МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 грудня 2008 року N 826

Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства "Держтранс"

Наказ втратив чинність(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 7 грудня 2011 року N 303) (Статут N 303)

З метою приведення у відповідність з вимогами Господарського та Цивільного кодексів України наказую:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Державного автотранспортного підприємства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України у зв'язку із зміною назви на державне підприємство "Держтранс", що додається.

2. Виконуючому обов'язки начальника Державного автотранспортного підприємства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції в установленому порядку подати Статут державного підприємства "Держтранс" на державну реєстрацію.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Романюка С. А.

 

Міністр

Б. М. Данилишин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
08.12.2008 N 826

___ Б. М. Данилишин

СТАТУТ
державного підприємств "Держтранс"

(нова редакція)

1. Загальні положення

Засновником державного підприємства "Держтранс" є держава в особі Міністерства економіки України.

Відповідно до Господарського кодексу України та Закону України "Про управління об'єктами державної власності" функції власника виконує Міністерство економіки України (далі - Орган управління майном).

У зв'язку зі зміною найменування Державного автотранспортного підприємства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (код згідно з ЄДРПОУ 02736337) на державне підприємство "Держтранс" (далі - Підприємство) Підприємство продовжує свою діяльність та є правонаступником усіх прав і обов'язків Державного автотранспортного підприємства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Статут якого затверджений наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 05.06.2002 N 170 та зареєстрований Печерською районною адміністрацією 01.07.2002 за N 16558.

Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, наказами, розпорядженнями Органу управління майном, а також внутрішніми правилами та іншими локальними актами Підприємства.

Підприємство має повне найменування:

українською мовою - державне підприємство "Держтранс";

російською мовою - государственное предприятие "Гостранс";

англійською мовою - state enterprise "Derzhtrans".

Юридична адреса Підприємства: 01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 25.

Фактичне місцезнаходження Підприємства: 01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 25.

2. Предмет, мета та види діяльності

2.1. Підприємство створене з метою надання автотранспортних послуг Органу управління майном, підприємствам, установам, організаціям, які належать до сфери його управління, органам виконавчої влади, іншим підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам.

2.2. Основними напрямами діяльності Підприємства є:

створення станцій технічного обслуговування та реалізація автомобілів, запчастин;

надання транспортних послуг;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

створення центрів з прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових і комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);

надання експедиційних послуг;

проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного нагляду;

виробництво транспортних засобів та устаткування;

виробництво автомобілів, причепів, напівпричепів та кузовів;

виробництво вузлів, деталей і приладдя для автомобілів та їх двигунів;

торгівля автомобілями;

посередництво в торгівлі автомобілями;

технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

торгівля автомобільними деталями та приладдям;

оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям;

роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям;

посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям;

технічне обслуговування та ремонт мотоциклів;

роздрібна торгівля пальним;

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;

посередництво в оптовій торгівлі;

навчання керуванню транспортними засобами;

організація курсів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв усіх категорій, у тому числі для роботи за кордоном;

надання послуг з обслуговування та ремонту транспортних засобів;

технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення;

утримання та експлуатація станцій технічного обслуговування;

створення, утримання та експлуатація автозаправних станцій;

створення та експлуатація автостоянок;

фарбування, кузовні та зварювальні роботи;

мийка автотранспортних засобів, хімічна чистка, автокосметичні роботи;

виробництво механічного устаткування;

виробництво, ремонт, монтаж і технічне обслуговування двигунів;

виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем;

ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем;

ремонт, технічне обслуговування та монтаж підйомно-транспортного устаткування;

ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;

розбирання та знесення будівель;

будівництво будівель і споруд;

столярні та теслярські роботи;

оренда будівельної техніки;

діяльність транспорту та зв'язку;

діяльність наземного транспорту;

діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту;

діяльність автомобільного регулярного транспорту;

діяльність таксі;

діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;

діяльність автомобільного вантажного транспорту;

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції;

транспортне оброблення вантажів;

функціонування транспортної інфраструктури;

функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;

оренда нежитлових приміщень;

оренда автомобілів;

оренда машин та устаткування;

прокат побутових виробів;

оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;

оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;

дослідження і розробки в галузі технічних наук;

діяльність у сфері права;

діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

консультування з питань комерційної діяльності та управління;

управління підприємствами;

благодійна діяльність;

діяльність професійних організацій;

діяльність професійних спілок;

відкриття та експлуатація різних видів сховищ і складів, у тому числі митно-ліцензійних.

2.3. Підприємство може здійснювати будь-які інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу чи ліцензії, здійснюються Підприємством тільки за умови отримання таких дозволів або ліцензій відповідно до законодавства.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Правовий статус юридичної особи, її права та обов'язки Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном.

3.3. Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетами і контрагентами.

3.4. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням.

3.5. Підприємство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, вчиняти правочини, набувати майнові права, нести обов'язки, бути відповідачем або позивачем у судах.

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном згідно з чинним законодавством.

3.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника, а власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством.

3.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.9. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну та господарську діяльність Підприємства.

3.10. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Підприємства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняється.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти та інші активи, вартість яких відображається на відповідному балансі. Статутний фонд Підприємства становить 4443865,24 гривні.

4.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання, реалізуючи яке Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього дії відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно, передане Підприємству Органом управління майном;

доходи, одержані від здійснення господарської діяльності;

кредити банків та інших установ;

капітальні вкладення і дотації з бюджету;

благодійні та безоплатні внески, пожертвування установ, підприємств, організацій та фізичних осіб;

придбання майна інших установ, підприємств, організацій;

доходи від цінних паперів;

доходи від реалізації продукції;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

4.4. Відчуження майна, передача в заставу, списання засобів виробництва, що є державною власністю і закріплене за Підприємством, а також передача їх в оренду здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.5. Підприємство здійснює володіння, користування, розпорядження землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.6. Збитки, завдані Підприємству, що призвели до порушення його майнових і немайнових прав, державними органами, юридичними та фізичними особами, відшкодовуються Підприємству в установленому законодавством порядку.

5. Права та обов'язки Підприємства

5.1. Для виконання своїх статутних функцій Підприємство має право:

здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмета діяльності, визначених цим Статутом;

створювати на території України філії, представництва за погодженням з Органом управління майном і передавати їм основні засоби і оборотні кошти, що належать Підприємству. Філії, представництва діють на підставі положень про них, що затверджуються начальником Підприємства. Керівництво їх роботою здійснюють особи, які призначаються начальником Підприємства за погодженням з Органом управління майном;

одержувати кредити банківських установ;

одержувати безповоротну фінансову допомогу юридичних і фізичних осіб;

рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами;

самостійно планувати поточну діяльність, визначати стратегію та основні напрями розвитку;

надавати послуги, виконувати роботи та здійснювати іншу господарську діяльність, що не заборонена законодавством, за договірними цінами;

відкривати рахунки в банках;

брати участь в асоціаціях, корпораціях, концернах, холдингових компаніях та інших об'єднаннях підприємств і суб'єктів господарювання на добровільних засадах відповідно до чинного законодавства за погодженням з Органом управління майном;

здійснювати інші права відповідно до законодавства.

5.2. Підприємство зобов'язане:

здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

здійснювати бухгалтерський, податковий облік, надавати фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством;

здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаних матеріальних ресурсів;

здійснювати закупівлю необхідних матеріально-технічних ресурсів в установах, організаціях та на підприємствах незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо;

виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

сплачувати податки та інші обов'язкові платежі.

6. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Органу управління майном щодо господарського використання державного майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Орган управління майном реалізує свої права щодо управління Підприємством через начальника, який підзвітний Органу управління майном, шляхом:

затвердження річних фінансових планів;

забезпечення проведення аудиторських перевірок;

надання орендодавцям об'єктів державної власності згоди на оренду державного майна і пропозицій щодо умов договору оренди, які повинні забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Підприємством;

здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об'єктів нерухомості, що передані в оренду;

здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства.

6.3. Управління Підприємством здійснюється начальником, який призначається Органом управління майном.

З начальником Підприємства укладається контракт, в якому визначаються строк дії контракту, права, обов'язки та відповідальність начальника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення та інші умови контракту за погодженням сторін.

6.4. Начальник Підприємства:

діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в усіх органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Підприємства і вирішує питання його діяльності в межах і порядку, визначених установчими документами;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

видає накази, розпорядження, інші акти управління з усіх питань діяльності Підприємства;

розпоряджається майном і коштами Підприємства відповідно до законодавства;

затверджує структуру, чисельність, штатний розпис, визначає посадові оклади, тарифні ставки, форми і систему оплати праці працівників Підприємства та інших осіб, які залучаються до роботи на Підприємстві, визначає режим роботи і відпочинку працівників згідно із законодавством;

приймає рішення про створення філій і представництв і погоджує їх створення з Органом управління майном;

підписує колективний договір;

затверджує посадові інструкції, внутрішні положення;

визначає облікову політику Підприємства;

несе персональну відповідальність за діяльність Підприємства;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Трудовий колектив Підприємства

7.1. Трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою), а також іншими формами, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до вимог законодавства.

Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

7.3. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися начальник Підприємства.

7.4. Трудовий колектив бере участь у вирішенні соціальних питань, що стосуються діяльності Підприємства.

7.5. Право укладання колективного договору від імені власника Підприємства надається начальнику, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу чи особі.

8. Прибуток, його використання та порядок покриття витрат

8.1. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Підприємства є прибуток, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань.

8.2. Розподіл прибутку (доходу) Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог чинного законодавства.

8.3. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

амортизаційний фонд;

фонд розвитку виробництва;

фонд споживання (оплати праці);

резервний фонд.

Порядок формування та використання цих фондів визначається відповідно до законодавства.

8.4. У фінансовому плані затверджуються суми коштів, які направляються державі як власнику і зараховуються до Державного бюджету України.

8.5. З балансового прибутку Підприємства сплачуються до бюджетів передбачені законодавством податки, збори та інші обов'язкові платежі.

8.6. Для покриття непередбачених витрат Підприємства і відшкодування можливих збитків від проваджуваної ним діяльності утворюється резервний фонд.

9. Припинення діяльності Підприємства

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Органу управління майном або за рішенням господарського суду згідно з чинним законодавством.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною Органом управління майном, уповноваженим ним органом або судом.

З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління майном Підприємства.

9.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред'явлення кредиторських вимог визначаються відповідно до законодавства.

9.4. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація здійснюється відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

9.5. При реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.6. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

10. Внесення змін до Статуту

10.1. Затвердження внесених змін до цього Статуту належить до виключної компетенції Органу управління майном.

10.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлена органу, що здійснює державну реєстрацію таких змін.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали