Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Державній міграційній службі України

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 січня 2018 року N 2

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Державній міграційній службі України

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" (Постанова N 736) та відповідно до підпункту 25 пункту 10 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 360 (Постанова N 360), наказую:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державній міграційній службі України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату ДМС, начальникам ГУДМС, УДМС України в областях та місті Києві забезпечити:

2.1. Контроль за дотриманням вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736 (Постанова N 736).

2.2. Облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

3. Прес-службі (Гунько С. О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДМС.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДМС від 17 жовтня 2014 року N 288 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Державній міграційній службі України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент організаційного забезпечення (Донський С. М.).

 

Голова

М. Ю. Соколюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної міграційної служби
05 січня 2018 року N 2

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію у Державній міграційній службі України

1. Службова інформація інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій:

1.1. Службова інформація інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яка перебуває у володінні ДМС, матеріальним носіям якої присвоєно гриф обмеження доступу "Для службового користування".

1.2. Відомості, що містяться в спільних з іншими державними органами документах (накази, рішення колегій, нарад тощо) ДМС, які ініціатором віднесено до службової інформації, носіям якої присвоєно гриф обмеження доступу "Для службового користування".

1.3. Інформація, що міститься в листах, довідках, висновках та інших документах, створених ДМС з використанням службової інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яка не становить державної таємниці, але розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації тощо.

1.4. Листи, звіти, довідки тощо, підготовлені в ДМС на запити інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яким ініціатором присвоєно гриф обмеження доступу "Для службового користування", якщо інформація в підготовлених листах, звітах, довідках тощо не становить державної таємниці.

2. Службова інформація у сфері основної діяльності:

2.1. Що міститься в документах ДМС, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробленням напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Така інформація може бути оприлюднена за рішенням керівництва ДМС після прийняття остаточного рішення за фактами, яких стосується інформація, якщо це не завдасть шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку.

2.2. Щодо змісту довгострокових прогнозів та аналізу міграційної ситуації в Україні, проблем біженців та інших категорій мігрантів, розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки та територіальної цілісності держави (за окремими показниками).

2.3. Яка містить відомості про організацію, стан охорони та внутрішньооб'єктовий режим пункту тимчасового розміщення біженців та пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, розголошення якої може завдати істотної шкоди охороні громадського порядку, запобіганню заворушенням чи злочинам (за окремими показниками).

2.4. Яка містить відомості про плани проведення ДМС, у тому числі спільно з іншими державним органами, конкретних заходів щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції, іншим порушенням міграційного законодавства та хід їх реалізації, розголошення яких може вплинути на їх результати і завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, громадському порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам (щодо конкретного заходу до закінчення його реалізації).

2.5. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування", а також про організацію, хід і результати службових розслідувань за цими фактами.

2.6. Відомості, що не становлять державну таємницю, щодо виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів.

2.7. Регламенти технічного доступу, підписані ДМС та державними органами на виконання вимог пунктів 19, 33 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 784.

3. Службова інформація у сфері міжнародної діяльності:

3.1. Яка стосується визначення позиції України щодо доцільності укладення міжнародних договорів у сфері міграції і громадянства, володіння якою дає заінтересованій стороні можливості здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

3.2. Щодо заходів, які проводяться з метою підготовки до підписання міжнародних угод, договорів, протоколів про співробітництво в галузі міграційної політики та громадянства, відомості про які дають змогу заінтересованій стороні змогу здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці (за окремими показниками).

3.3. Яка міститься в технічних завданнях, вказівках та директивах на ведення переговорного процесу, володіння якою дає заінтересованій стороні змогу здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

3.4. Яка отримана під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером установлено обмеження, яке відповідає грифу обмеження доступу "Для службового користування".

4. Службова інформація у сфері фінансової діяльності:

Узагальнені відомості щодо видатків ДМС з відповідними розрахунками, які розкривають напрями заходів щодо забезпечення розвитку технічного та криптографічного захисту інформації, захисту державної таємниці.

5. Службова інформація у сфері запобігання та протидії корупції:

5.1. Про розроблення та зміст заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та відомості, які розкривають конкретні методи роботи за основними напрямами діяльності підрозділу з питань запобігання та протидії корупції.

5.2. Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених під час діяльності підрозділу з питань запобігання та протидії корупції.

5.3. Щодо взаємодії ДМС (підрозділу з питань запобігання та протидії корупції) із спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції (правоохоронними органами, органами прокуратури України) та уповноваженими підрозділами органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії корупції.

6. Службова інформація у сфері інформатизації та телекомунікацій:

6.1. Про побудову та принципи роботи елементів інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для передавання інформації за межі комп'ютерних мереж ДМС.

6.2. Відомості про організацію, структуру та топологію інформаційно-телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів (систем), володільцем або розпорядником яких є ДМС України.

7. Службова інформація у сфері організації й забезпечення кібербезпеки або кіберзахисту інформаційних ресурсів, захисту інформації в автоматизованих системах, технічного та криптографічного захисту інформації (далі - ЗІ) в апараті ДМС, територіальних органах та територіальних підрозділах ДМС:

7.1. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідні, проектні, вишукувальні та будівельно-монтажні роботи щодо об'єктів інформаційної діяльності (далі - ОІД) або об'єктів електронної обчислювальної техніки (далі - ОЕОТ).

7.2. Документи з планування, організації, аналізу стану та звітування про виконані заходи з питань ЗІ.

7.3. Листування з державними органами України та між підрозділами ДМС з питань ЗІ.

7.4. Інформація (дані) про системи або засоби ЗІ, які використовуються в ДМС, якщо вони розкривають місце застосування, схему захисту, принципи побудови, параметри, номенклатуру, кількість або параметри.

7.5. Логіни та паролі доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем ДМС та державних інформаційних ресурсів.

7.6. Акти категоріювання та обстеження ОІД й ОЕОТ, технічні вимоги, технічні завдання, технічні, робочі або техноробочі проекти до створюваних комплексів технічного захисту інформації (далі - КТЗІ) або комплексних систем захисту інформації (далі - КСЗІ) в інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - ІТС), пояснювальні записки до розроблюваних проектів КТЗІ та КСЗІ, моделі загроз і порушника, плани захисту, формуляри на ІТС та об'єкти, що підлягають захисту.

7.7. Накази, доручення та інші розпорядчі документи щодо організації та проведення заходів ЗІ, введення в експлуатацію КТЗІ ОІД або КСЗІ ОЕОТ.

8. Службова інформація у сфері охорони державної таємниці:

8.1. Відомості про порядок організації та забезпечення режиму секретності у ДМС та її територіальних органах.

8.2. Відомості, що не віднесені до державної таємниці, пов'язані з розробленням, плануванням та здійсненням заходів з охорони державної таємниці в ДМС та її територіальних органах або здійсненням контрольних функцій з цих питань, які відображають фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності, володіння якими не дає змоги ініціювати витік державної таємниці.

8.3. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (особливого періоду). Порядок дій посадових осіб щодо здійснення заходів із забезпечення режиму секретності у разі виникнення загрози захоплення МНСІ.

8.4. Нормативно-розпорядчі документи, облікові форми та відомості про надання, переоформлення та скасування допуску та доступу до державної таємниці працівникам ДМС.

8.5. Номенклатура посад працівників ДМС, діяльність яких потребує оформлення допуску до державної таємниці. Облікові форми (відомості) в яких містяться узагальнені дані про працівників ДМС, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

8.6. Акти придатності приміщень для проведення в них секретних робіт, перелік режимних приміщень.

8.7. Облікові форми секретних документів. Номенклатура секретних справ.

8.8. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці, акти квартальних та загальних (річних) перевірок наявності матеріальних носіїв секретної інформації, акти приймання-передачі матеріальних носіїв секретної інформації.

8.9. Відомості, що не становлять державної таємниці в експертних висновках про наявність відомостей, що становлять державну таємницю, актах за результатами експертної оцінки, актах перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної комісії з питань таємниць та експертизи цінності документів та матеріалів до них.

8.10. Матеріали службових розслідувань за фактами порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці.

8.11. Акти про знищення секретних документів, та інші матеріали щодо знищення матеріальних носіїв секретної інформації (далі - МНСІ).

9. Службова інформація у сфері мобілізаційної роботи та цивільного захисту:

9.1. Щодо питань планування, організації та ведення мобілізаційної роботи, крім тих, що становлять державну таємницю.

9.2. Переліки (номенклатури) мобілізаційних документів та цивільного захисту ДМС.

9.3. Відомості про документи мобілізаційної підготовки, про заходи мобілізаційного планування та цивільного захисту на особливий період.

9.4. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

9.5. Звіти, довідки про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки ДМС, установ та підприємств, які належать до сфери управління ДМС.

9.6. Відомості про оперативно-мобілізаційні документи, про стан та заходи мобілізаційної підготовки і готовності ДМС, установ та підприємств, які належать до сфери управління ДМС.

9.7. Відомості про організацію оповіщення, збору, управління і зв'язку, порядок переведення ДМС, установ і підприємств, що належать до сфери управління ДМС, на режим роботи в умовах особливого періоду.

9.8. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за ДМС, установами і підприємствами, що належать до сфери управління ДМС, на період мобілізації та на воєнний час.

9.9. Відомості про основні показники з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами, потреб на особливий період.

9.10. Відомості щодо планування, організації, практичного здійснення заходів у сфері цивільного захисту на особливий період та відповідної звітності.

9.11. Відомості про основні показники стану цивільного захисту органів та підрозділів ДМС, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління ДМС, та їх інженерного захисту.

9.12. Відомості про потребу, наявність і якісний стан засобів індивідуального та колективного захисту для працівників ДМС.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління організаційної роботи
Департаменту організаційного забезпечення

В. В. Промогайбенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали