Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2018

м. Київ

N 926/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за N 483/31935

Про затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України "Про пробацію" (Закон N 160-VIII), пункту 14 Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року N 24 (Постанова N 24),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік заходів щодо реалізації пробаційних програм, що додається.

2. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
з європейської інтеграції

О. Чуркіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
28 березня 2018 року N 926/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за N 483/31935

ПЕРЕЛІК
заходів щодо реалізації пробаційних програм

1. Реалізація пробаційної програми щодо суб'єкта пробації, на якого судом покладено такий обов'язок, забезпечується органом пробації.

При реалізації пробаційної програми щодо неповнолітнього суб'єкта пробації, на якого судом покладено такий обов'язок, орган пробації може залучати суб'єктів, що надають соціальні послуги, визначені Законами України "Про соціальні послуги" та "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".

2. Орган пробації забезпечує подання до суду, у межах територіальної юрисдикції якого він розташований, інформації про затверджені пробаційні програми, визначені в них завдання, зміст заходів, оцінку результатів реалізації пробаційної програми, іншої додаткової інформації про пробаційні програми, а також наявність фахівців, які пройшли відповідне навчання щодо реалізації пробаційних програм.

3. У день отримання рішення суду, який поклав на суб'єкта пробації обов'язок проходження пробаційної програми, керівник органу пробації доручає представнику персоналу органу пробації, який пройшов відповідне навчання, реалізацію пробаційної програми (далі - куратор пробаційної програми).

4. Реалізація пробаційної програми передбачає:

складання графіка реалізації пробаційної програми;

виконання заходів, передбачених пробаційною програмою;

оцінку результатів проходження пробаційної програми;

підготовку висновку про виконання заходів, передбачених пробаційною програмою.

5. До початку реалізації пробаційної програми куратор пробаційної програми ознайомлює суб'єкта пробації з метою програми, знаннями та навичками, які він може набути за результатами проходження програми, графіком реалізації пробаційної програми (під підпис) та попереджає про відповідальність за невиконання обов'язків, покладених на суб'єкта пробації судом, відповідно до статті 166 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Суб'єкт пробації, а також неповнолітній суб'єкт пробації, його батьки або інші законні представники ознайомлюються з графіком реалізації пробаційної програми та зі змінами до нього під підпис.

Суб'єкту пробації надається копія графіка реалізації пробаційної програми.

6. Графік реалізації пробаційної програми (додаток 1) складається куратором пробаційної програми з урахуванням індивідуального плану роботи із засудженим та має узгоджуватись із заходами зазначеного плану, а також можливостями суб'єкта пробації.

Графік реалізації пробаційної програми додається до індивідуального плану роботи із засудженим.

7. Початок реалізації пробаційної програми визначається куратором пробаційної програми з урахуванням того, що строк реалізації пробаційної програми не може перевищувати іспитовий строк, визначений судом.

8. Реалізація пробаційної програми може бути розпочата до закінчення проходження суб'єктом пробації лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, психіатричного лікування, якщо відсутні об'єктивні причини, пов'язані із зазначеним лікуванням, що перешкоджають реалізації пробаційної програми.

9. Виконання суб'єктом пробації заходів, передбачених пробаційною програмою, передбачає:

відвідування занять відповідно до графіка реалізації пробаційної програми;

недопущення під час занять вчинків, що ображають людську гідність і громадську мораль, погроз, насильства, відвідування занять з ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння та інших вчинків, що унеможливлюють проведення заходів, передбачених пробаційною програмою;

виконання завдань, що надаються куратором пробаційної програми або іншими фахівцями, які можуть залучатися до реалізації пробаційних програм, у рамках заходів, передбачених пробаційною програмою.

10. Куратор пробаційної програми у термін не пізніше десяти робочих днів після повного виконання суб'єктом пробації заходів пробаційної програми складає оцінку результатів проходження пробаційної програми (додаток 2) та висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою (додаток 3), який погоджує керівник органу пробації.

11. Висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою, та оцінка результатів проходження пробаційної програми додаються до матеріалів органу пробації, які подаються до суду щодо суб'єкта пробації у випадках, передбачених Кримінальним та Кримінально-виконавчим кодексами України.

Якщо заходи, передбачені пробаційною програмою, не виконано, до матеріалів додається висновок щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою, із зазначенням причин невиконання. Оцінка результатів проходження пробаційної програми не складається.

12. У разі невиконання суб'єктом пробації заходів, передбачених пробаційною програмою, без поважних причин орган пробації застосовує до нього письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання відповідно до статті 166 Кримінально-виконавчого кодексу України.

У разі якщо суб'єкт пробації продовжує не виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, після застосування до нього письмового попередження, орган пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання і направлення суб'єкта пробації для відбування призначеного покарання.

Подання про скасування звільнення від відбування покарання та направлення неповнолітнього суб'єкта пробації для відбування призначеного йому покарання вноситься до суду за погодженням зі службою у справах дітей.

13. Поважними причинами невиконання заходів, передбачених пробаційною програмою, визнаються хвороба та інші об'єктивні причини, що фактично позбавляють суб'єкта пробації можливості їх виконувати і документально підтверджені.

У разі невиконання суб'єктом пробації заходів, передбачених пробаційною програмою, з поважних причин куратор пробаційної програми визначає та вживає заходів для продовження реалізації пробаційної програми.

У разі зміни суб'єктом пробації місця проживання передбачені пробаційною програмою заходи реалізуються уповноваженим органом з питань пробації за новим місцем проживання.

У разі якщо суб'єкт пробації з причин, що не залежать від нього, не може виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, уповноважений орган з питань пробації направляє до суду обґрунтоване подання про зміну такого обов'язку на підставі частини четвертої статті 164 Кримінально-виконавчого кодексу України.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

 

Додаток 1
до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм
(пункт 6)

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

"__"
(назва)

Прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта пробації __

Дата народження ____

N
з/п

Тема заняття

Дата і час

Прізвища, ім'я, по батькові та посади фахівців, залучених до реалізації програми

Інформація про виконання

Примітка
(у тому числі зміни до графіка та підпис суб'єкта пробації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З графіком реалізації пробаційної програми ознайомлений


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта пробації)

З графіком реалізації пробаційної програми ознайомлений


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові батьків або законних
представників неповнолітнього суб'єкта пробації)

Представник персоналу органу пробації (куратор пробаційної програми)


(підпис)


(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2
до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм
(пункт 10)

ОЦІНКА
результатів проходження пробаційної програми

Прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта пробації ________

Дата народження __________

Назва пробаційної програми __________

Розпочато: "___" 20__ р.

Закінчено: "___" 20__ р.

Досягнуті результати:

Ступінь досягнення мети програми:

  низький

  середній

  високий

Стисла характеристика досягнутих змін (позитивна динаміка щодо зміни у знаннях, навичках та установках тощо):
_
_
_

_________
(посада куратора пробаційної програми)


(підпис)

___
(прізвище, ім'я, по батькові)


"___" 20__ р.

 

Додаток 3
до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм
(пункт 10)

ПОГОДЖУЮ
_____
_____
_____
(посада керівника органу пробації,
прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
"___" 20__ р.

ВИСНОВОК
щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою

,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
р. н., засуджений(а) "___" 20__ р. ______
                                                                                                                                                                   (найменування суду)
судом за частиною ___________ статті ________ Кримінального кодексу України до
_,
                                                                                                    (вид покарання)
звільнений(а) від відбування покарання згідно зі статтею 75 (79, 104) Кримінального кодексу України з іспитовим строком на __ рік (роки).

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 76 Кримінального кодексу України на засудженого(у) покладено обов'язок виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою
_
                                                                                        (назва пробаційної програми)
засудженого(у) було повідомлено про мету, знання та навички, які він (вона) може
          (дата)
набути за результатами проходження програми, ознайомлено з порядком проходження програми та відповідальністю за його порушення.

За результатами проходження пробаційної програми повідомляємо, що заходи, передбачені пробаційною програмою, засуджений(а):

  виконав(ла). Копія оцінки результатів проходження пробаційної програми додається.

  не виконав(ла). Причини невиконання:
_
_
_
_
_

_________
(посада куратора пробаційної програми)


(підпис)

___
(прізвище, ім'я, по батькові)


"___" 20__ р.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали