ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Позачергова десята сесія

РІШЕННЯ

від 29.12.2016 р. N 4

Про затвердження міської Програми "Здоров'я хмельничан" на 2017 - 2021 роки

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постановою Верховної Ради України від 21.04.2016 N 1338-VIII "Про Рекомендації парламентських слухань на тему "Про реформу охорони здоров'я в Україні" (Рекомендація N 1338-VIII), відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити міську Програму "Здоров'я хмельничан" на 2017 - 2021 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г. Мельник.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова

О. Симчишин

 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
29.12.2016 N 4

МІСЬКА ПРОГРАМА
"Здоров'я хмельничан" на 2017 - 2021 роки

1. Паспорт програми

1.

Назва Програми

Здоров'я хмельничан

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.06.2016 року N 409 "Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста Хмельницького за 2015 рік"

4.

Розробник програми

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

5.

Співрозробники програми

Громадські організації

6.

Відповідальний виконавець програми

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

7.

Організації - співвиконавці програми

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, лікувально-профілактичні заклади

8.

Мета програми

Досягнення максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів м. Хмельницького. Поширення стандартів здорового способу життя та профілактика захворювань. Забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг.

9.

Термін реалізації програми

2017 - 2021 роки

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

432722,7 тис. грн.

11.

Очікувані результати виконання

Поліпшення обізнаності населення з питань формування здорового способу життя та його збереження; Реформування системи охорони здоров'я; підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення; покращення матеріально-технічної бази та інформаційного забезпечення міських закладів охорони здоров'я.

12.

Контроль за виконання (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Управління економіки Хмельницької міської ради

2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Аналіз динаміки основних показників здоров'я та захворюваності жителів міста Хмельницького за період 2010 - 2015 років свідчить про окремі позитивні тенденції, а також визначає напрямки подальших заходів по покращанню здоров'я хмельничан. Так, покращилась демографічна ситуація: за даними офіційної статистики чисельність населення в м. Хмельницькому станом на 1 січня 2016 року склала 266279 мешканців, при цьому за оперативними даними, в місті проживає та звертається за медичною допомогою понад 300 тисяч осіб. Але впродовж останніх чотирьох років відмічено зниження показника природного приросту населення обласного центру з 2,67 на 1000 мешканців в 2012 році до 1,52 на 1000 населення - в 2015.

Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. Соціальний та економічний тягар неінфекційних захворювань зумовлений хворобами системи кровообігу, діабетом, раком та хронічними респіраторними захворюваннями, які призводять до тривалої непрацездатності, інвалідності, а також зниження добробуту родин і зменшення продуктивності громади.

Зберігається високою поширеність серцево-судинної та цереброваскулярної патології. Щодня у мешканців міста реєструється один інфаркт та два інсульти. Тому профілактика і лікування хвороб системи кровообігу як першопричини первинної інвалідності і передчасної смертності дорослого населення є одним з пріоритетних напрямків в системі охорони здоров'я.

Зростає кількість хворих на цукровий діабет, станом на 1 січня 2016 року кількість хворих на цю недугу склала майже 12 тисяч осіб, з них 67 дітей. Майже 1900 хмельничан для забезпечення нормальної життєдіяльності щодня змушені отримувати препарати інсуліну.

Однак реальна кількість хворих в Україні та місті, як показують результати епідеміологічних досліджень, у 2 - 2,5 рази вища внаслідок не діагностованих випадків хвороби. Вчасна сучасна діагностика цукрового діабету та лікування здатні відтермінувати серйозні ускладнення, інвалідизацію та смерть.

Кількість зареєстрованих злоякісних новоутворень неухильно збільшується - щорічно у хмельничан реєструється понад півтори тисячі нових випадків захворювань. З приводу даної патології на обліку перебуває понад сім тисяч мешканців. Таку тенденцію фахівці пов'язують з різними обставинами: забрудненням навколишнього середовища, шкідливими звичками, гіподинамією, спадковістю, напруженою соціально-економічною ситуацією в країні та іншими причинами.

Важливою проблемою є зростання захворюваності на соціально небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом.

Рівень санітарної культури населення країни залишається недостатнім, значна його частина має шкідливі для здоров'я звички.

Вагомим є питання забезпечення пільгових категорій населення міста медикаментами, витратними матеріалами медичного призначення у рамках виконання медичних програм загальнодержавного значення.

Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою, у середньому 6 - 8 відсотків. Залишається вкрай бідною інфраструктура та індустрія здоров'я, недооцінюється практичне значення надання медичної допомоги на первинному рівні.

У чинних нормативно-правових документах щодо стратегічного розвитку системи охорони здоров'я в Україні одним з основних пріоритетів визначено розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини з валеологічним і профілактичним спрямуванням роботи закладів загальної практики-сімейної медицини. Тож кардинальне її реформування в місті потребує суттєвих змін функціональних моделей закладів охорони здоров'я.

Витрати на охорону здоров'я поки що не відповідають реальним потребам. Не розв'язано проблему гарантування безоплатного обсягу надання медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров'я. Заходи щодо формування багатоканального фінансування здійснюються повільними темпами.

Зважаючи на викладене, розроблені напрями та заходи Програми в кінцевому висновку спрямовані на зміцнення і охорону здоров'я жителів м. Хмельницького, зниження розповсюдженості і зменшення захворювань, викликаних основними хворобами, травмами та інвалідністю.

3. Мета Програми

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів м. Хмельницького незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров'я хмельничан протягом усього їх життя, зниження розповсюдженості і зменшення страждань, викликаних основними хворобами, травмами та інвалідизацією.

Поширення стандартів здорового способу життя та профілактика захворювань, спрямована на зниження ризику розвитку відхилень в стані здоров'я, та захворювань, попередження чи уповільнення їх прогресування, зменшення несприятливих наслідків захворювань та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг, як передумова підвищення показників якості та тривалості життя.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем

Провідними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні засади з реформування системи охорони здоров'я та забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я обладнанням, медикаментами, витратними матеріалами, виробами медичного призначення.

Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан здоров'я населення, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній медичній допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров'я, досягти поставлених цілей.

Реалізацію міської Програми "Здоров'я хмельничан" на 2017 - 2021 роки планується здійснити за рахунок коштів міського бюджету та інших, не заборонених чинним законодавством, джерел.

5. Строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на період 2017 - 2021 рр. включно.

6. Перелік заходів комплексної міської Програми "Здоров'я хмельничан на 2017 - 2021 роки"

1. ПЕРВИННА МЕДИКО-САНІТАРНА ДОПОМОГА (ПМСД)

N
п/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

2020

2021

1

Реалізація державної політики в сфері охорони здоров'я в частині розвитку первинної медико-санітарної допомоги

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Покращення доступності та якості первинної медичної допомоги

2

Створення передумов для функціонування системи єдиного медичного простору шляхом впровадження телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

500,0

500,0

500,0

300,0

300,0

Забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг

3

Запровадження електронного запису на прийом до лікаря у всіх міських закладах охорони здоров'я та його програмне забезпечення

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Впорядкування черги на плановий прийом до лікаря

4

Збільшення штатних посад лікарів загальної практики-сімейної медицини шляхом їх поетапної перереєстрації

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Покрашення забезпеченості населення сімейними лікарями

5

Придбання медичного обладнання та виробів медичного призначення для центрів ПМСД та амбулаторій загальної практики-сімейної медицини

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

1500,0

1500,0

1500,0

1700,0

1700,0

Покращення якості надання первинної медичної допомоги населенню

6

Розширення мережі та ремонт приміщень амбулаторій загальної практики - сімейної медицини в мікрорайонах міста

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

4000,0

2000,0

2000,0

2500,0

2500,0

Забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

 

Всього по розділу:

 

 

 

6600,0

4100,0

4100,0

4600,0

4600,0

 

2. ЗНИЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ТА МОЗКОВО-СУДИННІ ХВОРОБИ

N
п/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках:

Очікуваний результат:

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Залучення засобів масової інформації (теле- та радіопередачі, преса, відеопокази, санбюлетні, пам'ятки тощо) для: пропаганди здорового способу життя серед населення, підвищення обізнаності хмельничан з питань профілактики і основних проявів серцево-судинних і мозково-судинних захворювань

ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення рівня поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції

2

Покращення якості проведення періодичних медичних оглядів і диспансеризації з метою виявлення пацієнтів з факторами ризику та на ранніх стадіях хвороб системи кровообігу

ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Збільшення кількості вперше виявлених випадів захворювання та попередження їх ускладнень

3

Забезпечення ведення на електронних носіях кардіореєстру хворих на інфаркт міокарду та перенесли гостре порушення мозкового кровообігу

ЛПЗ міста позаштатний міський кардіолог позаштатний міський невролог

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Покращення обліку та якості роботи з диспансерною групою пацієнтів

4

Забезпечення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання відповідно до клінічних протоколів та стандартів надання медичної допомоги

ЛПЗ міста, позаштатний міський кардіолог, позаштатний міський невролог

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Зменшення смертності населення від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань

5

Забезпечення Хмельницької міської лікарні сучасним медичним обладнанням з метою ранньої діагностики та надання невідкладної медичної допомоги при серцево-судинних і мозково-судинних захворюваннях (комп'ютерний томограф та інше)

Управління охорони здоров'я, ХМЛ

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

4664,7

8900,0

500,0

500,0

500,0

Покращення раннього виявлення випадків гострого порушення кровообігу з метою ефективного застосування сучасних методів лікування (тромболітична терапія тощо)

6

Медикаментозне забезпечення лікарськими засобами для проведення тромболітичної терапії у комплексному лікуванні хворих із гострим інфарктом міокарда та ішемічним інсультом (у разі відсутності забезпечення з обласного та державного бюджетів)

ХМЛ

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

Покращення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання захворювання відповідно до протоколів надання медичної допомоги

7

Забезпечення Хмельницької міської лікарні комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну та реактивами для визначення Д-димерів

ХМЛ

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

110,0

110,0

110,0

150,0

150,0

Удосконалення ранньої діагностики інфаркту міокарда, ТЕЛА та інших гострих тромбозів

 

Всього по розділу

 

 

 

4858,7

9094,0

694,0

734,0

734,0

 

3. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

N
п/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2016

2017

2018

2019

2020

1

Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет шляхом розміщення інформації в ЗМІ, участь у проведенні щорічного Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на діабет

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста позаштатний міський ендокринолог

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Забезпечення належного рівня обізнаності населення стосовно проблем виникнення захворювання на цукровий діабет

2

Покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет (Визначення рівня глюкози в крові усім пацієнтам з груп ризику) та його ускладнень (забезпечення закладів охорони здоров'я приладами та витратними матеріалами до них для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії)

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

2215,0

2215,0

2215,0

2215,0

2215,0

Збільшення кількості вперше виявлених випадів захворювання на ранніх стадіях та попередження їх ускладнень з метою зменшення рівня інвалідизації та смертності від ускладнень цукрового діабету

3

Забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетованими цукрознижуючими лікарськими засобами, препаратами інсуліну - у разі відсутності забезпечення за рахунок коштів обласного та державного бюджетів) і виробами медичного призначення (забезпечення інсулінпотребуючих хворих на цукровий діабет індивідуальними глюкометрами та іншими витратними матеріалами - тест-смужками, ланцетами, голками, шприц-ручками та іншим)

ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

4850,0

4850,0

4850,0

4850,0

4850,0

Покращення якості лікування та досягнення тривалої компенсації хвороби

 

Всього по розділу

 

 

 

7065,0

7065,0

7065,0

7065,0

7065,0

 

4. ІМУНОПРОФІЛАКТИКА, ЗАХИСТ ТА ЛІКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

N
п/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

2020

2021

1

Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики відповідно до календаря профілактичних щеплень, проведення моніторингу випадків побічної дії вакцин шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного випадку

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 р. p.

Міський бюджет

125,0

91,0

73,0

73,0

73,0

Своєчасне охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення не нижче 95 відсотків (щороку) для збереження популяційного імунітету

1.1

Забезпечення охоплення щепленнями вакциною БЦЖ не менше 95 % новонароджених

ХМДЛ

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

26,0

10,5

10,5

10,5

10,5

Попередження захворюваності серед дітей

2

Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення за епідемічними показаннями, проведення щорічної передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику

Управління охорони здоров'я

Щорічно

Міський бюджет

820,0

1660,0

1860,0

1960,0

2000,0

Своєчасне охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення за епідемічними показаннями, охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику

3

Дотримання ефективної системи "холодового ланцюга" під час транспортування, зберігання та використання вакцин шляхом оснащення закладів охорони здоров'я холодильним устаткуванням

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

30,0

30,0

50,0

50,0

50,0

Належне дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга"

4

Забезпечення лікувально-профілактичних закладів сучасним рентгенівським обладнанням

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

2000,0

2000,0

2000,0

Покращення діагностики різних форм туберкульозу

5

Забезпечення виконання плану періодичних профілактичних флюорографічних оглядів населення міста

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

Раннє виявлення туберкульозу органів дихання у мешканців міста

6

Організація проведення обстежень на туберкульоз осіб, які перебувають в ізоляторі тимчасового тримання

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста Хмельницький ІТТ

2017 - 2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

7

Забезпечення щорічного проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення

Управління охорони здоров'я

Щорічно

Міський Бюджет

1400,0

1500,0

1500,0

1600,0

1600,0

Забезпечення охоплення туберкулінодіагностикою не менше 95 відсотків (щороку)

8

Забезпечення таблетованими лікарськими засобами для специфічного лікування хворих на вірусний гепатит B та C

Управління охорони здоров'я, ЛПЗ міста

Щорічно

Міський бюджет

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

Покращення результатів лікування вірусних гепатитів В та С

9

Проведення санітарно-освітньої роботи серед населення, проведення лекцій в школах та ПТУ з питань профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями, туберкульозом, ВІЛ-/СНІДом, тютюнопалінням, наркоманією та гепатитами B та C

ЛПЗ міста ГО "Вікторія" та інші громадські організації Департамент освіти та науки

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення рівня знань у населення з питань попередження захворювань.

 

Всього по розділу

 

 

 

4626,0

5516,5

5718,5

3918,5

3958,5

 

5. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ

N
п/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерел а фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

2020

2021

1

Організація проведення періодичних профілактичних оглядів працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування за кошти місцевого бюджету

 

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

2

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пацієнтів в стаціонарних закладах під час перших трьох днів лікування у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

15600,0

15600,0

15600,0

15600,0

15600,0

 

3

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста підчас стаціонарного лікування

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

9000,0

10000,0

12000,0

14000,0

15000,0

 

4

Забезпечення мешканців міста виробами медичного призначення під час звернення за медичною допомогою в травматологічні пункти міської та дитячої лікарень

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

2500,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

 

5

Оновлення та ведення реєстру учасників АТО, учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров'я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності, які звертаються до лікувально-профілактичних закладів м. Хмельницького. Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів учасників АТО, учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров'я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності

ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Покращення диспансерного нагляду

6

Забезпечення учасників АТО, учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров'я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності лікарськими засобами та виробами медичного призначення на пільгових умовах в межах чинного законодавства

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

150,0

150,0

150,0

200,0

200,0

Покращення стану здоров'я учасників АТО

7

Покращення умов перебування в палатах стаціонарних лікарняних закладів інвалідів, учасників війни та бойових дій

Управління охорони здоров'я ХМЛ та ХМІЛ

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

30,0

30,0

30,0

50,0

50,0

Покращення побутових умов під час стаціонарного лікування в міських ЛПЗ

8

Відкриття відділення медичної реабілітації на базі Хмельницької міської поліклініки N 3

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

 

 

 

 

 

 

Забезпечення медичної реабілітації потребуючим категоріям пацієнтів

9

Покращення матеріально-технічної бази медичних закладів міста в межах наявних асигнувань галузі

Управління охорони здоров'я, ХМЛ

2017 рік

Міський бюджет

500,0

-

-

-

-

Покращення побутових умов під час стаціонарного лікування в міських ЛПЗ

10

Забезпечення пільгових категорій хмельничан в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них:

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

10.1

Хворі, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію (у разі відсутності забезпечення за рахунок коштів обласного та державного бюджетів);

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

200,0

200,0

200,0

300,0

300,0

 

10.2.

Хворі на онкозахворювання (амбулаторна хіміотерапія);

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

 

10.3

Хворі на онкозахворювання (паліативна допомога);

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

150,0

150,0

200,0

200,0

200,0

 

10.4

Забезпечення лікарськими засобами та лікувальним харчуванням хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2014 року N 778 "Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань", в тому числі:

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

10.4.1.

фенілкетонурію (у разі відсутності забезпечення за рахунок коштів обласного та державного бюджетів);

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

136,00

136,00

136,0

136,0

136,0

 

10.4.2.

муковісцидоз

Управління охорони здоров'я ЛПЗ міста

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

350,0

400,0

400,0

450,0

450,0

 

11.

Відшкодування вартості витратних матеріалів, виробів медичного призначення та лікування мешканців міста міським комунальним аптекам, лікувальним закладам неміської комунальної, інших форм власності та постачальникам витратних матеріалів

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

200,0

300,0

300,0

400,0

400,0

 

12.

Надання фінансової, матеріальної допомоги іншим медичним закладам, де проходять лікування мешканці м. Хмельницького

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

 

 

Всього по розділу

 

 

 

35366,0

36516,0

38566,0

40886,0

41886,0

 

6. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА, РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я.

N
з/п

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

2020

2021

1

Забезпечення міського перинатального центру та міської дитячої лікарні сучасною апаратурою, моніторингового спостереження за станом матері і плоду, а також відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для новонароджених

ХМПЦ
ХМДЛ

2017 - 2021 роки

Міський бюджет Обласний бюджет Державний бюджет

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

Покращення якості спеціалізованої медичної допомоги

2

Дотримання принципів підтримки грудного вигодовування немовлят в пологовому стаціонарі та дитячих відділеннях міських закладів охорони здоров'я

ХМПЦ ХМДЛ

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Зниження рівня малюкової смертності на 15 %

3

Підтвердження у встановлені терміни статус "Лікарня доброзичлива до дитини"

ХМДЛ

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

4

Забезпечення акушерських стаціонарів препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених (у разі відсутності забезпечення за рахунок коштів обласного та державного бюджетів)

ХМПЦ

2017 - 2021 роки

Державний бюджет
Міський бюджет

250,0

250,0

250,0

300,0

300,0

5

Забезпечення перинатального центру препаратами для лікування акушерських кровотеч з великою крововтратою (у разі відсутності забезпечення за рахунок коштів обласного та державного бюджетів)

ХМПЦ

2017 - 2021 роки

Державний бюджет
Міський бюджет

100,0

150,0

150,0

200,0

200,0

Зниження рівня материнської смертності з приводу акушерських кровотеч

6

Проведення тренінгів для лікарів загальної практики - сімейної медицини з питань спостереження за вагітними з нормальним перебігом вагітності

ХМПЦ

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Забезпечення антенатальним доглядом вагітних на належному рівні

7

Проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерській практиці для лікарів та середнього медичного персоналу Хмельницького міського перинатального центру

ХМПЦ

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

8

Сприяння роботі шкіл відповідального батьківства у ЖК N 1 та ЖК N 2

ХМПЦ

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

9

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я та запобігання небажаної вагітності

Головний лікар ХМПЦ

2017 - 2021 роки

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення рівня знань у населення з питань збереження репродуктивного здоров'я та запобігання небажаної вагітності

10

Організація співпраці з громадськими організаціями та засобами масової інформації з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я та запобігання небажаної вагітності

Управління охорони здоров'я

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Підвищення рівня знань у населення з питань збереження репродуктивного здоров'я та запобігання небажаної вагітності

11

Надання якісної, доступної перинатальної допомоги жінкам репродуктивного віку, вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим з метою зниження захворюваності новонароджених, створення можливості вихожування дітей з малою та дуже малою масою тіла при народженні

Управління охорони здоров'я ХМПЦ

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

21500,0

23000,0

25000,0

30000,0

30000,0

 

12.

Доукомплектування та введення в дію методики екстракорпорального запліднення в Хмельницькому міському перинатальному центрі

Управління охорони здоров'я ХМПЦ

2017 - 2021 роки

Міський бюджет

1200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

 

13

Розробка методичних рекомендацій для загальноосвітніх навчальних закладів щодо профілактики захворювань опорно-рухового апарату, органів зору під час навчального процесу

Управління охорони здоров'я

2017 рік

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

14

Пропаганда здорового харчування серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Управління охорони здоров'я ХМДЛ

2017 рік

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Запобігання та зменшення рівня захворюваності органів шлунково-кишкового тракту у дітей.

15

Впровадження комплексних групових та індивідуальних програм фізичної реабілітації дітей з порушенням постави та сколіозом в залежності від ступеня важкості на базі відділення відновного лікування, реабілітаційного центру "Турбота" та фізіотерапевтичного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні.

ХМДЛ

2017 рік

Міський бюджет

45,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Зниження рівня захворюваності, поширеності та інвалідизації з приводу набутих захворювань опорно-рухового апарату

 

Всього по розділу

 

 

 

24325,0

24950,0

26950,0

32050,0

32050,0

 

7. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, всього:

82840,7

87241,5

83093,5

89253,5

90293,5

432722,7

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради.

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради подає управлінню економіки узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя - до 10 серпня та за рік - до 10 лютого,

8. Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення міста Хмельницького;

- поліпшення обізнаності населення з питань формування здорового способу життя та його збереження;

- реформування системи охорони здоров'я шляхом пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги та оптимізації структури ліжкового фонду міських закладів охорони здоров'я;

- покращення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров'я, забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами медичного призначення;

- впровадження інформаційних технологій в заклади охорони здоров'я міста.

У свою чергу очікуваними результатами від виконання Програми будуть слугувати:

- забезпечення населення послугами сімейної медицини на рівні 75 %;

- покращення виявлення захворювань на ранніх стадіях та зниження рівня смертності населення у працездатному віці;

- зниження рівня смертності від захворювань органів кровообігу;

- зниження показника онкозанедбаності;

- забезпеченість хоспісними ліжками відповідно до рекомендацій ВООЗ (1 ліжко на 10000 населення);

- зниження рівня малюкової смертності;

- зниження рівня захворюваності на туберкульоз.

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Начальник управління охорони здоров'я

Б. Ткач
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали