Додаткова копія: Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2018

м. Київ

N 1883

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2018 р. за N 1486/32938

Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Відповідно до пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 334 (Постанова N 334), та з метою затвердження єдиної методики розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що додається.

2. Генеральному директору Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів (Мруга М. Р.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

Л. Гриневич

Заступник Міністра фінансів України

Ю. Джигир

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
19 жовтня 2018 року N 1883

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2018 р. за N 1486/32938

МЕТОДИКА
розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм формування вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я", що здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 334 "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" (Постанова N 334).

Розрахунок вартості розробки ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для кожного етапу і компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності.

Розрахунок вартості проведення ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для етапу і компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності, для першого або повторного складання та за потреби - окремо для категорій студентів, форми та мови навчання яких відрізняються.

Вартість розробки та проведення компонентів ЄДКІ, крім об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту* (далі - ОСП(К)І), розраховує державна організація "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України" (далі - Центр тестування при МОЗ).


* Об'єктивний структурований практичний (клінічний) іспит проводиться з 01 січня 2019 року.

Вартість розробки та проведення ОСП(К)І розраховують заклади вищої освіти.

2. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

контингент - розрахункова чисельність студентів закладу (закладів) вищої освіти певної спеціальності, року, форми, мови навчання, зареєстрована на складання відповідного етапу і компоненту ЄДКІ;

плановий рік - рік, який починається з 01 січня і закінчується 31 грудня року, що настає за поточним роком;

проктор - представник Центру тестування при МОЗ, який адмініструє компонент ЄДКІ у кожній аудиторії закладу вищої освіти (далі - ЗВО);

стандартизований пацієнт - особа з наявним або відсутнім захворюванням, навчена поводити себе як реальний пацієнт для демонстрування певних скарг, симптомів або проблем (клінічної ситуації) однаковим стандартизованим способом для об'єктивізації оцінювання студентів під час ЄДКІ;

станція ОСП(К)І - стандартизоване обладнане місце для короткочасної (5 - 30 хвилин) взаємодії студента з пацієнтом / клінічною ситуацією під час ОСП(К)І з метою оцінювання цільових компетентностей студента за стандартизованими сценарієм та протоколами в умовах, наближених до реальних. На станції ОСП(К)І для оцінювання студентів можуть використовуватися реальні, стандартизовані або віртуальні пацієнти, манекени, фантоми, прилади, обладнання, набори даних, ситуаційні завдання тощо.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) та постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 334 "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я" (Постанова N 334).

II. Розрахунок вартості розробки єдиного державного кваліфікаційного іспиту

1. Вартість розробки ЄДКІ складається з прямих, непрямих (загальновиробничих) та адміністративних витрат і розраховується за такою формулою:

Sr = Pw + NPw + Aw,

де Sr - вартість розробки конкретного етапу і компоненту ЄДКІ для однієї спеціальності;

Pw - прямі витрати з розробки ЄДКІ;

NPw - непрямі витрати з розробки ЄДКІ;

Aw - адміністративні витрати з розробки ЄДКІ.

2. До прямих належать витрати, пов'язані з розробкою ЄДКІ, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw = ZPp + ESVp + Mw + Dw,

де Pw - прямі витрати;

ZPp - оплата праці працівників, залучених до розробки ЄДКІ;

ESVp - нарахування на оплату праці;

Mw - матеріальні витрати;

Dw - інші прямі витрати з розробки ЄДКІ.

У витратах на оплату праці працівників (професорсько-викладацький склад, фахівці з оцінювання, технологи, психометристи, консультанти, експерти, аналітики, лектори, дослідники, стандартні пацієнти, перекладачі, інші працівники), залучених до розробки ЄДКІ, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

Витрати на оплату праці включають оплату праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до розробки ЄДКІ. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових та цивільно-правових договорів.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до розробки ЄДКІ, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи із загального обсягу виконуваних робіт та норм тривалості робочого часу.

Нарахування на оплату праці працівників ESVp здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Матеріальні витрати Mw складаються з витрат на матеріально-технічне забезпечення, безпосередньо пов'язане з розробкою ЄДКІ, у тому числі на придбання реактивів, сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, виробів медичного призначення, медикаментів, запасних частин, апаратного та програмного забезпечення, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, методичної та фахової літератури, передплату періодичних видань. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються норми витрат матеріалів, затверджені Центром тестування при МОЗ або ЗВО відповідно.

Інші прямі витрати Dw складаються з витрат на оплату службових відряджень, витрат на друк та тиражування, на захист інформації, на охорону та збереження конфіденційності екзаменаційних матеріалів, на оплату послуг організацій, залучених до розробки ЄДКІ.

3. До непрямих (загальновиробничих) належать витрати на обслуговування та управління, які не можуть бути віднесені до розробки конкретного етапу і компоненту ЄДКІ:

NPw = ZPnp + ESVnp + Fnp + Gnp,

де NPw - непрямі витрати з розробки ЄДКІ;

ZPnp - оплата праці інших працівників;

ESVnp - нарахування на заробітну плату;

Fnp - експлуатаційні витрати з розробки ЄДКІ;

Gnp - інші загальновиробничі витрати з розробки ЄДКІ.

Експлуатаційні витрати з розробки та проведення ЄДКІ розраховуються виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розподіляються пропорційно площам приміщень, які використовувались з метою розробки та проведення ЄДКІ, та витрат часу на розробку ЄДКІ. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

До інших загальновиробничих витрат належать витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання, канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, поточний ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування.

4. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування Центру тестування при МОЗ або ЗВО відповідно:

Aw = ZPaw + ESVaw + Iaw,

де Aw - адміністративні витрати, пов'язані з розробкою ЄДКІ;

ZPaw - оплата праці адміністративного персоналу пропорційно часу розробки ЄДКІ;

ESVaw - нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу;

Iaw - інші адміністративні витрати з розробки ЄДКІ.

До інших адміністративних витрат належать витрати на програмне забезпечення, отримання необхідних ліцензій та дозволів, пожежну і сторожову охорону, оплату послуг зв'язку, засобів сигналізації.

III. Розрахунок вартості проведення інтегрованого тестового іспиту "КРОК" та вартості іспиту з англійської мови професійного спрямування

1. Розрахунок вартості проведення інтегрованого тестового іспиту "КРОК" та іспиту з англійської мови професійного спрямування** здійснюється за єдиною методикою.


** До 01 вересня 2019 року оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у ЗВО.

Вартість проведення тестового іспиту "КРОК" та іспиту з англійської мови професійного спрямування (далі - іспити) на одного студента включає всі видатки на функціонування повного циклу стандартизованого тестування, крім видатків на його розробку.

Вартість проведення іспитів розраховує Центр тестування при МОЗ щороку на кожний іспит окремо, який проводить відповідно до графіка, затвердженого МОЗ. Вартість проведення іспитів визначається на одного студента окремо для кожних спеціальності, етапу ЄДКІ, форми та мови навчання, основного і повторного складання, а також залежно від тривалості, умов проведення та реєстрації, кількості осіб певної категорії, які одночасно складають іспит.

2. Вартість проведення іспитів на одного студента / інтерна складається з прямих, непрямих (загальновиробничих) та адміністративних витрат і розраховується за такою формулою:

Skr = (Pw1/N1 + Pw2/N2 + Pw3/N3 + NPw/N3) х Kinf,

де Skr - вартість проведення окремого іспиту для одного студента / інтерна з урахуванням конкретних спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання;

Pw1 - прямі витрати, пов'язані з проведенням окремого іспиту для конкретних спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання;

Pw2 - прямі витрати, пов'язані із забезпеченням захисту та закритості екзаменаційних матеріалів іспитів;

Pw3 - прямі витрати з оплати праці на забезпечення функціонування повного циклу стандартизованого тестування для загального контингенту студентів, які складають іспити, у році, що передує плановому;

NPw - непрямі та адміністративні витрати для загального контингенту студентів, які складають іспити, у році, що передує плановому;

N1 - кількість осіб (студентів / інтернів), що складали іспит у році, що передує плановому, з конкретних спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання;

N2 - кількість осіб (студентів / інтернів), які складали окремі іспити одночасно з обрахованим іспитом у році, що передує плановому;

N3 - загальна кількість осіб (студентів / інтернів), що складали іспити у році, що передує плановому;

Kinf - прогнозований рівень інфляції на плановий рік.

3. До прямих витрат (Pw1), пов'язаних з проведенням окремого іспиту для конкретних спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання, належать витрати, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw1 = P1 + P2 + P3 + P4 +P5,

де Pw1 - прямі витрати;

P1 - витрати на виготовлення екзаменаційних буклетів / друк екзаменаційних буклетів для проведення окремого іспиту;

P2 - витрати на виготовлення бланка відповідей;

P3 - витрати на виготовлення та друк сертифікатів;

P4 - матеріальні та інші прямі витрати на проведення іспиту;

P5 - витрати на організацію та проведення іспиту прокторами.

Витрати P1 на виготовлення екзаменаційних буклетів / друк екзаменаційних буклетів включають роботи із забезпечення технологічного процесу виготовлення одного варіанта екзаменаційного буклета з таких основних етапів:

набір екзаменаційного тесту, що передбачає відбір тестових завдань з екзаменаційного банку кожного іспиту відповідно до затвердженої структури змісту іспиту;

переклад набраного екзаменаційного тесту відповідно до мови навчання студента у ЗВО та його редагування. Мову екзаменаційного тесту замовляє ЗВО;

верстка та формування електронного макета екзаменаційного буклета та його обкладинки;

друк екзаменаційного буклета.

Відповідно до технологічного циклу на кожен іспит виготовляється різна кількість варіантів екзаменаційного буклета для одного тесту, що зумовлює вибір методу друку / виготовлення буклетів.

Виготовлення екзаменаційних буклетів включає витрати на брошурування, маркування та пакування екзаменаційних буклетів відповідно до вимог підприємства, яке надає послуги спеціального зв'язку щодо забезпечення збереження екзаменаційних матеріалів та унеможливлення доступу до них відповідно до вимог чинного законодавства.

Витрати P2 включають витрати на виготовлення спеціальних бланків відповідей для комп'ютерного сканування результатів тестування друкарським способом шляхом оплати послуг у суб'єктів господарювання, що надають послуги з виготовлення поліграфічної продукції.

Витрати P3 включають витрати на виготовлення бланків сертифіката про результати складання іспиту друкарським способом шляхом придбання відповідних послуг у суб'єктів господарювання, що надають послуги з виготовлення поліграфічної продукції, та витрати на друк результатів складання іспиту кожного студента / інтерна на бланку сертифіката.

Матеріальні та інші прямі витрати P4 на проведення іспиту включають витрати на придбання спеціальних олівців, канцелярського приладдя, друк і тиражування актів, протоколів, інструкцій та інших документів, на оплату послуг сторонніх організацій.

Витрати P5 на організацію та проведення іспиту прокторами, залученими на підставі трудових та цивільно-правових угод, включають витрати на оплату винагороди за проведення іспиту у ЗВО, встановлені законодавством відрахування на єдиний соціальний внесок, вартість проїзду в обидва боки, відшкодування згідно із законодавством витрат, понесених у зв'язку з відрядженням (добові виплачуються за кожен день перебування працівника у відрядженні, включаючи день вибуття та день прибуття).

Під час урахування прямих витрат (P1) у вартості проведення іспиту на одного студента їх ділять на кількість осіб, що складали відповідний окремий іспит у році, що передує плановому.

4. До прямих витрат (Pw2), пов'язаних із забезпеченням захисту та закритості екзаменаційних матеріалів іспитів, належать витрати, безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw2 = P6 + P7 + P8,

де Pw2 - прямі витрати;

P6 - витрати на забезпечення безпеки під час доставки конфіденційних екзаменаційних матеріалів іспиту до ЗВО;

P7 - витрати на забезпечення безпеки під час проведення іспиту;

P8 - матеріальні та інші прямі витрати на забезпечення безпеки.

Витрати P6 на забезпечення безпеки під час доставки конфіденційних екзаменаційних матеріалів іспиту до ЗВО включають витрати на залучення підприємства, яке надає послуги спеціального зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства.

Витрати P7 на забезпечення громадської безпеки під час проведення іспитів у ЗВО та запобігання пронесенню до аудиторій недозволених пристроїв включають витрати на залучення поліції охорони Національної поліції відповідно до вимог чинного законодавства.

Матеріальні та інші прямі витрати P8 для забезпечення безпеки включають витрати на матеріали для забезпечення конфіденційності та закритості тестових матеріалів (захисні номерні сейф-пакети із захисним клапаном одноразового використання, контейнери для буклетів, бандажувальна стрічка, скоби, плівка для запаювання, крафт-папір, пакувальний скотч, захисна етикетка, спеціальне обладнання тощо).

Під час урахування прямих витрат (Pw2) у вартості проведення іспиту на одного студента їх ділять на кількість осіб, які складали різні окремі іспити одночасно з обрахованим іспитом у році, що передує плановому.

5. До прямих витрат (Pw3), пов'язаних із забезпеченням функціонування повного циклу стандартизованого тестування іспитів, належать витрати, що безпосередньо включені до виробничої собівартості і включають витрати на оплату праці виробничих працівників, не включених до інших розділів:

Pw3 = P9 + P10,

де Pw3 - прямі витрати;

P9 - оплата праці працівників, які залучені до забезпечення функціонування повного циклу стандартизованого тестування;

P10 - нарахування на оплату праці.

У витратах на оплату праці працівників для забезпечення функціонування повного циклу стандартизованого тестування (технологи, логісти, експерти, аналітики, працівники, що забезпечують програмно-комп'ютерний супровід технологічного циклу, інші працівники) враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, що забезпечують функціонування повного циклу стандартизованого тестування, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи із загального обсягу виконуваних робіт та затверджених нормативів навантаження або витрат часу. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунком.

Нарахування на оплату праці працівників P10 здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Під час урахування прямих витрат (Pw3) у вартості проведення іспиту на одного студента їх ділять на загальну кількість осіб, що складали іспити у році, що передує плановому.

6. До непрямих NPw (загальновиробничих) та адміністративних витрат належать витрати, які не можуть бути віднесені до проведення конкретного іспиту:

NPw = NP1 + NP2 + NP3 + NP4 + NP5 + NP6,

де NPw - непрямі витрати з проведення іспитів;

NP1 - витрати на оплату послуг організацій, залучених до проведення іспиту;

NP2 - поштові витрати, витрати на канцтовари, господарчі товари;

NP3 - витрати на оплату послуг зв'язку;

NP4 - адміністративні витрати;

NP5 - витрати на оновлення програмного, матеріально-технічного забезпечення;

NP6 - витрати на амортизацію.

Витрати на оплату послуг організацій, залучених до проведення іспиту NP1, включають витрати на професійні послуги (юридичні, нотаріальні), здійснення технічного обслуговування та ремонту технічного обладнання Центру тестування при МОЗ, обслуговування комп'ютерного ведення бухгалтерського обліку.

Поштові витрати, витрати на канцтовари та господарчі товари NP2 включають витрати на доставку кореспонденції, передплату періодичних видань, канцелярські, господарчі та інші товари для забезпечення діяльності Центру тестування при МОЗ.

Витрати на оплату послуг зв'язку NP3 включають витрати на телефонний зв'язок, послуги доступу до мережі Інтернет, інформаційно-технічні послуги з хостингу тощо.

Адміністративні витрати NP4 включають загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління організацією, а саме: витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятими організацією системами оплати праці та колективним договором; витрати на службові відрядження; витрати на утримання необоротних активів загальногосподарського використання (ремонт, охорону, комунальні послуги); податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі; плату за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на оновлення програмного, матеріально-технічного забезпечення, інші капітальні витрати NP5 для ведення діяльності Центру тестування при МОЗ розраховуються на рівні 5 відсотків від доходу Центру тестування при МОЗ за минулий рік.

Витрати на амортизацію NP6 основних засобів та знос нематеріальних активів у сумі амортизаційних відрахувань визначаються щомісяця за нормами, які встановлює бухгалтерський та податковий облік, а саме розрахованими виходячи з їх первинної вартості та строку корисного використання, але не більше десяти років безперервної експлуатації.

IV. Розрахунок вартості проведення об'єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту

1. Вартість проведення ОСП(К)І ураховує всі видатки, крім видатків на розробку.

Вартість проведення ОСП(К)І розраховують ЗВО щороку окремо для кожних спеціальності, форми та мови навчання, основного чи повторного складання, а також залежно від тривалості, умов проведення та реєстрації, кількості осіб певної категорії, які одночасно складають ОСП(К)І.

Вартість проведення ОСП(К)І визначається на одного студента.

2. Вартість проведення об'єктивного ОСП(К)І складається з прямих, непрямих (загальновиробничих), адміністративних та капітальних витрат. Вартість проведення ОСП(К)І розраховується за такою формулою:

So = Pw + NPw + Aw + Kw,

де So - вартість проведення ОСП(К)І для одного студента;

Pw - прямі витрати з проведення ОСП(К)І;

NPw - непрямі витрати з проведення ОСП(К)І;

Aw - адміністративні витрати з проведення ОСП(К)І;

Kw - капітальні витрати.

3. До прямих належать витрати, пов'язані з проведенням ОСП(К)І, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw = ZPp + ESVp + Mw + Sw + Dw,

де Pw - прямі витрати;

ZPp - оплата праці працівників, залучених до проведення ОСП(К)І;

ESVp - нарахування на оплату праці;

Mw - матеріальні витрати;

Sw - амортизація;

Dw - інші прямі витрати з проведення ОСП(К)І.

У витратах на оплату праці працівників (професорсько-викладацький склад, стандартні пацієнти, лаборанти, інші працівники), залучених до проведення ОСП(К)І, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до проведення ОСП(К)І. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових та цивільно-правових договорів.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до проведення ОСП(К)І, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи з кількості станцій ОСП(К)І, затверджених нормативів тривалості виконання станцій студентами та затверджених нормативів навантаження або витрат часу працівників. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунком.

Нарахування на оплату праці працівників ESVp здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Матеріальні витрати Mw враховують матеріально-технічне забезпечення, безпосередньо пов'язане з проведенням ОСП(К)І, у тому числі на придбання реактивів, сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, виробів медичного призначення, медикаментів, запасних частин, апаратного та програмного забезпечення, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації тощо. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються норми витрат матеріалів на кожну станцію, затверджені ЗВО.

До амортизаційних витрат Sw на проведення ОСП(К)І включаються витрати на амортизацію основних засобів, зокрема манекенів, фантомів, симуляторів, навчального обладнання, приладів, меблів, комп'ютерної та оргтехніки. Розрахунок амортизації здійснюється згідно з чинним законодавством.

Інші прямі витрати Dw включають витрати на оренду приміщень для проведення ОСП(К)І, на друк та тиражування, на проведення поточного ремонту основних фондів, що використовуються для ОСП(К)І, на захист інформації, на охорону та збереження конфіденційності екзаменаційних матеріалів, на оплату послуг організацій, залучених до проведення ОСП(К)І.

4. До непрямих (загальновиробничих) належать витрати, які не можуть бути віднесені до проведення конкретного іспиту ОСП(К)І:

NPw = ZPnp + ESVnp + Fnp + Gnp,

де NPw - непрямі витрати з проведення ОСП(К)І;

ZPnp - оплата праці інших працівників;

ESVnp - нарахування на заробітну плату;

Fnp - експлуатаційні витрати з проведення ОСП(К)І;

Gnp - інші загальновиробничі витрати з проведення ОСП(К)І.

Експлуатаційні витрати з проведення ОСП(К)І розраховуються виходячи із загальних фактичних витрат і розподіляються пропорційно площам приміщень, які використовувались із метою проведення ОСП(К)І, та витрат часу на проведення ОСП(К)І. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

До інших загальновиробничих витрат належать витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання, канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування.

5. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування ЗВО:

Aw = ZPaw + ESVaw + Iaw,

де Aw - адміністративні витрати, пов'язані з проведенням ОСП(К)І;

ZPaw - оплата праці адміністративного персоналу пропорційно часу проведення ОСП(К)І;

ESVaw - нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу;

Iaw - інші адміністративні витрати з проведення ОСП(К)І.

До інших адміністративних витрат належать витрати на програмне забезпечення, оплату послуг зв'язку, засобів сигналізації, отримання необхідних ліцензій та дозволів, пожежну і сторожову охорону, витрати на відрахування профспілковим організаціям відповідно до законодавства.

6. До капітальних витрат Kw належить придбання або створення основних засобів, зокрема манекенів, фантомів, симуляторів, навчального обладнання, приладів, меблів, комп'ютерної та оргтехніки.

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків в межах вартості проведення ОСП(К)І, визначеної відповідно до цієї Методики.

V. Розрахунок вартості проведення міжнародного іспиту з основ медицини

1. Розрахунок вартості проведення міжнародного іспиту з основ медицини (далі - міжнародний іспит) базується на використанні готового міжнародного іспиту.

Для проведення ЄДКІ для спеціальностей "Медицина" та "Педіатрія" використовується міжнародний іспит, розроблений іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів (далі - іноземна агенція). Іноземна агенція - розробник міжнародного іспиту надає послуги із забезпечення доступу до матеріалів, протоколів та результатів міжнародного іспиту Центру тестування при МОЗ як спеціально уповноваженої державної організації для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Вартість послуг іноземної агенції визначається виходячи з обсягу та змісту запланованих послуг, обсягу контингенту студентів з різними мовами навчання, формату тестування - паперового чи електронного.

Вартість проведення міжнародного іспиту розраховується Центром тестування при МОЗ окремо для кожних етапу, форми та мови навчання, основного і повторного складання, формату тестування (паперового чи електронного), а також залежно від тривалості, умов проведення та реєстрації, кількості осіб певної категорії, які одночасно складають міжнародний іспит.

Розрахунок вартості проведення міжнародного іспиту залежить від цінових пропозицій, нормативів та вимог іноземної агенції щодо проведення міжнародного іспиту.

2. Вартість проведення міжнародного іспиту складається з прямих, непрямих (загальновиробничих), адміністративних та капітальних витрат і розраховується за такою формулою:

Sif = Pw + NPw + Aw + Kw,

де Sif - вартість проведення міжнародного іспиту для одного студента з урахуванням конкретних етапу, контингенту, основного чи повторного складання;

Pw - прямі витрати з проведення міжнародного іспиту;

NPw - непрямі витрати з проведення міжнародного іспиту;

Aw - адміністративні витрати з проведення міжнародного іспиту;

Kw - капітальні витрати.

3. До прямих належать витрати, пов'язані з проведенням міжнародного іспиту, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw = Ap + ZPp + ESVp + Mw + Dw,

де Pw - прямі витрати;

Ap - витрати на оплату послуг іноземної агенції для проведення міжнародного іспиту;

ZPp - оплата праці працівників, залучених до проведення міжнародного іспиту;

ESVp - нарахування на оплату праці;

Mw - матеріальні витрати;

Dw - інші прямі витрати з проведення міжнародного іспиту.

Витрати на оплату послуг іноземної агенції для проведення міжнародного іспиту Ap враховують придбання доступу до готових екзаменаційних матеріалів, які належать іноземній агенції, та інших погоджених послуг, необхідних для проведення міжнародного іспиту, а також відповідні податки і збори.

У витратах на оплату праці працівників (технологи, логісти, проктори, інші працівники), злучених до проведення міжнародного іспиту, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до проведення міжнародного іспиту. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових та цивільно-правових договорів.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до проведення міжнародного іспиту, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи із затверджених нормативів навантаження або витрат часу працівників. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунком.

Нарахування на оплату праці працівників ESVp здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Матеріальні витрати Mw враховують матеріально-технічне забезпечення, безпосередньо пов'язане з проведенням міжнародного іспиту, у тому числі витрати на придбання матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, апаратного та програмного забезпечення, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, спеціальних олівців, інших канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, витрати на матеріали для забезпечення конфіденційності та закритості тестових матеріалів. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються норми витрат матеріалів, затверджені Центром тестування при МОЗ.

Інші прямі витрати Dw включають витрати на оплату службових відряджень прокторам, спостерігачам та співробітникам, оренду приміщень для проведення міжнародного іспиту, на друк та тиражування, на поточний ремонт основних фондів, що використовуються для міжнародного іспиту, на захист інформації, на охорону та збереження конфіденційності екзаменаційних матеріалів, на оплату послуг поліції охорони Національної поліції, підприємства, яке надає послуги спеціального зв'язку, та підприємств міжнародного зв'язку, інших організацій, залучених до проведення міжнародного іспиту з основ медицини, відповідно до вимог чинного законодавства.

4. До непрямих (загальновиробничих) належать витрати, які не можуть бути віднесені до проведення конкретного міжнародного іспиту:

NPw = ZPnp + ESVnp + Fnp + Gnp,

де NPw - непрямі витрати з проведення міжнародного іспиту;

ZPnp - оплата праці інших працівників;

ESVnp - нарахування на заробітну плату;

Fnp - експлуатаційні витрати з проведення міжнародного іспиту;

Gnp - інші загальновиробничі витрати з проведення міжнародного іспиту.

Експлуатаційні витрати з проведення міжнародного іспиту розраховуються виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розподіляються пропорційно площам приміщень, які використовувались для проведення міжнародного іспиту, та витрат часу на проведення міжнародного іспиту. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

До інших загальновиробничих витрат належать витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання, канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, поточний ремонт, технічний огляд та технічне обслуговування.

5. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування Центру тестування при МОЗ:

Aw = ZPaw + ESVaw + Iaw,

де Aw - адміністративні витрати, пов'язані з проведенням міжнародного іспиту;

ZPaw - оплата праці адміністративного персоналу пропорційно часу проведення міжнародного іспиту;

ESVaw - нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу;

Iaw - інші адміністративні витрати з проведення міжнародного іспиту.

До інших адміністративних витрат належать витрати на програмне забезпечення, отримання необхідних ліцензій та дозволів, пожежну і сторожову охорону, оплату послуг зв'язку, засобів сигналізації.

6. До капітальних витрат Kw на проведення міжнародного іспиту включаються витрати на придбання основних засобів, зокрема системи захисту інформації, обладнання для ідентифікації осіб, апаратно-програмних комплексів, пристроїв для збереження конфіденційності екзаменаційних матеріалів, приладів, меблів, комп'ютерної та оргтехніки, та їх амортизацію. Капітальні витрати враховуються у розмірі до 2 відсотків в межах вартості проведення міжнародного іспиту, визначеної відповідно до цієї Методики.

 

Заступник Міністра

О. Лінчевський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали