МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 листопада 2017 року N 615

Про затвердження обов'язків першого заступника Міністра та заступників Міністра і повноважень державного секретаря та розподілу повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності

Відповідно до пункту 21 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), підпункту 15 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119), та постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року N 243 "Деякі питання реалізації Закону України "Про державну службу" (Постанова N 243) наказую:

1. Затвердити обов'язки першого заступника Міністра та заступників Міністра і повноваження державного секретаря, що додаються.

2. Затвердити розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 листопада 2015 року N 413 "Про розподіл функціональних повноважень між Міністром та заступниками Міністра" (Порядок N 413).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 листопада 2017 року N 615

Обов'язки першого заступника Міністра та заступників Міністра і повноваження державного секретаря

I. Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України (М. Мартинюк)

1. Координує роботу щодо формування і реалізації основних напрямів державної аграрної політики, зокрема бюджетної, податкової, страхової, фінансово-кредитної, стратегії та механізмів її реалізації.

2. Подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінагрополітики, забезпечує, контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів, крім коштів, визначених для діяльності апарату (головним розпорядником яких є Мінагрополітики), та звітує перед Міністром з цього питання.

3. Координує формування основних напрямів розвитку та реалізації державної політики у сфері землеробства, хімізації та меліорації земель, виробництва продукції рослинництва, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), садівництва, виноградарства та виноробства, хмелярства та лісового господарства.

4. Координує формування та реалізацію державної політики з питань інженерно-технічного забезпечення та розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу, забезпечення сільськогосподарських товаровиробників паливно-енергетичними ресурсами, розвитку виробництва та впровадження біологічних видів палива, насінництва та розсадництва.

5. Координує формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони прав на сорти рослин, карантину та захисту рослин.

6. Координує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

7. Координує виконання загальнодержавних, регіональних та галузевих програм розвитку рослинництва та виробництва та обігу органічної продукції (сировини), садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, насінництва та виробництва садивного матеріалу з урахуванням кон'юнктури аграрного ринку та екологічних вимог.

8. Координує розроблення, вдосконалення та здійснення системи стандартизації і сертифікації технічних засобів для агропромислового комплексу.

9. Бере участь у розробленні та вжитті заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, розвиток сільськогосподарського машинобудування, енергозбереження, координацію інноваційних проектів.

10. Координує забезпечення та сприяння освоєнню результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних розробок, пов'язаних з розвитком виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу, електрифікації сільського господарства та енергозбереження у сільському господарстві.

11. Координує формування та розвиток ринку технічних засобів для агропромислового комплексу, у тому числі вторинного, розширення мережі сервісу.

12. У межах своїх повноважень координує роботу з питань надзвичайних ситуацій в АПК.

13. Координує питання розвитку внутрішніх ринків продукції рослинництва і насінництва та організовує розробку концептуальних напрямів розвитку конкурентоспроможного землеробства і стандартів на рослинницьку продукцію, адаптовану до вимог Європейського Союзу.

14. Здійснює роботу щодо державної регламентації рослинництва, насінництва та розсадництва, організовує розробки державних і регіональних програм з питань розвитку насінництва, землеробства, розсадництва, хмелярства, виробництва та реалізації продукції рослинництва.

15. Здійснює організаційну роботу з дотримання вимог та удосконалення земельного законодавства, координує заходи з охорони та контролю за ефективним використанням земель сільськогосподарського призначення, екологізацією сільськогосподарського виробництва.

16. Вирішує питання організації селекційної роботи, хімізації, охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, підвищення родючості ґрунтів, меліорації, лісництва.

17. Координує питання сертифікації продукції рослинництва, тваринництва, птахівництва, харчових та переробних галузей, насінницьких посівів, сортовивчення та реєстрацію сортів рослин.

18. Координує питання проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

19. Організовує роботу щодо здійснення державного випробування сортів рослин з метою визначення придатності для поширення їх в Україні.

20. Координує питання стратегії розвитку загальної і регіональної політики ринків тваринництва та науково обґрунтованого ведення галузей тваринництва, комбікормової промисловості.

21. У межах своїх повноважень бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки.

22. Здійснює роботу щодо державної регламентації та організовує розробки державних і регіональних програм з питань розвитку садівництва, виноградарства та виноробства.

II. Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України (О. Ковальова)

1. Координує питання стратегії розвитку аграрного сектору економіки, макроекономічного прогнозування і планування, розвитку галузей агропромислового виробництва, економічної аналітики, оптимізації розміщення конкурентоспроможного виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до природно-економічних зон; організації розробки поточних та перспективних проектів та програм розвитку АПК, структурно-економічних перетворень, демонополізації і антимонопольного регулювання.

2. Координує питання дотримання політики гендерної рівності в галузі працевлаштування в АПК.

3. Забезпечує розроблення та реалізацію регіональної політики в АПК.

4. Організовує роботу щодо залучення вітчизняних інвестицій у галузі агропромислового виробництва, вдосконалення механізмів їх захисту.

5. Забезпечує здійснення державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції, зокрема ринку зерна та інших.

6. Організовує здійснення економічного аналізу стану та тенденцій розвитку аграрного сектору економіки, окремих галузей з урахуванням зонального розміщення, кон'юнктури ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Координує питання здійснення фінансових і товарних інтервенцій.

7. Координує розроблення і здійснення заходів щодо державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, формування державного інтервенційного фонду, здійснення моніторингу його формування та використання.

8. Координує моніторинг зовнішнього та внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, досліджень ситуації на окремих ринках сільськогосподарської продукції та продовольства.

9. Координує питання реалізації державної політики у сфері розвитку аграрної освіти та науки.

10. Організовує та координує роботу щодо формування тематичного плану наукових досліджень в аграрному секторі, формування бюджетних запитів на наукові дослідження.

11. Координує діяльність закладів освіти, що належать до сфери управління Мінагрополітики.

12. Забезпечує надання пропозицій до стандартів вищої освіти за відповідними спеціальностями.

13. Організовує роботу щодо визначення та надання пропозицій стосовно потреби у робітничих кадрах для агропромислового комплексу.

14. Забезпечує участь Мінагрополітики у процедурі ліквідації чи реорганізації вищих навчальних закладів та державних установ, переданих до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

15. Координує фундаментальні і прикладні наукові розробки (дослідження) в галузях агропромислового виробництва.

16. Координує роботу державних наукових установ, що належать до сфери управління Мінагрополітики.

17. Забезпечує проведення експертизи технологічних інструкцій та іншої нормативно-технічної документації на продовольчі товари та продукти дитячого і спеціального харчування.

18. Здійснює забезпечення реалізації державної політики в харчовій, переробній промисловості та виготовленні продукції дитячого харчування.

19. Бере участь у формуванні стратегії та здійсненні заходів, спрямованих на насичення продовольчого ринку продукцією харчової і переробної промисловості та просування її на зовнішніх ринках.

20. Координує розроблення загальнодержавних балансів попиту і пропозиції, спрямовує роботу щодо складання міжрегіональних балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, моніторинг наповнення споживчих ринків регіонів.

21. Координує розроблення і здійснення заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема біржового та оптових ринків сільськогосподарської продукції.

III. Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції (О. Трофімцева)

1. За дорученням Міністра представляє Мінагрополітики у відносинах з міжнародними організаціями, дипломатичними представництвами України за кордоном та іноземними дипломатичними представництвами в Україні, здійснює переговори та в межах компетенції і в установленому законом порядку підписує документи міжнародного характеру.

2. У межах визначених повноважень забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на прискорення інтеграції України до Європейського Союзу.

3. Координує роботу з розробки та реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу у сфері міжнародних та зовнішньоекономічних відносин.

4. Організовує розробку та реалізацію програм і проектів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу у сфері міжнародних та зовнішньоекономічних відносин.

5. Координує роботу щодо реалізації заходів стосовно співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та державами-донорами з питань залучення міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс України.

6. Координує залучення закордонних інвестицій відповідно до пріоритетних напрямів розвитку агропромислового комплексу.

7. Координує питання здійснення заходів, спрямованих на захист на зовнішніх ринках інтересів вітчизняних товаровиробників харчової та переробної промисловості від недобросовісної конкуренції та застосування дискримінаційних умов до їх діяльності.

8. Координує планування та здійснення заходів щодо нарощення експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва та активізації експорту сільськогосподарської продукції та продовольства, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції.

9. Забезпечує реалізацію завдань та заходів щодо членства України у міжнародних організаціях, у тому числі у Світовій організації торгівлі, а також щодо співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями в галузі АПК.

10. Сприяє реалізації заходів щодо двостороннього та багатостороннього торговельно-економічного та науково-технічного міжнародного співробітництва.

11. У межах визначених повноважень сприяє забезпеченню участі у підготовці проектів міжнародних договорів України, пропозицій щодо укладання і денонсації таких договорів.

12. Координує роботу щодо забезпечення виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики.

13. Організовує виставкову діяльність Мінагрополітики.

14. Сприяє участі у виставках та ярмарках підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики, акціонерних товариств, управління корпоративними правами яких здійснює Мінагрополітики з метою розвитку виставкової діяльності в регіонах.

15. У межах компетенції організовує роботу із реалізації політики щодо технічного регулювання (метрологія, оцінка відповідності, управління якістю) у сфері сільського господарства та продовольства.

16. Організовує виконання заходів, спрямованих на розробку нормативно-правових актів щодо формування державної політики у сфері управління якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, та вимог щодо виробництва такої продукції з метою їх адаптації до законодавства Європейського Союзу.

17. Організовує роботу щодо державного управління забезпечення єдності вимірювань у сфері сільського господарства та продовольства, реалізації технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань.

18. Координує участь в роботі міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва України з іншими державами з питань, що відносяться до компетенції Міністерства.

19. Координує роботу по здійсненню візитів делегацій Міністерства за кордон, участь спеціалістів Міністерства в зарубіжних виставках, семінарах, конференціях, інших міжнародних заходах.

IV. Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України (В. Шеремета)

1. Координує питання формування та реалізації державної політики щодо підтримки фермерства та кооперації, розвитку сільських територій та сільськогосподарської дорадчої діяльності.

2. Координує формування та реалізацію державної політики щодо підтримки і розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації та підприємництва, в тому числі несільськогосподарського.

3. Сприяє в залученні міжнародної технічної допомоги для розвитку фермерських та особистих селянських господарств, підприємництва в сільській місцевості, а також сільського та зеленого туризму, сільських територій, сільськогосподарських дорадчих служб та сільськогосподарських кооперативів.

4. Координує формування та реалізацію державної політики, спрямованої на розвиток сільських територій, сільськогосподарської дорадчої діяльності, соціального розвитку села, зайнятості сільського населення, розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, гендерної політики, оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу.

5. У межах визначених повноважень бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань забезпечення комплексного розвитку сільських територій, сільськогосподарської кооперації та сільськогосподарської дорадчої діяльності, розвитку фермерства, приватного сектору та підприємництва у сільській місцевості.

6. Бере участь у розробленні та організації виконання національних, державних та галузевих програм та заходів, спрямованих на комплексний розвиток сільських територій, розвиток сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарського дорадництва, реалізацію прав сільського населення на заняття фізичною культурою і спортом, оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

7. Координує узагальнення та аналіз практики застосування законодавства з питань сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності та розвитку сільських територій, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

8. Координує здійснення моніторингу стану соціально-демографічної ситуації та розвитку кооперації на селі, забезпечення та дотримання реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, сільських населених пунктів об'єктами соціальної сфери та інженерної інфраструктури.

9. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів, спрямованих на формування і реалізацію державної політики у сфері зеленого та сільського туризму.

10. Координує аналіз стану розвитку фермерства, приватного сектору та підприємництва на селі, розроблення заходів та внесення пропозицій щодо удосконалення законодавства в даному напрямі.

11. Сприяє в межах своєї компетенції розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності у сільському господарстві.

12. Бере участь у розробці пропозицій, спрямованих на вдосконалення системи та механізму фінансово-кредитної підтримки малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, підприємництва на селі.

13. Координує розвиток та діяльність сільськогосподарських дорадчих служб.

14. Організовує роботу щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів міністерств.

V. Перший заступник Міністра, заступники Міністра, заступник Міністра з питань європейської інтеграції

1. За дорученням Міністра представляють Мінагрополітики у відносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, іншими установами та організаціями, в тому числі міжнародними.

2. Здійснюють поточну роботу, пов'язану із виконанням покладених на Мінагрополітики завдань.

3. Координують та спрямовують роботу структурних підрозділів Мінагрополітики за напрямами діяльності, закріпленими за ними згідно з цим розподілом обов'язків.

4. Погоджують проекти наказів Мінагрополітики з питань, що належать до їх компетенції.

5. Погоджують положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінагрополітики, напрями роботи яких координують та спрямовують згідно їх обов'язків.

6. За дорученням Міністра очолюють комісії, проводять наради, засідання круглого столу, беруть участь у засіданнях Кабінету Міністрів України та інших заходах.

7. Координують роботу із залучення проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, в яких Мінагрополітики визначено бенефіціаром, та нагляду за їх реалізацією, відповідно до цього розподілу обов'язків та цільового спрямування проектів.

8. Координують та організовують роботу щодо розроблення та впровадження інноваційно-інвестиційних проектів в АПК.

9. Організовують роботу щодо забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів Мінагрополітики з профільними асоціаціями.

10. Здійснюють прийом громадян відповідно до встановленого графіка.

11. Організовують та забезпечують взаємодію Мінагрополітики з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Конституційного Суду України, апаратами Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на Мінагрополітики.

12. Підписують документи, що надсилаються до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади відповідно до компетенції (за винятком тих, підписання яких належить до компетенції Міністра).

13. Підписують відповіді на звернення та запити громадян, юридичних осіб, запити на отримання публічної інформації, адресовані Мінагрополітики, з питань, що належать до їх компетенції.

14. Підписують листи до Міністерства юстиції України, інших центральних органів виконавчої влади та органів державної влади, підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належать питання, що розглядаються судами у справах, учасником яких є Мінагрополітики, з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів, роботу яких координують та спрямовують.

15. За дорученням, у разі відсутності Міністра представляють проекти законів України, позицію Мінагрополітики під час обговорення проектів законів України, інших питань на засіданнях комітетів Верховної Ради України, а також під час інших заходів у Верховній Раді України, координують їх супроводження у комітетах Верховної Ради України, Раді коаліції депутатських фракцій з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики.

16. Проводять узгоджувальні наради за участю керівників (заступників керівників) заінтересованих центральних органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях щодо проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є структурні підрозділи, напрями роботи яких координують, або центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра.

17. У межах повноважень організовують підготовку Мінагрополітики проектів законів та інших нормативно-правових актів, концепцій та завдань на розроблення законів України, що стосуються сфери діяльності Мінагрополітики, та забезпечують подання їх Кабінету Міністрів України.

18. У межах повноважень дають обов'язкові для виконання доручення державним службовцям структурних підрозділів, роботу яких координують.

19. У межах повноважень організовують роботу щодо імплементації положень європейського законодавства в національне законодавство в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

20. У межах повноважень організовують роботу щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

21. У межах повноважень здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

22. У межах повноважень запитують та одержують в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінагрополітики завдань.

23. Здійснюють інші повноваження відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, доручень Президента України, наказів Мінагрополітики та доручень Міністра.

24. У разі тимчасової відсутності першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції взаємозаміщення здійснюється у порядку згідно з додатком.

VI. Повноваження державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Організовує роботу апарату Мінагрополітики.

2. Організовує та контролює виконання апаратом Мінагрополітики Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання Міністру.

3. У межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінагрополітики завдань.

4. Затверджує штатний розпис та кошторис Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном.

5. Представляє Мінагрополітики як юридичну особу в цивільно-правових відносинах.

6. У межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінагрополітики доручення.

7. У межах покладених на нього повноважень підписує листи на адресу підприємств, установ та організацій, листи на виконання доручень Кабінету Міністрів України, відповіді на звернення громадян та запити на публічну інформацію.

8. Організовує та контролює виконання апаратом Мінагрополітики завдань, установлених актами законодавства, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, резолюціями віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, дорученнями Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про ефективність і своєчасність їх виконання.

9. Координує роботу щодо здійснення нагляду за безпекою праці в Мінагрополітики, державних підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства.

10. Здійснює координацію та контроль за діяльністю державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та акціонерних товариств, управління корпоративними правами яких здійснює Міністерство (далі - суб'єкти господарювання).

11. Забезпечує ведення обліку об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Міністерства, та здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням державного майна.

12. Погоджує відрядження керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, за кордон.

13. Призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Мінагрополітики, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

14. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Мінагрополітики, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності.

15. Затверджує положення про структурні підрозділи Мінагрополітики та посадові інструкції працівників апарату Мінагрополітики.

16. Організовує та забезпечує роботу з контролю за реорганізацією, ліквідацією та здійсненням процедури банкрутства суб'єктів господарювання.

17. Затверджує фінансові плани суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління Мінагрополітики та здійснює контроль за їх виконанням.

18. Затверджує структуру та штатні розписи бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики.

19. Здійснює від імені Мінагрополітики погодження передбачені в установчих документах суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства крім тих, погодження яких належить до повноважень Міністра.

20. З питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

21. Здійснює інші повноваження відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Мінагрополітики та доручень Міністра.

 

Заступник директора Департаменту
кадрового забезпечення та роботи
з персоналом - начальник відділу
роботи з ДП та розвитку
соціально-трудових відносин

О. В. Слободяніна

 

Додаток
до Обов'язків першого заступника Міністра та заступників Міністра і повноважень державного секретаря
(пункт 25 розділу V)

Взаємозаміщення
першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції у разі їх тимчасової відсутності

Перший заступник Міністра
(М. Мартинюк)

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції
(О. Трофімцева)

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції
(О. Трофімцева)

Заступник Міністра
(О. Ковальова)

Заступник Міністра
(О. Ковальова)

Заступник Міністра
(В. Шеремета)

Заступник Міністра
(В. Шеремета)

Заступник Міністра
(О. Ковальова)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 листопада 2017 року N 615

Розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності

1. Повноваження Міністра розподіляються між першим заступником Міністра та заступником Міністра з питань європейської інтеграції, заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності.

2. У разі тимчасової відсутності Міністра його обов'язки виконує перший заступник Міністра (М. Мартинюк).

3. У разі відсутності першого заступника Міністра (М. Мартинюк) - повноваження Міністра виконує заступник Міністра з питань європейської інтеграції (О. Трофімцева).

4. У разі відсутності заступника Міністра з питань європейської інтеграції (О. Трофімцева) - повноваження Міністра виконує заступник Міністра (О. Ковальова).

5. У разі відсутності заступника Міністра (О. Ковальова) - повноваження Міністра виконує заступник Міністра (В. Шеремета).

 

Заступник директора Департаменту
кадрового забезпечення та роботи з
персоналом - начальник відділу роботи з ДП
та розвитку соціально-трудових відносин

О. Слободяніна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали