Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження політики власності акціонерного товариства "Укрпошта"

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 січня 2019 року N 12

Про затвердження політики власності акціонерного товариства "Укрпошта"

Відповідно до статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та на виконання пункту 8 протоколу N 41 засідання Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. наказую:

1. Затвердити політику власності акціонерного товариства "Укрпошта", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

 

Міністр

В. Омелян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури
11 січня 2019 року N 12

Політика власності акціонерного товариства "Укрпошта"

1. Загальні положення

Акціонерне товариство "Укрпошта" (далі - Товариство) є правонаступником УДППЗ "Укрпошта" та національним оператором поштового зв'язку України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 N 10. Засновником та єдиним акціонером Товариства є Держава в особі Міністерства інфраструктури України.

Основним видом діяльності Товариства є надання універсальних послуг поштового зв'язку та інших пов'язаних послуг населенню, державним організаціям та комерційним підприємствам, а саме:

1) послуги поштового зв'язку (пересилання листів, посилок та листівок на території України та за кордон);

2) виплати та доставки пенсій, грошової допомоги та інших соціальних виплат громадянам;

3) розповсюдження періодичних друкованих видань (оформлення за передплатою і доставка періодичних друкованих видань).

Ця політика власності визначає:

1) основні цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє Товариством (управляє корпоративними правами Товариства);

2) очікувані результати діяльності Товариства у середньостроковій перспективі;

3) основні принципи та механізми корпоративного управління Товариства.

2. Цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє корпоративними правами Товариства

Згідно з частиною другою статті 4 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) Товариство як національний оператор поштового зв'язку віднесено до об'єктів, які є необхідними для виконання державою своїх основних функцій, забезпечення обороноздатності держави, об'єктів права власності Українського народу та майна, що становить матеріальну основу суверенітету України, та відповідно не підлягає приватизації. Причина стратегічного значення підприємства для держави ґрунтується на специфічності функцій Товариства, оскільки його діяльність є життєво важливою для суспільства і не може в повній мірі виконуватися суб'єктами господарювання недержавного сектору економіки.

Важливість діяльності Товариства випливає з виконання ним наступних основних функцій, які є некомерційними цілями державної політики власності Товариства:

1) забезпечення надання на всій території України універсальних послуг поштового зв'язку за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

2) забезпечення можливості доставки пенсій та належних соціальних виплат громадянам України;

3) розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою;

4) забезпечення доступності базових фінансових послуг на території Україні.

Основною метою діяльності Товариства є надання послуг із забезпеченням збереження та подальшого підвищення вартості активів Товариства та досягненням запланованого рівня прибутку.

Товариство має запровадити та застосовувати звітність по сегментах особливо для обліку витрат та доходів, пов'язаних з реалізацією некомерційпих цілей.

До комерційних цілей діяльності Товариства належать:

1) надання інших послуг поштового зв'язку, зокрема пересилання внутрішніх та міжнародних поштових відправлень;

2) розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою;

3) оптова та роздрібна торгівля періодичними та іншими друкованими виданнями;

4) інша комерційна діяльність, яка не суперечить Статуту та законодавству.

3. Загальні принципи управління Товариством

Держава як засновник та єдиний акціонер в особі Міністерства інфраструктури України здійснює функції з управління корпоративними правами Товариства згідно з загальними принципами управління суб'єктами господарювання державного сектору, до яких належать:

винятковість державної власності;

визначення чітких цілей діяльності Товариства;

паритетність в регулюванні державних та приватних компаній, окрім діяльності, пов'язаної із досягненням некомерційний цілей;

розмежування функцій власника і регулятора;

професійність в управлінні Товариством;

дотримання транспарентності при функціонуванні Товариства;

соціальна відповідальність Товариства.

4. Механізми реалізації принципів управління Товариством

Винятковість державної власності

Відповідно до принципу винятковості державної власності за результатами аналізу функцій підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та господарських товариств, управління корпоративними правами держави у яких здійснює Мінінфраструктури визначено, що 100 % акцій Товариства доцільно залишити у державній власності з огляду на важливість виконання соціальних функцій Товариством.

Визначення чітких цілей діяльності Товариства

Відповідно до принципу визначення чітких цілей діяльності, чіткі цілі діяльності для Товариства встановлюються щороку до 15 грудня, що передує періоду, на який встановлюються чіткі цілі, рішенням Міністерства інфраструктури України, з урахуванням основних видів господарської діяльності Товариства. Товариство відповідно до законодавства України має регулярно звітувати щодо досягнення цілей.

Паритетність в регулюванні державними та приватними компаніями

Товариство утворено Міністерством інфраструктури України шляхом реорганізації (перетворення) Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 N 728 "Про перетворення Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" у публічне акціонерне товариство" (Розпорядження N 728-р) та наказу Міністерства інфраструктури України від 10.02.2016 N 56 "Про затвердження плану проведення перетворення Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" в публічне акціонерне товариство" (із змінами та доповненнями).

Держава відокремлює функцію з управління корпоративними правами стосовно Товариства від своїх інших функцій у поштовій і фінансовій сфері, включаючи функцію регулювання та функцію соціальної політики. Таке відокремлення реалізується, зокрема, за рахунок передачі частини функцій з управління діяльністю Товариства наглядовій раді, більшість членів якої є незалежними.

Товариство за регульованими тарифами надає універсальні послуги поштового зв'язку, послуги з розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою, виплати та доставки пенсій, грошової допомоги та соціальних виплат.

Товариство здійснює свою діяльність на комерційних і конкурентних засадах, з дотриманням законодавства України.

Корпоративне управління Товариством здійснюється з дотриманням таких основних принципів:

1) у корпоративних відносинах стосовно Товариства держава в особі Міністерства інфраструктури України діє як акціонер з урахуванням наданих законодавством та Статутом Товариства повноважень;

2) Товариство забезпечує послідовне впровадження кращих практик корпоративного управління;

3) у Статуті Товариства чітко закріплюється розподіл повноважень між органами управління Товариства з дотриманням принципу уникнення дублювання повноважень та конфлікту інтересів.

Держава як єдиний акціонер Товариства в особі Міністерства інфраструктури України має право, зокрема, на:

1) отримання дивідендів;

2) отримання інформації та щоквартальної звітності, а також будь-якої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) отримання звітів щодо досягнення комерційних та некомерційиих цілей Товариства.

Розмежування функцій власника і регулятора

Принципи корпоративного управління Товариства базуються на ефективній взаємодії Міністерства інфраструктури України як органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, наглядової ради та генерального директора Товариства.

Загальні збори як вищий орган управління Товариства здійснюють такі основні повноваження:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради;

4) затвердження та внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган;

5) інші повноваження, визначені законодавством України та Статутом Товариства.

Безпосередній нагляд за діяльністю Товариства реалізується її наглядовою радою, яка здійснює захист прав акціонерів, і відповідно до компетенції, визначеної законом і Статутом, контролює та регулює діяльність генерального директора Товариства.

Основними повноваженнями наглядової ради Товариства, зокрема, є:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження генеральному директору;

2) обрання та припинення повноважень генерального директора;

3) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

4) здійснення контролю за діяльністю генерального директора згідно з установленими показниками ефективності;

5) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно з законодавством України та Статутом Товариства.

Управління поточною діяльністю Товариства здійснює генеральний директор, який є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді, й організовує виконання їх рішень. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради, зокрема:

1) управління операційною діяльністю Товариства;

2) розроблення та впровадження стратегії Товариства, затвердженої наглядовою радою;

3) розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, установлених законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4) розроблення інвестиційних планів і програм, бюджетів та фінансових планів;

5) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами;

6) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.

Професійність в управлінні Товариством

Призначення та/або звільнення членів наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства України.

До складу наглядової ради Товариства включаються незалежні члени, які відповідають критеріям незалежності, визначеним законодавством України. Кількість незалежних членів повинна становити більшість членів наглядової ради. Наглядова рада Товариства формується за принципами незалежності, професіоналізму, компетентності, різноманітності, ефективності, прозорості. Члени наглядової ради відбираються за прозорою, чесною та конкурентною процедурою на основі критеріїв, заздалегідь визначених та поширених публічно, враховуючи їх навики, знання та досвід.

Відповідно до принципу професійності в управлінні Товариства Міністерство інфраструктури України визначає розмір винагороди членів наглядової ради Товариства відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 N 668 (Постанова N 668).

Функціонування при дотриманні транспарентності

Відповідно до принципу функціонування при дотриманні транспарентності Товариство має бути публічним. Товариство звітує про свою діяльність відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 N 1067 "Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків" (Постанова N 1067) та забезпечує проведення аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, у випадках, передбачених законодавством України.

Інформація про діяльність Товариства розміщується на офіційному веб-сайті Товариства та може розміщуватись на офіційному веб-сайті (в повному обсязі) Міністерства інфраструктури України.

Соціальна відповідальність Товариства

Забезпечення принципу соціальної відповідальності передбачає вжиття органами управління Товариства всіх необхідних заходів для:

створення оптимальних умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу персоналу;

недопущення дискримінації в трудових відносинах;

забезпечення енергоефективності;

мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище;

обмеження будь-якої співпраці з підприємствами, установами та організаціями, що є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, за виключенням чинних міжнародних зобов'язань.

5. Очікувані результати діяльності Товариства

Основними очікуваними результатами діяльності Товариства є:

1) забезпечення умов для ефективного управління майном Товариства, підвищення ефективності його використання, позитивний вплив на національну економіку та на бізнес-середовище;

2) поліпшення фінансових результатів діяльності Товариства;

3) сприяння залученню інвестицій Товариством;

4) збільшення обсягу надходжень до державного бюджету;

5) забезпечення виконання соціальних функцій держави;

6) сприяння інтеграції України до світової спільноті - як з точки зору торгівлі та економіки, так і з точки зору обміну інформацією та кореспонденцією.

 

Директор Департаменту управління
об'єктами державної власності

К. Лупич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали