МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 січня 2012 року N 12

Про затвердження нової редакції Статуту державного підприємства "Зовнішторгвидав України"

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та Указів Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" (Положення N 634/2011) наказую:

1. Перейменувати державне госпрозрахункове видавничо-поліграфічне підприємство "Зовнішторгвидав України" у державне підприємство "Зовнішторгвидав України".

2. Затвердити Статут державного підприємства "Зовнішторгвидав України" у новій редакції, що додається.

3. Виконувачу обов'язків директора державного підприємства "Зовнішторгвидав України" Кулаку О. П.:

у місячний термін здійснити державну реєстрацію цього Статуту;

розмістити оголошення про перейменування державного госпрозрахункового видавничо-поліграфічного підприємства "Зовнішторгвидав України" у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими воно перебуває у договірних відносинах.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 09.09.2009 N 994 "Про затвердження нової редакції Статуту державного госпрозрахункового видавничо-поліграфічного підприємства "Зовнішторгвидав України".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 4, який набирає чинності з дня державної реєстрації Статуту, зазначеного в пункті 2 цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
10.01.2012 N 12

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
А. П. Клюєв

СТАТУТ
державного підприємства "Зовнішторгвидав України"

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Державне підприємство "Зовнішторгвидав України" (далі - Підприємство) засноване на основі державної власності та належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Уповноважений орган управління).

1.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами контролю, а також цим Статутом.

1.3. Підприємство є правонаступником державного госпрозрахункового видавничо-поліграфічного підприємства "Зовнішторгвидав України", зареєстрованого Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва 31.08.93 за N 499.

2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Повне найменування Підприємства:

українською мовою - державне підприємство "Зовнішторгвидав України";

англійською мовою - State enterprise "Zovnishtorgvydav Ukrainy";

скорочене найменування Підприємства: українською мовою - ДП "Зовнішторгвидав України";

англійською мовою - SE "Zovnishtorgvydav Ukrainy".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 01601, Україна, м. Київ, вул. Воровського, 22.

3. Мета і предмет діяльності

3.1. Підприємство утворено з метою:

організації редакційно-видавничого процесу та випуску інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель" (далі - Інформаційний бюлетень), друкованого міжнародного видання (із зарубіжною сферою розповсюдження) "Announcer of the public purchasing" (далі - друковане міжнародне видання), інформаційно-аналітичного та консультативного забезпечення діяльності юридичних та фізичних осіб у сфері закупівель товарів, робіт і послуг, моніторингу закупівель за державні кошти;

виконання замовлень Уповноваженого органу управління та інших організацій України на виготовлення технічної документації на товари українського експорту, рекламної літератури, художніх альбомів, книг, підручників, журналів та іншої поліграфічної продукції;

задоволення суспільних потреб у видавничо-поліграфічній продукції, товарах і послугах та отримання в результаті цієї діяльності прибутку;

експорту друкованої продукції, виданої Підприємством;

виконання замовлень іноземних фірм та організацій на виготовлення в Україні рекламно-каталожних матеріалів (включаючи рекламні та технічні каталоги, плакати, календарі, періодичні бюлетені);

здійснення за замовленнями українських та зарубіжних фірм перекладів текстів, які не охороняються авторським правом, на українську та іноземні мови та їх редагування.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

видавнича діяльність (матеріально-технічне забезпечення випуску Інформаційного бюлетеня та друкованого міжнародного видання);

розповсюдження Інформаційного бюлетеня, друкованого міжнародного видання та іншої друкованої продукції;

організація навчання та підвищення кваліфікації, проведення круглих столів у сфері державних закупівель;

випуск технічної і товаросупровідної документації на товари та послуги українського експорту;

випуск рекламно-інформаційної літератури за замовленнями зовнішньоекономічних об'єднань, підприємств та інших організацій, які беруть участь у здійсненні економічного, науково-технічного та культурного співробітництва із зарубіжними організаціями, і за прямими замовленнями друкованої продукції;

редакційна діяльність;

видавничо-поліграфічна діяльність;

транспортно-експедиційна діяльність;

рекламна діяльність;

виставкова діяльність, організація та проведення виставок, ярмарків, аукціонів;

оптова і роздрібна торгівля продукцією власного виробництва та іншою продукцією (папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям);

надання консультаційних, інформаційних та інших послуг підприємствам, установам, організаціям і громадянам у сфері державних закупівель;

збирання, редагування, підготовка інформації до друку та видання Інформаційного бюлетеня;

надання поліграфічних, друкарських та післядрукарських послуг;

розроблення та впровадження нової техніки і технологій;

інвестиційна та інвестиційно-фінансова діяльність;

інноваційна діяльність.

3.3. Відповідно до мети та основних завдань, визначених цим Статутом, Підприємство провадить інші види діяльності, які не суперечать законодавству.

3.4. Під час здійснення діяльності за видами, які підлягають ліцензуванню чи отриманню іншого спеціального дозволу, Підприємство зобов'язане одержати ліцензії, дозволи у порядку, визначеному законодавством, до початку здійснення зазначених видів діяльності.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. Підприємство засноване на державній формі власності та є державним комерційним підприємством. Прав і обов'язків юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Підприємство відповідно до Законів України "Про державну таємницю" і "Про інформацію" зобов'язане під час провадження своєї діяльності забезпечити збереження інформації з обмеженим доступом.

4.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки. Підприємство може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

4.4. Підприємство має право в установленому порядку від свого імені укладати правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських судах України, а також судах інших держав.

4.5. Підприємство самостійно залучає до роботи українських та іноземних спеціалістів, визначає форми, системи та розміри оплати праці згідно із законодавством України, утворює тимчасові творчі колективи.

4.6. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях підприємств здійснюється на добровільних засадах у порядку, встановленому законодавством.

4.7. Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності.

4.8. Підприємство несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед партнерами і державою всім належним йому майном, на яке згідно із законодавством може бути звернено стягнення.

4.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

4.10. Уповноважений орган управління не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

5. Права та обов'язки Підприємства

5.1. Підприємство для виконання своїх функцій має право:

самостійно планувати і провадити свою поточну діяльність, визначати стратегію та основні напрями розвитку з урахуванням належним чином доведених державних замовлень;

від свого імені укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, застави, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо, набувати майно, майнові та немайнові права, брати зобов'язання, мати відокремлене майно, бути позивачем і відповідачем у судах;

укладати договори щодо перекладу, обробки і випуску технічної документації на товари та послуги українського експорту, а також щодо випуску рекламно-інформаційної літератури, розповсюдження бюлетенів, інших видань;

випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

збирати, обробляти і розповсюджувати оголошення замовників - розпорядників державних коштів про заплановані торги, інформацію про проведення процедур попередньої кваліфікації та їх результати;

купувати, продавати інформацію та здійснювати обмін нею;

здійснювати випуск Інформаційного бюлетеня та друкованого міжнародного видання, інших бюлетенів, художніх альбомів, книг, підручників, журналів, рекламно-каталожних матеріалів, включаючи рекламні та технічні каталоги, плакати, календарі, періодичні бюлетені, та іншої поліграфічної продукції на власній видавничій базі;

здійснювати рекламну діяльність;

створювати торговельну мережу та провадити торговельну діяльність для реалізації друкованої продукції;

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством;

розвивати міжнародні контакти і зв'язки з метою збирання, поширення інформації, обміну нею, вивчення досвіду роботи редакцій газет за кордоном;

співпрацювати з державними та недержавними українськими та іноземними інформаційними агентствами, у тому числі проводити обмін на паритетних засадах творчими групами, кореспондентськими пунктами;

виступати правонаступником Уповноваженого органу управління щодо права власності на знаки для товарів і послуг та використовувати їх відповідно до договору з Уповноваженим органом управління;

залучати до роботи на договірних засадах спеціалістів та експертів, у тому числі іноземних, самостійно визначати умови оплати їх праці;

здійснювати придбання чи орендувати майно юридичних і фізичних осіб;

утворювати тимчасові творчі колективи та інші організаційні структури, які сприяють його творчо-виробничій діяльності;

визначати в установленому порядку розмір коштів, що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток Підприємства, оплату праці його працівників;

самостійно визначати ціну на оголошення стосовно закупівель, які подаються поза графіком приймання інформації та публікуються в Інформаційному бюлетені у рубриці "Терміново в номер", та ціну на оголошення стосовно закупівель, які подаються та публікуються в друкованому міжнародному виданні;

утворювати в установленому порядку філії, представництва, кореспондентські пункти в Україні та в інших країнах, а також мати власних і спеціальних кореспондентів (з числа українських та іноземних громадян), які діють на основі положень, затверджених Підприємством;

одержувати кредити у банківських установах;

одержувати безповоротну допомогу від юридичних і фізичних осіб;

рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами;

брати участь у господарських об'єднаннях підприємств;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

реалізувати продукцію та надавати послуги за договірними цінами, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - згідно із затвердженим порядком ціноутворення;

користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

5.2. Підприємство зобов'язане:

при визначенні стратегії господарської діяльності враховувати державні контракти та державні замовлення;

здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо;

уживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Підприємства;

забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

здійснювати бухгалтерський, податковий облік, надавати фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.3. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

6. Статутний капітал та цільові фонди, майно Підприємства

6.1. Основою діяльності Підприємства є статутний капітал, який утворений за рахунок внеску Уповноваженого органу управління, переданого в установленому порядку. Розмір статутного капіталу Підприємства становить 320000,00 гривень.

6.2. Статутний капітал Підприємства може бути збільшено або зменшено за рішенням Уповноваженого органу управління.

6.3. На Підприємстві відповідно до статті 75 Господарського кодексу України за рахунок прибутку (доходу) утворюються спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних із його діяльністю:

амортизаційний фонд;

фонд розвитку виробництва;

фонд споживання (оплати праці);

фонд матеріального заохочення;

резервний фонд.

6.4. Цільові фонди використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану. У фінансовому плані вказуються суми коштів, які спрямовуються державі як власнику і зараховуються до Державного бюджету України. Розміри відрахувань до фондів затверджуються Уповноваженим органом управління одночасно із затвердженням фінансового плану на поточний рік.

6.5. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

6.6. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

6.7. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно, у тому числі кошти, передані Уповноваженим органом управління;

продукція, вироблена Підприємством у результаті господарської діяльності;

доходи від власної господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

доходи від цінних паперів;

капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.8. Відчуження, передача під заставу, списання засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Підприємством, а також передача їх в оренду здійснюються за погодженням з Уповноваженим органом управління у порядку, установленому чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

6.9. Підприємство здійснює володіння, користування і розпорядження землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

6.10. Підприємство в повному обсязі володіє правом власності на створену ним інформацію.

6.11. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

7. Управління Підприємством

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту.

7.2. Уповноважений орган управління реалізує свої права щодо управління Підприємством через його директора, який підзвітний Уповноваженому органу управління.

7.3. Управління Підприємством відповідно до повноважень, визначених цим Статутом та законодавством України, здійснюється його директором, який призначається на посаду Уповноваженим органом управління шляхом укладення договору (контракту), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки, відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

7.4. Директор відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює керівництво Підприємством;

несе персональну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

без окремого доручення представляє інтереси Підприємства в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях;

бере участь у розробленні концепції та планів стратегічного розвитку Підприємства;

готує пропозиції щодо вдосконалення роботи Підприємства;

уносить пропозиції щодо формування стратегії та пріоритетних напрямів розвитку Підприємства;

уносить Уповноваженому органу управління на затвердження проект фінансового плану Підприємства;

затверджує в установленому законодавством порядку фінансову та статистичну звітність;

несе персональну відповідальність за виконання фінансових планів Підприємства;

звітує перед Уповноваженим органом управління про результати діяльності Підприємства;

подає Уповноваженому органу управління пропозиції про внесення змін до цього Статуту;

видає від імені Підприємства довіреності на вчинення відповідних юридичних дій;

видає накази та розпорядження з питань діяльності Підприємства; визначає та затверджує штатний розпис, структуру, чисельність Підприємства;

затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства;

вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства, крім заступників директора, головного бухгалтера, головного редактора Інформаційного бюлетеня, головного редактора друкованого міжнародного видання, керівника юридичної служби Підприємства, які призначаються на посади і звільняються з посад директором Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом управління, здійснює розподіл функціональних обов'язків між ними, уживає заходів до їх заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

приймає відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Підприємства;

відповідно до законодавства України встановлює розпорядок робочого дня, змінність роботи, обирає форми і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів;

здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Підприємства;

забезпечує безпечні умови роботи працівникам Підприємства;

укладає від імені власника колективний договір;

вирішує питання організації бухгалтерського та іншого обліку на Підприємстві, а також підписує фінансову та іншу звітність відповідно до законодавства;

розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Підприємства, у тому числі його коштами;

укладає від імені Підприємства договори, відкриває рахунки в установах банків;

вирішує інші питання діяльності Підприємства відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

7.5. У разі зміни директора Підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

8. Редакції Підприємства

8.1. Засновником Інформаційного бюлетеня та друкованого міжнародного видання є держава в особі Уповноваженого органу управління.

8.2. Головні редактори Інформаційного бюлетеня та друкованого міжнародного видання керують діяльністю відповідних редакцій у межах повноважень, визначених цим Статутом, представляють редакції у відносинах з Уповноваженим органом управління, видавцем, авторами, державними органами, об'єднаннями громадян і окремими громадянами, а також у судах і третейському суді та несуть відповідальність за виконання вимог, що висуваються до діяльності друкованих засобів масової інформації, їх редакцій відповідно до чинного законодавства.

8.3. Головні редактори Інформаційного бюлетеня та друкованого міжнародного видання:

організовують роботу і несуть персональну відповідальність за діяльність редакцій;

здійснюють загальне керівництво редакціями, забезпечують виконання рішень Уповноваженого органу управління;

представляють редакції у відносинах з Уповноваженим органом управління, замовниками - розпорядниками державних коштів, фізичними та юридичними особами;

вирішують питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників редакцій;

здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством та визначені рішенням Уповноваженого органу управління.

8.4. Редакційні колегії затверджуються Уповноваженим органом управління за поданням директора Підприємства.

8.5. Загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади утворення, діяльності та припинення діяльності редакцій визначаються відповідно до цього Статуту.

9. Трудовий колектив Підприємства

9.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

9.2. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

9.4. Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

9.5. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

9.6. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства.

9.7. Загальні збори трудового колективу Підприємства:

розглядають і схвалюють проект колективного договору;

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Підприємства;

беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства.

9.8. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів, які проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування. Інформація про проведення зборів трудового колективу доводиться до відома всіх працівників за тиждень. Загальні збори визначають своїх повноважних представників для підписання колективного договору і контролю за його виконанням.

9.9. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Підприємства, яка діє згідно з чинним законодавством України.

10. Господарська діяльність Підприємства

10.1. Підприємство самостійно планує свою господарську діяльність із урахуванням споживчого попиту на його послуги. Основу планів становлять договори із замовниками (покупцями, продавцями).

10.2. Підприємство здійснює забезпечення власної господарської діяльності.

10.3. Під час провадження господарської діяльності Підприємство користується земельними, водними та іншими природними ресурсами відповідно до вимог законодавства.

10.4. Основним показником ефективності діяльності Підприємства є прибуток, що визначається як різниця між одержаними ним доходами від господарської діяльності та здійсненими витратами.

10.5. Прибуток Підприємства, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів і відрахувань до фондів, утворених згідно з цим Статутом, розподіляється відповідно до фінансового плану Підприємства.

10.6. Збитки від господарської діяльності Підприємства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх нестачі - у порядку, що визначається директором Підприємства.

11. Контроль за діяльністю Підприємства

11.1. Контроль за діяльністю Підприємства здійснюють Уповноважений орган управління та відповідні державні органи в межах своїх повноважень.

11.2. Уповноважений орган управління має право самостійно або за допомогою аудиторських фірм здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Підприємства.

12. Облік та звітність Підприємства

12.1. Підприємство веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік відповідно до законодавства.

12.2. Підприємство складає та подає фінансову, консолідовану фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності в порядку, обсягах та в строки, установлені законодавством.

13. Компетенція Уповноваженого органу управління

13.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Підприємству, що пов'язані з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

13.2. Уповноважений орган управління:

13.2.1. Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства.

13.2.2. Затверджує Статут та зміни до Статуту Підприємства, здійснює контроль за його дотриманням.

13.2.3. Укладає і розриває контракт з директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

13.2.4. Затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) Підприємства та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку.

13.2.5. Проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства.

13.2.6. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) дисципліною Підприємства.

13.2.7. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Підприємства.

13.2.8. Забезпечує в установленому порядку погодження Підприємству договорів про спільну діяльність.

13.2.9. Забезпечує приведення Статуту та внутрішніх положень Підприємства у відповідність із законодавством.

13.2.10. Надає згоду на оренду майна Підприємства і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна.

13.2.11. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.

13.2.12. Погоджує в установленому законодавством порядку питання утворення філій Підприємства, положення про них, договори та угоди Підприємства з юридичними і фізичними особами на суму, що перевищує 32000 (тридцять дві тисячі) гривень.

13.2.13. Здійснює облік об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Підприємства.

13.2.14. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.

14. Припинення діяльності Підприємства

14.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

14.2. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, призначеною Уповноваженим органом управління, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства, подає його на затвердження до Уповноваженого органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

14.4. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали