Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження політики власності державного підприємства "Адміністрація морських портів України"

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 грудня 2018 року N 643

Про затвердження політики власності державного підприємства "Адміністрація морських портів України"

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та на виконання пункту 8 протоколу N 41 засідання Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. наказую:

1. Затвердити політику власності державного підприємства "Адміністрація морських портів України", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

 

Міністр

В. Омелян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури
18 грудня 2018 року N 643

Політика власності
державного підприємства "Адміністрація морських портів України"

1. Загальні положення

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (далі - Підприємство) є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, створене відповідно до Закону України "Про морські порти України" (Закон N 4709-VI) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 133 "Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту" (Перелік N 133-р) та належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (далі - Уповноважений орган управління).

Підприємство утворено з метою забезпечення функціонування морських портів, утримання та використання об'єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на нього завдань.

Стратегічні об'єкти портової інфраструктури державної форми власності та інше державне майно, закріплене за Підприємством, належить йому на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується і розпоряджається закріпленим за ним державним майном з урахуванням його цільового призначення, а також обмежень правомочностей щодо розпорядження таким майном, визначених Законом України "Про морські порти України" (Закон N 4709-VI), іншими законодавчими актами та його Статутом.

Ця політика власності визначає:

1) основні цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє Підприємством;

2) основні принципи та механізми управління Підприємством;

3) очікувані результати діяльності Підприємства у середньостроковій перспективі.

2. Цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє Підприємством

Держава через Уповноважений орган управління здійснює функції з управління Підприємством з метою забезпечення функціонування та підвищення конкурентоздатності морських портів України в Чорноморсько-Азовському басейні, утримання та використання об'єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на нього завдань.

Основні цілі діяльності Підприємства поділяються на комерційні цілі та некомерційні цілі.

До комерційних цілей діяльності Підприємства належать:

1) надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морського порту для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки, забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин;

2) надання спеціалізованих послуг у морських портах.

До некомерційних цілей діяльності Підприємства належать:

1) утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, у тому числі модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури;

2) організація та забезпечення безпечної експлуатації об'єктів портової інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розташованих у межах території та акваторії морського порту;

3) організація та забезпечення безпеки мореплавства;

4) виконання завдань визнаної організації у сфері охорони суден та портових засобів на морі відповідно до Міжнародного кодексу охорони суден та портових засобів та законодавства України;

5) збір та облік даних, що вносяться до Реєстру морських портів України;

6) організація розроблення та виконання плану розвитку морських портів, підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення;

7) організація та координація аварійно-рятувальних робіт;

8) організація робіт з підйому затонулого майна в акваторії морських портів;

9) забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

10) забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення території та акваторії морських портів;

11) надання допомоги потерпілим;

12) визначення районів обов'язкового використання буксирів;

13) координації своєї діяльності та діяльності капітана морського порту, лоцманської служби, власників морських терміналів, портових операторів, інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у морському порту, у разі виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій, що потребують взаємодії;

14) контролю і підтримання оголошених глибин;

15) здійснення навігаційного забезпечення на внутрішніх водних шляхах, віднесених до категорії судноплавних.

Пріоритети, згідно з якими держава володіє Підприємством, спрямовані на:

підвищення якості та ефективності надання послуг, в тому числі шляхом розвитку основних засобів, автоматизації робочих місць, будівництва об'єктів портової інфраструктури, застосування сучасного обладнання, що створить умови для збільшення обсягів вантажообігу через морські порти, підвищення ефективності роботи та зменшення експлуатаційних витрат;

сприяння розвитку морських портів, в тому числі шляхом переходу до моделі управління "порт-лендлорд" з метою реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 N 430 (Розпорядження N 430-р), та залученню приватних інвестицій в портову галузь;

забезпечення високого рівня безпеки у морських портах, в тому числі безпеки судноплавства, морської та екологічної безпеки.

3. Загальні принципи управління Підприємством

Держава як засновник та власник в особі Уповноваженого органу управління здійснює управління Підприємством згідно з загальними принципами управління суб'єктами господарювання державного сектору, до яких належать:

винятковість державної власності;

визначення чітких цілей діяльності Підприємства державою як власником через уповноважені органи управління;

паритетність в регулюванні державних та приватних компаній, окрім діяльності, пов'язаної з досягненням некомерційний цілей;

розмежування функцій державних органів на функції власника і регулятора;

професійність в управлінні Підприємством;

дотримання транспарентності при функціонуванні Підприємства;

соціальна відповідальність Підприємства.

4. Механізми реалізації принципів управління

Винятковість державної власності

Відповідно до принципу винятковості державної власності за результатами аналізу функцій підприємств, що належать до сфери управління Уповноваженого органу управління, визначено, що Підприємство доцільно залишити у державній власності.

Визначення чітких цілей діяльності Підприємства

Відповідно до принципу визначення чітких цілей діяльності суб'єктів господарювання чіткі цілі діяльності для Підприємства встановлюються щороку до 15 грудня рішенням Уповноваженого органу управління, з урахуванням основних видів господарської діяльності Підприємства та положень Закону України "Про морські порти України" (Закон N 4709-VI), який також контролює їх досягнення.

Паритетність в регулюванні державними та приватними компаніями, крім діяльності, пов'язаної із досягненням некомерційних цілей

Відповідно до принципу паритетності Уповноважений орган управління здійснює управління Підприємством, неухильно дотримуючись вимог законодавства, орієнтуючись на міжнародні стандарти корпоративного управління. З урахуванням міжнародно визнаних принципів корпоративного управління підприємствами з державною участю, Уповноважений орган управління стверджує прагнення до корпоратизації Підприємства шляхом перетворення в акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі.

Розмір частки чистого прибутку (доходу), що відраховується Підприємством до державного бюджету за відповідний період, встановлюється у порядку, визначеному законодавством.

Розмежування функцій власника і регулятора

Відповідно до принципу розмежування функцій Підприємства та Уповноваженого органу управління держава в особі Уповноваженого органу управління здійснює функції з управління об'єктами державної власності з дотриманням таких основних принципів:

у сфері управління об'єктами державної власності по відношенню до Підприємства держава в особі Уповноваженого органу управління діє як засновник з урахуванням наданих законодавством та статутом Підприємства повноважень; в інших випадках Уповноважений орган управління діє в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України;

заборони незаконного втручання Уповноваженого органу управління, їх посадових осіб у господарську діяльність Підприємства;

послідовного впровадження кращих практик корпоративного управління Підприємства;

закріплення у статуті Підприємства чіткого розподілу повноважень між його органами з дотриманням принципу уникнення дублювання повноважень.

Основними механізмами управління, через які Уповноважений орган управління як засновник реалізує основні засади, є здійснення Уповноваженим органом управління таких основних повноважень:

визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

затвердження окремої політики власності для Підприємства;

визначення чітких цілей та ключових показників ефективності діяльності для Підприємства;

внесення змін до установчих документів, зокрема в частині розподілу повноважень Уповноваженого органу управління та наглядової ради;

обрання та припинення повноважень членів наглядової ради;

затвердження положення про наглядову раду;

інших повноважень, визначених законодавством та установчими документами.

Професійність в управлінні Підприємством

Відповідно до принципу професійності в управлінні Підприємством держава в особі Уповноваженого органу управління здійснює формування кваліфікованої та незалежної наглядової ради Підприємства відповідно до вимог законодавства України.

Безпосередній нагляд за діяльністю Підприємства реалізується її наглядовою радою, яка здійснює захист прав власника і відповідно до компетенції, визначеної законом і статутом, контролює та регулює діяльність керівника Підприємства.

До складу наглядової ради Підприємства входять незалежні члени, які відповідають критеріям незалежності, визначеним законодавством. Кількість незалежних членів повинна становити більшість членів наглядової ради. Наглядова рада Підприємства формується за принципами незалежності, професіоналізму, компетентності, різноманітності, ефективності, прозорості. Члени наглядової ради відбираються за прозорою, чесною та конкурентною процедурою на основі критеріїв, заздалегідь визначених та поширених публічно, враховуючи їх навики, знання та досвід.

Управління поточною діяльністю Підприємства здійснює голова, який є підзвітним наглядовій раді й організовує виконання їх рішень. До компетенції голови Підприємства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Підприємства, крім питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу управління та наглядової ради.

Функціонування при дотриманні транспарентності

Відповідно до принципу функціонування при дотриманні транспарентності Підприємство має бути публічним. Підприємство звітує про свою діяльність відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 N 1067 "Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків" (Постанова N 1067) та забезпечує проведення аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів у випадках, передбачених законодавством України.

Інформація про діяльність Підприємства розміщується на офіційному веб-сайті Підприємства та може розміщуватись на офіційному веб-сайті (в повному обсязі) Уповноваженого органу управління.

Соціальна відповідальність Підприємства

Забезпечення принципу соціальної відповідальності передбачає вжиття органами управління Підприємства всіх необхідних заходів для:

створення оптимальних умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу персоналу;

недопущення дискримінації в трудових відносинах;

забезпечення енергоефективності;

мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище;

обмеження будь-якої співпраці з підприємствами, установами та організаціями, що є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

5. Очікувані результати діяльності Підприємства

Основними очікуваними результатами діяльності компанії є:

1) підтримання паспортних глибин на відповідному рівні;

2) здійснення днопоглиблення портових акваторій, каналів, операційних акваторій причалів, якірних стоянок згідно зі стратегічним планом розвитку Підприємства;

3) утримання об'єктів портової інфраструктури державної власності, що передані в господарське відання Підприємства, в технічно справному стані та забезпечення безпечної експлуатації;

4) здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морських портів, згідно зі стратегічним планом Підприємства;

5) збільшення частки днопоглиблюваних робіт, що здійснюється суднами власного флоту;

6) забезпечення досягнення інших заходів, передбачених стратегічним планом розвитку Підприємства.

 

Директор Департаменту управління
об'єктами державної власності

К. Лупич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали