КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 5 квітня 2012 року N 387/7724

Про затвердження міської цільової програми "Київ етнічний" на 2012 - 2015 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про національні меншини в Україні", "Про правовий статус закордонних українців", "Про об'єднання громадян", "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", Рамкової конвенції про захист національних меншин, рішення Київради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою створення належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії національних меншин, які проживають у м. Києві, та підтримки українців, які проживають за межами України, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Київ етнічний" на 2012 - 2015 роки згідно з додатком.

2. Визначити Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним за реалізацію міської цільової програми "Київ етнічний" на 2012 - 2015 роки.

3. Управлінню у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Передбачити видатки на реалізацію міської цільової програми "Київ етнічний" на 2012 - 2015 роки в межах загального обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки.

3.2. Забезпечувати виконання міської цільової програми "Київ етнічний" на 2012 - 2015 роки в межах загального обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки.

4. Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щорічно подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і постійній комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку інформацію про хід виконання міської цільової програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань культури та туризму, постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики і постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
05.04.2012 N 387/7724


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КИЇВ ЕТНІЧНИЙ" на 2012 - 2015 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

З часу проголошення незалежності Україна прагне створити умови для рівноправного розвитку та активної участі представників різних національностей в соціально-економічному, політичному та духовно-культурному житті держави, котрі разом з українцями складають єдину етнонаціональну структуру суспільства.

Підтримання атмосфери толерантності, усунення чинників міжнаціональної напруженості і конфліктів є одним з найголовніших завдань України як правової, демократичної держави, що обрала шлях до інтеграції в європейське співтовариство. Відповідно і сутність європейського вибору України ставить за мету вироблення концептуальних підходів та механізмів забезпечення високих стандартів у галузі прав і свобод кожного громадянина нашої держави незалежно від його етнічного походження.

Одним із головних напрямів діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є практична реалізація законодавства у сфері забезпечення прав національних меншин та задоволення їхніх освітніх, культурних та інформаційних потреб. З цією метою надається організаційно-практична та фінансова підтримка на проведення різноманітних культурно-мистецьких акцій, засідань за круглим столом, конференцій тощо, що відбуваються за участю громадських організацій національних меншин м. Києва.

Київ є багатонаціональним містом, у якому проживають представники 135 національностей. За даними перепису 2001 року у м. Києві (єдине офіційне джерело інформації) у столиці мешкають 2110767 українців або 82,2 відсотка, а всі інші (17,8 відсотка) відносяться до національних меншин.

Найбільш чисельними є: росіяни - 337323 особи; євреї - 17962 особи; білоруси - 16549 осіб; поляки - 6924 особи; вірмени - 4935 осіб; азербайджанці - 2567 осіб; татари - 2451 особа; грузини - 2352 особи; молдавани - 1927 осіб; болгари - 1514 осіб; араби - 1426 осіб; німці - 1123 особи.

Представники національних меншин широко використовують своє право на національно-культурну автономію, задеклароване Законом України "Про національні меншини в Україні". На міському рівні зареєстровано 65 національно-культурних товариств, понад 40 мають міжнародний та всеукраїнський статус.

З метою забезпечення єдиного підходу до багатогранної і складної сфери міжнаціональних взаємин у столиці визначено такі базові вектори роботи у сфері міжнаціональних відносин:

- сприяння у забезпеченні прав національних меншин на задоволення національно-культурних, мовних, освітніх потреб рідною мовою, належного опанування державної мови;

- інтеграція представників з числа національних меншин в українське суспільство;

- сприяння національно-культурним товариствам у питаннях збереження і розвитку національної самобутності та духовних цінностей осіб, які належать до національних меншин;

- сприяння в організації та проведенні роботи з протидії ксенофобії, расової та етнічної дискримінації.

На сьогодні етнополітична ситуація у столиці залишається стабільною і характеризується взаємодією та плідним співробітництвом міської влади з національно-культурними товариствами.

Численні заходи та проекти, що реалізуються Київською міською владою, завжди соціально орієнтовані, спрямовані на вирішення нагальних проблем розвитку територіальної громади Києва.

Водночас демократичні перетворення в Україні сприяють формуванню відносин із закордонними українцями, що дає змогу забезпечувати цілеспрямовану, довготривалу і конкретну підтримку закордонних українців як носіїв української культури, мови і духовності.

Співпраця із закордонними українцями є складовою частиною національної політики, проводиться відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з метою консолідації української нації, задоволення національно-культурних, освітніх, мовних та інформаційних потреб українців, які проживають за її межами, і спрямована на захист прав та інтересів закордонних українців у державах їх постійного чи тимчасового проживання, збереження їх національно-культурної самобутності та етнічної ідентичності, забезпечення участі у процесах державотворення в Україні.

Для зміцнення та розширення культурно-мистецьких зв'язків із закордонними українцями забезпечено проведення культурно-мистецьких обмінів за сприяння закордонних українських культурних центрів та мистецьких організацій, які опікуються проведенням конкурсів, фестивалів, мистецьких акцій у місцях проживання українських громад за кордоном.

Творчі колективи української діаспори беруть участь у заходах, що відбуваються у м. Києві. Забезпечується участь українських творчих колективів у проведенні Дня Києва у містах-побратимах столиці України та у місцях компактного проживання українців у Нідерландах, Франції, Німеччині, Данії, Чехії, Білорусі, Латвії, Росії, Румунії.

У рамках програми співробітництва з українськими школами зарубіжжя укладаються угоди між загальноосвітніми навчальними закладами м. Києва та українськими освітніми установами за кордоном, надається допомога у вивченні українознавчих дисциплін, школи українського зарубіжжя забезпечуються методичною літературою, навчальними програмами, посібниками, дидактичними матеріалами. Угоди про співпрацю з українськими освітніми закладами за межами України уклали 96 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Місто Київ має цілий ряд особливостей історичного, географічного і політичного характеру, які потребують постійного врахування, оскільки суттєво впливають на розвиток міжетнічних стосунків та зростання активності процесів у етнонаціональній сфері.

Зокрема, столиця є зоною активних міграційних переміщень. Це стимулює формування громадських об'єднань національно-культурного спрямування як виразників інтересів відповідних спільнот. З кожним роком збільшується їх кількість, постійно зростає їх членство, масштабність культурологічних заходів, активізується їх участь у суспільних процесах.

Однак, брак коштів та недостатньо опрацьовані механізми позабюджетних надходжень уповільнюють реалізацію ряду положень Закону України "Про національні меншини" у повному обсязі. Не повністю задовольняються потреби національних меншин засобами масової інформації, підручниками, довідковою та художньою літературою мовами національних меншин. Потребує розширення база закладів освіти за рахунок діяльності недільних шкіл. Повільно вирішується проблема забезпечення національно-культурних товариств приміщеннями.

Відтак урахування етнонаціонального фактора та адекватне реагування на потреби сьогодення постають як обов'язкова умова державотворення, зміцнення національної безпеки у регіоні. Забезпечення вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, які проживають у м. Києві, задоволення національно-культурних потреб національних меншин, підвищення атмосфери толерантності, недопущення расизму, ксенофобії та антисемітизму є пріоритетним напрямком діяльності київської міської влади.

Водночас київська міська влада зацікавлена в обміні досвідом, у розвиткові та поглибленні співпраці державних інституцій та громадських організацій українських громад зарубіжжя, підписанні відповідних угод, допомозі українським громадським організаціям зарубіжжя, залученні закордонного українства до життя столиці, у т. ч. залучення інвестицій у народно-господарчий комплекс міста, а також формування позитивного іміджу міської влади серед широких кіл громадськості.

Враховуючи той факт, що за межами України проживає від 10 до 15 млн. етнічних українців, виникає необхідність стимулювання розвитку діяльності українських недільних шкіл, формування необхідних передумов для піднесення національної самосвідомості українців, залучення до цього процесу більше небайдужих молодих людей.

Сучасний етап соціально-політичного та економічного розвитку України вимагає поглиблення взаємодії і подальшої конструктивної співпраці органів виконавчої влади і громадських організацій національних меншин, а також громадських організацій українців, створених за межами України, у питаннях подолання існуючих проблем.

З метою створення належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії національних меншин, які проживають у м. Києві, та підтримки українців, які проживають за межами України, Управлінням у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено міську цільову програму "Київ етнічний" на 2011 - 2015 роки відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про національні меншини в Україні", "Про правовий статус закордонних українців", "Про об'єднання громадян", "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".

Засади Програми відповідають загальновизнаним міжнародним нормам та стандартам у сфері забезпечення прав національних меншин, а також співпраці із закордонними українцями, зокрема, положенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

Програма стане практичним інструментом реалізації державної етнонаціональної політики у столиці, сприятиме забезпеченню прав національних меншин, збереженню міжетнічної толерантності.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою прийняття Програми є створення належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві, та підтримки українців, які проживають за межами України.

ШЛЯХИ І ЗАСОБИ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в себе конкретні заходи з реалізації пріоритетних напрямів розвитку, що є основою програми.

Основні завдання міської цільової програми:

удосконалення механізмів задоволення культурних, освітніх, інформаційних та інших потреб осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві;

піднесення ролі виховання, формування толерантності у навчальних закладах, посилення відповідальності суб'єктів виховання за здійснення цього процесу;

проведення культурних, освітніх та інших заходів, спрямованих на задоволення гуманітарних потреб осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві;

заохочення діяльності та активізація роботи інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з культурно-освітніми, мистецькими та іншими громадськими організаціями національних меншин;

сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх потреб та розвитку етнічної самобутності українців, які проживають за межами України, а також зміцненню їх зв'язків з Україною.

Основні завдання, напрямки діяльності та конкретні заходи наведені у додатку 3.

Міська цільова програма є довгостроковою. Реалізація заходів здійснюватиметься з 2012 по 2015 рік. Коригування заходів Програми та термінів її виконання здійснюватиметься за необхідністю.

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється Управлінням у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом підготовки та проведення загальноміських заходів (та їхнього фінансового забезпечення), соціологічних досліджень, опитувань тощо.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює відповідальний виконавець - Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідальний виконавець Програми щороку подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань культури та туризму, постійній комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики і постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за перше півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення виконання заходів міської цільової програми "Київ етнічний" на 2012 - 2015 роки здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва в межах загального обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки. Орієнтовний обсяг фінансових витрат, необхідних для виконання Програми, наведено у додатку 2.

РЕЗУЛЬТАТИ, ОЧІКУВАНІ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація комплексу заходів Програми дозволить консолідувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі щодо забезпечення у м. Києві прав осіб, які належать до національних меншин і проживають у столиці, на розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності;

у процесі реалізації Програми будуть створені умови для адаптації та інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до національних меншин, відродження і розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності;

заходи Програми передбачають збереження рідної мови, культурної спадщини національних меншин, носіями якої вони є, а також збереження етнокультурної єдності українців, які проживають за межами України.

Розроблення міської цільової програми "Київ етнічний" на 2012 - 2015 роки має велике суспільно-політичне значення для забезпечення гармонійного співіснування осіб різних національностей, а також сприятиме встановленню соціальної стабільності та подальшому соціально-економічному розвитку столиці.

Прийняття міської цільової програми дозволить комплексно розв'язати існуючі проблеми національних меншин, які проживають у м. Києві, та забезпечити національно-культурні, освітні потреби та розвиток етнічної самобутності українців, які проживають за межами України.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 4.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток 1


ПАСПОРТ
міської цільової програми "КИЇВ ЕТНІЧНИЙ" на 2012 - 2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Пункт 9 Протоколу доручень, напрацьованих під час наради з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у місті Києві 28.10.2010

3.

Розробник програми

Управління у справах національностей та релігій

4.

Співрозробники програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Управління у справах національностей та релігій

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Головне управління культури;
Головне управління освіти і науки;
Головне управління з питань реклами;
Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю;
Головне управління МВС України у м. Києві;
Управління преси та інформації;
районні в м. Києві державні адміністрації

7

Термін реалізації програми

2012 - 2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

2012, 2013, 2014, 2015 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

4518,63

9.1.

Коштів бюджету м. Києва (тис. гривень)

4518,63

 

коштів інших джерел

-


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток 2


Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Київ етнічний" на 2012 - 2015 роки

(тис. грн.)

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

1025,14

1095,2

1162,98

1235,31

4518,63

Бюджет м. Києва

1025,14

1095,2

1162,98

1235,31

4518,63

інші джерела

-

-

-

-

-


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток 3


Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "КИЇВ ЕТНІЧНИЙ" на 2012 - 2015 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2012
рік

2013
 рік

2014
рік

2015
рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сприяння діяльності національно-культурних товариств національних меншин

1.1. Надавати організаційну та фінансову підтримку заходів національних громад, присвячених знаменним подіям з історії національних меншин, їх національних свят, фестивалів, життя і творчості відомих діячів культури та мистецтв, а також ініціатив національно-культурних товариств національних меншин столиці у проведенні днів культури, культурно-мистецьких та культурологічних акцій, спрямованих на гармонійний розвиток української культури та культур національних меншин тощо

Щорічно

Управління у справах національностей та релігій

Кошти бюджету м. Києва

66,27

70,38

74,74

79,38

Забезпечення у м. Києві здійснення єдиної державної політики у сфері міжнаціональних відносин

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин

 

1.2. Сприяти національно-культурним товариствам у питаннях збереження і розвитку національної самобутності та духовних цінностей осіб, які належать до національних меншин

Постійно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління культури

-

-

-

-

-

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин

 

1.3. Забезпечувати діяльність Ради національностей при Київській міській раді для налагодження тісного діалогу між владою та представниками національних меншин

Постійно

Управління у справах національностей та релігій

Кошти бюджету м. Києва

5,0

5,4

5,7

6,1

Участь національно-культурних товариств у формуванні державної етнонаціональної політики

 

1.4. Сприяти в організації та проведенні конкурсів, форумів, фестивалів, зустрічей та інших культурно-мистецьких і освітніх заходів з метою задоволення етнокультурних потреб осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві:

Щорічно

Управління у справах національностей та релігій

Кошти бюджету м. Києва

397,97

428,12

454,75

482,98

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин;
гармонізація міжетнічних відносин; привернення уваги до розвитку традиційних народних
ремесел; збереження історичної спадщини національних спільнот, мови, культури, традицій, фольклору;
виховання у дітей та молоді толерантного відношення до представників різних рас та національностей;
популяризація ідей миру та міжнаціональної злагоди

 

- фестивалю національних культур "Фольклорама" м. Києва

Щорічно

- " -

- " -

85,0

91,7

97,4

103,4

 

- Київського форуму толерантності

Щорічно

- " -

- " -

80,0

86,3

91,7

97,4

 

- Міжнародного національного свята Навруз (народні гуляння)

Щорічно (березень)

- " -

- " -

73,37

77,92

82,75

87,88

 

- дитячого історико-етнографічного табору "Суцвіття" для дітей з числа національних меншин

Щорічно

- " -

- " -

98,0

105,7

112,3

119,3

 

- виставки-презентації національно-культурних громад м. Києва "Етнічні громади столиці запрошують"

Щорічно

- " -

- " -

61,6

66,5

70,6

75,0

 

- забезпечувати участь творчих колективів національно-культурних товариств м, Києва у Всеукраїнському міжнаціональному фестивалі мистецтв "Українська родина"

Щорічно

Управління у справах національностей та релігій

-

-

-

-

-

 

1.5. Сприяти у проведенні заходів до Днів пам'яті трагедії Бабиного Яру (художні та літературні виставки, мітинги пам'яті загиблих киян, українських патріотів і військовополонених, ушанування Праведників Бабиного Яру тощо)

Щорічно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, районні в м. Києві державні адміністрації,
Головне управління МВС України у м. Києві

Кошти бюджету м. Києва

20,0

21,24

22,56

23,96

Вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру; виховання дітей та молоді різних національностей у дусі гуманізму, терпимості; запобігання проявам неофашизму

 

1.6. Сприяти висвітленню у ЗМІ заходів культурно-просвітницької діяльності національно-культурних товариств, поширенню знань про історію, міжетнічну взаємодію етносів, які проживають в Україні

Постійно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління освіти і науки,
Управління преси та інформації

Кошти бюджету м. Києва

18,82

20,0

21,22

22,54

Гармонізація міжетнічних відносин у м. Києві

 

1.7. Надавати організаційну та фінансову допомогу засобам масової інформації, що виходять мовами національних меншин, театрам, центрам та іншим культурно-мистецьким закладам національних меншин у столиці

Постійно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління культури,
Управління преси та інформації

Кошти бюджету м. Києва

47,04

50,0

53,06

56,34

Забезпечення інформаційних й освітніх потреб представників різних національностей

 

1.8. Започаткувати видання газети національно-культурних громад м. Києва "Київ етнічний"

Травень 2012 року, далі 1 раз на квартал

Управління у справах національностей та релігій

Кошти бюджету м. Києва

40,0

43,16

45,84

48,68

Забезпечення інформаційних й освітніх потреб представників різних національностей

 

1.9. Сприяти у проведенні семінарів-тренінгів, мистецьких пленерів, художніх виставок, семінарів-практикумів, майстер-класів для керівників національно-культурних громад м. Києва та мистецьких колективів національних меншин

Постійно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління культури,
Головне управління освіти і науки, районні в м. Києві державні адміністрації

Кошти бюджету м. Києва

52,38

55,63

59,08

62,75

Підтримка, активізація та покращення діяльності національно-культурних організацій

2. Інтеграція осіб, які належать до національних меншин, в українське суспільство

2.1. Проводити культурно-просвітницькі акції, спрямовані на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови та традицій представників різних національностей

Постійно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління освіти і науки

Кошти бюджету м. Києва

14,11

15,0

15,92

17,0

Виховання у дітей та молоді толерантного відношення до представників різних рас та національностей;
популяризація ідей миру та міжнаціональної злагоди;
зменшення проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації

Сприяння у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, на задоволення освітніх потреб рідною мовою, належного опанування державною мовою

2.2. Забезпечити організацію і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань круглого столу з проблем збереження та розвитку самобутності українців та осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві

Постійно

- " -

- " -

18,82

20,0

21,22

22,54

2.3. Сприяти створенню належних умов для забезпечення реалізації у м. Києві Європейської хартії регіональних мов або мов меншин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- забезпечити функціонування курсів рідної мови для осіб, які належать до національних меншин столиці

Постійно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління освіти і науки

Кошти бюджету м. Києва

14,11

15,0

15,92

17,0

Підтримка діяльності національно-культурних товариств щодо збереження мов національних меншин; задоволення
мовно-освітніх і етнокультурних потреб представників різних національностей; збереження рідної мови та поваги до інших мов; взаєморозуміння між представниками нацменшин

 

- забезпечити проведення загальноміського конкурсу "Квітни, мово, зірнице слова" для учнівської та студентської молоді, які належать до національних меншин столиці, щодо знання державної та рідної мови

Щорічно

- " -

- " -

75,53

80,21

85,19

90,47

 

- сприяти функціонуванню 10 недільних шкіл для осіб, які належать до національних меншин столиці

Щорічно

- " -

- " -

70,0

74,34

78,95

83,84

Задоволення мовно-освітніх і етнокультурних потреб представників різних національностей

 

2.4. Удосконалити механізми задоволення культурних, освітніх, інформаційних та інших потреб осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві

2012 рік

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління освіти і науки

-

-

-

-

-

Активізація та покращення діяльності національно-культурних організацій у поширенні міжнаціональної злагоди

 

2.5. Проводити комплекс заходів, спрямованих на запобігання проявам ксенофобії, расизму та антисемітизму, зокрема проводити перевірки у місцях, де здійснюється продаж літератури, що може містити матеріали, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Постійно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління МВС України у м. Києві (за згодою)

-

-

-

-

-

Зменшення проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації

 

2.6. Вивчення та обмін досвідом роботи у сфері етнополітики структурних підрозділів обласних державних адміністрацій (Закарпатської, Одеської, Чернівецької, Львівської, Автономної Республіки Крим)

Щорічно

Управління у справах національностей та релігій

Кошти бюджету м. Києва

9,41

10,0

10,61

11,27

Заохочення діяльності та активізація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з культурно-освітніми, мистецькими та іншими громадськими організаціями національних меншин

3. Підтримка закордонних українців
 
 

Надавати організаційне та фінансове сприяння:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Проведенню Всесвітнього Форуму українців

Червень - липень

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління МВС України у м. Києві

Кошти бюджету м. Києва

9,41

10,0

10,61

11,27

Зміцнення та розширення культурно-мистецьких зв'язків із закордонними українцями

3.2. Проведенню Днів Європи у Києві

Щорічно (травень)

Управління у справах національностей та релігій

- " -

6,59

7,0

7,43

7,89

Інформування громадян про історію і сьогодення Євросоюзу, євроатлантичні та євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні

 

3.3. Проведенню Форуму киян світу під гаслом "Київ завжди твій"

Щорічно (травень)

Управління у справах національностей та релігій, Головне управління культури, Головне управління освіти і науки

Кошти бюджету м. Києва

 

 

 

 

Об'єднання екс-мешканців Києва; залучення ресурсів діаспори для вирішення соціально-економічних потреб столиці; реалізація програм обміну як на рівні
місцевого самоврядування, так і громадського сектора

 

3.4. Забезпечення співпраці з об'єднаннями зарубіжних українців за кордоном

Постійно

Управління у справах національностей та релігій

- " -

10,0

10,62

11,28

12,0

 

Взяти участь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. В організації та проведенні фестивалів українського мистецтва у Молдові, Придністровській республіці, Угорщині, Польщі, Республіці Білорусь, Італії, Іспанії, Португалії, Бразилії, Австралії, Канаді

Відповідно до плану проведення заходів

Управління у справах національностей та релігій

-

-

-

-

-

Сприяння задоволенню національно-культурних потреб та розвитку етнічної самобутності українців, які проживають за межами України, а також зміцненню їх зв'язків з Україною

 

3.6. В організації та проведенні низки заходів за участю керівників та членів українських громад зарубіжжя з нагоди урочистостей до Дня Незалежності України

Щорічно (серпень)

Управління у справах національностей та релігій

-

-

-

-

-

Розповсюдження через закордонні українські громадські організації інформативних матеріалів про економічний та науково-технічний потенціал столиці з метою залучення в її економіку іноземних інвестицій та сприяння розвитку регіонального співробітництва

 

3.7. В організації та проведенні навчально-практичних семінарів для працівників освіти, культури українського зарубіжжя

Щорічно (травень)

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління освіти і науки

-

-

-

-

-

 

3.8. В організації та проведенні круглих столів щодо співпраці державних інституцій та громадських організацій українських громад зарубіжжя

Щорічно

Управління у справах національностей та релігій

-

-

-

-

-

4. Підтримка друкованих видань за пропозиціями національно-культурних товариств

4.1. Видання науково-популярної літератури, інформаційно-аналітичних довідників, книг, збірників мовами національних меншин, методичних матеріалів, посібників, розмовників, сценарних розробок тощо

Щорічно

Управління у справах національностей та релігій

Кошти бюджету м. Києва

50,0

53,1

56,4

59,89

Підтримка діяльності національно-культурних товариств; збереження рідної мови та поваги до інших мов, задоволення мовно-освітніх і етнокультурних потреб представників різних національностей

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпечити всебічне висвітлення у засобах масової інформації роботи, спрямованої на відродження культури осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві, інформації про міжнаціональні відносини та їх роль у забезпеченні додержання прав людини і громадянина, розвитку національної самобутності громадян України

Постійно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління з питань реклами

-

15,0

16,0

17,0

18,0

Забезпечення інформаційних потреб представників різних національностей

 

5.2. Забезпечити розроблення соціальної реклами та провести інформаційно-освітні заходи, спрямовані на підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії, расизму та антисемітизму в Україні

Щорічно

- " -

Кошти бюджету м. Києва

18,82

20,0

21,22

22,54

Зменшення проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації

 

5.3. Забезпечити підготовку серії радіо- та телепрограм з циклу "Етнічна мозаїка" з висвітлення діяльності національно-культурних товариств столиці, захисту їх прав та розповсюдження позитивного досвіду щодо забезпечення міжнаціональної злагоди у м. Києві, а також висвітлення життя та діяльності закордонного українства

Щорічно

Управління у справах національностей та релігій,
Головне управління з питань реклами

Кошти бюджету м. Києва

65,86

70.0

74,28

78,87

Ознайомлення пересічних громадян, мешканців столиці та області з життям представників національних меншин та налагодження атмосфери взаєморозуміння та співпраці, сприяння їх інтеграції в українське суспільство

Всього:

 

 

 

1025,14

1095,2

1162,98

1235,31

 

Разом:

 

 

 

4518,63

 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток 4


1. Результативні показники затрат виконання міської цільової програми "Київ етнічний" на 2012 - 2015 роки

Назва напрямку (пріоритетні завдання)

Найменування показника

Усього

Значення за роками (тис. грн.)

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

1. Сприяння діяльності національно-культурних товариств національних меншин

1.1. Обсяг видатків на фінансову підтримку заходів національно-культурних громад

2861.09

647.48

693.93

736.95

782.73

2. Інтеграція осіб, які належать до національних меншин, в українське суспільство. Сприяння у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, на задоволення освітніх потреб рідною мовою, належного опанування державною мовою

2.1. Обсяг видатків на реалізацію інтеграційних проектів

886.46

201.98

214.55

227.81

242.12

3. Підтримка закордонних українців

3.1. Обсяг видатків на реалізацію заходів з підтримки закордонних українців

114.10

26.00

27.62

29.32

31.16

4. Підтримка друкованих видань за пропозиціями національно-культурних товариств

4.1. Обсяг видатків на підтримку друкованих видань

219.39

50.00

53.10

56.40

59.89

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Обсяг видатків на інформаційні заходи

437.59

99.68

106.00

112.50

119.41

РАЗОМ:

 

4518.63

1025.14

1095.20

1162,98

1235.31


2. Показники продукту

Назва напрямку (пріоритетні завдання)

Найменування показника

Значення за роками (од.)

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Сприяння діяльності національно-культурних товариств національних меншин

1.1. Кількість охоплених національно-культурних товариств

30

35

40

50

1.2. Кількість залучених на безоплатній основі волонтерів

20

25

30

40

1.3. Загальна кількість учасників

8500

12000

15500

20000

1.4. Кількість поданих громадськими об'єднаннями проектів заходів

40

50

65

80

1.5. Кількість наданих консультацій

150

200

250

300

2. Інтеграція осіб, які належать до національних меншин, в українське суспільство. Сприяння у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, на задоволення освітніх потреб рідною мовою, належного опанування державною мовою

2.1. Кількість охоплених осіб з числа національних меншин

650

750

850

1000

2.2. Кількість залучених на безоплатній основі волонтерів

15

20

25

30

2.3. Кількість поданих громадськими об'єднаннями проектів заходів

18

22

28

35

2.4. Кількість звернень громадян з числа національних меншин

45

40

35

30

3. Підтримка закордонних українців

3.1. Кількість об'єднань закордонних українців, з якими налагоджена співпраця

40

60

80

100

3.2. Кількість охоплених осіб з числа закордонних українців

3000

5000

8000

12000

3.3. Кількість залучених на безоплатній основі волонтерів

25

30

40

50

3;4. Кількість поданих об'єднаннями українців за кордоном проектів заходів

15

20

25

30

3.5. Кількість громадських ініціатив

15

20

25

20

4. Підтримка друкованих видань за пропозиціями національно-культурних товариств

4.1. Кількість друкованих видань, яким надається підтримка

2

3

4

5

4.2. Кількість друкованих видань, яким надається підтримка вперше

1

2

3

4

4.3. Орієнтовна кількість читачів

2000

3000

5000

8000

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Кількість інформаційних повідомлень

50

60

80

100

5.2. Кількість інформаційно-просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності у суспільстві

5

7

9

10

5.3 Кількість телерадіопрограм із циклу "Етнічна мозаїка"

25

30

40

50

5.4. Кількість ефірних хвилин

750

900

1200

1500


3. Показники ефективності

Назва напрямку (пріоритетні завдання)

Найменування показника

Значення за роками (тис. грн.)

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Сприяння діяльності національно-культурних товариств національних меншин

1.2. Середні витрати на підтримку однієї національно-культурної громади

21.583

19.827

18.424

15.655

1.2. Середні витрати на забезпечення одного учасника заходу

0.076

0.058

0.048

0.039

1.3. Середня вартість консультацій по одному проекту (громадські ініціативи)

0.232

0.288

0.339

0.383

2. Інтеграція осіб, які належать до національних меншин, в українське суспільство. Сприяння у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, на задоволення освітніх потреб рідною мовою, належного опанування державною мовою

2.1. Середні витрати на одну особу з числа національних меншин, залучену до проекту

0.311

0.286

0.268

0.242

2.2. Середня вартість реалізації інтеграційного проекту

11.221

9.752

8.136

6.918

3. Підтримка закордонних українців

3.1. Середні витрати на співпрацю з одним об'єднанням зарубіжних українців за кордоном

0.650

0.460

0.367

0.312

3.2. Середні витрати на одну особу з числа закордонних українців, залучену до заходів

0.009

0.006

0.004

0.003

4. Підтримка друкованих видань за пропозиціями національно-культурних товариств

4.1. Середні витрати на підтримку одного друкованого видання

25.000

17.700

14.100

11.978

4.2. Середні витрати на одного читача

0.025

0.018

0.011

0.007

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Середні витрати на підготовку та (або) розміщення одного інформаційного повідомлення

1.994

1.767

1.406

1.194

5.2. Середні витрати на одну інформаційно-просвітницьку кампанію

19.936

15.143

12.500

11.941

5.3. Середня вартість хвилини телерадіоефіру

0.133

0.118

0.094

0.080


4. Показники якості

Назва напрямку (пріоритетні завдання)

Найменування показника

Значення за роками, %

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

1. Сприяння діяльності національно-культурних товариств національних меншин

1.1. Динаміка кількості охоплених національно культурних товариств

115,40

116,70

114,30

125,00

1.2. Динаміка кількості учасників, охоплених заходами

170,00

141,18

129,17

129,03

1.3. Динаміка кількості поданих громадськими об'єднаннями проектів заходів

133,30

125,00

130,00

123,10

1.4. Динаміка наданих консультацій

150,00

133,30

125,00

120,00

2. Інтеграція осіб, які належать до національних меншин, в українське суспільство.
Сприяння у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, на задоволення освітніх потреб рідною мовою, належного опанування державною мовою

2.1. Динаміка кількості охоплених осіб з числа національних меншин

154,80

115,40

113,30

117,60

2.2. Динаміка кількості поданих громадськими об'єднаннями проектів заходів

150,00

122,20

127,30

125,00

2.3. Динаміка кількості звернень громадян з числа національних меншин

90,00

88,90

87,50

85,70

3. Підтримка закордонних українців

3.1. Динаміка кількості об'єднань закордонних українців, з якими налагоджена співпраця

200,00

150,00

133,30

125,00

3.2. Динаміка кількості поданих об'єднаннями українців за кордоном проектів заходів

150,00

133,30

125,00

120,00

4. Підтримка друкованих видань за пропозиціями національно-культурних товариств

4.1. Динаміка кількості друкованих видань, яким надається підтримка

200,00

150,00

133,30

125,00

4.2. Динаміка кількості друкованих видань, яким надається підтримка вперше

100,00

200,00

150,00

133,30

4.3. Динаміка кількості читачів

166,70

150,00

166,70

160,00

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Динаміка кількості інформаційних повідомлень

1000,00

120,00

133,30

125,00

5.2. Динаміка кількості телерадіопрограм

1250,00

120,00

133,30

125,00

5.3. Динаміка кількості інформаційно-просвітницьких кампаній

500,00

140,00

128,60

111,10


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали