МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2017

м. Київ

N 287

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2017 р. за N 734/30602

Про затвердження Методики визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно

Відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1919 (зі змінами), та з метою встановлення порядку визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 24 листопада 2010 року N 616 "Про затвердження Методики визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 березня 2011 року за N 276/19014.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Заступник Міністра
фінансів України

С. Марченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
23 травня 2017 року N 287

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 червня 2017 р. за N 734/30602

МЕТОДИКА
визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно

I. Загальні положення

1. Ця Методика застосовується з метою визначення розміру комісійної плати уповноваженим підприємствам (організаціям) - суб'єктам підприємницької діяльності, яким в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України надано повноваження на реалізацію військового майна на внутрішньому та (або) зовнішньому ринках, під час підготовки договорів комісії та інших цивільно-правових договорів, які передбачають передачу прав власності на військове майно іншим юридичним або фізичним особам на платній або компенсаційній основі (далі - договори комісії).

2. Розмір комісійної плати уповноваженому підприємству (організації), яке (яка) реалізує військове майно, розраховується окремо за кожним договором комісії, укладеним між Міністерством оборони України та уповноваженим підприємством (організацією).

3. Розмір комісійної плати визначається у відсотках від ціни реалізації військового майна та зазначається у зведеній відомості запланованих надходжень та витрат за договором комісії. У разі якщо за домовленістю сторін вносяться зміни до вартісних показників договору, відповідно здійснюється перерахунок розміру комісійної плати.

4. За результатами прийняття звіту комісіонера розмір комісійної плати уповноваженому підприємству (організації) уточнюється.

II. Розрахунок розміру комісійної плати уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують рухоме військове майно

1. Під час укладання договорів комісії щодо реалізації рухомого військового майна розмір комісійної плати (СКП) розраховується за формулою

СКП = Сбаз + Сдод,

де Сбаз - базова комісійна плата;

Сдод - додаткова комісійна плата.

2. Базова комісійна плата (Сбаз) розраховується за формулою

Сбаз = Вм х К1 + Ворм х К2,

де Вм - залишкова вартість рухомого військового майна, що передається на реалізацію за договором комісії (визначається на підставі відомостей визначення залишкової вартості рухомого військового майна), під час реалізації на зовнішньому ринку, або вартість рухомого військового майна (без ПДВ, визначається на підставі звіту про проведення оцінки майна, складеного відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні") під час реалізації на внутрішньому ринку;

К1 - коефіцієнт, який враховує розмір вартості рухомого військового майна, що передається на реалізацію за відповідним договором, та прибутковість контракту (договору) з покупцем;

Ворм - вартість витрат з підготовки до реалізації рухомого військового майна.

До зазначених витрат включаються витрати на оплату послуг юридичних та фізичних осіб, які залучаються для проведення передпродажної підготовки майна, ремонту, транспортування, навантаження (розвантаження), страхування, охорони тощо, без урахування витрат на маркетингові дослідження (послуги) та витрат уповноваженого підприємства (організації), зокрема митних та банківських витрат, витрат з конвертації валюти, витрат на відрядження, витрат на незалежну оцінку майна, організацію та проведення конкурсів (аукціонів) тощо.

Під час укладання договору комісії Ворм визначається, виходячи із погоджених Міністерством оборони України планових витрат із підготовки до реалізації рухомого військового майна, підтверджених відповідними документами (договорами на надання послуг з підготовки до реалізації військового майна, калькуляціями, розрахунками тощо);

К2 - коефіцієнт розміру витрат з підготовки до реалізації рухомого військового майна (додаток 1).

Коефіцієнт К1 розраховується за формулою

К1 = К1.1 + К1.2,

де К1.1 - коефіцієнт розміру вартості рухомого військового майна (додаток 2);

К1.2 - коефіцієнт прибутковості контракту (договору) з покупцем (додаток 3).

Коефіцієнт К1.1 встановлюється залежно від вартості рухомого військового майна Вм.

Коефіцієнт К1.2 встановлюється залежно від коефіцієнта доходу Д, який розраховується за формулою

Д = Вдох / Вм,

де Вдох - сума доходу, за винятком витрат, пов'язаних з реалізацією рухомого військового майна.

Вдох розраховується за формулою

Вдох = Вконтр - (Ворм + Ввитр),

де Вконтр - ціна реалізації рухомого військового майна уповноваженим підприємством (організацією) за контрактом під час реалізації на зовнішньому ринку або стартова ціна реалізації (без ПДВ) під час реалізації на внутрішньому ринку;

Ввитр - додаткові витрати, пов'язані з реалізацією рухомого військового майна (митні та банківські, конвертація валюти, відрядження, незалежна оцінка майна, організація та проведення конкурсів (аукціонів), накладні видатки уповноваженого підприємства (організації) щодо маркетингу тощо), за винятком Ворм.

Залежність коефіцієнта К1.2 від коефіцієнта доходу Д.

Ціна реалізації рухомого військового майна за договором комісії приймається без податку на додану вартість.

Коефіцієнт К2 встановлюється залежно від вартості витрат з підготовки до реалізації рухомого військового майна.

3. Додаткова комісійна плата розраховується за формулою

Сдод = Вприб х К3,

де Вприб - сума прибутку від реалізації рухомого військового майна з урахуванням додаткової комісійної плати;

К3 - коефіцієнт якісного (технічного) стану, ступінь придатності майна, що реалізується (додаток 4).

Вприб приймається в розрахунках розміру комісійної плати (СКП) при значенні більше нуля і розраховується за формулою

Вприб = Вконтр - (Сбаз + Вм + Ворм + Ввитр).

К3 визначається залежно від категорії якісного (технічного) стану, ступеня придатності майна Км.

Км приймається залежно від найбільшої вартісної частки майна певної категорії якісного (технічного) стану, ступеня придатності майна, що реалізується за договором комісії.

4. Коефіцієнти К1, К2, К3 визначаються під час укладання договору комісії структурним підрозділом Міністерства оборони України, який здійснює підготовку проектів договорів комісії. Згадані коефіцієнти зазначаються в розрахунку розміру комісійної плати за договором комісії.

5. Під час укладання договорів комісії щодо відчуження та реалізації рухомого військового майна розмір комісійної плати встановлюється, виходячи з розрахунків за цією Методикою, але не більше 5 відсотків ціни реалізації військового майна.

Ціна реалізації рухомого військового майна (за винятком витрат на підготовку до реалізації цього майна, його реалізацію та комісійної плати) не може бути меншою від залишкової вартості цього майна (Вм).

У разі реалізації рухомого військового майна за ціною (погодженою з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України), нижчою від його залишкової вартості, сума комісійної плати приймається в розмірі не більше 4 відсотків ціни його реалізації.

III. Розрахунок розміру комісійної плати уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують нерухоме військове майно

1. Під час укладання договору комісії щодо реалізації нерухомого військового майна розмір комісійної плати уповноваженому підприємству (організації) (додаток 5) вказується в договорі комісії за погодженням сторін у відсотках залежно від стартової ціни реалізації.

2. За результатами реалізації нерухомого військового майна розмір комісійної плати розраховується від ціни реалізації, виходячи з указаного в договорі комісії відсотка комісійної плати.

 

Начальник Головного управління
майна та ресурсів
полковник

О. Г. Нагорський

 

Додаток 1
до Методики визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно
(пункт 2 розділу II)

Коефіцієнт розміру витрат з підготовки до реалізації рухомого військового майна

Ворм (тис. грн)

до 20

20 - 80

80 - 200

понад 200

К2

0,035

0,03

0,025

0,02

 

Додаток 2
до Методики визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно
(пункт 2 розділу II)

Коефіцієнт розміру вартості рухомого військового майна

Вартість майна Вм (тис. грн)

до 50

50 - 100

100 - 500

500 - 1000

1000 - 5000

5000 - 10000

понад 10000

К1.1

0,05

0,045

0,04

0,035

0,03

0,025

0,02

 

Додаток 3
до Методики визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно
(пункт 2 розділу II)

Коефіцієнт прибутковості контракту (договору) з покупцем

Д

1,0 - 1,1

1,1 - 1,2

1,2 - 1,5

1,5 - 2,0

понад 2,0

К1.2

0,01

0,02

0,03

0,035

0,04

 

Додаток 4
до Методики визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно
(пункт 3 розділу II)

Коефіцієнт категорії якісного (технічного) стану, ступінь придатності майна, що реалізується

К3

0,07

0,08

0,09

0,10

Км

I - II

III

IV

V (списане)

 

Додаток 5
до Методики визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно
(пункт 1 розділу III)

Розмір комісійної плати уповноваженому підприємству (організації)

Стартова ціна реалізації (тис. грн)

Відсотки комісійної плати ( %)

До 200,0

5,0

Від 200,1 до 500,0

4,5

Від 500,1 до 1000,0

4,0

Від 1000,1 до 5000,0

3,5

Від 5000,1

3,0
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали