ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 листопада 2011 року N 288

Про затвердження Методологічних положень зі статистики освіти

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання наказую:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення зі статистики освіти (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.)

2.1. Запровадити у практику роботи Методологічні положення, затверджені цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

2.3. Забезпечити оприлюднення методологічних положень на офіційному веб-сайті Держкомстату.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
09.11.2011 N 288

Методологічні положення зі статистики освіти

Передмова

Метою розроблення цих методологічних положень є:

- підготовка роз'яснень щодо інструментів (класифікації, реєстри), які використовуються для проведення державних статистичних спостережень зі статистики освіти;

- надання роз'яснень щодо основних визначень і понять зі статистики освіти;

- визначення порядку організації та проведення державних статистичних спостережень, принципів формування сукупності звітних одиниць, розробки й поширення результатів;

- документування джерел даних і підходів до підготовки й публікації узагальненої інформації зі статистики освіти;

- підготовка роз'яснень про використання адміністративних даних при узагальненні інформації щодо функціонування національної системи освіти;

- поширення методологічних положень серед фахівців територіальних органів державної статистики й основних користувачів статистичної інформації для кращого розуміння можливостей щодо її використання для моніторингу й оцінки діяльності системи освіти.

При підготовці положень враховані положення Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" та рекомендації міжнародних організацій зі статистики освіти, адаптовані відповідно до вимог національного законодавства.

1. Загальні положення

Розвитку систем освіти, який спрямований на зростання інтелекту націй, приділяється велика увага в усьому світі. Зокрема, міжнародні організації під егідою Організації Об'єднаних Націй (ООН) здійснюють постійний моніторинг стану та розвитку національних систем освіти на основі методологічно узгодженої системи статистичних показників.

В Україні державну політику в галузі освіти визначає Верховна Рада відповідно до Конституції України і здійснюють органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Для оцінки ефективності політики у цій галузі здійснюється державний контроль за діяльністю навчальних закладів, що надають освітні послуги за різними освітніми рівнями (ступенями освіти). Відповідно національна статистика освіти забезпечує потреби міжнародного та національного моніторингу розвитку цієї галузі.

На виконання положеньстатей 30 та 31 Закону України "Про освіту" при організації державних статистичних спостережень і збиранні адміністративних даних в Україні визначаються такі освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні, а також наукові ступені:

1. Освітні рівні:

початкова загальна освіта;

базова загальна середня освіта;

повна загальна середня освіта;

професійно-технічна освіта;

базова вища освіта;

повна вища освіта.

2. Освітньо-кваліфікаційні рівні:

кваліфікований робітник;

молодший спеціаліст;

бакалавр;

спеціаліст, магістр.

3. Наукові ступені:

кандидат наук;

доктор наук.

До системи показників статистики освіти включено показники щодо кількості навчальних закладів, кількості вихователів/викладачів, кількості вихованців/учнів/студентів, аспірантів/докторантів, показники прийому, випуску, мов виховання/навчання, матеріально-технічної бази та відносні показники кількості учнів на одного вчителя, охоплення навчальними ступенями осіб відповідної вікової групи, показники тендерного паритету тощо.

Упродовж останніх років виникла потреба у використанні концепції фінансових витрат на розвиток галузі та їх обгрунтованого розподілення в національних системах освіти. Для отримання й узагальнення на постійній основі інформації щодо фінансування національних систем освіти міжнародними статистичними організаціями розроблено методологічні рекомендації по складанню допоміжного (сателітного) рахунку освіти. Адаптовані до національних умов методологічні положення щодо складання допоміжного (сателітного) рахунку освіти затверджені наказом Держкомстату від 15.02.2010  N 57, й у зв'язку з цим відповідна тема щодо сателітного рахунку освіти не розглядається в цьому методологічному документі.

2. Інструменти

Класифікації. У процесі виробництва та поширення даних зі статистики освіти використовуються такі класифікації.

Для визначення та групування закладів освіти за типом і як одиниць статистичних спостережень використовується поняття виду економічної діяльності. Код виду економічної діяльності є одним з основних показників стратифікації сукупності для організації суцільних або вибіркових обстежень. На основі визначення виду економічної діяльності здійснюється облік закладів освіти в Реєстрі статистичних одиниць (РСО) та Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій та установ України (ЄДРПОУ). Для групування закладів освіти за видами економічної діяльності використовується Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД).

Крім того, при групуванні й обробленні результатів статистичних спостережень використовуються Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) та Класифікація органів державного управління (Наказ N 41) (КОДУ). Ці класифікації дозволяють здійснити розподілення результатів статистичних спостережень за територіальною ознакою та відомчою підпорядкованістю закладів освіти.

У публікаційній роботі для групування показників статистики освіти за освітніми рівнями (ступенями) як інструмент використовується Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО 97) (додаток 1). Система класифікації розроблена як всеохоплюючий статистичний опис національних систем освіти та методології для оцінки національних систем освіти порівняно зі співставними міжнародними рівнями. Основною одиницею класифікації МСКО є освітня програма. Крім того, МСКО класифікує програми за галузями знань, орієнтацією та призначенням програми.

Інформація, зібрана відповідно до МСКО, може бути використана для узагальнення статистичних даних по багатьох аспектах освіти (додаток 2).

Для групування показників статистики освіти за галузями знань, отриманих учнями/студентами в рамках певних освітніх програм, визначена класифікація напрямів освітньої підготовки. Основними класифікаційними критеріями тут виступають такі: теоретичний контекст освітньої програми, мета навчання, об'єкт інтересу, методи й технології, що використовуються в навчальному процесі, та навчальні теми. Для використання в національній системі державних статистичних спостережень зі статистики освіти ця класифікація використовується у варіанті, адаптованому до національних умов, у вигляді переліку напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями, який затверджується постановами Кабінету Міністрів України.

Використання стандартних класифікацій забезпечує можливість узагальнення даних для національних потреб і проведення міжнародних порівнянь. Класифікації виступають як багатоцільова система, призначена для полегшення аналізу політики в галузі освіти та прийняття рішень незалежно від структури будь-якої освітньої системи.

Реєстри. Для формування сукупностей звітних одиниць для організації державних статистичних спостережень зі статистики освіти використовуються записи РСО та ЄДРПОУ. Сформовані сукупності звітних одиниць узгоджуються з адміністративними реєстрами ліцензіатів Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, адміністративним реєстром районних (міських) державних адміністрацій. Формування сукупностей звітних одиниць здійснюється на рівні Державного комітету статистики за встановленими критеріями для відбору.

3. Основні визначення та поняття

У статистиці освіти використовуються такі визначення та поняття:

Навчальні заклади - це заклади, єдиним і головним призначенням яких є надання послуг освіти. Відповідність освітніх послуг стандартам визначається шляхом ліцензування, інспектування, атестації та акредитації.

Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Загальноосвітній навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту.

Професійно-технічний навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Установлюються такі рівні акредитації вищих навчальних закладів:

вищий навчальний заклад I рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

вищий навчальний заклад II рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

вищий навчальний заклад III рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра;

вищий навчальний заклад IV рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

Аспірантура й докторантура є основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

Аспірант - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі (ад'юнктурі) вищого навчального закладу або наукової установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Докторант - особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Обов'язкова освіта - кількість років або відповідний період, упродовж якого діти відповідно до закону зобов'язані відвідувати навчальний заклад.

Навчальний рік - його початок відповідає даті, коли в навчальних закладах починаються заняття, а кінець відповідає даті завершення занять, навіть якщо після цього викладачі продовжують працювати.

Клас/курс - період навчання упродовж одного навчального року.

Тривалість навчання - число класів/років певного освітнього ступеня.

Вступники - учні або студенти, які вперше починають навчання на певному освітньому ступені.

Випускники - особи, які успішно завершили останній рік/клас навчання відповідно до МСКО. Успішне завершення визначається як здавання іспиту або декількох іспитів, відпрацювання визначеної кількості годин, що відповідають певній програмі.

Освітній ступінь - градація навчального досвіду та відповідних знань, які є обов'язковими для учасників навчальної програми. Ступені безпосередньо пов'язані зі складністю програми. Основні критерії для визначення освітнього ступеня - освітня направленість програми та кваліфікація викладацького персоналу. Зазначені в цьому контексті категорії відображають значні за масштабами просування в рамках навчального процесу, починаючи із найнижчої (елементарної) освіти до найскладнішої освіти. Чим складніша програма, тим вищий освітній ступінь.

Відсоток охоплення дітей дошкільними навчальними закладами розраховується як відношення чисельності дітей у дошкільних закладах до загальної чисельності дітей відповідного віку на початок наступного за звітним року.

Відсоток охоплення дітей загальноосвітніми закладами (освітою) певного ступеня - це відношення чисельності учнів, які здобувають освіту певного ступеня, до загальної чисельності дітей відповідного віку на початок наступного за звітним року.

Розрізняють поняття "чистого коефіцієнта" та "валового коефіцієнта" охоплення освітою. "Чистий коефіцієнт" розраховується як відношення учнів у визначеній офіційно віковій групі для певного освітнього ступеня до чисельності відповідної вікової групи населення. "Валовий коефіцієнт" розраховується як відношення учнів (незалежно від віку) в певному освітньому ступені до чисельності відповідної вікової групи населення.

Коефіцієнт учень - викладач - середня чисельність тих, що навчаються, поділена на кількість викладачів на відповідному ступені навчання в певному навчальному закладі.

Індекси гендерного паритету серед учнів, слухачів і студентів навчальних закладів різних освітніх ступенів визначаються як співвідношення чисельності осіб жіночої статі до чисельності осіб чоловічої статі (Додаток 3).

4. Державні статистичні спостереження зі статистики освіти

Державні статистичні спостереження зі статистики освіти охоплюють такі напрями:

1. Діяльність дошкільних навчальних закладів - державне статистичне спостереження за формою N 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу". Мета спостереження - збирання, розроблення, узагальнення та поширення даних із дошкільної освіти.

2. Охоплення дітей шкільного віку (6 - 18 років) обов'язковою загальною середньою освітою - державне статистичне спостереження за формою N 77-рвк (один раз на рік) "Звіт про кількість дітей шкільного віку" (Наказ N 317, 77-РВК). Мета спостереження - збирання, розроблення, узагальнення та поширення даних щодо охоплення дітей шкільного віку обов'язковою загальною середньою освітою, причин, через які діти не відвідують загальноосвітні навчальні заклади.

3. Діяльність вищих навчальних закладів - державне статистичне спостереження заформою N 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року" (Наказ N 2-3нк, 276). Мета спостереження - збирання, розроблення, узагальнення та поширення даних із вищої освіти.

4. Діяльність аспірантури та докторантури - державне статистичне спостереження за формою N 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури". Мета спостереження - збирання, розроблення, узагальнення та поширення даних щодо підготовки наукових кадрів у рамках діяльності аспірантури та докторантури.

Державні статистичні спостереження зі статистики освіти мають такі основні характеристики:

Види державних статистичних спостережень:

за ступенем охоплення одиниць: суцільні;

за часом реєстрації даних: поточні.

Організаційна форма державних статистичних спостережень:

статистична звітність.

Спосіб державних статистичних спостережень:

документальний облік.

Одиниці державних статистичних спостережень:

підприємство (форми NN 77-рвк (Наказ N 317, 77-РВК); 2-3 нк (Наказ N 2-3нк, 276); 1-нк);

місцева одиниця (форма N 85-к).

Респонденти державних статистичних спостережень:

юридичні особи (форми NN 77-рвк (Наказ N 317, 77-РВК); 2-3 нк (Наказ N 2-3нк, 276); 1-нк);

юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи (форма N 85-к).

Органи, які здійснюють державні статистичні спостереження:

центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, територіальні органи державної статистики.

Місце проведення державних статистичних спостережень:

Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь.

Державні статистичні спостереження зі статистики освіти проводяться за затвердженими інструментаріями. Бланки форм державних статистичних спостережень затверджуються наказами Державного комітету статистики України. Інструкції про порядок заповнення форм державних статистичних спостережень затверджуються наказами Державного комітету статистики України та проходять процедуру державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Інструментарій для проведення державних статистичних спостережень зі статистики освіти розміщено на веб-сайті Державного комітету статистики України. Терміни проведення державних статистичних спостережень визначаються щорічними планами державних статистичних спостережень, що затверджуються нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Метаописи державних статистичних спостережень зі статистики освіти для користувачів даних також розміщено на веб-сайті Державного комітету статистики України.

5. Загальна схема й організація робіт із формування сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень зі статистики освіти

Формування сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень зі статистики освіти здійснюється на центральному рівні щорічно. Джерелами інформації для формування сукупностей звітних одиниць є РСО, ЄДРПОУ й адміністративні реєстри.

До генеральних сукупностей звітних одиниць уключають об'єкти державного статистичного спостереження, що мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

N п/п

Критерії формування генеральної сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

форма N 85-к: місцева одиниця
форма N 2-3 нк (Наказ N 2-3нк, 276): підприємство
форма N 1-нк: підприємство

2.

Вид економічної діяльності

КВЕД (2005)КВЕД (2010) (Наказ N 457)

форма N 85-к: 80.10.1 (85.10 - КВЕД 2010 (Наказ N 457))
форма N 2-3 нк (Наказ N 2-3нк, 276): 80.30.0 (85.42 - КВЕД 2010 (Наказ N 457))
форма N 1-нк: 80.30.0; 73 (85.42 (Наказ N 457); 72 - КВЕД 2010 (Наказ N 457))

3.

Розмір підприємства

Довідник ознак розміру підприємств

для всіх форм зі статистики освіти: незалежно від розміру

4.

Ознака економічної діяльності

х

для всіх форм зі статистики освіти: активне

Формування генеральних сукупностей звітних одиниць здійснюють відповідно до цих методологічних положень. За кожним об'єктом у вигляді таблиці відбирають такі ознаки:

1) ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

2) код КОАТУУ;

3) код КВЕД;

4) назва й адреса місцезнаходження.

Державні статистичні спостереження зі статистики освіти є суцільними, тому генеральні сукупності в повному обсязі складають списки звітних одиниць цих спостережень.

Сформовані сукупності звітних одиниць узгоджуються з адміністративними реєстрами ліцензіатів Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, адміністративним реєстром районних (міських) державних адміністрацій.

Сукупність звітних одиниць державних статистичних спостережень зі статистики освіти не узгоджують із сукупностями за іншими формами державних статистичних спостережень.

Формування сукупності звітних одиниць за формою N 77-рвк (один раз на рік) "Звіт про кількість дітей шкільного віку" (Наказ N 317, 77-РВК) здійснюється на основі адміністративного реєстру районних (міських) державних адміністрацій та з іншими інформаційними джерелами не узгоджується.

6. Процедури проведення, розробки та поширення результатів державних статистичних спостережень зі статистики освіти

Звіти за формою N 85-к (річна) "Звіт дошкільного навчального закладу" складають дошкільні навчальні заклади, формою N 77-рвк (один раз на рік) "Звіт про кількість дітей шкільного віку" (Наказ N 317, 77-РВК) - відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів, формою N 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року" (Наказ N 2-3нк, 276) - вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації, формою N 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури" - організації, установи, вищі навчальні заклади, які мають аспірантуру або докторантуру. Звіти подаються на паперових носіях органу державної статистики за місцезнаходженням респондентів у термін, визначений на бланку форми. Якщо респонденти подають зазначені форми як електронні звіти, вони здійснюють їх подання органам державної статистики відповідно до встановленого порядку.

Під час отримання від респондента зазначених форм державних статистичних спостережень органи державної статистики здійснюють попередню візуальну перевірку звіту, після чого вводять звіт до відповідного комплексу електронної обробки статистичної інформації, за допомогою якого проводять арифметичний і логічний аналіз як первинних, так і зведених даних, та передають опрацьовану інформацію на вищий рівень розробки.

Результати державних статистичних спостережень зі статистики освіти за формами NN 85-к; 2-3 нк (Наказ N 2-3нк, 276); 1-нк формують у таких обсягах і розрізах:

- на регіональному рівні: зведена інформація по всіх показниках, уключених до відповідної форми звітності за видами навчальних закладів, які забезпечують отримання освіти відповідного ступеня, за регіоном у цілому й у розрізі районів, а також у розрізі органів державного управління, у підпорядкуванні яких знаходяться навчальні заклади;

- на державному рівні: зведена інформація по всіх показниках, уключених до відповідної форми звітності за видами навчальних закладів, які забезпечують отримання освіти відповідного ступеня по країні в цілому й у розрізі регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), а також у розрізі органів державного управління, у підпорядкуванні яких знаходяться навчальні заклади.

Результати державного статистичного спостереження заформою N 77-рвк (Наказ N 317, 77-РВК) формують:

- на державному рівні: зведена інформація по всіх показниках, уключених до відповідної форми звітності по країні в цілому й у розрізі регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь).

Етапи та загальна схема проведення державних статистичних спостережень зі статистики освіти наведена в додатках 4 та 5.

За результатами розробки даних за формами державних статистичних спостережень зі статистики освіти створюють архів і часові ряди даних із метою їх збереження.

При поширенні даних здійснюється контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями зі статистики освіти, підготовленими за даними державних статистичних спостережень із зазначеного питання, є:

статистичний бюлетень "Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України";

статистичний бюлетень "Підготовка наукових кадрів";

статистичний бюлетень "Дошкільні навчальні заклади України";

статистичний бюлетень "Регіональний людський розвиток";

статистичний бюлетень N 2;

статистичний збірник "Соціальні індикатори рівня життя населення";

статистичний збірник "Діти, жінки та сім'я в Україні";

статистичний збірник "Жінки і чоловіки в Україні";

статистичний збірник "Регіони України";

статистичний збірник "Україна у цифрах";

статистичний щорічник.

На запити користувачів статистичну інформацію з питань статистики освіти надають у паперовому вигляді, на електронних носіях, засобами зв'язку (у т. ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування в порядку й умовах, визначених Держкомстатом.

7. Використання адміністративних даних при узагальненні інформації щодо функціонування національної системи освіти та в інформаційно-публікаційній діяльності

Для підготовки узагальненої інформації щодо функціонування національної системи освіти відповідно до Закону України "Про освіту" та відповідно до статті 1 Закону України "Про державну статистику" в інформаційно-публікаційній роботі використовуються адміністративні дані Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Міністерство відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов'язків та завдань, віднесених до його компетенції, проводить спостереження щодо діяльності загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів.

Органи державної статистики України для підготовки узагальненої інформації щодо діяльності загальноосвітніх навчальних закладів використовують такі форми звітності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

форма N 76-рвк "Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів";

форма N 83-рвк "Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників денних загальноосвітніх навчальних закладів на 1 жовтня ____ року";

форма N ЗВ-1 (зведена) "Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл";

форма N 1-ДБШ (зведена) "Зведений звіт дитячих будинків, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

Для підготовки узагальненої інформації щодо діяльності професійно-технічних навчальних закладів використовуються такі форми звітності:

форма N 1 (профтех) - зведена "Зведений звіт про підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів";

форма N 2 (профтех) - зведена "Зведений звіт про приймання учнів та слухачів до професійно-технічних навчальних закладів";

форма N 3 (профтех) - зведена "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів";

форма N 1-ЗСО "Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів".

Терміни надання адміністративних даних Державному комітету статистики визначаються щорічними планами державних статистичних спостережень, що затверджуються нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Основними статистичними публікаціями зі статистики освіти, підготовленими на основі адміністративних даних із зазначеного питання, є:

статистичний бюлетень "Загальноосвітні навчальні заклади України";

статистичний бюлетень "Продовження навчання та здобуття професії";

статистичний бюлетень N 2;

статистичний збірник "Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства".

Список використаних джерел

1. Закон України "Про освіту" від 23.05.91 р. N 1060-XII, зі змінами та доповненнями.

2. Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. N 2628-III, зі змінами та доповненнями.

3. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 р. N 651-XIV, зі змінами та доповненнями.

4. Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.98 р. N 103/98-ВР, зі змінами та доповненнями,

5. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р. N 2984-III, зі змінами та доповненнями.

6. Міжнародна стандартна класифікація освіти. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, 1997.

7. Компендіум Європейської статистичної комісії (Statistical Requirements Compendium, 2009 edition).

8. Fields of Education and Training, Manual, Eurostat, 1999.

9. Постанова Європейської статистичної комісії "Індикатори для моніторингу прогресу в рамках Лісабонської стратегії з освіти та продовження навчання" від 21.02.2007.

10. Всемирный доклад по образованию 2008. Сравнение мировой статистики в области образования. Институт статистики ЮНЕСКО, 2008.

 

Додаток 1

Таблиця співставлення ступенів освіти за Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) з навчальними закладами України, які забезпечують отримання відповідного ступеня освіти

Назва ступеня освіти за МСКО

Код ступеня освіти за МСКО

Тривалість навчання

Навчальні заклади, які в Україні забезпечують отримання відповідного ступеня освіти

Початкова загальна освіта

 

 

 

Допочаткове навчання

0

3 - 4 роки

Дошкільні навчальні заклади

Початкова освіта/Перший етап базової освіти

1

4 роки

Середні загальноосвітні навчальні заклади 1 ступеня (1 - 3 (4) класи денних загальноосвітніх навчальних закладів)

Середня освіта

 

 

 

Перший етап середньої освіти/Другий етап базової освіти

2

5 років

Середні загальноосвітні навчальні заклади 2 ступеня (5 - 9 класи денних і вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів)

Другий етап середньої освіти

3(3B)

2 роки

Середні загальноосвітні навчальні заклади 3 ступеня (10 - 11 (12) класи денних і вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів), ПТНЗ, учні (слухачі) яких здобувають повну загальну середню освіту і кваліфікацію "кваліфікований робітник"

Післясередня, не вища освіта

4 (4B)

1 рік

ПТНЗ, учні (слухачі) яких після отримання повної загальної середньої освіти здобувають кваліфікацію "кваліфікований робітник"

Перший етап вищої освіти

5A

 

ВНЗ III - IV рівнів акредитації

5B

ВНЗ I - II рівнів акредитації

Вища освіта у ВНЗ I - II рівнів акредитації

5B

2 - 3 роки

ВНЗ I - II рівнів акредитації

Вища освіта у ВНЗ III - IV рівнів акредитації

5A

5 - 6 років

ВНЗ III - IV рівнів акредитації

Другий етап вищої освіти (аспірантура, докторантура) та освіта, не розподілена за ступенями/післядипломна освіта

6

3 роки

ВНЗ та наукові установи, що мають аспірантури, докторантури/ВНЗ та інші навчальні заклади післядипломної освіти

 

Додаток 2

РОЗПОДІЛ ЧИСЕЛЬНОСТІ УЧНІВ, СЛУХАЧІВ І СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ЗА МІЖНАРОДНОЮ СТАНДАРТНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ОСВІТИ (МСКО)

(осіб)

Назва ступеня освіти за МСКО

Код ступеня освіти за МСКО

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Допочаткове навчання

0

983001

968034

973535

976781

996481

1031701

1080882

1137488

1194546

1213890

Початкова освіта/Перший етап базової освіти

1

2065348

2047085

1960512

1850734

1945715

1753689

1647847

1573458

1531943

1540282

Перший етап середньої освіти/Другий етап базової освіти

2

3579702

3425454

3251458

3068479

2698222

2611426

2493102

2367061

2227918

2289065

Другий етап середньої освіти

3

1381980

1389180

1392475

1378631

1344605

1284837

1215634

1131463

1060639

843907

Післясередня, не вища освіта

4

178523

178674

175667

173465

187690

185266

176445

172073

171395

182607

Перший етап вищої освіти

5A

1402904

1548049

1686912

1843831

2026726

2203830

2318553

2372462

2364541

2245200

5B

528041

561265

582855

592917

548466

505331

468029

441336

399332

354226

Другий етап вищої освіти

6

24426

25362

26454

28326

29683

31181

32666

33915

34820

35578

 

Додаток 3

ІНДЕКСИ ТЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ СЕРЕД УЧНІВ, СЛУХАЧІВ І СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ1

Назва ступеня освіти за МСКО

Код ступеня освіти за МСКО

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Допочаткове навчання

0

0,922

0,922

0,922

0,915

0,907

0,914

0,916

0,914

0,915

0,919

Початкова освіта/Перший етап базової освіти

1

0,950

0,949

0,950

0,947

0,947

0,949

0,948

0,953

0,951

0,953

Перший етап середньої освіти/Другий етап базової освіти

2

0,955

0,952

0,950

0,951

0,954

0,954

0,952

0,955

0,953

0,953

Другий етап середньої освіти

3

0,938

0,930

0,926

0,916

0,909

0,905

0,899

0,894

0,892

0,870

Післясередня, не вища освіта

4

1,192

1,190

1,140

1,093

1,002

0,944

0,927

0,900

0,826

0,739

Перший етап вищої освіти

5A

1,109

1,144

1,181

1,195

1,189

1,202

1,204

1,211

1,220

1,203

5B

1,176

1,151

1,131

1,109

1,140

1,091

1,101

1,093

1,144

1,135

Другий етап вищої освіти

6

0,954

0,964

0,986

1,009

1,076

1,178

1,234

1,317

1,413

1,464


1
Співвідношення чисельності осіб жіночої статі до чисельності осіб чоловічої статі (методика ЮНЕСКО).

 

Додаток 4

Етапи проведення державних статистичних спостережень зі статистики освіти

  

 

Додаток 5

Загальна схема проведення державних статистичних спостережень зі статистики освіти

  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали