Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження передавального акта Київського міського центру дозвілля

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.04.2019 р. N 726

Київ

Про затвердження передавального акта Київського міського центру дозвілля

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", рішення Київської міської ради від 17 лютого 2015 року N 91/956 "Про реорганізацію Київського міського центру дозвілля" (Рішення N 91/956), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року N 564 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 17 лютого 2015 року N 91/956" (Розпорядження N 564):

1. Затвердити передавальний акт Київського міського центру дозвілля (ЄДРПОУ 14293750), що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Мондриївського В. М.

 

Виконувач обов'язків голови

М. Поворозник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
19 квітня 2019 року N 726

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
Київського міського центру дозвілля (ЄДРПОУ 14293750)

Комісія з припинення Київського міського центру дозвілля (ЄДРПОУ 14293750) шляхом приєднання до комунального підприємства "Київкультурасервіс", створена відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2015 року N 564 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 17 лютого 2015 року N 91/956" (Розпорядження N 564) у складі:

Рашковський
Олег Анатолійович

- директор комунального підприємства "Київкультурасервіс" голова комісії (ідентифікаційний номер [...])

Ващенко
Олена Юріївна

- завідувач сектору парків культури та відпочинку Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії (ідентифікаційний номер [...])

Медведчук
Наталія Зіновіївна

- Завідувач сектору правового забезпечення Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний номер [...])

Пугач
Людмила Костянтинівна

- Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний номер [...])

Таранюк
Валентина Іванівна

- Головний бухгалтер комунального підприємства "Київкультурасервіс" (ідентифікаційний номер [...])

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України, склала цей акт станом на 01 березня 2019 року про наступне:

Все майно, права та обов'язки Київського міського центру дозвілля (ЄДРПОУ 14293750) стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами, після реорганізації шляхом приєднання до комунального підприємства "Київкультурасервіс" (ЄДРПОУ 32049230) переходять до правонаступника - комунального підприємства "Київкультурасервіс" (ЄДРПОУ 32049230). а саме:

Актив

Код рядка

Станом на 01.03.2019

I. Необоротні активи

 

 

Нематеріальні активи:

1000

0

первісна вартість

1001

0

накопичена амортизація

1002

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

Основні засоби:

1010

0

первісна вартість

1011

0

знос

1012

0

Інвестиційна нерухомість

1015

0

Довгострокові біологічні активи

1020

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

Інші необоротні активи

1090

0

Усього за розділом I

1095

0

II. Оборотні активи

 

 

Запаси

1100

0

в т. ч: виробничі запаси

1101

0

незавершене виробництво

1102

0

готова продукція

1103

0

Товари

1104

0

Поточні біологічні активи

1110

0

Векселі одержані

1120

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

0

з бюджетом

1135

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів

1140

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

в т. ч.: готівка

1166

0

рахунки в банках

1167

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

Інші оборотні активи

1190

0

Усього за розділом II

1195

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття

1200

0

Баланс

1300

0

Пасив

Код рядка

Станом на 01.03.2019

I. Власний капітал

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

Капітал у дооцінках

1405

0

Додатковий капітал

1410

0

Резервний капітал

1415

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

0

Неоплачений капітал

1425

0

Вилучений капітал

1430

0

Усього за розділом I

1495

0

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

Цільове фінансування

1525

0

Усього за розділом II

1595

0

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

Векселі видані

1605

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

товари, роботи, послуги

1615

0

розрахунками з бюджетом

1620

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

розрахунками зі страхування

1625

0

розрахунками з оплати праці

1630

0

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

0

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

0

Поточні забезпечення

1660

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

Усього за розділом III

1695

0

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

Баланс

1900

0

Активи та зобов'язання Київського міського центру дозвілля (ЄДРПОУ 14293750), що додатково виникають між датою складання передавального акта та датою його затвердження у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), також виступають об'єктом правонаступництва.

 

 

О. А. Рашковський

 

О. Ю. Ващенко

 

Н. З. Медведчук

 

Л. К. Пугач

 

В. І. Таранюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали