Додаткова копія: Про затвердження переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 лютого 2018 року N 280

Про затвердження переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету

На виконання наказів Міністерства охорони здоров'я України від 22 грудня 2017 року N 1702 "Про планування наукової тематики на 2018 рік" (Методичні рекомендації N 1702), від 26 січня 2018 року N 128 "Про заходи щодо визначення переліку нових наукових досліджень і розробок на 2018 рік" (Наказ N 128) та згідно з Протоколом засідання Комісії Міністерства охорони здоров'я України для оцінки і відбору проектів наукових досліджень і розробок від 26 січня 2018 року, що виконуватимуться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету, наказую:

1. Затвердити Перелік наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2018 році за рахунок коштів Державного бюджету України (далі - Перелік), що додається.

2. Відділу освіти та науки (Олексіна Н. О.) довести до відома вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров'я України (далі - Виконавці) затверджений Перелік.

3. Виконавцям:

1) до 15 березня 2018 року подати до Відділу освіти та науки Міністерства охорони здоров'я України для затвердження тематичні плани наукових досліджень та розробок на 2018 рік, що рекомендовані Конкурсною комісією Міністерства охорони здоров'я України для оцінки та відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету, щодо включення до Переліку;

2) щокварталу до п'ятого числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати до Відділу освіти та науки звіти про хід виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.

4. Департаменту економіки та фінансової політики (Пістун Т. Т.) забезпечити у повному обсязі фінансування наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2018 році, відповідно до затверджених тематичних планів, штатних розписів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ у межах виділеного обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою КПКВК 2301020 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання".

5. Українському центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Закрутько Л. І.) за результатами виконання науково-дослідних робіт, які завершуються у 2018 році, подати до Міністерства охорони здоров'я України до 15 грудня 2018 року узагальнені матеріали щодо:

1) моніторингу трансферу технологій;

2) об'єктів права інтелектуальної власності, що плануються до впровадження;

3) переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
19 лютого 2018 року N 280

Перелік
наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2018 році за рахунок коштів Державного бюджету України

N п/п

Назва науково-дослідної установи, вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу, закладу післядипломної освіти (розпорядника, одержувача бюджетних коштів).
Назва науково-дослідної роботи, строки виконання

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

1.

Наукове обгрунтування і розробка системи заходів по оптимізації ефективності медичної допомоги матерям і новонародженим в умовах регіоналізації перинатальної допомоги.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

2.

Обрахування глобального тягара хвороб в Україні та за її регіонами.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

3.

Наукове обгрунтування формування моделі єдиного медичного простору держави.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

4.

Наукове обгрунтування формування системи забезпечення населення медичною та медико-соціальною допомогою в умовах децентралізації.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

5.

Наукове обґрунтування удосконалення механізму фінансування системи охорони здоров'я України.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

6.

Вивчення проблеми надсмертності чоловіків в Україні та розробка шляхів її подолання.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

7.

Обгрунтування і розробка Програми реагування галузі охорони здоров'я на надзвичайні ситуації.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

8.

Наукове обґрунтування напрямів гармонізації державної політики в сфері охорони здоров'я України у відповідності до європейської стратегії.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Національний інститут раку

9.

Розробити та обґрунтувати доцільність застосування сучасних нано- та клітинних технологій для підвищення протипухлинної та імуномодуляторної властивостей вакцин на основі дендритних клітин.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

10.

Розробка та удосконалення методик хірургічного лікування хворих на пухлини кісток тазового поясу.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

11.

Визначити оптимальний алгоритм комплексного лікування хворих на саркому м'яких тканин високого ступеня ризику.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

12.

Вивчити ефективність різних режимів хіміо-променевої терапії та розробити функціональнозбережні підходи до комплексного лікування хворих на рак порожнини рота.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

13.

Визначити можливості удосконалення високодозової хіміотерапії з трансплантацією аутологічних стовбурових клітин в комплексному лікуванні дітей, хворих на прогностично несприятливі солідні злоякісні новоутворення.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

14.

Розробити радіонуклідний моніторинг та створити діагностичний алгоритм для виявлення рецидивів і метастазів у хворих з йод-негативними формами диференційованого раку щитовидної залози.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

15.

Вивчити можливості та оптимізувати методики сучасних променевих методів дослідження для діагностики та оцінки ефективності лікування хворих на місцево поширені форми злоякісних новоутворень органів малого тазу.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

16.

Оптимізувати тактику лікування хворих на метастатичний рак грудної залози прогностично несприятливих молекулярних підтипів.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

17.

Розробити методи хіміопроменевого лікування хворих на вторинний (метастатичний) рак вагіни з використанням різних джерел випромінювання.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

18.

Розробити організаційно-методологічну технологію впровадження вторинної профілактики та скринінгу злоякісних пухлин органів репродуктивної системи жінки та колоректального раку в Україні.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

19.

Оптимізувати морфологічну діагностику лімфопроліферативних процесів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів з використанням комплексу сучасних цитологічних і гістологічних методів досліджень.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

20.

Удосконалити лікування первинних хворих на лімфоми B-клітинного походження.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

21.

Розробити та вдосконалити методи персоніфікованого лікування хворих на серозний рак яєчника.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

22.

Розробити нові методики комбінованого лікування хворих на рак грудної залози з несприятливим прогнозом.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

23.

Визначити шляхи зменшення інвалідизації хворих з локалізованим раком нирки на основі розробки та оптимізації інноваційних методів діагностики, неоад'ювантної таргетної терапії та хірургічного лікування.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

24.

Розроблення нових методів комбінованого лікування хворих із метастатичними новоутвореннями черевної порожнини, заочеревинного простору та малого тазу.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

25.

Нові підходи та методи лікування хворих на злоякісні пухлини органів грудної порожнини.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

26.

Розробити алгоритм надання первинної медичної допомоги в загальній практиці сімейної медицини пацієнтам, які вживають психоактивні речовини.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

27.

Судово-психіатрична оцінка станів залежності від психоактивних речовин у кримінальному процесі: методологічні та організаційні принципи.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

28.

Вдосконалення алгоритмів терапії дітей з подвійними діагнозами розладів загального розвитку (аутистичного спектра) та епілепсіями.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

29.

Дослідити клінічні особливості психотичних розладів у учасників АТО та удосконалити алгоритм надання медико-соціальної допомоги.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

30.

Розробити сучасні науково-обґрунтовані принципи та заходи медичної реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

31.

Патогенетичне обґрунтування лікування інфекційних ускладнень травматичного процесу у постраждалих від сучасних бойових дій.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

32.

Наукове обгрунтування принципів та методів функціонування Служби медицини катастроф як механізму військово-цивільного співробітництва у системі цивільного захисту населення.

Прикладна, 2018 - 2019 рр.

33.

Розробити та впровадити нову комбіновану стандартизовану систему оцінки тяжкості пошкодження та стану постраждалого з сучасною бойовою травмою на тактичному (догоспітальному) та ранньому госпітальному етапах надання медичної допомоги.

Прикладна, 2018 р.

34.

Розробити науково-обґрунтовану систему оцінки безпеки лікарень в Україні.

Прикладна, 2018 - 2019 рр.

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

35.

Патогенез молекулярно-генетичних порушень жирового та вуглеводного обміну при цукровому діабеті 2 типу та оптимізація цукрознижувальної терапії.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

36.

Розробка, вдосконалення та впровадження нових методів діагностики та лікування доброякісних пухлин та захворювань матки і додатків у жінок різного віку з асоційованою ендокринною патологією.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

37.

Скринінг та діагностика субклінічного синдрому Кушинга.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

38.

Розлади статевого диференціювання в дітей. Оптимізація діагностики і медичного супроводу на різних рівнях медичної допомоги.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

39.

Прогнозування ранніх післяопераційних ускладнень в хірургічному лікуванні захворювань щитоподібної, прищитоподібних та надниркових залоз для скорочення термінів перебування пацієнтів у стаціонарі.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

40.

Вивчення ролі кишечного мікробіому у розвитку та перебігу ожиріння, інсулінорезистентності та цукрового діабету.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

41.

Дослідження морфологічних, патофізіологічних та біохімічних особливостей функціонування серця із єдиним шлуночком.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

42.

Наукове обґрунтування та удосконалення надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги підліткам та дорослим з обструктивними вродженими вадами правих відділів серця.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

43.

Інноваційна методика радіочастотної катетерної дестукції при фібриляції передсердь.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

44.

Розробити методи інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення пацієнтів з гострим коронарним синдромом при цукровому діабеті.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

45.

Розробити технології рентгенендоваскулярного лікування складних та критичних вроджених вад серця з вентрикулоартеріальною обструкцією у дітей першого року життя.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин

46.

Визначити ефективність клінічного використання мононуклеарних клітин плацентарної крові в лікуванні хворих з порушеною скоротливою функцією серця.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

47.

Визначення критеріїв та показників безпеки і якості донорської кадаверної рогівки людини, придатної для трансплантації.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

48.

Наукове обґрунтування та розробка моделі проблемно-орієнтованої автоматизованої системи наукової медичної інформації в Україні.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

49.

Дослідження та обґрунтування доцільності впровадження об'єктів права інтелектуальної власності в сфері охорони здоров'я України.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державна установа "Український НДІ медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України"

50.

Дослідження на субклітинно-клітинному-тканинному рівнях біологічної активності мінеральних вод різного хімічного складу на прикладі кремнійвмісних вод.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

51.

Розробити немедикаментозні методи відновлювального лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із супутньою патологією органів травлення.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

52.

Розробити диференційовані підходи щодо реабілітації пацієнтів з різними соматичними захворюваннями, коморбідними з психопатологічними розладами.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

53.

Курортно-рекреаційний потенціал України та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму.

Прикладна, 2018 - 2019 рр.

54.

Розробка автоматизованої системи ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державна установа "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров'я України"

55.

Розробити рекомендації щодо удосконалення епідеміологічного моніторингу та контролю за ВІЛ-інфекцією, включаючи гендерно-орієнтовані заходи профілактики та розширення доступу до тестування на ВІЛ серед загального населення в умовах реформування системи охорони здоров'я.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

56.

Визначити біоризики, що пов'язані з природними осередками туляремії в Україні, на основі молекулярно-епідеміологічного моніторингу та створити базу даних генотипів штамів F. tularensis.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

57.

Розробити методичні підходи інтегральної оцінки регіональних біологічних ризиків і загроз для прогнозування та розробки заходів протидії.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України"

58.

Створення єдиної системи збереження соматичного та психічного здоров'я учасників дорожнього руху.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

59.

Розробка технології та обґрунтування психофізіологічних протипоказань / обмежень для керування автотранспортом з метою попередження ДТП.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

60.

Розробка програми удосконалення забезпечення населення України високоякісною питною водою на основі диференційованої заміни хлорування сучасними технологіями знезаражування води.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України"

61.

Розробка стратегії диференційної діагностики природно-вогнищевих зоонозів та способу їх екстреної неспецифічної профілактики.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

62.

Вивчення індикаторних показників для прогнозування тенденцій розвитку епідемічного процесу дифтерії та правця в Україні на тлі зниження популяційного імунітету.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

63.

Розробити прискорені методи оцінки ризику впливу хімічних речовин в складі синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії на здоров'я людини.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

64.

Розробити сучасний алгоритм моніторингу епідемічної ситуації з рикетсійних інфекцій в Україні та протиепідемічні заходи, спрямовані на біологічну безпеку населення.

Прикладна, 2017 - 2019 pj).

65.

Вивчити епідеміологічні, мікробіологічні та гігієнічні аспекти розповсюдження нейроінфекцій бактерійної етіології та розробити профілактичні заходи.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

66.

Розробити заходи щодо профілактики рецидиву мультирезистентного туберкульозу.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державна установа "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України"

67.

Розробка сучасних інформаційних технологій щодо збору та узагальнення статистичної інформації та основ моніторингу в галузі медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб з інвалідністю в Україні у відповідності до Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

68.

Патофізіологічні механізми формування обмежень життєдіяльності у пацієнтів з наслідками хребетних та спинномозкових травм.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

69.

Розробити підходи до медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб молодого віку, що мали статус дитини-інваліда, виходячи із оцінки їх життєвої перспективи.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

70.

Розробити стандарти проведення медико-соціальної експертизи та медичної реабілітації при поєднаних черепно-мозкових травмах та їх наслідках.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

71.

Обґрунтування критеріїв медико-соціальної експертизи та технології реабілітації інвалідів внаслідок цукрового діабету, ускладненого патологією серця та судин.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

72.

Розробити сучасні стандарти медико-соціальної експертизи, систему реабілітації хворих та інвалідів внаслідок вроджених вад розвитку клапанного апарату серця та пролапсу мітрального клапану.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Державна установа "Науково-практичний медичний центр "Реабілітація" Міністерства охорони здоров'я України"

73.

Вивчити особливості проявів ендотеліальної дисфункції у хворих з хронічною бронхообструкцією та можливості її корекції в процесі відновлювального лікування.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

74.

Обґрунтування можливостей немедикаментозної корекції функціонально-метаболічних порушень у хворих з гастроентерологічною коморбідною патологією на фоні цукрового діабету.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

75.

Патогенетичне обґрунтування застосування природних і преформованих фізичних факторів у ранній корекції метаболічних наслідків гострої травми різного ґенезу в системі відновлювального лікування.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості Міністерства охорони здоров'я України"

76.

Наукове обгрунтування комплексу заходів щодо профілактики порушень загального, професійного та репродуктивного здоров'я працюючих в металургії, які зазнають впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державна установа "Український науково-дослідний інститут промислової медицини"

77.

Керування ризиком розвитку найбільш поширених професійних захворювань у працівників гірничо-металургійної галузі України.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

78.

Порушення мозкового кровообігу у хворих на професійну патологію нервової системи працівників вібронебезпечних професій гірничорудної промисловості (діагностика, лікування та профілактика).

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державний заклад "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України"

79.

Розробка системи медико-психологічної допомоги дітям та підліткам, що перебувають в зоні проведення антитерористичної операції.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

80.

Тривога та пов'язані психічні та соматичні розлади у населення в зоні проведення антитерористичної операції.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державна установа "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"

81.

Оптимізувати систему діагностики та інтервенційних методів лікування вазоренальної артеріальної гіпертензії.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

82.

Наукове обґрунтування критеріїв ефективності реваскуляризації міокарда у пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

83.

Наукове обґрунтування методів кардіопротекції при кардіохірургічних операціях зі штучним кровообігом.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

84.

Наукове обґрунтування методів хірургічного лікування хворих з патологією аортального клапана та кореня аорти.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

85.

Вивчити механізми розвитку тканинних реакцій, ланки міжклітинної взаємодії, особливості регенеративних процесів за локального термічного ушкодження при порушенні вуглеводного обміну.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

86.

Удосконалення діагностики, лікування та реабілітації комбатантів із тривожно-депресивними розладами та алкогольною залежністю на основі розробки та використання алгоритмів виявлення їх причин, закономірностей формування, особливостей клінічної структури і соціально-психологічних дезадаптуючих факторів.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

87.

Аналіз впливу чинників та тенденцій стану охоплення профілактичними щепленнями населення України на епідемічні ризики вакцинокерованих інфекцій.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

88.

Профілактика первинних та вторинних ускладнень при лікуванні вроджених захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

89.

Застосування кріохірургічних технологій в комплексному лікуванні пухлин гепатопанкреатодуоденальної зони.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

90.

Розробка нових методик оперативного відновлення цілісності судин та елементів кишково-шлункового тракту із застосуванням електрозварювання та конвекційно-інфрачервоної обробки живих тканин.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

91.

Персоніфікований підхід у діагностиці, лікуванні та профілактиці спадкового раку молочної залози.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

92.

Нові методи діагностики та профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з різними клінічними формами серцевої недостатності.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

93.

Застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні туберкульозу.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

94.

Розробка системи протидії поширенню соціально-небезпечних гемоконтактних вірусних інфекцій на рівні первинної медичної допомоги в контексті охорони громадського здоров'я України.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

95.

Удосконалення методів діагностики, лікування та вторинної профілактики ускладнень у хворих із метаболічним синдромом та подагрою на основі вивчення типу імунної відповіді, активності процесів адгезії і агрегації імунокомпетентних клітин та функціонального стану ендотелію.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

96.

Вивчити значення генетичних чинників та зовнішніх впливів у розвитку і прогресуванні мікроциркуляторних ускладнень при цукровому діабеті 2 типу.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"

97.

Генетична детермінованість профілактичних підходів при невиношуванні вагітності.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

98.

Патогенетичні механізми взаємообтяження та клінічні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, обгрунтування диференційованого лікування.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

99.

Розробка комплексного підходу до ранньої діагностики ураження коронарних судин з використанням цифрового комп'ютерного аналізу електрокардіограми та регіонарної скоротливості міокарда.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

100.

Нові методичні підходи до патогенетичного лікування дисфункції проксимального відділу нефрона за умов розвитку дизрегуляційного патологічного процесу ниркового та позаниркового походження.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

101.

Вивчити просторово-часову організацію ходьби людини при одночасному виконанні моторного й когнітивного завдань.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

102.

Вивчити роль клінічних, молекулярно-генетичних, метаболічних, імунозапальних та гемокоагуляційних чинників у формуванні серцево-судинних уражень при ревматоїдному артриті та розробити рекомендації з їх профілактики та лікування.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

103.

Розробити пропозиції з оптимізації системи медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

104.
 

Вивчити стан та динаміку інвалідності при гіпотиреозі та розробити рекомендації з медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

105.

Обґрунтувати наукові підходи до визначення складових реабілітаційного потенціалу у хворих на хронічну хворобу нирок I - V Д, Т.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

106.

Розробка та удосконалення нових технологій у лікуванні хірургічних хворих із шлунково-кишковими кровотечами.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

107.

Розробка методів консервативної терапії у комплексному лікуванні поширених гнійно-септичних захворювань щелепно-лицьової області.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

108.

Наукове обгрунтування оцінки перинатального ризику при акушерській патології.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

109.

Додаткові маркери оцінки стану гемостазу: взаємозв'язок з прогнозом та терапією гострих коронарних синдромів.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

110.

Вивчення властивостей ліпосом, отриманих з фосфоліпідів рослинного походження, притаманних Україні.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

111.

Вплив лікарських засобів провідних нейротропних груп на показники відображаючої функції мозку.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

112.

Використання ендоскопічних та малоінвазивних втручань при кульовій та мінно-вибуховій травмі живота і грудної клітки.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Донецький національний медичний університет

113.

Розробити заходи по оптимізації комплексного лікування постраждалих з переломами у ділянці вертлюжної западини та проксимального відділу стегна.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

114.

Біомеханічно обгрунтувати та розробити методики відновлення опорно-кінематичної функції після нестабільних пошкоджень таза.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

115.

Оптимізація комплексного лікування вроджених аномалій розвитку та набутої хірургічної патології у дітей.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Запорізький державний медичний університет

116.

Роль пептидергічних структур гіпоталамусу та стовбуру мозку в патогенезі артеріальної гіпертензії.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

117.

HSP70/HIF-la-опосередковані механізми ендогенної нейропротекції: розробка до підходів фармакологічної регуляції.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

118.

Розробка нових ефективних шляхів діагностики та ендогенної цитопротекції ішемічних пошкоджень коронарного і церебрального кровообігу (клініко-експерементальне дослідження).

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

119.

Раннє молекулярно-генетичне та імуногістохімічне прогнозування схильності до прогресування раку легенів та органів травлення.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

120.

Спрямований пошук протизапальних агентів серед конденсованих та спіро-конденсованих похідних хіназоліну.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"

121.

Вікові особливості патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, серцево-судинної, травної та дихальної систем при цукровому діабеті.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

122.

Морфо-функціональна характеристика уражень центральної і периферійної нервової систем, органів чуття, викликаних хіміопрепаратами, що застосовуються для лікування онкологічних захворювань, та розробка схем нейропротекторної терапії.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

123.

Розробка новітньої технології утилізації полімерних побутових відходів на основі механічного рециклінгу.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

124.

Клінічна ефективність комплексного лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у населення екологічно несприятливих регіонів.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

125.

Неалкогольна жирова хвороба печінки: вплив на перебіг серцево-судинних захворювань, оптимізація терапії.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державний заклад "Луганський державний медичний університет"

126.

Механізм горизонтального трансферу ДНК у модуляції диференціювання і хоумінгу мезенхімальних стовбурових клітин.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

127.

Модуляція апоптозу і проліферації пухлинних клітин через ініціацію опіатних рецепторів.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

128.

Біомаркерна діагностика онкоурологічних захворювань.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

129.

Розробка стратегії таргетної нейропротекції пренатальної церебральної ішемії у новонароджених дітей.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

130.

З'ясування ролі гліканів поверхні клітини у модулюванні інфекцій адгенетно-інвазивними патогенами.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

131.

Скринінг вторинних метаболітів стрептоміцетів, активних щодо полірезистентних збудників нозокомінальних інфекцій.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

132.

Розробка системи індивідуально-групового супроводу жінок з гінекологічною та акушерською патологією і коморбідними станами для реабілітації репродуктивного здоров'я і збереження якості життя у різні вікові періоди.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Одеський національний медичний університет

133.

Морфологічні механізми взаємодії наночастинок металів з біологічними тканинами.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

134.

Розробка нових лікувально-профілактичних засобів та обґрунтування їх застосування у комплексному лікуванні уражень слизової оболонки порожнини рота за умов екзогенних та ендогенних факторів ризику.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

135.

Розробка та впровадження інноваційних технологій у діагностиці і лікуванні нейрогенних порушень сечовипускання.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

136.

Розробка діагностичних критеріїв морфологічних змін оболонок очного яблука при запальних та дегенеративних захворюваннях за даними спектральної оптичної когерентної томографії.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

137.

Розробити та обґрунтувати способи корекції фіброзних змін печінки при хронічному гепатиті та цирозі печінки.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

138.

Розробка новітніх методів прогнозування ризику розвитку та ранньої діагностики раку ендометрія з використанням епігенетичних маркерів.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"

139.

Вивчення вікових особливостей патогенезу краніоскелетної травми та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними нервовими клітинами.

Фундаментальна, 2016 - 2018 рр.

140.

Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

141.

Морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної реактивності в умовах експериментального канцерогенезу.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

142.

Комплексне дослідження патогенетичної ролі субпопуляцій М1 та М2 макрофагів в розвитку хронічного обструктивного захворювання легень для розробки та обґрунтування персоналізованої терапії з врахуванням маси тіла.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

143.

Розробка методів терапії запальної патології щелепно-лицьової ділянки, спрямованої на поляризацію субпопуляцій макрофагів.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Національний фармацевтичний університет

144.

Біофармацевтичні дослідження з розробки експериментально-теоретичних основ створення інноваційних трансдермальних систем доставки лікарських засобів з підконтрольним вивільненням діючих речовин.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

Харківський національний медичний університет

145.

Обґрунтування, розробка та вибір малоінвазивних хірургічних методів лікування хворих на обструктивні захворювання нирок з урахуванням етіопатогенетичних механізмів обструкції.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

146.

Обґрунтувати методологію хірургічного лікування еректильної дисфункції чоловіків із пенільними девіаціями.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

147.

Рання діагностика та моніторинг уражень центральної нервової системи у ВІЛ-інфікованих хворих.

Прикладна, 2016 - 2018 рр.

148.

Розробити технології отримання і застосування тканинних матриксів на основі мезенхімальних аутоклітин з можливою реабілітацією хворих з наслідками бойових та небойових травм нервової системи.

Прикладна, 2016 - 2018 р.

149.

Оптимізація діагностики і лікування коморбідної патології (гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу) на підставі оцінки кардіогемодинаміки, метаболізму і фармакогенетичного аналізу.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

150.

Коморбідні психічні розлади у тимчасово внутрішньо переміщених осіб при соматичній патології.

Прикладна, 2017 - 2018 рр.

151.

Розробити науково обґрунтовану стратегію профілактики формування антибіотикорезистентності у збудників інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

152.

Наукове обґрунтування комплексу заходів щодо профілактики захворювань, пов'язаних з харчуванням, у дітей шкільного віку в Україні.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

153.

Розробити науково обґрунтовану систему епідеміолого-епізоотичного нагляду за інфекціями, спільними для людей і тварин, на прикладі сальмонельозу у контексті стратегії "Єдине здоров'я".

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

154.

Розробити систему психосоціальної реабілітації психічно хворих з використанням психоосвітніх програм на первинному рівні надання медичної допомоги.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

155.

Встановити ранні критерії діагностики професійного вигорання у робітників соціально-значущих професій.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

156.

Оптимізація діагностики і профілактики хронізації мікробно-запальних захворювань сечовивідної системи та прогресування нефропатій у дітей керуванням взаємодією макро- та мікроорганізмів.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

157.

Обґрунтування методичних підходів до психофізіологічного відбору працівників на роботи з підвищеною небезпекою.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

158.

Наукове обгрунтування медико-соціальної клінічної концепції з охорони громадського здоров'я населення індустріального мегаполісу від екологічної патології хімічного генезу.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

159.

Системно-біологічні та системно-медичні закономірності розвитку та перебігу ішемічної хвороби серця.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

160.

Розробка способів фармакологічного захисту організму від різних видів тканинної гіпоксії.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

161.

Зниження частоти великих акушерських синдромів при вагітності високого ризику з позицій єдиного генезу шляхом впровадження патогенетично спрямованого комплексу профілактики та лікування.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

162.

Розробка принципів галузевої і міжвідомчої взаємодії при наданні екстреної медичної допомоги населенню на територіях проведення антитерористичних операцій та надзвичайних ситуаціях з масовим ураженням людей.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

163.

Органопротекція при операціях зі штучним кровообігом у пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

164.

Удосконалення підходів до імунопрофілактики інфекційних хвороб у дітей з первинними та вторинними імунодефіцитами.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

165.

Медико-соціальний супровід, клініко-лабораторна та інструментальна характеристика хворих на ювенільний ідіопатичний артрит при диференційованій терапії із застосуванням генно-інженерних біологічних препаратів.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

166.

Визначення ролі коморбідних станів в процесі формування безплідного шлюбу для оптимізації заходів по збереженню репродуктивного, соматичного здоров'я жінок та їх потомства.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

167.

Діагностика і профілактика нефросклерозу при захворюваннях нативних нирок і хворобах ниркового алотрансплантату.

Фундаментальна, 2017 - 2019 рр.

168.

Роль метаболізму вітаміну Д і гомоцистеїну в зміні деформаційних властивостей міокарда лівого шлуночка та клінічна ефективність гомоцистеїнпонижуючої терапії та компенсація вітаміну Д у пацієнтів ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

169.

Діагностика та лікування сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи.

Прикладна, 2018 - 2020 рр.

Харківська медична академія післядипломної освіти

170.

Фізичні методи лікування в комплексній терапії ускладнених ран.

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

171.

Медико-психологічні наслідки соціального стресу та інформаційно-психологічної війни (макро-, мікросоціальні чинники дезадаптації, механізми формування, система психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики).

Прикладна, 2017 - 2019 рр.

 

Заступник Міністра

О. Лінчевський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали