МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 грудня 2011 року N 303

Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства "Держтранс"

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та Указів Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" (Положення N 634/2011) наказую:

1. Затвердити Статут державного підприємства "Держтранс" у новій редакції, що додається.

2. Виконуючому обов'язки начальника державного підприємства "Держтранс" Кияшку А. М. в установленому порядку подати Статут на державну реєстрацію.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 08.12.2008 N 826 "Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства "Держтранс".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3, який набирає чинності з дня державної реєстрації Статуту, зазначеного в пункті 1 цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
07.12.2011 N 303

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України
___ А. П. Клюєв

СТАТУТ
державного підприємства "Держтранс"

(нова редакція)

1. Загальні положення

Державне підприємство "Держтранс" засноване на основі державної власності, належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Уповноважений орган управління).

Відповідно до Господарського кодексу України та Закону України "Про управління об'єктами державної власності" функції власника виконує Уповноважений орган управління.

У зв'язку зі зміною найменування Державного автотранспортного підприємства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (згідно з ЄДРПОУ 02736337) на державне підприємство "Держтранс" (далі - Підприємство) Підприємство продовжує свою діяльність та є правонаступником усіх прав і обов'язків Державного автотранспортного підприємства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Статут якого затверджений наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 05.06.2002 N 170 та зареєстрований Печерською районною адміністрацією 01.07.2002 за N 16558.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами контролю, а також цим Статутом.

Підприємство має повне найменування:

українською мовою - державне підприємство "Держтранс";

російською мовою - государственное предприятие "Гостранс";

англійською мовою - state enterprise "Derzhtrans".

Юридична адреса Підприємства: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 25.

Фактичне місцезнаходження Підприємства: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 25.

2. Предмет, мета та види діяльності

2.1. Підприємство утворене з метою надання автотранспортних послуг Уповноваженому органу управління, підприємствам, установам, організаціям, які належать до сфери його управління, органам виконавчої влади, іншим підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам.

2.2. Основними напрямами діяльності Підприємства є:

надання транспортних послуг;

створення станцій технічного обслуговування та реалізація автомобілів, запчастин;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

створення центрів з прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових і комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);

надання експедиційних послуг;

проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного нагляду;

виробництво устаткування для транспортних засобів;

виробництво вузлів, деталей і приладдя для автомобілів та їх двигунів;

посередництво в торгівлі автомобілями;

технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

торгівля автомобільними деталями та приладдям;

оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям;

роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям;

посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям;

технічне обслуговування та ремонт мотоциклів;

роздрібна торгівля пальним;

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;

організація курсів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв усіх категорій, у тому числі для роботи за кордоном;

надання послуг з обслуговування та ремонту транспортних засобів;

технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення;

утримання та експлуатація станцій технічного обслуговування;

створення, утримання та експлуатація автозаправних станцій;

створення та експлуатація автостоянок;

фарбування, кузовні та зварювальні роботи;

мийка автотранспортних засобів, хімічна чистка, автокосметичні роботи;

виробництво механічного устаткування;

виробництво, ремонт, монтаж і технічне обслуговування двигунів;

виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем;

ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем;

ремонт, технічне обслуговування та монтаж підйомно-гідравлічних систем;

ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;

розбирання та знесення будівель;

будівництво будівель і споруд;

столярні та теслярські роботи;

оренда будівельної техніки;

діяльність наземного транспорту;

діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту;

діяльність автомобільного регулярного транспорту;

діяльність таксі;

діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;

діяльність автомобільного вантажного транспорту;

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції;

транспортне оброблення вантажів;

функціонування транспортної інфраструктури;

функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;

оренда нежитлових приміщень;

оренда автомобілів;

оренда машин та устаткування;

оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;

управління підприємствами;

благодійна діяльність;

діяльність професійних організацій;

діяльність професійних спілок;

відкриття та експлуатація різних видів сховищ і складів, у тому числі митно-ліцензійних.

2.3. Підприємство може здійснювати будь-які інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу чи ліцензії, здійснюються Підприємством тільки за умови отримання таких дозволів або ліцензій відповідно до законодавства.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Правовий статус юридичної особи, її права та обов'язки Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, який затверджується Уповноваженим органом управління.

3.3. Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетами і контрагентами.

3.4. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням.

3.5. Підприємство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, вчиняти правочини, набувати майнові права, нести обов'язки, бути відповідачем або позивачем у судах.

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном згідно з чинним законодавством.

3.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання власника, а власник не несе відповідальності за зобов'язання Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством.

3.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.9. Уповноважений орган управління не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

3.10. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Підприємства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняється.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Статутний капітал Підприємства становить 4443865,24 гривні.

4.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно, передане Підприємству Уповноваженим органом управління;

доходи, одержані від здійснення господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

благодійні та безоплатні внески, пожертвування установ, підприємств, організацій та фізичних осіб;

придбане в установленому законом порядку майно інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян;

доходи від цінних паперів;

доходи, одержані від реалізації продукції;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.4. Відчуження майна, передача в заставу, списання засобів виробництва, що є державною власністю і закріплене за Підприємством, а також передача їх в оренду здійснюються за погодженням з Уповноваженим органом управління у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.5. Підприємство здійснює володіння, користування, розпорядження землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.6. Збитки, завдані Підприємству, що призвели до порушення його майнових і немайнових прав, державними органами, юридичними та фізичними особами, відшкодовуються Підприємству в установленому законодавством порядку.

5. Права та обов'язки Підприємства

5.1. Для виконання своїх статутних функцій Підприємство має право:

здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмета діяльності, визначених цим Статутом;

створювати на території України філії, представництва за погодженням з Уповноваженим органом управління і передавати їм основні засоби й оборотні кошти, що належать Підприємству. Філії, представництва діють на підставі положень про них, що затверджуються начальником Підприємства. Керівництво їх роботою здійснюють особи, які призначаються начальником Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом управління;

одержувати кредити банківських установ;

одержувати безповоротну фінансову допомогу юридичних і фізичних осіб;

рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами;

самостійно планувати поточну діяльність, визначати стратегію та основні напрями розвитку;

надавати послуги, виконувати роботи та здійснювати іншу господарську діяльність, що не заборонена законодавством, за договірними цінами;

відкривати рахунки в банках;

брати участь в асоціаціях, корпораціях, концернах, холдингових компаніях та інших об'єднаннях підприємств і суб'єктів господарювання на добровільних засадах відповідно до чинного законодавства за погодженням з Уповноваженим органом управління;

користуватись іншими правами відповідно до законодавства.

5.2. Підприємство зобов'язане:

здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством;

проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством;

здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаних матеріальних ресурсів;

здійснювати в установленому законодавством порядку закупівлю необхідних матеріально-технічних ресурсів в установах, організаціях та на підприємствах незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо;

виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту.

6.2. Уповноважений орган управління реалізує свої права щодо управління Підприємством через начальника, який підзвітний Уповноваженому органу управління, шляхом:

затвердження річних фінансових планів;

забезпечення проведення аудиторських перевірок;

надання орендодавцям об'єктів державної власності згоди на оренду державного майна і пропозицій щодо умов договору оренди, які повинні забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Підприємством;

здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об'єктів нерухомості, що передані в оренду;

здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства.

6.3. Управління Підприємством здійснюється начальником, який призначається Уповноваженим органом управління. Начальник Підприємства є підзвітним Уповноваженому органу управління.

З начальником Підприємства укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов'язки та відповідальність начальника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади та інші умови найму за погодженням сторін.

У разі зміни начальника обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законодавством.

6.4. Начальник підприємства:

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє інтереси Підприємства в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, формує штат Підприємства і вирішує питання його діяльності в межах і порядку, визначених законодавством та цим Статутом;

організовує виконання завдань, визначених Статутом;

укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків;

видає в межах компетенції Підприємства накази, розпорядження, інші акти з усіх питань діяльності Підприємства;

розпоряджається майном і коштами Підприємства відповідно до законодавства;

затверджує структуру, чисельність, штатний розпис, визначає посадові оклади, тарифні ставки, форми і систему оплати праці працівників Підприємства та інших осіб, які залучаються до роботи на Підприємстві, визначає режим роботи і відпочинку працівників згідно із законодавством;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

приймає рішення про створення філій і представництв та погоджує їх створення з Уповноваженим органом управління;

підписує колективний договір;

затверджує посадові інструкції, внутрішні положення;

визначає облікову політику Підприємства;

несе персональну відповідальність за діяльність Підприємства;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Трудовий колектив Підприємства

7.1. Трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою), а також іншими формами, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до вимог законодавства.

Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

7.3. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися начальник Підприємства.

7.4. Трудовий колектив бере участь у вирішенні соціальних питань, що стосуються діяльності Підприємства.

7.5. Право укладання колективного договору від імені власника Підприємства надається начальнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу чи особі.

8. Прибуток Підприємства, його використання та порядок покриття витрат

8.1. Узагальненим показником ефективності діяльності Підприємства є прибуток, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань.

8.2. Розподіл прибутку (доходу) Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого Уповноваженим органом управління фінансового плану з урахуванням вимог чинного законодавства.

8.3. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

амортизаційний фонд;

фонд розвитку виробництва;

фонд споживання (оплати праці);

резервний фонд.

Порядок формування та використання цих фондів визначається відповідно до законодавства.

8.4. У фінансовому плані затверджуються суми коштів, які направляються державі як власнику і зараховуються до Державного бюджету України.

8.5. З балансового прибутку Підприємства сплачуються до бюджетів передбачені законодавством податки, збори та інші обов'язкові платежі.

8.6. Для покриття непередбачених витрат Підприємства і відшкодування можливих збитків від проваджуваної ним діяльності утворюється резервний фонд.

9. Компетенція Уповноваженого органу управління

9.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Підприємству, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

9.2. Уповноважений орган управління:

9.2.1. Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства.

9.2.2. Затверджує Статут та зміни до Статуту Підприємства, здійснює контроль за його дотриманням.

9.2.3. Укладає і розриває контракт з начальником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

9.2.4. Затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) Підприємства та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку.

9.2.5. Проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства.

9.2.6. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) дисципліною Підприємства.

9.2.7. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства.

9.2.8. Забезпечує в установленому порядку погодження Підприємству договорів про спільну діяльність.

9.2.9. Забезпечує приведення Статуту та внутрішніх положень Підприємства у відповідність із законодавством.

9.2.10. Надає згоду на оренду майна Підприємства і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна.

9.2.11. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.

9.2.12. Погоджує питання створення філій Підприємства, положення про них, договори та угоди Підприємства з юридичними і фізичними особами в установленому законодавством порядку.

9.2.13. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.

10. Припинення діяльності Підприємства

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління або за рішенням суду згідно з чинним законодавством.

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Уповноваженим органом управління, уповноваженим ним органом чи судом.

10.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред'явлення вимог кредиторами визначаються відповідно до законодавства.

10.4. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі в установлені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів.

10.5. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, яке ліквідується.

10.6. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

10.7. У разі коли вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

10.8. При реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

10.9. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до Єдиного державного реєстру.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали