Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження політики власності Державного підприємства обслуговування повітряного руху України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 грудня 2018 року N 641

Про затвердження політики власності Державного підприємства обслуговування повітряного руху України

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та на виконання пункту 8 протоколу N 41 засідання Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. наказую:

1. Затвердити політику власності Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

 

Міністр

В. Омелян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури
18 грудня 2018 року N 641

Політика власності Державного підприємства обслуговування повітряного руху України

1. Загальні положення

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (далі - Підприємство) є державним комерційним підприємством, яке засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (далі - Уповноважений орган управління).

Підприємство є провайдером аеронавігаційного обслуговування, яке здійснюється на всіх етапах польоту повітряних суден у повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху відповідно до договорів покладена на Україну. Підприємство є суб'єктом природних монополій на загальнодержавному ринку.

Державне майно, що закріплене за Підприємством, належить йому на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується і розпоряджається закріпленим за ним державним майном з урахуванням його цільового призначення, а також обмежень правомочностей щодо розпорядження таким майном, визначених законодавчими актами та його Статутом.

Ця політика власності визначає:

1) основні цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє Підприємством;

2) основні принципи та механізми управління Підприємством;

3) очікувані результати діяльності Підприємства у середньостроковій перспективі.

2. Цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє Підприємством

Держава через Уповноважений орган управління здійснює функції з управління Підприємством з метою надання безпечного та економічно ефективного аеронавігаційного обслуговування користувачам у повітряному просторі, яке включає організацію повітряного руху, зв'язок, навігацію, спостереження (радіотехнічне забезпечення), пошук і рятування, метеорологічне обслуговування та надання аеронавігаційної інформації.

Основні цілі діяльності Підприємства поділяються на комерційні цілі та на некомерційні цілі.

До комерційних цілей діяльності Підприємства належать:

1) організація використання повітряного простору та повітряного руху, аеронавігаційне обслуговування авіаційного транспорту;

2) надання спеціалізованих послуг.

До некомерційних цілей діяльності Підприємства належать:

1) організація та здійснення обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, управління використання повітряного простору, надання аеронавігаційних послуг користувачам повітряного простору;

2) організація та здійснення радіотехнічного та електротехнічного забезпечення обслуговування повітряного руху;

3) надання права технічної експлуатації наземних засобів зв'язку, навігації та спостереження іншим юридичним особам;

4) модернізація та розвиток аеронавігаційної системи України;

5) забезпечення діяльності та розвитку підрозділів Об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху;

6) організація та забезпечення авіаційного пошуку і рятування на морі в межах районів польотної інформації України.

Пріоритети, згідно з якими держава володіє Підприємством, спрямовані на:

підвищення якості та ефективності надання послуг, в тому числі шляхом розвитку основних засобів, автоматизації робочих місць, будівництва об'єктів інфраструктури, застосування сучасного обладнання, підвищення ефективності роботи та зменшення експлуатаційних витрат;

сприяння розвитку Підприємства з метою реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 N 430 (Розпорядження N 430-р), та залученню приватних інвестицій;

забезпечення високого рівня безпеки польотів.

3. Загальні принципи управління Підприємством

Держава як засновник та власник в особі Уповноваженого органу управління здійснює управління Підприємством згідно з загальними принципами управління, до яких належать:

винятковість державної власності;

визначення чітких цілей діяльності Підприємства державою, як власником через уповноважені органи управління;

паритетність в регулюванні державних та приватних компаній, окрім діяльності, пов'язаної із досягненням некомерційний цілей;

розмежування функцій державних органів на функції власника і регулятора;

професійність в управлінні Підприємством;

дотримання транспарентності при функціонуванні Підприємства;

соціальна відповідальність Підприємства.

4. Механізми реалізації принципів управління

Винятковість державної власності

Відповідно до принципу винятковості державної власності за результатами аналізу функцій підприємств, що належать до сфери управління Уповноваженого органу управління, визначено, що Підприємство доцільно залишити у державній власності.

Визначення чітких цілей діяльності Підприємства

Відповідно до принципу визначення чітких цілей діяльності суб'єктів господарювання, чіткі цілі діяльності для Підприємства встановлюються щороку до 15 грудня рішенням Уповноваженого органу управління, з урахуванням основних видів господарської діяльності Підприємства, який також контролює їх досягнення.

Паритетність в регулюванні державними та приватними компаніями, крім діяльності, пов'язаної із досягненням некомерційних цілей

Відповідно до принципу паритетності Уповноважений орган управління здійснює управління Підприємством, неухильно дотримуючись вимог законодавства, орієнтуючись на міжнародні стандарти управління.

Розмежування функцій власника і регулятора

Відповідно до принципу розмежування функцій Підприємства та Уповноваженого органу управління держава в особі Уповноваженого органу управління здійснює функції з управління об'єктами державної власності з дотриманням таких основних принципів:

у сфері управління об'єктами державної власності по відношенню до Підприємства держава в особі Уповноваженого органу управління діє як засновник з урахуванням наданих законодавством та статутом Підприємства повноважень; в інших випадках Уповноважений орган управління діє в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України;

заборони незаконного втручання Уповноваженого органу управління, їх посадових осіб у господарську діяльність Підприємства;

послідовного впровадження кращих практик корпоративного управління Підприємства;

закріплення у статуті Підприємства чіткого розподілу повноважень між його органами з дотриманням принципу уникнення дублювання повноважень.

Основними механізмами управління, через які Уповноважений орган управління як засновник реалізує основні засади є здійснення Уповноваженим органом управління таких основних повноважень:

визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

затвердження окремої політики власності для Підприємства;

визначення чітких цілей та ключових показників ефективності діяльності для Підприємства;

внесення змін до установчих документів;

інших повноважень, визначених законодавством та установчими документами.

Професійність в управлінні Підприємством

Відповідно до принципу професійності в управлінні Підприємством держава в особі Уповноваженого органу управління здійснює функції з управління об'єктами державної власності відповідно до вимог законодавства України.

Управління поточною діяльністю Підприємства здійснює директор, який є підзвітним Уповноваженому органу управління й організовує виконання його рішень. До компетенції директора Підприємства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Підприємства, крім питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу управління.

Функціонування при дотриманні транспарентності

Відповідно до принципу функціонування при дотриманні транспарентності Підприємство має бути публічним. Підприємство звітує про свою діяльність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 N 1067 "Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків" (Постанова N 1067) та з урахуванням положень статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і забезпечує проведення аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, у випадках, передбачених законодавством України.

Інформація про діяльність Підприємства розміщується на офіційному веб-сайті Підприємства та може розміщуватись на офіційному веб-сайті (в повному обсязі) Уповноваженого органу управління.

Соціальна відповідальність Підприємства

Забезпечення принципу соціальної відповідальності передбачає вжиття органами управління Підприємства всіх необхідних заходів для:

створення оптимальних умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу персоналу;

недопущення дискримінації в трудових відносинах;

забезпечення енергоефективності;

мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище;

обмеження будь-якої співпраці з підприємствами, установами та організаціями, що є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

5. Очікувані результати діяльності Підприємства

Основними очікуваними результатами діяльності Підприємства є:

1) забезпечення умов для ефективного управління майном Підприємства, підвищення ефективності його використання, позитивний вплив на національну економіку та на бізнес-середовище;

3) збільшення обсягу надходжень до державного бюджету;

4) забезпечення досягнення інших заходів, передбачених стратегічним планом розвитку Підприємства.

 

Директор Департаменту управління
об'єктами державної власності

К. Лупич
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали