ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 липня 2012 року N 369

Про затвердження Плану розвитку інформаційних технологій Державної митної служби України на 2012 рік в рамках реалізації БФКС "Електронна митниця"

З метою створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" наказую:

1. Затвердити План розвитку інформаційних технологій Державної митної служби України на 2012 рік в рамках реалізації БФКС "Електронна митниця", що додається.

2. Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистки Юрченко К. Г. забезпечити:

2.1. Розвиток інформаційних технологій Державної митної служби України згідно з Планом розвитку інформаційних технологій Державної митної служби України на 2012 рік в рамках реалізації БФКС "Електронна митниця".

2.2. Розробку щорічних планів розвитку інформаційних технологій Державної митної служби України з урахуванням наявності фінансування на цілі інформатизації у відповідному році.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С. Д.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. М. Дороховський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
16.07.2012 N 369


ПЛАН РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА 2012 РІК В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ БФКС "ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ"

Вступ

План розвитку інформаційних технологій Державної митної служби України на 2012 рік в рамках реалізації багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" (далі - План розвитку ІТ) визначає основні параметри заходів з розвитку інформаційних систем митної служби у 2012 році. Дані заходи мають створити інформаційно-технічні та організаційні передумови для виконання ключових завдань, покладених на Державну митну службу України. В першу чергу ці завдання визначені наступним.

План розвитку ІТ базується на принципах та висновках, закладених в раніше розроблений системотехнічний проект розвитку Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України на період до 2002 року (шифр "Інгул-98"), результатах аудиту інформаційних систем Держмитслужби України, проведеного компанією ТОВ "ПрайсуотерхаусКуперс" у 2011 році, у відповідності до Концепції створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" (далі - БФКС "Електронна митниця"), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 1236-р.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 463 (Постанова N 463) затверджено Порядок інформаційного обміну між митними та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації (далі - Порядок).

Цей Порядок (Постанова N 463) врегульовує видання документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів, та їх передання до Держмитслужби України з використанням ресурсів Національної системи конфіденційного зв'язку.

Відповідно до пункту 4 Порядку (Постанова N 463) органам державної влади, які відповідно до законодавства видають документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення товарів та транспортних засобів, необхідно забезпечити видачу таких документів в електронній формі та їх передачу в режимі реального часу до Держмитслужби України починаючи з 1 січня 2014 року.

Угодою між Урядом України та Європейським Союзом про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні" від 31.10.2011 () та низкою доручень Уряду передбачено, що до кінця 2012 року в електронному вигляді має оформлятись не менше 30 % митних декларацій.

Митним кодексом України ( N 4495-VI) передбачено створення і перехід до нової системи автоматизованого митного оформлення, а також подальший всебічний розвиток інформаційних технологій в державній митній справі.

Для виконання цих завдань Урядом та Парламентом України забезпечено виділення Державній митній службі України додаткового фінансування за бюджетною програмою КПКВ 3506080 "Створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" на модернізацію інформаційних систем Держмитслужби України - локальних обчислювальних мереж, відомчої телекомунікаційної мережі та насамперед створення та модернізацію центрів обробки даних. План розвитку ІТ ґрунтується на принципах ефективного та цільового використання коштів державного бюджету шляхом максимального застосування існуючих технологій, системного аналізу альтернативних рішень.

З урахуванням результатів комплексного аудиту інформаційних систем Держмитслужби України, проведеного у 2011 році, метою даного документа є визначення структури ІТ-проектів, що будуть реалізовані у 2012 році.

Ґрунтуючись на вищезазначених фактах, головним заходом Плану розвитку ІТ у 2012 році є побудова нового центру обробки даних та модернізація діючого резервного комплексу обробки даних для подальшої централізації інформаційних процесів в митній справі.

Реалізація цього Плану забезпечить впровадження основних проектів розвитку в рамках створення БФКС "Електронна митниця" та тим самим забезпечить можливість Держмитслужбі України виконувати завдання, ефективне виконання яких неможливе без розвитку інформаційних технологій (далі - ІТ).

Загальні положення

Основні функції Державної митної служби України: забезпечення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, гарантування безпеки зовнішньої торгівлі та суспільства, захист митних інтересів України.

Встановлені законодавством України порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, становлять державну митну справу, реалізація якої на найвищому рівні ефективності не можлива без розвитку інформаційних технологій.

Ефективність провадження державної політики у сфері державної митної справи та її наслідки суттєво впливають на державу та суспільство. Тому розвиток інформаційних технологій Держмитслужби України є неодмінною складовою загальнодержавного інформаційного простору.

Подальший розвиток інформаційних технологій Держмитслужби України має відбуватись з урахуванням існуючого стану та таких стратегічних цілей:

ефективного захисту економічних інтересів держави та безпеки суспільства;

впровадження європейських стандартів та рекомендацій світових організацій щодо спрощення митних процедур;

комп'ютеризації митних органів та автоматизації митних процедур, прискорення обробки інформації, усунення дублюючих та неефективних процедур;

створення засад інтеграції єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (далі - ЄАІС) до єдиного інформаційного простору органів державної влади України;

зменшення паперового документообігу, переходу до електронного декларування;

приєднання України до міжнародних програм та проектів у сфері інтегрованого управління кордонами, підвищення транзитного потенціалу України.

Розвиток інформаційних технологій Держмитслужби України підтримується такими стратегічними завданнями:

створення простого та безпаперового середовища для митниці та торгівлі на основі впровадження та регулярного оновлення митних ІТ-систем, які відповідають вимогам користувачів митних органів, суб'єктів ЗЕД, державних установ та міжнародних стандартів ведення митної справи;

забезпечення захищеності, цілісності та доступності систем для обміну інформацією, що міститься в митних деклараціях (Постанова N 431) та супроводжуючих документах;

забезпечення модернізації ІТ-систем та технологій у відповідності до новітніх вимог та стандартів;

забезпечення раціонального використання коштів при прийнятті та реалізації технічних рішень (включаючи технічну архітектуру, операційні системи, прикладні програми, засоби зв'язку та системи управління базами даних).

Розвиток інформаційних технологій Держмитслужби України спрямований на удосконалення інформаційної інфраструктури Держмитслужби України, зміцнення митної безпеки України, адаптацію ЄАІС та нової комп'ютеризованої транзитної системи ЄС, оперативне отримання актуальної і достовірної інформації про зовнішньоекономічні операції, створення умов для прискорення процедур митного контролю та оформлення, поліпшення інформаційного обслуговування населення, запровадження обміну інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, з митними адміністраціями іноземних держав.

Стратегічна ціль розвитку інформаційних технологій підтримується такими ключовими завданнями:

розробка та впровадження автоматизованої системи митного оформлення, яка забезпечить обробку митних декларацій (Постанова N 431), створюючи можливість для автоматичного розрахунку митних платежів;

розробка та впровадження автоматизованої транзитної системи контролю, інтегрованої в систему митного оформлення та нову комп'ютеризовану транзитну систему (NCTS) ЄС;

розробка та впровадження автоматизованої системи управління ризиками, що базується на методах аналізу ризиків з метою проведення аналізу ризиків відповідно до інформації, що надходить від інших державних органів для планування перевірок;

розробка та впровадження "сховища даних" - структурованої інформаційно-аналітичної бази даних, яка об'єднує в собі інформацію з різних підсистем ЄАІС, оптимізована для побудови звітності та аналізу процесів управління з метою прийняття управлінських рішень;

впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій на всій митній території України.

Щорічне зростання обсягів міжнародної торгівлі і, як наслідок, товаропотоку ставить перед митними адміністраціями світу задачі з налагодження ефективного адміністрування товаропотоків, протидії правопорушенням із одночасним спрощенням митних процедур. Зокрема, можна виділити такі актуальні питання, що вже сьогодні постали перед Держмитслужбою України:

суттєвий обсяг інформації, яку доводиться обробляти ЄАІС, необхідність автоматизації її обробки;

недопустимість затримок у пропуску та митному оформленні товарів та транспортних засобів;

значна потенційна небезпека від заборонених та підроблених товарів або продукції, що не відповідає українським стандартам та нормам;

необхідність проведення ефективної аналітичної роботи з попередження та виявлення випадків контрабанди.

Ефективне вирішення зазначених проблем є неможливим без впровадження сучасних інформаційних технологій.

Існуючий стан інформаційних технологій

Абсолютна більшість технологічних процесів у митній справі забезпечуються та підтримуються інформаційними технологіями, митна служба використовує у своїй роботі одну з найбільш розгалужених і найскладніших інформаційних систем в Україні.

Загальне функціонування Держмитслужби України забезпечується в тому числі за рахунок повномасштабного використання ЄАІС, яка являє собою центрально-орієнтовану інфраструктурну ІТ-модель і до складу якої входять наступні елементи:

автоматизована інформаційна система (далі - АІС) "Центр" - центральна база даних (основний комплекс) - 1 (одна) - накопичення та подальша обробка всіх електронних копій вантажних митних декларацій (Наказ N 246) та інших електронних митних документів на центральному рівні, а також архівування всієї інформації, резервний комплекс - 1 (один), забезпечення дублювання всієї інформації щодо результатів митного оформлення; (3 серверних площадки);

автоматизована система митного оформлення (далі - АСМО) та локальні підсистеми митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, що взаємодіють із АІС "Центр", безпосереднє здійснення митного оформлення в місцях митного оформлення по всій території України. До складу АСМО входить модуль автоматизованої системи управління ризиками (АСУР), що проводить попередній аналіз інформації, наявної в електронних копіях митних документів, та пропонує рішення для інспектора, який проводить митне оформлення або здійснює митний контроль під час пропуску вантажів в пунктах пропуску на державному кордоні, а також система формато-логічного контролю;

відомча телекомунікаційна мережа Держмитслужби України - завдяки даній системі здійснюється обмін всією електронною інформацією в митній службі та з окремими установами та організаціями поза її межами - на даний час налічує 220 наземних цифрових та 161 супутникових каналів;

локальні обчислювальні мережі митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, які представляють собою подовження ВТМ в приміщеннях митних органів та пунктів митного оформлення. Забезпечують безперебійну передачу інформації між клієнтськими та серверними підсистемами АСМО, АІС "Центр" під час здійснення процедури митного оформлення, ведення електронного документообігу, перерахування коштів до державного бюджету (система Клієнт Банку - Банк). На центральному рівні експлуатуються 5 сучасних комутаційних приміщень, які забезпечують безперебійну роботу центрального ядра системи;

інформаційно-телекомунікаційний комплекс (далі - ІТК) Держмитслужби України "Електронна пошта" - механізм прийняття-відправки електронних повідомлень - фактично транспортна складова всієї системи електронного документообігу Держмитслужби України і в першу чергу транспортна складова системи електронного декларування, а також підсистеми обміну інформації з Державною казначейською службою України. На центральному рівні використовуються 2 головних ІТК (серверні та мережеві платформи), на рівні кожного митного органу - регіональні ІТК;

адміністративно-правова інформаційна підсистема. На даний час в митних органах використовуються 213 комплектів системи "Ліга-Закон", які поєднані в систему "Ліга-Корпорація". На базі даної системи планується розвивати систему підготовки рішень для керівництва Держмитслужби України;

комплексна система захисту інформації, до складу якої входить підсистема криптографічного захисту інформації (центр сертифікації ключів (далі - ЦСК) - система електронного цифрового підпису Держмитслужби України), розташована на центральному рівні, та підсистеми митних органів. На даний час ЦСК Держмитслужби України пройшов акредитацію (отримано сертифікат відповідності КСЗІ, свідоцтво про акредитацію про внесення 25.08.2011 за N 18 до Реєстру суб'єктів - засвідчувальних центрів та акредитованих центрів сертифікації ключів). На центральному рівні експлуатується 1 головне серверне приміщення.

Результати діагностичного дослідження інформаційних систем Держмитслужби України свідчать про наступні проблемні питання в цій сфері:

для збільшення контрольованості, надійності та зменшення витрат на експлуатацію в довгостроковій перспективі необхідно завершити централізацію апаратного та програмного забезпечення та перейти на повністю централізовану модель обробки інформації;

переважна більшість апаратного забезпечення, включаючи центри обробки даних, канали зв'язку, мережеве та серверне обладнання, застаріле та потребує заміни або суттєвої модернізації;

рівень легальності використання програмного забезпечення недостатній;

через неповні обсяги фінансування, які дозволяли придбання лише альтернативних (подібних) апаратних та програмних засобів, закупівлі в сфері ІТ були не завжди узгоджені з точки зору цільової архітектури - мали місце випадки, коли закуплене програмне або апаратне забезпечення не впроваджене з незалежних обставин або знаходиться в дослідній експлуатації протягом тривалого часу.

Модернізація інформаційних технологій Держмитслужби України

Відповідно до результатів аудиту інформаційних систем Держмитслужби України модернізація ЄАІС має передбачати структурні зміни в принципах функціонування компонентів системи. В основі таких змін закладено впровадження таких стратегічних напрямків:

1. Посилення акценту на профілактиці і попередженні правопорушень, а не на їх виявленні.

2. Зосередження основних процедур митного контролю на етапах попереднього інформування про переміщення товару та процедурах митного пост-аудит-контролю.

3. Клієнт-орієнтований підхід до взаємодії з контрагентами.

4. Підсилення провідної та координаційної ролі митної служби серед інших державних органів в питаннях контролю за переміщенням товарів через митний кордон України.

5. Постійне підвищення кваліфікації та знань працівників митної служби і учасників торгівлі.

6. Створення зручних засобів комунікації та взаємодії для посадових осіб митної служби і учасників торгівлі.

7. Впровадження засобів моніторингу та управління процесами.

8. Забезпечення побудови комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ).

Принципи організації та функціонування інформаційних технологій в Держмитслужбі України

1. Здійснення всіх видів контролю при переміщенні та оформленні вантажів за принципом "Єдиного вікна".

2. Баланс між достатнім рівнем контролю та простотою митних процедур. Перехід від тотального контролю під час митного оформлення на вибірковий пост-аудит.

3. Селективність митного контролю на основі системи аналізу та прогнозування ризиків, зменшення людського фактора.

4. Митне оформлення в будь-якому митному органі.

5. Використання сучасних фінансових інструментів (гарантії, платіжні картки тощо) для здійснення митних платежів.

6. Безпаперове середовище - мінімізація паперового документообігу.

7. Організація процесу декларування на базі електронних структурованих документів, що виключає передачу копій сканованих документів.

8. Наявність єдиного централізованого сховища даних та використання сучасних інструментів для підготовки та аналізу оперативної та управлінської звітності.

9. Можливість "online" моніторингу митних процедур.

10. Готовність до обміну інформацією із зовнішніми користувачами, інтеграції з іншими інформаційними системами (у тому числі системами інших країн).

11. Використання сучасних методів ведення статистичних та аналітичних досліджень.

Технічні принципи організації інформаційних технологій в Держмитслужбі України

1. Централізація прикладного програмного забезпечення та серверної інфраструктури Держмитслужби України (Інспектор 2006 та ін.) в основному та резервному центрах обробки даних (далі - ЦОД).

2. Забезпечення достатніх каналів телекомунікаційного зв'язку з підрозділами Держмитслужби України та безперервної роботи мережі. Суттєва модернізація Відомчої телекомунікаційної мережі для забезпечення надійної та безпечної платформи для централізації.

3. Віртуалізація серверної інфраструктури, включаючи АСМО "Інспектор-2006", файлові та інші сервери підрозділів Держмитслужби України. Також віртуалізація робочих станцій користувачів за допомогою технологій термінальних серверів, включаючи централізацію файл- та принт-сервісів.

4. Централізоване керування та адміністрування ІТ-інфраструктурою та автоматизований моніторинг усіх компонентів ЄАІС.

5. Однорідність технологій, що використовуються (систем управління базами даних (далі - СУБД), операційних систем тощо). В довгостроковій перспективі перехід на СУБД від одного розробника комерційного програмного забезпечення в рамках об'єднання функцій Центральної бази даних і АСМО "Інспектор-2006" та створення єдиної системи.

6. Використання стандартних технологій та протоколів для забезпечення можливостей інтеграції та сумісності рішень різних вендорів та зниження рівня залежності від конкретних вендорів та продуктів.

7. Забезпечення необхідного рівня катастрофостійкості шляхом побудови основного та резервного ЦОДів, географічно віддалених один від одного.

8. Забезпечення необхідного рівня відмовостійкості ЦОДів шляхом дублювання усіх ключових компонентів та систем в основному та резервному ЦОДах.

9. Забезпечення захисту інформації, що обробляється в ЄАІС, шляхом впровадження засобів технічного захисту інформації.

Процеси управління інформаційними технологіями Держмитслужби України

1. Наявність зрілого процесу планування розвитку архітектури ЄАІС та її компонентів, системного та узгодженого підходу до планування впровадження нових та ефективного використання існуючих технологій.

2. Ефективна взаємодія підрозділів Держмитслужби України. Наявність необхідних органів ІТ-управління для вирішення питань, пов'язаних з архітектурою систем та програмно-апаратної інфраструктури, управлінням змінами та ризиками ІТ.

3. Вдосконалення підходу до організації проектної діяльності в ІТ.

4. Наявність конкурентоспроможної системи мотивації персоналу.

5. Проведення класифікації інформаційних систем з точки зору забезпечення необхідного рівня відмовостійкості і побудови відповідних процесів по побудові їх актуальності.

6. Проведення регулярного незалежного аудиту ІТ та інформаційної безпеки.

Завдання з реалізації Плану розвитку інформаційних технологій Держмитслужби України у 2012 році в рамках реалізації БФКС "Електронна митниця"

Для досягнення описаних вище цілей у 2012 році найбільш пріоритетною є реалізація таких проектів розвитку ІТ:

1. Побудова нового сучасного центру обробки даних та модернізація існуючого резервного центру обробки даних Держмитслужби України.

2. Створення першого етапу системи митного оформлення з використанням централізованої моделі обробки інформації.

3. Розвиток Відомчої телекомунікаційної мережі Держмитслужби України.

4. Закупівля програмного забезпечення гарантійної доставки повідомлень.

5. Закупівля активного мережевого обладнання для комп'ютерних мереж митних органів та їх підрозділів.

6. Закупівля сканерів штрих-коду для забезпечення застосування процедури TIR-EPD та прискорення проведення митних формальностей із застосуванням електронних документів.

7. Підтримка та модернізація автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006".

Очікувані результати від реалізації зазначених проектів для Держмитслужби України і суспільства:

автоматизація митних процедур, прискорення митного контролю;

безперебійне здійснення митних процедур, в тому числі електронного декларування;

своєчасна та достовірна митна статистика;

розширення обміну попередньою митною інформацією з іншими країнами;

розвиток телекомунікацій для забезпечення електронного декларування та взаємодії між суб'єктами інтегрованого управління кордонами;

розвиток системи управління ризиками за рахунок впровадження процедури обміну інформацією TIR-EPD.

Детальний опис очікуваних результатів та переваг від реалізації кожного з проектів наведено нижче.

Проект 1. Побудова нового сучасного центру обробки даних та модернізація існуючого резервного центру обробки даних Держмитслужби України

Подальший розвиток електронного декларування і його поширення на більшість суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності потребує суттєвої модернізації інформаційних систем Держмитслужби України - локальних обчислювальних мереж, Відомчої телекомунікаційної мережі та насамперед центрів обробки даних. Саме комплекс центрів обробки даних визнаний найбільш уразливою частиною інформаційної системи Держмитслужби України за результатами зовнішнього незалежного аудиту.

Так, результати аудиту інформаційних систем Держмитслужби України, проведеного у 2011 році, свідчать про загрозливу застарілість, фізичну та моральну зношеність серверного обладнання, яке використовується в основному та резервному центрах обробки даних. Серверне обладнання в основному центрі використовується з 2003 року, в резервному центрі - з 2007 року, що суттєво перевищує терміни безризикової експлуатації. Технічна підтримка від виробника більшості елементів серверного обладнання або вже припинена, або припиниться впродовж 2012 - 2013 років. Також з 2009 року не фінансується підтримка програмного забезпечення Oracle, яке здійснює керування базами даних Держмитслужби України. В цих умовах будь-який збій в роботі серверного обладнання або програмного забезпечення становить реальну загрозу зупинення всієї системи на тривалий термін. Слід підкреслити, що протягом цього часу здійснення митного оформлення стане неможливим.

У зв'язку з цим створення нового сучасного центру обробки даних Держмитслужби України є найпріоритетнішим з завдань розвитку інформаційних технологій Держмитслужби України.

Побудова нового центру обробки даних передбачає реалізацію низки заходів:

проектування та реконструкція приміщення для нового центру обробки даних, що передбачає підготовку та облаштування (в тому числі побудову екранованої споруди) приміщення за адресою: м. Київ, бул. Лепсе 8-а;

закупівля серверного обладнання для основного центру обробки даних та дискових масивів для кластерної системи основного та резервного центрів обробки даних;

закупівля обладнання інженерної інфраструктури діючих основного та резервного центрів обробки даних Держмитслужби України, його монтаж та пусконалагодження;

закупівля активного мережевого обладнання для центру обробки даних;

закупівля програмного забезпечення системи керування базами даних Oracle нового та резервного центрів обробки даних.

Створення нового центру обробки даних Держмитслужби України та модернізація існуючого забезпечить централізацію усіх компонентів ЄАІС, розміщення їх в центрах обробки даних та забезпечить безперебійне їх функціонування.

Проект 2. Створення першого етапу системи митного оформлення з використанням централізованої моделі обробки інформації

В рамках реалізації вимог Митного кодексу України ( N 4495-VI) актуальним є питання створення в Держмитслужбі України модуля централізованого обліку митних платежів з метою забезпечення можливості здійснення суб'єктами ЗЕД митного оформлення товарів в будь-якому митному органі на території України без прив'язки до місця реєстрації суб'єкта ЗЕД.

В рамках реалізації проекту передбачається закупівля послуг з розробки програмного забезпечення для створення в Держмитслужбі України модуля централізованого обліку митних платежів з наступною архітектурою:

1) Базується на єдиній для всіх митних органів базі даних, розміщеній на площадці ДМІТС. Взаємодія з клієнтськими місцями та іншими базами даних здійснюється за технологією веб-сервісів. Вся суттєва обробка інформації здійснюється виключно на сервері; клієнтське ПЗ, по суті, представляє собою "тонкого клієнта".

2) В якості клієнтського місця на першому етапі використовується відповідним чином доопрацьований "Інспектор-2006"; здійснюється інтеграція з модулями "ВМД", "МД-1", при необхідності - іншими. В майбутньому в разі необхідності можуть бути створені інші клієнтські місця, які будуть працювати з цією ж системою.

3) Доступ працівників митних органів максимально обмежений наступною інформацією:

- залишок коштів окремого учасника ЗЕД з урахуванням блокування по документах в роботі та резервування гарантійних (заставних) сум;

- загальний об'єм нарахувань по митниці з деталізацією до рівня первинного документа;

- повернення коштів, здійснене цим митним органом.

4) Інформація, яка доступна тільки для працівників центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи:

- загальний стан єдиного депозитного рахунку, в т.ч.:

- надходження коштів;

- перерахування коштів в державний бюджет, в т.ч. протермінованої кредиторської заборгованості.

Запровадження нової технології централізованого обліку митних платежів надасть наступні переваги:

- єдина точка збереження інформації про митні платежі по всій митній системі;

- підтримка можливості оформлення учасника ЗЕД в будь-якому митному органі України без необхідності внесення коштів на депозитний рахунок кожного окремого митного органу;

- адміністрування застав, які утримуються одним митним органом (в'їзду) та повертаються іншим (виїзду);

- доступ в режимі реального часу (он-лайн) до узагальненої по системі інформації для уповноважених працівників центрального апарату.

Проект 3. Розвиток Відомчої телекомунікаційної мережі Держмитслужби України

Реалізація даного проекту передбачає закупівлю програмного забезпечення системи моніторингу обладнання Відомчої телекомунікаційної мережі (далі - ВТМ) та локальних обчислювальних мереж Держмитслужби України, а також закупівлю мережі активного мережевого устаткування для вузлів ВТМ.

Очікуваними результатами реалізації проекту є забезпечення стабільної роботи користувачів в централізованій архітектурі ЄАІС Держмитслужби України (забезпечення каналів зв'язку необхідної якості та пропускної здатності, що підтримують усі необхідні мережеві сервіси). Забезпечення умов для побудови КСЗІ АС класу 3.

Проект 4. Закупівля програмного забезпечення гарантійної доставки повідомлень

Метою отримання реалізації проекту є закупівля програмного забезпечення системи гарантованої доставки повідомлень, яка призначена для обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщаються через державний кордон України відповідно до міжурядових домовленостей з метою протидії митному шахрайству (транспортна підсистема).

Основним елементом транспортної підсистеми є транспортна станція (ТС). На ТС розташовуються черги повідомлень, які служать для зберігання інформації про товари та транспортні засоби. Чергами ТС управляє спеціальна служба - менеджер черг. Інформація про товари і транспортні засоби у вигляді повідомлень надходить на ТС від програмних забезпечень, що виконуються на клієнтах ТС, і передається далі у черзі цільовій ТС по каналах зв'язку за допомогою спеціальних програм - канальних агентів. На цільовій ТС інформація вибирається з черг програмними забезпеченнями, виконуваними на клієнтах ТС.

Проект 5. Закупівля активного мережевого обладнання для комп'ютерних мереж митних органів та їх підрозділів

В рамках проекту передбачається закупівля активного мережевого устаткування для задоволення першочергової потреби саме у мережевих комутаторах.

Очікуваними результатами реалізації проекту є зниження витрат на адміністрування локальних обчислювальних мереж підрозділів Держмитслужби України, централізоване адміністрування усіх локальних обчислювальних мереж, створення умов для впровадження сучасних сервісів.

Проект 6. Закупівля сканерів штрих-коду для забезпечення застосування процедури TIR-EPD та прискорення проведення митних формальностей із застосуванням електронних документів

Реалізація проекту ставить за мету прискорення проведення митних формальностей у зв'язку з виключенням необхідності введення посадовою особою митного органу номера відповідного документа вручну для доступу до його електронної копії та дозволить запровадити технічні умови для:

процедури впровадження процедури обміну інформацією TIR-EPD з метою розвитку системи управління ризику;

автоматизованої ідентифікації електронних документів, зокрема митних декларацій (Постанова N 431), за їх копіями на папері з нанесеним штрих-кодом;

нанесення декларантом самоклеювальних етикеток з нанесеним штрих-кодом на товарно-транспортні документи з метою заявлення інформації про переміщення товарів за цими документами на підставі електронних митних декларацій.

В подальшому передбачається забезпечення інтеграції АСМО "Інспектор-2006" зі сканерами штрих-кодів.

Проект 7. Підтримка та модернізація автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006"

Проект передбачає закупівлю програмного забезпечення MicrosoftSQL Server для побудови автоматизованої системи митного оформлення (далі - АСМО) вантажів "Інспектор-2006" та закупівлю серверного обладнання для централізації баз даних митних, що обслуговують критичне для повсякденної роботи Держмитслужби України програмне забезпечення "Інспектор-2006".

Ключові вимоги до проекту:

§ фізичне перенесення серверів АСМО "Інспектор-2006" митних органів до центрів обробки даних Держмитслужби України;

§ розміщення екземплярів баз даних АСМО "Інспектор-2006" у межах централізованої серверної інфраструктури;

§ поступова міграція окремих екземплярів баз даних АСМО "Інспектор-2006" до єдиної централізованої бази даних;

§ переключення всіх митних органів на роботу з централізованою базою даних АСМО "Інспектор-2006".

Очікуваними результатами реалізації проекту є:

- підвищення контрольованості та безпеки використання розрізнених екземплярів баз даних;

- оптимізація витрат володіння та супроводження програмного забезпечення за рахунок використання централізованого програмного забезпечення, мінімізації необхідності ліцензування окремих екземплярів баз даних, централізованого адміністрування програмного забезпечення;

- підвищення швидкості та оперативності розгортання нових версій програмного забезпечення.

Перелік заходів з реалізації Плану розвитку інформаційних технологій Держмитслужби України на 2012 рік в рамках реалізації БФКС "Електронна митниця"

N
з/п

Найменування проекту

Термін реалізації

Вартість, грн.

1

Побудова нового сучасного центру обробки даних та модернізація існуючого резервного центру обробки даних Держмитслужби України

Проектування та реконструкція приміщення для ЦОД

Жовтень 2012

658000,00

Закупівля серверного обладнання ЦОД

Грудень 2012

31116000,00

Закупівля обладнання інженерної інфраструктури діючих основного та резервного ЦОД Держмитслужби, його монтаж та пусконалагодження

Грудень 2012

8159520,00

Закупівля активного мережевого обладнання для ЦОД

Грудень 2012

4963800,00

Закупівля програмного забезпечення СКБД Oracle для основного та резервного центрів обробки даних

Грудень 2012

26222480,00

2

Створення першого етапу централізованої системи митного оформлення

Розробка програмного забезпечення для створення в Держмитслужбі України модуля централізованого обліку митних платежів в рамках створення першого етапу централізованої системи митного оформлення

Листопад 2012

850000,00

3

Розвиток Відомчої телекомунікаційної мережі Держмитслужби України

Закупівля програмного забезпечення системи моніторингу обладнання Відомчої телекомунікаційної мережі та локальних обчислювальних мереж

Вересень 2012

500000,00

Закупівля маршрутизаторів мережі для вузлів ВТМ

Грудень 2012

11004600,00

4

Закупівля програмного забезпечення гарантійної доставки повідомлень

Закупівля програмного забезпечення гарантійної доставки повідомлень

Вересень 2012

2460000,00

5

Закупівля активного мережевого обладнання для комп'ютерних мереж митних органів та їх підрозділів

Закупівля активного мережевого обладнання для комп'ютерних мереж митних органів та їх підрозділів

Грудень 2012

6591600,00

6

Закупівля сканерів штрих-коду для забезпечення TIR-EPD

Закупівля сканерів штрих-коду для забезпечення процедури TIR-EPD

Вересень 2012

530000,00

7

Підтримка та модернізація автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006"

Закупівля програмного забезпечення MS SQL Server

Жовтень 2012

5000000,00

Закупівля серверного обладнання початкового рівня

Грудень 2012

1944000,00


 

Начальник Департаменту митних
інформаційних технологій та статистики

К. Г. Юрченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали