МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 грудня 2011 року N 417

Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства "Хвиля"

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та Указів Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", від 31.05.2011 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" (Положення N 634/2011) наказую:

1. Затвердити Статут державного підприємства "Хвиля" у новій редакції, що додається.

2. Виконуючому обов'язки директора державного підприємства "Хвиля" Скородинському М. М. в установленому порядку подати Статут на державну реєстрацію.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 наказу Міністерства економіки України від 30.03.2009 N 276 "Про перейменування державного підприємства "Управління будівництва та експлуатації майнових об'єктів Міністерства економіки України".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3, який набирає чинності з дня державної реєстрації Статуту, зазначеного в пункті 1 цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
26.12.2011 N 417

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
___ А. П. Клюєв

СТАТУТ
державного підприємства "Хвиля"

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Державне підприємство "Хвиля" (далі - Підприємство) засноване на основі державної власності та належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Уповноважений орган управління).

1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Повне найменування Підприємства: державне підприємство "Хвиля".

2.2. Скорочене найменування Підприємства: ДП "Хвиля".

2.3. Місцезнаходження Підприємства: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36-в.

3. Мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Підприємство утворене з метою будівництва та експлуатації майнових об'єктів Уповноваженого органу управління, підприємств і організацій, що належать до сфери його управління.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

експлуатація та технічне обслуговування майнових об'єктів Уповноваженого органу управління, а також підприємств і організацій, що належать до сфери його управління;

поточний та капітальний ремонт майнових об'єктів Уповноваженого органу управління;

будівництво та введення в дію об'єктів житлового, адміністративно-технічного і соціально-культурного призначення згідно із замовленнями;

виконання в інтересах Уповноваженого органу управління функцій замовника;

виконання інших господарських і виробничих функцій.

3.3. Підприємство виконує роботи і надає послуги фізичним та юридичним особам відповідно до профілю основної діяльності, а саме:

ремонтно-будівельні та будівельно-монтажні роботи;

технічний нагляд за будівництвом об'єктів;

виконання функцій замовника;

утримання будинків, прилеглих територій, баз відпочинку тощо;

технічне обслуговування інженерних мереж та комунікацій;

послуги оренди будівель, споруд, земельних ділянок, житлових і нежитлових приміщень;

інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

3.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. Підприємство є юридичною особою. Правовий статус юридичної особи, її права та обов'язки Підприємство набуває з дня його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством.

4.2. Підприємство веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

4.3. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, забезпечувати виконання обов'язків, бути позивачем і відповідачем у суді.

4.6. Уповноважений орган управління не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

5. Права та обов'язки Підприємства

5.1. Підприємство для виконання своїх функцій має право:

створювати на території України та за її межами філії і представництва, передавати їм основні засоби й оборотні кошти, що належать Підприємству;

застосовувати прогресивні форми організації та оплати праці, які сприяють зростанню продуктивності праці та підвищенню якості робіт і послуг;

одержувати кредити банківських установ;

одержувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб;

рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами;

самостійно планувати свою поточну діяльність, визначати стратегію та основні напрями розвитку з урахуванням належним чином доведених державних замовлень;

надавати послуги та реалізовувати продукцію за договірними цінами, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - згідно із затвердженим порядком ціноутворення;

користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

5.2. Підприємство зобов'язане:

при визначенні стратегії господарської діяльності враховувати державні контракти та державні замовлення;

здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо;

вживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Підприємства;

забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством;

проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов'язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

5.3. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

6. Майно Підприємства

6.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

6.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно, передане Уповноваженим органом управління;

доходи, одержані від усіх видів господарської діяльності;

капітальні вкладення;

майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій і громадян у порядку, встановленому чинним законодавством;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.4. Відчуження, передача в заставу, списання засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Підприємством, а також передача їх в оренду здійснюються за погодженням з Уповноваженим органом управління у порядку, встановленому чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

6.5. Підприємство здійснює володіння, користування і розпорядження землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

6.6. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

7. Управління Підприємством

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту.

Уповноважений орган управління реалізує свої права щодо управління Підприємством через його директора, який підконтрольний та підзвітний Уповноваженому органу управління, а також шляхом:

розроблення стратегії розвитку Підприємства;

затвердження річних фінансових планів Підприємства;

затвердження річних інвестиційних планів Підприємства та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3 - 5 років);

надання орендодавцям об'єктів державної власності згоди на оренду державного майна і пропозицій щодо умов договору оренди, які повинні забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням зазначених об'єктів;

здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства.

7.2. Управління Підприємством здійснюється його директором, який призначається Уповноваженим органом управління шляхом укладання контракту, в якому визначаються строк найму, права, обов'язки, відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, підстави та порядок звільнення його з посади та інші умови найму за погодженням сторін.

7.3. Директор Підприємства:

здійснює керівництво Підприємством;

несе персональну відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності;

укладає від імені Підприємства договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банків;

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє інтереси Підприємства в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, формує штат Підприємства і вирішує питання його діяльності в межах і порядку, визначених законодавством та цим Статутом;

розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

затверджує штатний розпис, чисельність і структуру Підприємства;

видає в межах компетенції Підприємства накази та розпорядження щодо діяльності Підприємства, визначає режим роботи на Підприємстві та функціональні обов'язки працівників;

укладає від імені власника колективний договір;

затверджує положення про структурні підрозділи, філії та представництва;

несе персональну відповідальність за виконання фінансових планів Підприємства;

виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту;

здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства та Статуту.

7.4. Заступники директора, головний бухгалтер, керівники та спеціалісти структурних підрозділів Підприємства призначаються на посади і звільняються з посад директором.

8. Трудовий колектив Підприємства

8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

8.2. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

8.3. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

8.4. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів, які проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування. Інформація про проведення зборів трудового колективу доводиться до відома всіх працівників за тиждень. Загальні збори визначають своїх повноважних представників для підписання колективного договору і контролю за його виконанням.

8.5. Загальні збори трудового колективу Підприємства:

розглядають і схвалюють проект колективного договору;

вирішують питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

вирішують питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

вирішують питання робочого часу і часу відпочинку, погоджують графіки надання відпусток.

8.6. Між адміністрацією Підприємства і трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються за участю трудового колективу.

9. Фонди Підприємства

9.1. На Підприємстві утворюються спеціальні (цільові) фонди відповідно до статті 75 Господарського кодексу України.

9.2. За рахунок прибутку та інших передбачених законодавством нарахувань і надходжень на Підприємстві утворюються цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю:

амортизаційний фонд;

фонд розвитку виробництва;

фонд споживання (оплати праці);

резервний фонд.

9.3. Цільові фонди використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану. У фінансовому плані вказуються суми коштів, які направляються державі як власнику і зараховуються до Державного бюджету України. Розміри відрахувань до фондів затверджуються Уповноваженим органом управління одночасно із затвердженням фінансового плану на поточний рік.

10. Господарська діяльність та соціальний розвиток

10.1. Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

Прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства, соціального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання працівників та виплати дивідендів.

10.2. Чистий прибуток після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків за кредитами банків, внесків, передбачених чинним законодавством, податків та інших платежів до бюджету залишається в повному розпорядженні Підприємства.

10.3. Збитки від господарської діяльності Підприємства покриваються за рахунок коштів резервного фонду.

10.4. Відносини Підприємства з юридичними особами, організаціями, установами, громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на підставі договорів. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством.

10.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства.

10.6. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством.

11. Облік та бухгалтерська звітність

11.1. Підприємство веде бухгалтерський облік результатів господарської діяльності та надає фінансову і статистичну звітність державним органам і Уповноваженому органу управління згідно з чинним законодавством.

11.2. Уповноважений орган управління має право самостійно або за допомогою аудиторських фірм здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Підприємства.

12. Компетенція Уповноваженого органу управління

12.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Підприємству, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

12.2. Уповноважений орган управління:

12.2.1. Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства.

12.2.2. Затверджує Статут та зміни до Статуту Підприємства, здійснює контроль за його дотриманням.

12.2.3. Укладає і розриває контракт з директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

12.2.4. Затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) Підприємства та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку.

12.2.5. Проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства.

12.2.6. Здійснює контроль за фінансовою дисципліною Підприємства.

12.2.7. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства.

12.2.8. Забезпечує в установленому порядку погодження Підприємству договорів про спільну діяльність.

12.2.9. Забезпечує приведення Статуту та внутрішніх положень Підприємства у відповідність із законодавством.

12.2.10. Надає згоду на оренду майна Підприємства і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна.

12.2.11. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.

12.2.12. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.

13. Припинення діяльності Підприємства

13.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління або за рішенням суду згідно з чинним законодавством.

13.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Уповноваженим органом управління, уповноваженим ним органом чи судом.

13.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред'явлення вимог кредиторами визначаються відповідно до законодавства.

13.4. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, яке ліквідується.

13.5. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

13.6. У разі коли вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

13.7. При реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

13.8. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до Єдиного державного реєстру.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали