Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом оподаткування

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2017 року N 73

Про затвердження Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом оподаткування

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 196 Податкового кодексу України та з метою визначення операцій, які належать до послуг з розрахунково-касового обслуговування, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 15 листопада 2011 року N 400 "Про затвердження Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування" (Постанова N 400), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2011 року за N 1410/20148.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

О. Є. Чурій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
01 серпня 2017 року N 73

Перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування

1. Операції з відкриття (закриття) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах, банківських металах (далі - рахунки):

1) операції з відкриття, закриття рахунків клієнтів;

2) переоформлення рахунків клієнтів, у тому числі переоформлення рахунку клієнта на рахунок ліквідаційної комісії у зв'язку з його ліквідацією.

2. Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів:

1) надання бланків карток із зразками підписів, у тому числі для заміни карток із зразками підписів;

2) надання виписок з рахунків клієнтів (на паперовому носії, в електронному вигляді, у вигляді текстових повідомлень, з використанням платіжних пристроїв, мобільного зв'язку тощо) та додатків до них;

3) надання дублікатів виписок з рахунків клієнтів;

4) надання документів (копій документів), які є документальним підтвердженням переказу коштів, у тому числі за операціями з використанням електронних платіжних засобів; видача дублікатів/копій касових, розрахункових та інших документів, які зберігаються в архіві;

5) оформлення документів (грошових чекових книжок, довіреностей на розпорядження / або виконання операцій за рахунком тощо) під час відкриття, обслуговування рахунків клієнтів, а також закриття рахунків клієнтів з їх ініціативи;

6) розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов переказів, авізованих та наданих гарантій, акредитивів; підтвердження проведених платежів, залишків за рахунками;

7) видача довідок на вивезення з України іноземної валюти (чеків, платіжних карток), знятої з рахунків або купленої в уповноваженому банку;

8) надання довідок власникові рахунку на вимогу державних органів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів [про відкриття (закриття) та наявність рахунків, про підтвердження сплати статутного капіталу, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність чи наявність кредитів, стан розрахунків тощо], згідно зі статтями 60 - 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

9) надання довідок, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів [про відкриття/закриття, наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність чи наявність кредитів, курс гривні до іноземних валют та банківських металів, стан розрахунків за договором (кредиту/позики, експорту/імпорту тощо), здійснені операції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, у тому числі для погашення кредиту], а також інформації, необхідної для формування аудиторського звіту тощо;

10) відправлення повідомлень про уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа на підставі документа про відкликання.

3. Операції з проведення розрахунків клієнтів:

1) проведення розрахунків клієнтів зі списання та зарахування коштів за всіма видами рахунків у національній та іноземній валютах;

2) переказ коштів у національній та іноземній валютах з одного рахунку клієнта на інший його рахунок;

3) переказ коштів (у тому числі приймання комунальних та інших платежів від фізичних осіб) у національній та іноземній валютах через рахунки та без їх відкриття (незалежно від порядку оплати);

4) ведення рахунків банків-кореспондентів;

5) виконання операцій з переказу коштів за допомогою систем дистанційного обслуговування (у тому числі за допомогою платіжних пристроїв з використанням електронних платіжних засобів, систем "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк", телефонний банкінг);

6) виконання операцій за приватизаційними рахунками;

7) обмін (конвертація) іноземної валюти в безготівковій формі;

8) виконання переказних доручень іноземних банків на користь громадян;

9) купівля-продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів за дорученням клієнтів та для здійснення власних операцій банку;

10) пересилання та передавання розписки одержувача переказу відповідно до умов переказного доручення;

11) обслуговування рахунків, що передбачає проведення платежів за договорами щодо виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами/позиками в іноземній валюті.

4. Операції, що забезпечують виконання розрахунків або є їх складовою частиною:

1) перевірка документів, оформлення та/або внесення змін до договорів, на підставі яких виконуються операції з розрахунково-касового обслуговування;

2) унесення погоджених змін до умов акредитивів та гарантій;

3) надання, авізування гарантій та виконання операцій за наданими/авізованими гарантіями;

4) проведення розрахунків із застосуванням чистого або документарного інкасо;

5) оформлення інкасових доручень за експортними інкасо;

6) приймання та передавання документів за імпортними інкасо;

7) інкасо іменних чеків;

8) пересилання або повернення на інкасо платіжних документів, дорожніх, іменних чеків, у тому числі несплачених;

9) зміна умов інкасових доручень або їх анулювання за експортними інкасо, авізування змін умов інкасових доручень за імпортними інкасо;

10) опротестування векселів, отриманих за інкасо, у разі їх несплати;

11) операції з випуску, видачі та погашення ощадних книжок, ощадних (депозитних) сертифікатів, які згідно із законодавством України прирівнюються до вкладів (депозитів), їх переоформлення в разі втрати або пошкодження (непридатності до використання), закінчення попередньої ощадної книжки;

12) установлення, підключення, відключення до/від систем дистанційного обслуговування, у тому числі надання/генерація/перегенерація паролів, що забезпечують можливість проведення переказів;

13) розрахункові операції, що проводяться з використанням міжнародних, внутрішньодержавних, внутрішньобанківських та інших платіжних систем;

14) проведення розрахунків на кліринговій основі;

15) виконання операцій, відкриття, авізування та підтвердження акредитивів у будь-якій валюті за внутрішньоторговельними, імпортними, експортними операціями клієнтів;

16) обмін, надсилання, отримання повідомлень та/або документів між банками за розрахунковими операціями на підставі письмового звернення клієнта.

5. Операції з касового обслуговування клієнтів:

1) приймання готівки від клієнтів та банків-кореспондентів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших осіб або на відповідний рахунок банку [у тому числі не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет)];

2) видача готівки клієнтам та банкам-кореспондентам (у тому числі попередня підготовка готівки для видачі клієнтам) за видатковими касовими документами, іменними та дорожніми чеками, з їх рахунків чи відповідного рахунку банку з використанням електронних платіжних засобів;

3) приймання готівки національної та іноземних валют для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі;

4) конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави з оформленням відповідних документів;

5) купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти та банківських металів, продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам банківських металів та фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові кошти в грошовій одиниці України;

6) купівля та продаж готівкової іноземної валюти й банківських металів для юридичних осіб з наданням відповідних касових ордерів;

7) зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

8) розмін банкнот іноземної валюти одного номіналу на банкноти іншого номіналу (без зарахування їх на рахунок);

9) купівля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівкові кошти в грошовій одиниці України, а також купівля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівкову іноземну валюту з наданням відповідних квитанцій або касових ордерів;

10) обмін зношених, значно пошкоджених, з дефектом виробника банкнот (монет) національної валюти, а також тих, що вилучаються з обігу, на придатні до обігу;

11) вилучення з обігу та приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот (монет) національної валюти, а іноземної валюти - на справжність;

12) обмін банкнот національної валюти одного номіналу на банкноти іншого номіналу, а також банкнот національної валюти на обігову і розмінну монету та зворотний обмін;

13) вкладні (депозитні) операції [приймання та видача готівки за вкладами (депозитами), переказ вкладів (депозитів)];

14) підкріплення готівкою (банкнотами, обіговими та розмінними монетами) операційної каси уповноваженого банку із запасів готівки Національного банку України, що передані на зберігання до уповноваженого банку, та вкладання готівки (банкнот, обігових та розмінних монет) операційної каси уповноваженого банку до запасів готівки Національного банку, які зберігаються в уповноваженому банку.

6. Операції із електронними платіжними засобами (далі - ЕПЗ):

1) обслуговування ЕПЗ (оформлення та видача ЕПЗ користувачу, у тому числі заміна втраченого користувачем, пошкодженого з вини користувача ЕПЗ та заміна ЕПЗ після завершення його терміну дії; зміна лімітів ЕПЗ чи їх платіжних додатків; унесення, вилучення ЕПЗ до/із стоп-списку тощо);

2) проведення міжбанківських взаєморозрахунків за операціями з ЕПЗ;

3) зміна персонального ідентифікаційного номера (далі - ПІН-код) на платіжному пристрої;

4) відновлення ПІН-коду через платіжний пристрій;

5) виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ.

7. Операції з векселями:

1) оформлення та видача векселів (крім операцій з продажу бланків), переоформлення векселів та/або пакета документів до них;

2) виконання операцій із врахування, авалювання векселів та виконання банком за дорученням клієнтів обов'язків особливого платника (доміциліата);

3) операції розрахункової палати щодо прийняття векселів до платежу, у тому числі зберігання векселів до настання строку платежу;

4) унесення погоджених змін до умов договору про надання аваля за векселями.

8. Операції з використанням електронних грошей:

1) випуск, погашення електронних грошей;

2) розповсюдження електронних грошей;

3) надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв, у тому числі продаж скретч-карток;

4) продаж наперед оплачених карток багатоцільового використання;

5) приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти;

6) здійснення обмінних операцій з електронними грошима;

7) переказ електронних грошей між користувачами - фізичними особами;

8) обслуговування розрахунків з використанням електронних грошей.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали