

101,7

103,3

125,3

91,3

129,8

120,8

122,9

132,4

130,9

135,3

Цукрові буряки

027

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

58,0

80,8

89,9

80,3

120,6

Картопля

024

138,2

176,4

172,2

141,9

130,5

162,4

150,0

124,5

156,2

144,7

151,7

165,6

Овочі

028

182,7

315,0

408,1

503,8

379,1

236,4

146,9

49,3

64,5

155,0

145,8

124,6

Плоди та ягоди

037

115,7

111,7

110,7

130,2

130,6

287,8

202,9

115,5

53,1

66,5

77,0

126,1

Баштанні культури

042

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

105,0

154,5

118,6

90,3

70,7

120,5

105,5

Виноград

041

245,6

95,8

87,4

140,1

166,5

115,2

307,8

166,9

196,9

200,3

140,0

154,7

Продукція рослинництва

 

112,9

119,2

124,5

130,0

126,3

111,5

114,1

117,5

126,2

137,5

133,6

134,3

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

100,5

99,6

100,1

106,0

109,2

107,2

104,0

108,0

115,1

111,0

112,8

115,7

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

108,5

112,8

110,6

109,0

100,9

104,4

105,7

111,1

112,7

134,2

121,7

121,5

свині

050

104,4

102,7

103,3

100,7

95,6

90,9

94,2

101,6

115,1

101,9

94,7

96,9

птиця

051

97,4

95,7

96,8

107,6

116,3

114,2

107,7

110,0

115,7

110,0

118,2

122,0

Молоко і молочні продукти

054

106,1

111,2

110,7

98,9

88,5

86,6

92,1

101,6

121,0

124,0

120,0

123,9

Яйця

055

96,9

104,5

115,1

103,8

59,9

56,1

56,8

57,0

97,4

94,4

93,8

107,1

Вовна

057

100,0

100,0

104,0

139,4

107,2

121,9

120,5

126,3

87,0

143,2

97,9

161,5

Продукція тваринництва

 

101,2

103,2

105,3

104,1

95,4

93,0

92,6

97,1

113,2

110,9

110,9

116,0

Продукція сільського господарства - всього

 

109,0

113,8

118,1

121,2

115,8

105,2

106,9

110,6

121,8

128,5

125,9

128,1

Розрахунки виконано за відповідними графами дод. 4.

 

Додаток 7

Ваги відповідного виду, групи продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому в щомісячній структурі реалізації за 2009 рік

Найменування продукції

Код

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2009 рік

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Зернові культури

 

3,028

5,943

6,459

5,726

4,123

2,872

7,598

12,003

11,082

11,921

12,144

17,101

100,000

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

3,126

6,226

6,128

5,101

3,576

2,393

9,030

15,676

14,594

11,509

8,482

14,159

100,000

жито

012

1,336

2,935

9,399

7,530

4,244

4,147

3,952

8,628

14,264

9,476

10,062

24,027

100,000

ячмінь

016

1,785

3,740

4,688

4,581

3,154

3,557

12,328

19,776

13,359

9,635

8,082

15,315

100,000

кукурудза

015

3,726

6,981

8,015

7,470

5,705

3,230

2,243

0,714

3,208

14,224

21,356

23,128

100,000

Олійні культури

 

1,673

3,740

4,989

5,436

4,189

3,216

9,834

9,350

14,109

14,580

11,800

17,084

100,000

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

2,014

4,660

6,555

7,420

5,729

4,341

1,969

1,579

15,792

17,682

14,305

17,954

100,000

соя

086

2,262

5,206

6,750

5,896

4,849

3,215

1,537

0,517

8,838

17,170

15,048

28,712

100,000

ріпак

087

0,605

0,905

0,444

0,350

0,130

0,433

32,457

31,946

11,972

5,919

4,366

10,473

100,000

Цукрові буряки

027

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,433

31,310

40,171

23,086

100,000

Картопля

024

2,850

5,233

4,793

4,604

4,672

3,011

3,270

5,933

19,732

14,764

8,159

22,979

100,000

Овочі

028

0,981

2,685

7,362

14,774

13,392

8,854

5,990

7,162

14,165

9,813

4,768

10,054

100,000

Плоди та ягоди

037

7,018

5,581

3,899

2,323

1,658

12,301

7,652

6,942

6,724

13,751

10,251

21,900

100,000

Баштанні культури

042

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,666

25,345

28,483

11,818

18,600

14,088

100,000

Виноград

041

0,068

0,438

0,118

0,387

0,357

0,208

0,101

6,497

39,128

32,966

6,116

13,616

100,000

Продукція рослинництва

 

2,386

4,799

5,653

5,633

4,257

3,137

7,924

10,372

12,442

13,710

12,581

17,106

100,000

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

6,658

6,657

7,564

8,717

8,023

8,610

8,295

8,430

8,791

8,387

8,752

11,116

100,000

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

6,959

8,021

10,197

7,314

7,704

8,564

7,991

7,333

8,314

8,794

7,992

10,817

100,000

свині

050

6,127

7,463

8,722

8,828

6,832

8,394

7,862

8,898

8,100

8,207

7,877

12,690

100,000

птиця

051

6,831

6,008

6,495

8,963

8,621

8,716

8,552

8,453

9,199

8,382

9,302

10,478

100,000

Молоко і молочні продукти

054

6,305

6,267

7,848

8,500

9,562

9,492

9,051

8,615

7,758

7,673

7,646

11,283

100,000

Яйця

055

7,316

7,170

6,749

7,045

5,202

6,120

7,223

8,634

8,732

10,009

11,454

14,346

100,000

Вовна

057

0,048

0,264

0,136

0,316

3,468

24,650

17,326

7,109

14,761

10,529

5,402

15,991

100,000

Продукція тваринництва

 

6,700

6,669

7,484

8,418

7,844

8,373

8,257

8,493

8,607

8,519

8,985

11,651

100,000

Продукція сільського господарства - всього

 

3,853

5,436

6,276

6,581

5,477

4,918

8,038

9,733

11,137

11,944

11,358

15,249

100,000

 

Додаток 8

Середні ціни реалізації окремих видів і груп сільськогосподарської продукції у 2009 році

(грн. за т)

Найменування продукції

Код

2009

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Зернові культури

 

789,4

587,0

692,2

773,7

773,8

837,4

792,3

735,9

749,4

791,9

838,0

858,1

858,3

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

791,6

582,8

695,7

761,3

753,5

798,8

821,7

755,4

779,6

820,0

859,2

859,0

848,7

жито

012

615,2

536,7

526,6

680,1

655,1

596,7

556,2

551,0

591,1

638,9

606,9

572,5

644,0

ячмінь

016

719,9

649,3

736,9

803,4

776,9

752,7

720,0

665,0

693,7

728,0

733,3

734,6

740,7

кукурудза

015

849,3

577,4

677,4

786,9

806,5

939,7

834,4

937,0

790,7

796,5

871,5

904,8

949,9

Олійні культури

 

2062,9

1323,0

1705,4

1845,8

2046,4

2082,4

2054,6

2310,3

2293,5

1880,2

1887,5

2178,9

2404,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

1897,0

1224,6

1605,2

1760,1

1980,8

2014,7

1985,0

1894,8

1842,3

1735,0

1761,5

2070,6

2325,4

соя

086

2673,5

1653,2

2359,2

2603,5

2746,8

2815,5

2870,8

2686,0

3559,6

2534,6

2615,3

2731,7

2880,1

ріпак

087

2367,0

2115,4

2086,7

2005,5

2240,0

1949,9

2181,4

2382,6

2358,8

2349,8

2415,3

2581,9

2336,1

Цукрові буряки

027

409,9

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

292,0

334,1

455,9

530,1

Картопля

024

1298,6

1607,1

1320,0

1833,4

2067,6

1543,7

1701,2

1411,1

1350,9

1137,8

1092,0

1070,1

1398,2

Овочі

028

1790,0

1180,8

1938,6

3276,8

5028,8

4895,7

3187,2

2354,7

1023,8

837,9

1145,0

1976,6

1820,6

Плоди та ягоди

037

1892,4

2394,2

2338,5

2472,7

2786,4

3192,7

8171,9

5153,4

2571,0

977,7

986,8

1110,7

2471,1

Баштанні культури

042

275,1

386,6

386,6

386,6

386,6

386,6

386,6

949,1

419,0

243,2

168,7

261,4

309,6

Виноград

041

2612,8

2394,2

2524,4

2403,4

2153,1

1282,2

2235,1

4974,5

3604,7

2701,1

2912,5

1987,3

2012,9

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

10367,8

9756,6

9912,8

10682,0

10723,5

10928,0

11013,7

10221,4

10335,0

10492,6

10299,6

9958,8

10140,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

8711,2

9222,2

9153,2

9321,7

8869,4

8938,4

8576,6

8645,4

8186,3

8556,7

8547,2

8383,6

8348,2

свині

050

14152,9

14359,7

14579,5

15047,5

15237,4

14463,0

13616,0

14219,0

14545,2

14521,9

14430,4

13598,0

12579,2

птиця

051

9608,7

8746,0

8592,4

9493,5

9802,6

10463,9

10764,5

9471,5

9501,9

9845,7

9541,5

9334,5

9585,9

Молоко і молочні продукти

054

1888,8

1906,4

1904,0

1916,5

1884,5

1739,1

1700,1

1674,5

1654,7

1764,0

1893,6

2159,5

2781,9

Яйця (тис. шт.)

055

403,9

396,2

355,0

396,5

338,3

260,2

328,6

376,6

408,0

431,5

445,8

507,0

535,2

Вовна (ц)

057

346,5

240,0

347,4

485,7

225,7

297,3

363,3

315,8

360,1

370,5

438,4

273,1

331,8

 

Додаток 9

Індекси цін та зведені індекси цін реалізації продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому за місяцями 2009 року до середньорічних цін реалізації 2009 року

(відсотків)

Найменування продукції

Код

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зернові культури

 

74,4

87,7

98,0

98,0

106,1

100,4

93,2

94,9

100,3

106,2

108,7

108,7

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

73,6

87,9

96,2

95,2

100,9

103,8

95,4

98,5

103,6

108,5

108,5

107,2

жито

012

87,2

85,6

110,5

106,5

97,0

90,4

89,6

96,1

103,9

98,7

93,1

104,7

ячмінь

016

90,2

102,4

111,6

107,9

104,6

100,0

92,4

96,4

101,1

101,9

102,0

102,9

кукурудза

015

68,0

79,8

92,7

95,0

110,6

98,2

110,3

93,1

93,8

102,6

106,5

111,8

Олійні культури

 

64,1

82,7

89,5

99,2

100,9

99,6

112,0

111,2

91,1

91,5

105,6

116,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

64,6

84,6

92,8

104,4

106,2

104,6

99,9

97,1

91,5

92,9

109,2

122,6

соя

086

61,8

88,2

97,4

102,7

105,3

107,4

100,5

133,1

94,8

97,8

102,2

107,7

ріпак

087

89,4

88,2

84,7

94,6

82,4

92,2

100,7

99,7

99,3

102,0

109,1

98,7

Цукрові буряки

027

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

71,2

81,5

111,2

129,3

Картопля

024

123,8

101,6

141,2

159,2

118,9

131,0

108,7

104,0

87,6

84,1

82,4

107,7

Овочі

028

66,0

108,3

183,1

280,9

273,5

178,1

131,5

57,2

46,8

64,0

110,4

101,7

Плоди та ягоди

037

126,5

123,6

130,7

147,2

168,7

431,8

272,3

135,9

51,7

52,1

58,7

130,6

Баштанні культури

042

140,5

140,5

140,5

140,5

140,5

140,5

345,0

152,3

88,4

61,3

95,0

112,5

Виноград

041

91,6

96,6

92,0

82,4

49,1

85,5

190,4

138,0

103,4

111,5

76,1

77,0

Продукція рослинництва

 

73,2

86,9

97,2

103,9

106,2

104,6

101,2

95,8

94,9

99,4

106,5

110,5

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

94,1

95,6

103,0

103,4

105,4

106,2

98,6

99,7

101,2

99,3

96,1

97,8

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

105,9

105,1

107,0

101,8

102,6

98,5

99,2

94,0

98,2

98,1

96,2

95,8

свині

050

101,5

103,0

106,3

107,7

102,2

96,2

100,5

102,8

102,6

102,0

96,1

88,9

птиця

051

91,0

89,4

98,8

102,0

108,9

112,0

98,6

98,9

102,5

99,3

97,1

99,8

Молоко і молочні продукти

054

100,9

100,8

101,5

99,8

92,1

90,0

88,7

87,6

93,4

100,3

114,3

147,3

Яйця

055

98,1

87,9

98,2

83,8

64,4

81,4

93,2

101,0

106,8

110,4

125,5

132,5

Вовна

057

69,3

100,3

140,2

65,1

85,8

104,8

91,1

103,9

106,9

126,5

78,8

95,8

Продукція тваринництва

 

97,0

94,9

101,2

99,8

97,4

99,5

96,5

97,6

101,3

101,6

104,2

110,6

Продукція сільського господарства - всього

 

81,3

89,6

98,6

102,5

103,2

102,8

99,6

96,4

97,1

100,1

105,7

110,5

 

Додаток 10

Індекси цін та зведені індекси цін реалізації продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому звітного місяця 2010 року до відповідного місяця 2009 року

(відсотків)

Найменування продукції

Код

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зернові культури

 

160,3

139,9

131,2

133,7

125,4

118,5

134,2

147,3

149,0

145,9

132,6

129,9

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

163,2

139,9

127,3

133,1

123,8

118,7

131,3

145,1

141,3

141,7

131,5

128,4

жито

012

123,1

124,4

95,6

103,3

115,4

124,8

137,2

150,7

140,8

172,0

180,3

149,9

ячмінь

016

120,4

105,3

101,6

105,4

104,1

98,5

117,3

156,6

155,2

156,7

146,1

138,0

кукурудза

015

184,4

166,0

162,0

158,5

148,3

127,2

122,7

136,5

160,0

149,5

133,5

130,9

Олійні культури

 

193,0

155,0

142,1

131,1

125,9

112,3

104,5

113,1

147,6

165,2

151,2

138,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

206,7

160,8

150,2

138,6

125,5

119,0

117,7

138,2

160,3

181,2

166,7

148,8

соя

086

179,6

130,3

122,1

106,1

90,0

81,8

83,4

67,1

94,7

96,6

93,3

93,4

ріпак

087

116,7

129,4

118,5

107,8

150,1

97,7

127,2

119,6

122,2

128,1

118,4

135,3

Цукрові буряки

027

353,3

353,3

353,3

353,3

353,3

353,3

353,3

204,9

146,8

142,6

93,3

120,6

Картопля

024

120,2

187,0

131,4

96,0

118,3

133,5

148,6

128,9

192,0

185,3

198,3

165,6

Овочі

028

281,5

295,8

226,7

182,4

141,0

135,0

113,6

87,6

140,2

246,3

134,3

124,6

Плоди та ягоди

037

119,4

118,0

110,6

115,6

101,1

87,1

97,3

111,0

134,2

166,6

171,2

126,1

Баштанні культури

042

80,1

80,1

80,1

80,1

80,1

84,1

50,4

87,6

114,9

129,7

142,7

105,5

Виноград

041

206,4

76,4

73,2

130,9

261,1

103,7

124,5

93,1

146,6

138,3

141,7

154,7

Продукція рослинництва

 

170,5

151,6

141,6

138,2

131,5

117,8

124,6

135,5

147,0

152,8

138,6

134,3

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

103,0

100,4

93,7

98,8

99,9

97,3

101,7

104,4

109,7

107,8

113,1

114,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

98,1

102,9

99,1

102,6

94,2

101,5

102,1

113,2

110,0

131,1

121,2

121,5

свині

050

91,4

88,6

86,4

83,1

83,2

84,0

83,3

87,8

99,7

88,8

87,6

96,9

птиця

051

106,8

106,8

97,8

105,3

106,6

101,8

109,0

111,0

112,7

110,6

121,5

122,0

Молоко і молочні продукти

054

154,9

162,5

160,6

146,0

141,5

141,7

152,9

170,9

190,9

182,1

154,7

123,9

Яйця

055

130,9

157,5

155,3

164,2

123,3

91,3

80,8

74,8

120,8

113,3

99,0

107,1

Вовна

057

138,2

95,5

71,0

205,1

119,7

111,5

126,7

116,5

77,9

108,5

119,0

161,5

Продукція тваринництва

 

115,4

120,2

115,1

115,3

108,3

103,4

106,1

110,0

123,6

120,8

117,8

116,0

Продукція сільського господарства - всього

 

148,1

140,3

132,4

130,6

124,0

113,1

118,6

126,8

138,6

141,9

131,6

128,1

Розрахунки виконано за відповідними графами дод. 4 та 9.

 

Додаток 11

Індекси цін та зведені індекси цін реалізації продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому за період (наростаючим підсумком з початку року) 2010 року до відповідного періоду 2009 року

(відсотків)

Найменування продукції

Код

січень

січень - лютий

січень - березень

січень - квітень

січень - травень

січень - червень

січень - липень

січень - серпень

січень - вересень

січень - жовтень

січень - листопад

січень - грудень

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зернові культури

 

160,3

146,1

139,3

137,6

135,4

133,6

133,7

137,1

139,5

140,7

139,4

137,6

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

163,2

146,8

138,4

137,0

134,9

133,2

132,7

136,7

137,8

138,4

137,7

136,3

жито

012

123,1

124,0

103,0

103,1

105,0

107,5

110,6

118,6

124,4

131,2

137,3

140,4

ячмінь

016

120,4

109,8

105,8

105,6

105,4

104,3

108,7

126,0

131,9

135,1

136,2

136,5

кукурудза

015

184,4

171,8

167,1

164,4

160,9

157,6

155,1

154,7

155,1

153,6

147,5

143,3

Олійні культури

 

193,0

164,8

153,1

144,6

140,3

136,1

125,4

122,4

128,2

135,4

137,8

138,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

206,7

172,2

160,4

151,5

145,2

141,2

139,8

139,7

146,0

155,0

157,3

155,4

соя

086

179,6

141,8

131,5

123,2

116,1

111,7

110,2

109,2

106,0

103,1

101,0

98,6

ріпак

087

116,7

124,3

123,0

120,6

122,1

118,3

126,6

123,2

123,1

123,4

123,2

124,4

Цукрові буряки

027

 

 

 

 

 

 

 

 

146,8

143,1

113,1

115,2

Картопля

024

120,2

160,4

147,8

131,2

128,7

129,3

131,2

130,9

148,6

155,0

158,7

160,3

Овочі

028

281,5

293,2

240,5

199,3

176,9

170,9

167,1

164,5

163,2

167,1

165,8

163,0

Плоди та ягоди

037

119,4

118,8

116,8

116,7

115,0

96,5

96,7

97,9

99,0

103,0

106,2

109,9

Баштанні культури

042

 

 

 

 

 

 

50,4

82,8

94,4

97,7

106,2

106,1

Виноград

041

206,4

93,1

89,3

103,9

129,2

125,6

125,5

97,6

136,6

137,3

137,5

139,3

Продукція рослинництва

 

170,5

157,1

149,6

145,8

142,8

139,5

135,9

135,8

138,2

141,1

140,7

139,5

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

103,0

101,7

98,6

98,7

99,0

98,6

99,1

99,8

101,0

101,7

102,8

104,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

98,1

100,6

100,0

100,6

99,4

99,7

100,1

101,4

102,4

105,4

106,8

108,3

свині

050

91,4

89,9

88,5

86,9

86,3

85,9

85,5

85,8

87,4

87,6

87,6

88,6

птиця

051

106,8

106,8

103,6

104,2

104,8

104,2

104,9

105,7

106,6

107,0

108,5

109,9

Молоко і молочні продукти

054

154,9

158,7

159,4

155,5

152,2

150,3

150,7

153,1

157,1

159,6

159,1

153,4

Яйця

055

130,9

143,3

147,3

151,1

147,9

139,7

130,1

120,4

120,4

119,3

115,9

114,3

Вовна

057

138,2

100,2

88,7

123,1

120,3

112,6

117,5

117,3

108,2

108,3

108,8

116,8

Продукція тваринництва

 

115,4

117,8

116,8

116,4

114,7

112,6

111,6

111,4

112,9

113,8

114,2

114,4

Продукція сільського господарства - всього

 

148,1

143,3

138,6

136,0

133,5

130,2

127,9

127,7

129,6

131,7

131,7

131,1

Розрахунки виконано за відповідними графами дод. 4, 7, 9.

 

Додаток 12

Індекси цін та зведені індекси цін реалізації продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства в цілому за квартал (півріччя) 2010 року до відповідного кварталу (півріччя) 2009 року

(відсотків)

Найменування продукції

Код

I квартал

II квартал

I півріччя

III квартал

IV квартал

II півріччя

рік

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Зернові культури

 

139,3

127,5

133,6

144,8

135,2

139,1

137,6

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

138,4

126,8

133,2

140,6

133,7

137,2

136,3

жито

012

103,0

111,5

107,5

143,4

161,1

154,4

140,4

ячмінь

016

105,8

103,0

104,3

146,0

145,4

145,7

136,5

кукурудза

015

167,1

148,6

157,6

142,4

136,1

136,7

143,3

Олійні культури

 

153,1

124,7

136,1

123,3

149,8

138,5

138,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

160,4

129,4

141,2

153,8

163,8

161,3

155,4

соя

086

131,5

94,8

111,7

91,3

94,2

93,8

98,6

ріпак

087

123,0

108,5

118,3

123,2

129,4

124,6

124,4

Цукрові буряки

027

 

 

 

146,8

114,0

115,2

115,2

Картопля

024

147,8

112,1

129,3

171,9

176,1

174,5

160,3

Овочі

028

240,5

158,3

170,9

117,3

162,0

141,4

163,0

Плоди та ягоди

037

116,8

89,4

96,5

105,0

139,6

124,1

109,9

Баштанні культури

042

 

 

 

94,4

125,9

106,1

106,1

Виноград

041

89,3

157,7

125,6

136,9

141,9

139,4

139,3

Продукція рослинництва

 

149,6

131,1

139,5

137,1

141,0

139,5

139,5

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

98,6

98,6

98,6

105,4

111,8

108,7

104,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

100,0

99,4

99,7

108,2

124,5

117,0

108,3

свині

050

88,5

83,4

85,9

90,3

91,8

91,1

88,6

птиця

051

103,6

104,5

104,2

111,0

118,4

114,8

109,9

Молоко і молочні продукти

054

159,4

143,0

150,3

170,9

145,6

155,9

153,4

Яйця

055

147,3

129,0

139,7

93,7

106,0

101,6

114,3

Вовна

057

88,7

113,0

112,6

105,0

134,5

118,5

116,8

Продукція тваринництва

 

116,8

109,1

112,6

113,5

117,9

115,9

114,4

Продукція сільського господарства - всього

 

138,6

123,4

130,2

129,0

133,2

131,5

131,1

 

Додаток 13

Індекси цін та зведені індекси цін реалізації продукції рослинництва, тваринництва та сільського господарства за звітний квартал (півріччя) 2010 року

(відсотків)

Найменування продукції

Код

До попереднього кварталу (півріччя) звітного року*

До попереднього року**

II квартал

III квартал

IV квартал

II півріччя

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Зернові культури

 

103,6

108,3

104,6

113,3

123,6

128,1

138,7

145,0

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

102,6

111,8

103,0

115,0

121,4

124,5

139,2

143,3

жито

012

105,0

128,0

114,0

142,2

105,5

110,7

141,7

161,5

ячмінь

016

97,3

131,2

105,4

132,5

110,2

107,3

140,8

148,5

кукурудза

015

108,3

94,6

103,2

101,4

136,7

148,0

140,0

144,4

Олійні культури

 

98,1

101,9

124,2

114,8

125,2

122,8

125,1

155,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

99,0

105,0

124,2

122,8

135,0

133,7

140,3

174,3

соя

086

85,4

89,6

109,7

89,3

115,2

98,3

88,2

96,7

ріпак

087

92,1

124,0

106,9

118,9

107,8

99,3

123,2

131,6

Цукрові буряки

027

 

 

115,4

 

 

 

100,6

116,1

Картопля

024

85,7

104,5

105,0

99,2

173,4

148,6

155,3

163,0

Овочі

028

108,0

19,9

179,2

27,9

245,6

265,3

52,8

94,6

Плоди та ягоди

037

220,3

51,0

76,5

59,1

94,9

209,1

106,7

81,6

Баштанні культури

042

 

 

97,5

 

 

 

107,3

104,6

Виноград

041

130,8

133,4

94,1

142,5

82,8

108,3

144,5

136,0

Продукція рослинництва

 

103,3

96,6

112,4

105,3

132,0

136,3

131,8

148,2

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

107,3

101,6

103,9

107,0

96,3

103,4

105,1

109,2

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

94,5

104,9

114,4

109,8

105,9

100,1

105,1

120,2

свині

050

92,7

108,1

94,3

101,0

91,6

84,9

91,8

86,6

птиця

051

116,6

98,8

105,3

108,0

96,2

112,1

110,7

116,6

Молоко і молочні продукти

054

83,2

114,4

117,9

115,0

157,5

131,0

149,9

176,7

Яйця

055

71,7

94,4

139,3

96,1

134,7

96,6

91,2

127,1

Вовна

057

118,9

90,5

132,9

104,1

95,7

113,7

102,9

136,8

Продукція тваринництва

 

94,4

103,6

111,7

107,2

113,5

107,2

111,1

124,1

Продукція сільського господарства - всього

 

100,5

99,2

112,0

106,2

125,5

126,1

125,0

140,1


* Розрахунки виконано за відповідними графами дод. 4 та 7.

** Розрахунки виконано за відповідними графами дод. 4, 7 і 9.

 

Додаток 14

Індекси цін звітного кварталу 2010 року до середньоквартальних цін 2009 року

Показник

Код

Середні ціни реалізації продукції в 2009 р.

Середньо-
квартальні ціни 2009 року

Середні ціни реалізації продукції в 2010 р.

Індекси цін реалізації продукції в 2010 р. до середньоквартальних цін 2009 р.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Зернові культури

 

705,7

798,6

761,4

852,4

779,5

978,8

974,1

1075,6

1185,9

124,9

129,1

139,4

148,1

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

011

698,9

782,9

789,0

854,8

781,4

964,9

989,1

1093,9

1145,3

123,5

126,6

140,0

146,6

жито

012

633,1

613,8

610,6

619,4

619,2

654,9

686,5

849,2

1014,4

105,8

110,9

137,1

163,8

ячмінь

016

752,1

752,2

696,0

737,0

734,3

791,6

770,5

999,0

1081,6

107,8

104,9

136,0

147,3

кукурудза

015

704,4

858,3

846,9

914,5

831,0

1155,5

1244,2

1167,5

1251,1

139,0

149,7

140,5

150,6

Олійні культури

 

1711,2

2060,2

2123,3

2169,9

2016,2

2636,5

2552,5

2784,9

3202,5

129,8

126,3

129,3

161,7

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насіння соняшнику

023

1624,2

1992,9

1760,0

2052,8

1857,5

2585,3

2544,8

2520,2

3368,0

139,2

137,0

135,7

181,3

соя

086

2362,9

2799,2

2604,6

2768,8

2633,9

3072,6

2599,6

2342,1

2589,0

116,7

98,7

88,9

98,3

ріпак

087

2077,1

2170,9

2367,5

2410,4

2256,5

2515,6

2491,8

2908,1

3103,6

111,5

110,4

128,9

137,5

Цукрові буряки

027

 

 

292,0

433,7

362,8

530,1

530,1

496,2

513,6

146,1

146,1

136,8

141,6

Картопля

024

1574,6

1778,6

1212,4

1241,4

1451,8

2269,4

2027,2

2007,7

2153,4

156,3

139,6

138,3

148,3

Овочі

028

2764,6

4540,2

1219,2

1581,7

2526,4

5497,7

6791,8

1581,1

2581,0

217,6

268,8

62,6

102,2

Плоди та ягоди

037

2393,9

6896,7

2995,2

1722,7

3502,1

2785,8

4520,0

3061,0

2220,1

79,5

129,1

87,4

63,4

Баштанні культури

042

173,1

173,1

344,7

252,0

235,7

386,6

366,1

374,8

306,1

164

155,3

159,0

129,9

Виноград

041

2487,3

1844,4

2834,5

2572,7

2434,7

2876,5

2829,1

4503,4

3318,8

118,1

116,2

185,0

136,3

Продукція рослинництва

130,2

133,3

133,4

150,2

Худоба та птиця (у живій вазі)

 

10222,2

10860,3

10369,5

10138,1

10397,5

10001,9

10808,0

10939,0

11326,4

96,3

103,4

105,0

109,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

048

9236,3

8791,8

8463,2

8418,2

8727,4

9235,8

8743,4

9164,6

10501,6

105,8

100,2

105,0

120,3

свині

050

14708,3

14395,6

14426,7

13463,9

14248,6

13012,4

12047,8

13033,0

12309,8

91,3

84,6

91,5

86,4

птиця

051

8986,8

10326,1

9604,3

9504,4

9605,4

9268,1

10809,0

10657,7

11199,0

96,5

112,5

111,0

116,6

Молоко і молочні продукти

054

1909,0

1775,7

1699,5

2311,9

1924,0

3041,7

2540,4

2919,3

3411,6

158,1

132,0

151,7

177,3

Яйця

055

383,7

307,9

404,0

501,3

399,2

564,6

392,1

376,6

526,8

141,4

98,2

94,3

132,0

Вовна

057

354,4

291,8

350,8

342,8

334,9

336,2

407,6

369,2

445,4

100,4

121,7

110,2

133,0

Продукція тваринництва

113,8

107,5

111,3

124,2

Продукція сільського господарства - всього

124,6

124,5

125,9

141,3

 

Додаток 15

Обсяги та індивідуальні індекси фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції наростаючим підсумком з початку 2010 року до відповідного періоду 2009 року

(відсотків)

Найменування продукції

Код

Обсяги, т

Індекси

2010 рік

2009 рік

січень - березень

січень - червень

січень - вересень

січень - грудень

січень - березень

січень - червень

січень - вересень

січень - грудень

січень - березень

січень - червень

січень - вересень

січень - грудень

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 1 / 5

10 = 2 / 6

11 = 3 / 7

12 = 4 / 8

Зернові культури - всього

010

2868446

5620273

14946533

23661699

5555922

9571952

19669973

31686307

51,6

58,7

76,0

74,7

Олійні культури - всього

022

765720

1563101

4174518

7756662

916154

1838115

4194293

7239232

83,6

85,0

99,5

107,1

Цукрові буряки

027

 

 

896412

5175554

 

 

265043

3475782

 

 

338,2

148,9

Картопля

024

39241

67846

164374

290677

33223

61156

156818

306283

118,1

110,9

104,8

94,9

Овочі

028

43549

129840

500440

645979

64464

186573

568675

807148

67,6

69,6

88,0

80,0

Плоди та ягоди

037

21905

38305

97039

230775

23557

33322

71118

180546

93,0

115,0

136,4

127,8

Баштанні культури

042

 

 

28399

44081

 

 

29934

52324

 

 

94,9

84,2

Виноград

041

5106

6174

85649

164870

1363

4337

92330

206504

374,6

142,4

92,8

79,8

Худоба та птиця (у живій вазі) - всього

047

373416

755620

1149567

1586831

309235

658590

1028150

1448421

120,8

114,7

111,8

109,6

Молоко і молочні продукти

054

419392

996913

1546441

2004093

402738

989948

1555215

1993939

104,1

100,7

99,4

100,5

Яйця (тис. шт.)

055

2145723

4151196

6451980

9415698

1926752

3983673

6079698

8565713

111,4

104,2

106,1

109,9

Вовна (ц)

057

20

1846

3959

5179

31

2056

4920

7222

64,5

89,8

80,5

71,7

 

Додаток 16

Вартість реалізованої сільськогосподарської продукції в цінах 2009 року

(тис. грн.)

Найменування продукції

Код

Середні ціни за 2009 рік, грн.

Вартість продукції в 2010 р.

Вартість продукції в 2009 р.

січень - березень

січень - червень

січень - вересень

січень - грудень

січень - березень

січень - червень

січень - вересень

січень - грудень

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зернові культури - всього

010

799,0

2291888,4

4490598,1

11942279,9

18905697,5

4439181,7

7647989,6

15716308,4

25317359,3

Олійні культури - всього

023

2086,2

1597445,1

3260941,3

8708879,5

16181948,3

1911280,5

3834675,5

8750134,1

15102485,8

Цукрові буряки

027

409,9

 

 

367439,3

2121459,6

 

 

108641,1

1424723,0

Картопля

024

1298,6

50958,4

88104,8

213456,1

377473,2

43143,4

79417,2

203643,9

397739,1

Овочі

028

1790,0

77952,7

232413,6

895787,6

1156302,4

115390,6

333965,7

1017928,3

1444794,9

Плоди та ягоди

037

1892,4

41453,0

72488,4

183636,6

436718,6

44579,3

63058,6

134583,7

341665,3

Баштанні культури

042

275,1

 

 

7812,6

12126,7

 

 

8234,8

14394,3

Виноград

041

2612,8

13341,0

16131,4

223783,7

430772,3

3561,2

11331,7

241239,8

539553,7

Продукція рослинництва

S 010 ё 041041

х

4073038,6

8160677,6

22543075,3

39622498,6

6557136,7

11970438,3

26180714,1

44582715,4

Худоба та птиця (у живій вазі) - всього

047

10362,9

3869672,7

7830414,5

11912847,9

16444171,0

3204571,4

6824902,3

10654615,6

15009842,0

Молоко і молочні продукти

054

1888,8

792147,6

1882969,3

2920917,8

3785330,9

760691,5

1869813,8

2937490,1

3766152,0

Яйця

055

403,91

866657,5

1676668,1

2605954,7

3803000,4

778215,1

1609005,5

2455590,0

3459691,5

Вовна

057

346,52

6,9

639,6

1371,8

1794,5

10,7

712,4

1704,8

2502,4

Продукція тваринництва

S 047 ё 057057

х

5528484,7

11390691,5

17441092,2

24034296,8

4743488,7

10304434,0

16049400,5

22238187,9

Продукція сільського господарства - всього

S 010 ё 041, 047 ё 057

х

9601523,3

19551369,1

39984167,5

63656795,4

11300625,4

22274872,3

42230114,6

66820903,3


1 За тис. шт.

2 За ц.

Розрахунки виконано за даними дод. 15 (гр. 1 - 8) і дод. 16 (гр. 1).

 

Додаток 17

Зведені індекси фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції у 2010 році до відповідного періоду 2009 року

(відсотків)

Найменування продукції

Січень - березень

Січень - червень

Січень - вересень

Січень - грудень

А

1

2

3

4

Продукція рослинництва

62,1

68,2

86,1

88,9

Продукція тваринництва

116,5

110,5

108,7

108,1

Продукція сільського господарства - всього

85,0

87,8

94,7

95,3

Розрахунки виконано за даними дод. 16.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали