НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 17 травня 2012 року N 240

Про затвердження положень про дорадчі органи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Відповідно до пункту 14 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 1067/2011 (Положення N 1067/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити такі, що додаються:

- Положення про Раду дорадчих органів НКРЗІ;

- Положення про Громадську раду з питань телекомунікацій НКРЗІ;

- Положення про Громадську раду з питань інформатизації НКРЗІ;

- Положення про Громадську раду з питань користування радіочастотним ресурсом НКРЗІ;

- Положення про Громадську раду з питань надання послуг поштового зв'язку НКРЗІ;

- Положення про Громадську раду з питань захисту прав споживачів НКРЗІ;

- Положення про Науково-технічну раду НКРЗІ;

- Положення про Науково-експертну раду НКРЗІ.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті НКРЗІ та опублікувати у журналі "Бюлетень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" (офіційне видання).

 

В. о. Голови НКРЗІ

І. Сиротенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
17.05.2012 N 240


ПОЛОЖЕННЯ
про Раду дорадчих органів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада дорадчих органів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Рада), утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. Рада призначена для координації роботи інших дорадчих органів НКРЗІ та сприяння виконанню НКРЗІ покладених на неї завдань щодо здійснення державного регулювання у двох або більше сферах, які віднесено до компетенції НКРЗІ, а також для вироблення пропозицій по вирішенню найбільш суспільно значимих завдань сфери компетенції НКРЗІ.

1.4. До складу Ради входять Голова Ради, перший заступник, заступник Голови, секретар та члени Ради.

Склад Ради формується з числа голів, перших заступників та заступників інших дорадчих органів НКРЗІ, а також осіб, які можуть бути запропоновані Головою НКРЗІ.

Персональний склад Ради, включаючи її Голову, першого заступника, заступника Голови, а також зміни у складі Ради затверджуються рішенням НКРЗІ.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. Рада організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів Ради, приймається на засіданні Ради та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Обговорення питань державного регулювання у двох або більше сферах, які відносяться до компетенції НКРЗІ, вироблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

2.2. Вироблення пропозицій по вирішенню найбільш суспільно значимих завдань сфери компетенції НКРЗІ.

2.3. Розгляд, обговорення та ухвалення пропозицій і рекомендацій щодо нормативно-правового регулювання сфер, які відносяться до компетенції НКРЗІ.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Готує та подає НКРЗІ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю з питань державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку (далі - сфера зв'язку та інформатизації), а також з питань здійснення НКРЗІ повноважень по захисту прав споживачів, органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю) у сфері зв'язку та інформатизації.

3.1.2. Подає НКРЗІ обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері зв'язку та інформатизації, удосконалення роботи НКРЗІ з питань розвитку цієї сфери.

3.1.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері зв'язку та інформатизації.

3.1.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням НКРЗІ пропозицій та зауважень громадськості з питань здійснення державного регулювання та нагляду у сфері зв'язку та інформатизації.

3.1.5. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність.

3.1.6. Збирає, узагальнює та подає НКРЗІ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо удосконалення державного регулювання та нагляду у сфері зв'язку та інформатизації.

3.1.7. Організовує публічні заходи для обговорення найбільш суспільно значимих та актуальних питань розвитку сфери зв'язку та інформатизації.

3.1.8. Забезпечує співробітництво з іншими дорадчими органами НКРЗІ, а також органами державної влади та місцевого самоврядування.

3.1.9. Виконує інші функції відповідно до свого призначення.

3.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його першого заступника засідання Ради проводить заступник Голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність Ради, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів Ради, а також підготовку річних звітів про діяльність Ради забезпечує секретар Ради.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні Ради, подаються Голові та іншим членам Ради не пізніше як за п'ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.

3.5. Члени Ради мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання Ради окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні Ради.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання Ради члени Ради сповіщаються секретарем Ради персонально у термін не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

4.1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, координує роботу інших дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені Ради відповідно до цього Положення.

4.2. Голова Ради зобов'язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання Ради, вести її засідання.

4.3. Голова Ради має право:

4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі Ради за їх згодою відповідних фахівців, представників підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу Ради тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
17.05.2012 N 240


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду з питань телекомунікацій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада з питань телекомунікацій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Рада), утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. Рада призначена для сприяння громадськістю у виконанні НКРЗІ покладених на неї завдань щодо здійснення державного регулювання у сфері телекомунікацій, максимального задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки.

1.4. До складу Ради входять Голова Ради, який її очолює, перший заступник, заступник Голови Ради, секретар та інші члени Ради.

Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.

Пропозиції по персональному складу Ради, у тому числі щодо Голови Ради, його першого заступника і заступника, а також секретаря Ради, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.

Персональний склад Ради формується з представників об'єднань підприємств, установ, а також організацій, які представляють інтереси суб'єктів ринку телекомунікацій.

До персонального складу Ради може бути делеговано не більше ніж одного представника від кожного об'єднання підприємств, установ, організації, які представляють інтереси суб'єктів ринку телекомунікацій.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. Рада організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів Ради, приймається на засіданні Ради та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Обговорення питань державного регулювання у сфері телекомунікацій, вироблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

2.2. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

2.3. Здійснення громадського контролю за діяльністю НКРЗІ у сфері телекомунікацій.

2.4. Сприяння врахуванню НКРЗІ громадської думки під час здійснення державного регулювання у сфері телекомунікацій.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Готує та подає НКРЗІ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю з питань розвитку ринку телекомунікацій.

3.1.2. Подає НКРЗІ обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, удосконалення роботи НКРЗІ з питань розвитку ринку телекомунікацій.

3.1.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій.

3.1.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням НКРЗІ пропозицій та зауважень громадськості з питань здійснення державного регулювання у сфері телекомунікацій, а також дотриманням НКРЗІ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

3.1.5. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність.

3.1.6. Збирає, узагальнює та подає НКРЗІ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо удосконалення державного регулювання у сфері телекомунікацій.

3.1.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфери телекомунікацій.

3.1.8. Забезпечує співробітництво з громадськими радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.

3.1.9. Виконує інші функції відповідно до свого призначення.

3.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його першого заступника засідання Ради проводить заступник Голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність Ради, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів Ради, а також підготовку річних звітів про діяльність Ради забезпечує секретар Ради.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні Ради, подаються Голові та іншим членам Ради не пізніше як за п'ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.

3.5. Члени Ради мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання Ради окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні Ради.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання Ради члени Ради сповіщаються секретарем Ради персонально у термін не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

4.1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, координує свою діяльність із Радою дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені Ради відповідно до цього Положення.

4.2. Голова Ради зобов'язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання Ради, вести її засідання.

4.3. Голова Ради має право:

4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі Ради за їх згодою відповідних фахівців, представників підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу Ради тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
17.05.2012 N 240


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду з питань інформатизації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада з питань інформатизації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Рада), утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. Рада призначена для сприяння громадськістю у виконанні НКРЗІ покладених на неї завдань щодо здійснення державного регулювання у сфері інформатизації з метою створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави.

1.4. До складу Ради входять Голова Ради, який її очолює, перший заступник, заступник Голови Ради, секретар та інші члени Ради.

Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.

Пропозиції по персональному складу Ради, у тому числі щодо Голови Ради, його першого заступника і заступника, а також секретаря Ради, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.

Персональний склад Ради формується з представників об'єднань підприємств, установ, а також організацій, які представляють інтереси суб'єктів сфери інформатизації.

До персонального складу Ради може бути делеговано не більше ніж одного представника від кожного об'єднання підприємств, установ, організації, які представляють інтереси суб'єктів сфери інформатизації.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. Рада організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів Ради, приймається на засіданні Ради та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Обговорення питань державного регулювання у сфері інформатизації, вироблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

2.2. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

2.3. Здійснення громадського контролю за діяльністю НКРЗІ у сфері інформатизації.

2.4. Сприяння врахуванню НКРЗІ громадської думки під час здійснення державного регулювання у сфері інформатизації.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Готує та подає НКРЗІ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю з питань розвитку сфери інформатизації.

3.1.2. Подає НКРЗІ обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері інформатизації, удосконалення роботи НКРЗІ з питань розвитку сфери інформатизації.

3.1.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері інформатизації.

3.1.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням НКРЗІ пропозицій та зауважень громадськості з питань здійснення державного регулювання у сфері інформатизації, а також дотриманням НКРЗІ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

3.1.5. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність.

3.1.6. Збирає, узагальнює та подає НКРЗІ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо удосконалення державного регулювання у сфері інформатизації.

3.1.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфери інформатизації.

3.1.8. Забезпечує співробітництво з громадськими радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.

3.1.9. Виконує інші функції відповідно до свого призначення.

3.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його першого заступника засідання Ради проводить заступник Голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність Ради, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів Ради, а також підготовку річних звітів про діяльність Ради забезпечує секретар Ради.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні Ради, подаються Голові та іншим членам Ради не пізніше як за п'ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.

3.5. Члени Ради мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання Ради окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні Ради.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання Ради члени Ради сповіщаються секретарем Ради персонально у термін не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

4.1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, координує свою діяльність із Радою дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені Ради відповідно до цього Положення.

4.2. Голова Ради зобов'язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання Ради, вести її засідання.

4.3. Голова Ради має право:

4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі Ради за їх згодою відповідних фахівців, представників підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу Ради тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
17.05.2012 N 240


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду з питань користування радіочастотним ресурсом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада з питань користування радіочастотним ресурсом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Рада), утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. Рада призначена для сприяння громадськістю у виконанні НКРЗІ покладених на неї завдань щодо здійснення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом з метою дотримання основних засад такого регулювання, визначених законом.

1.4. До складу Ради входять Голова Ради, який її очолює, перший заступник, заступник Голови Ради, секретар та інші члени Ради.

Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.

Пропозиції по персональному складу Ради, у тому числі щодо Голови Ради, його першого заступника і заступника, а також секретаря Ради, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.

Персональний склад Ради формується з представників об'єднань підприємств, установ, а також організацій, які представляють інтереси користувачів радіочастотним ресурсом.

До персонального складу Ради може бути делеговано не більше ніж одного представника від кожного об'єднання підприємств, установ, організації, які представляють інтереси користувачів радіочастотним ресурсом.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. Рада організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів Ради, приймається на засіданні Ради та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Обговорення питань державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом, вироблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

2.2. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

2.3. Здійснення громадського контролю за діяльністю НКРЗІ у сфері користування радіочастотним ресурсом.

2.4. Сприяння врахуванню НКРЗІ громадської думки під час здійснення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Готує та подає НКРЗІ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю з питань користування радіочастотним ресурсом.

3.1.2. Подає НКРЗІ обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері користування радіочастотним ресурсом, удосконалення роботи НКРЗІ з питань розвитку сфери користування радіочастотним ресурсом.

3.1.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері користування радіочастотним ресурсом.

3.1.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням НКРЗІ пропозицій та зауважень громадськості з питань здійснення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом, а також дотриманням НКРЗІ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

3.1.5. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність.

3.1.6. Збирає, узагальнює та подає НКРЗІ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо удосконалення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом.

3.1.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфери користування радіочастотним ресурсом.

3.1.8. Забезпечує співробітництво з громадськими радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.

3.1.9. Виконує інші функції відповідно до свого призначення.

3.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його першого заступника засідання Ради проводить заступник Голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність Ради, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів Ради, а також підготовку річних звітів про діяльність Ради забезпечує секретар Ради.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні Ради, подаються Голові та іншим членам Ради не пізніше як за п'ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.

3.5. Члени Ради мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання Ради окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні Ради.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання Ради члени Ради сповіщаються секретарем Ради персонально у термін не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

4.1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, координує свою діяльність із Радою дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені Ради відповідно до цього Положення.

4.2. Голова Ради зобов'язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання Ради, вести її засідання.

4.3. Голова Ради має право:

4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі Ради за їх згодою відповідних фахівців, представників підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу Ради тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
17.05.2012 N 240


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду з питань надання послуг поштового зв'язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада з питань надання послуг поштового зв'язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Рада), утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. Рада призначена для сприяння громадськістю у виконанні НКРЗІ покладених на неї завдань щодо здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку з метою формування орієнтованого на користувача ринку послуг поштового зв'язку згідно з шляхами, визначеними законом.

1.4. До складу Ради входять Голова Ради, який її очолює, перший заступник, заступник Голови Ради, секретар та інші члени Ради.

Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.

Пропозиції по персональному складу Ради, у тому числі щодо Голови Ради, його першого заступника і заступника, а також секретаря Ради, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.

Персональний склад Ради формується з представників операторів поштового зв'язку та організацій, які представляють інтереси користувачів ринку послуг поштового зв'язку.

До персонального складу Ради може бути делеговано не більше ніж одного представника від кожного оператора поштового зв'язку та організації, яка представляє інтереси користувачів ринку послуг поштового зв'язку.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. Рада організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів Ради, приймається на засіданні Ради та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Обговорення питань державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, вироблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

2.2. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

2.3. Здійснення громадського контролю за діяльністю НКРЗІ у сфері надання послуг поштового зв'язку.

2.4. Сприяння врахуванню НКРЗІ громадської думки під час здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Готує та подає НКРЗІ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю з питань розвитку ринку послуг поштового зв'язку.

3.1.2. Подає НКРЗІ обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері надання послуг поштового зв'язку, удосконалення роботи НКРЗІ з питань розвитку ринку послуг поштового зв'язку.

3.1.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері надання послуг поштового зв'язку.

3.1.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням НКРЗІ пропозицій та зауважень громадськості з питань здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, а також дотриманням НКРЗІ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

3.1.5. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність.

3.1.6. Збирає, узагальнює та подає НКРЗІ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо удосконалення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку.

3.1.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфери надання послуг поштового зв'язку.

3.1.8. Забезпечує співробітництво з громадськими радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.

3.1.9. Виконує інші функції відповідно до свого призначення.

3.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його першого заступника засідання Ради проводить заступник Голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність Ради, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів Ради, а також підготовку річних звітів про діяльність Ради забезпечує секретар Ради.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні Ради, подаються Голові та іншим членам Ради не пізніше як за п'ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.

3.5. Члени Ради мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання Ради окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні Ради.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання Ради члени Ради сповіщаються секретарем Ради персонально у термін не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

4.1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, координує свою діяльність із Радою дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені Ради відповідно до цього Положення.

4.2. Голова Ради зобов'язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання Ради, вести її засідання.

4.3. Голова Ради має право:

4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі Ради за їх згодою відповідних фахівців, представників підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу Ради тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
17.05.2012 N 240


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду з питань захисту прав споживачів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада з питань захисту прав споживачів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Рада), утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженогоУказом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. Рада призначена для сприяння громадськістю у виконанні НКРЗІ покладених на неї завдань щодо захисту прав споживачів, забезпечення співпраці НКРЗІ із організаціями, які представляють інтереси споживачів, забезпечення таких організацій і самих споживачів необхідною інформацією, за винятком випадків, коли ця інформація є інформацією з обмеженим доступом, а також для налагодження ефективної взаємодії НКРЗІ з громадськістю з питань захисту прав споживачів, врахування громадської думки під час здійснення державного регулювання у сферах, віднесених до компетенції НКРЗІ, у частині захисту прав споживачів.

1.4. До складу Ради входять Голова Ради, який її очолює, перший заступник, заступник Голови Ради, секретар та інші члени Ради.

Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.

Пропозиції по персональному складу Ради, у тому числі щодо Голови Ради, його першого заступника і заступника, а також секретаря Ради, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.

Персональний склад Ради формується з представників організацій, які представляють інтереси споживачів або діяльність яких пов'язана із захистом прав споживачів у сферах, що віднесені до компетенції НКРЗІ.

До персонального складу Ради може бути делеговано не більше ніж одного представника від кожної організації, яка представляє інтереси споживачів або діяльність якої пов'язана із захистом прав споживачів у сферах, що віднесені до компетенції НКРЗІ.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. Рада організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів Ради, приймається на засіданні Ради та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

2.2. Обговорення питань захисту прав споживачів у сферах, віднесених до компетенції НКРЗІ, вироблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

2.3. Сприяння врахуванню громадської думки у процесі підготовки, прийняття та організації виконання рішень НКРЗІ, які стосуються прав споживачів.

2.4. Представлення інтересів громадськості у її співпраці з НКРЗІ з питань захисту прав споживачів, забезпечення зворотного зв'язку НКРЗІ з інститутами громадянського суспільства, громадськістю та представниками засобів масової інформації тощо.

2.5. Забезпечення співпраці з НКРЗІ представників зацікавленої громадськості щодо організації та проведення публічних громадських обговорень нормативно-правових актів, розробником яких є НКРЗІ і які стосуються прав споживачів, для узагальнення цієї інформації.

2.6. Здійснення громадського контролю за діяльністю НКРЗІ з питань захисту прав споживачів.

2.7. Участь в опрацюванні і проведенні громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, розробником яких є НКРЗІ і які стосуються прав споживачів.

2.8. Вивчення та аналіз міжнародного досвіду з питань захисту прав споживачів у сферах, які віднесені до компетенції НКРЗІ, з метою надання пропозицій та рекомендацій НКРЗІ при підготовці нормативно-правових актів.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Готує та подає НКРЗІ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю з питань захисту прав споживачів у сферах, віднесених до компетенції НКРЗІ.

3.1.2. Подає НКРЗІ обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів у сферах, віднесених до компетенції НКРЗІ, удосконалення роботи НКРЗІ з питань захисту прав споживачів.

3.1.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у частині захисту прав споживачів.

3.1.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням НКРЗІ пропозицій та зауважень громадськості з питань захисту прав споживачів, а також дотриманням НКРЗІ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

3.1.5. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність з питань захисту прав споживачів.

3.1.6. Збирає, узагальнює та подає НКРЗІ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань захисту прав споживачів у сферах, віднесених до компетенції НКРЗІ.

3.1.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфер, віднесених до компетенції НКРЗІ, у частині захисту прав споживачів.

3.1.8. Забезпечує співробітництво з громадськими радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.

3.1.9. Виконує інші функції відповідно до свого призначення.

3.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його першого заступника засідання Ради проводить заступник Голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність Ради, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів Ради, а також підготовку річних звітів про діяльність Ради забезпечує секретар Ради.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні Ради, подаються Голові та іншим членам Ради не пізніше як за п'ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.

3.5. Члени Ради мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання Ради окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні Ради.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання Ради члени Ради сповіщаються секретарем Ради персонально у термін не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

4.1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, координує свою діяльність із Радою дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені Ради відповідно до цього Положення.

4.2. Голова Ради зобов'язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання Ради, вести її засідання.

4.3. Голова Ради має право:

4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі Ради за їх згодою відповідних фахівців, представників підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу Ради тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
17.05.2012 N 240


ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-технічна рада Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НТР), утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. НТР у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. НТР призначена для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів діяльності НКРЗІ, науково-технічного забезпечення розвитку сфери телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку (далі - сфера зв'язку та інформатизації), пропозицій щодо стратегії розвитку інформаційного суспільства, обговорення найважливіших програм та проектів з питань, віднесених до її компетенції.

1.4. До складу НТР входять Голова НТР, який її очолює, перший заступник, заступник Голови НТР, секретар та інші члени НТР.

Головою НТР є член НКРЗІ.

Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.

Пропозиції по персональному складу НТР, у тому числі щодо Голови НТР, його першого заступника і заступника, а також секретаря НТР, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.

Персональний склад НТР формується з представників НКРЗІ, державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР), висококваліфікованих фахівців наукових установ, вищих навчальних закладів та інших установ, підприємств, організацій, що здійснюють діяльність, пов'язану із сферою зв'язку та інформатизації.

Члени НТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. НТР організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів НТР, приймається на засіданні НТР та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності НТР покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Обговорення питань формування та реалізації науково-технічної політики НКРЗІ щодо державного регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вироблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

2.2. Розгляд та затвердження напрямків проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) з наукової та технічної підтримки здійснення державного регулювання та нагляду у сфері зв'язку та інформатизації.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. НТР відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Розглядає та обговорює науково-технічні проблеми державного регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, рекомендує до затвердження річні та перспективні тематичні плани НДДКР.

3.1.2. Розглядає концепції перспективних напрямків розвитку сфери зв'язку та інформатизації, стратегічні питання розвитку цієї сфери, результати наукових досліджень та розробки нормативних документів; аналізує результати роботи у міжнародних організаціях зв'язку, дає оцінку найбільш важливим науковим, науково-технічним та проектним роботам, виконаним з метою розвитку ринку телекомунікацій та послуг поштового зв'язку України.

3.1.3. Розглядає результати виконання НДДКР.

3.1.4. Заслуховує результати роботи комісій НКРЗІ з приймання закінчених НДДКР, оцінює результати впливу впровадження сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій на підвищення ефективності діяльності операторів і провайдерів телекомунікацій та якості послуг, що ними надаються.

3.1.5. Надає фахові консультації з питань реалізації науково-технічної політики у сфері зв'язку та інформатизації.

3.1.6. Розглядає проекти державних цільових та інших програм, у тому числі щодо розвитку інфраструктури, у сфері зв'язку та інформатизації і надає науково обґрунтовані пропозиції до них.

3.1.7. Розглядає та надає рекомендації до проектів державних стандартів, технічних регламентів, норм і правил, інших нормативно-правових актів у сфері зв'язку та інформатизації з точки зору їх наукової обґрунтованості.

3.1.8. Надає пропозиції щодо визначення тематики проведення науково-практичних конференцій, нарад, семінарів за ініціативою НКРЗІ.

3.1.9. Забезпечує співробітництво з науково-технічними радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.

3.2. Основною формою роботи НТР є засідання, які проводяться за рішенням Голови НТР.

Засідання НТР проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови НТР. У разі відсутності Голови НТР та його першого заступника засідання НТР проводить заступник Голови НТР.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях НТР, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність НТР, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів НТР, а також підготовку річних звітів про діяльність НТР забезпечує секретар НТР.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні НТР, подаються Голові та іншим членам НТР не пізніше як за п'ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання НТР вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях НТР розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні НТР завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів НТР.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації НТР зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член НТР, який не підтримує пропозиції (рекомендації) НТР, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації НТР можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого вносить Голова НТР.

3.5. Члени НТР мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання НТР окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні НТР.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання НТР члени НТР сповіщаються секретарем НТР персонально у термін не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ НТР

4.1. Голова НТР здійснює загальне керівництво діяльністю НТР, координує свою діяльність із Радою дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені НТР відповідно до цього Положення.

4.2. Голова НТР зобов'язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання НТР, вести її засідання.

4.3. Голова НТР має право:

4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі НТР за їх згодою відповідних фахівців, представників науково-дослідних та проектних інститутів, вищих навчальних закладів, а також представників інших підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, УДЦР.

4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу НТР тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
17.05.2012 N 240


ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-експертну раду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-експертна рада Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Рада), утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067/2011 (Положення N 1067/2011), і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. Рада призначена для сприяння виконанню НКРЗІ її завдань щодо впровадження реформ у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку (далі - сфера зв'язку та інформатизації), надання експертних пропозицій і рекомендацій щодо нормативно-правового регулювання сфери зв'язку та інформатизації.

1.4. До складу Ради входять Голова Ради, який її очолює, перший заступник, заступник Голови Ради, секретар та інші члени Ради.

Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.

Пропозиції по персональному складу Ради, у тому числі щодо Голови Ради, його першого заступника і заступника, а також секретаря Ради, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.

Персональний склад Ради формується з вчених, експертів, консультантів та інших висококваліфікованих фахівців сфери зв'язку та інформатизації.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. Рада організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів Ради, приймається на засіданні Ради та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Консультаційна та експертна підтримка діяльності НКРЗІ з метою підвищення ефективності державного регулювання та нагляду у сфері зв'язку та інформатизації.

2.2. Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розробки ефективного нормативно-правового забезпечення реалізації повноважень НКРЗІ.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Розглядає та здійснює експертну оцінку державних цільових та інших програм, які реалізуються у сфері зв'язку та інформатизації.

3.1.2. Вивчає проблемні питання, які виникають у сфері зв'язку та інформатизації, аналізує законодавство України у цій сфері, готує пропозиції стосовно його вдосконалення і, ґрунтуючись на практиці застосування цього законодавства, розробляє та подає НКРЗІ рекомендації стосовно:

1) проектів нормативно-правових актів, які регулюватимуть відносини у сфері зв'язку та інформатизації;

2) підготовки пропозицій щодо необхідності прийняття нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів;

3) проектів роз'яснень, методичних листів та інших документів, які розробляються НКРЗІ;

4) матеріалів узагальнень законодавства, практики його застосування і даних статистики.

3.1.3. Здійснює відповідно до законодавства співробітництво з відповідними міжнародними організаціями та іноземними органами державного регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

3.1.4. Забезпечує співробітництво з науково-експертними радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.

3.1.5. Виконує інші функції відповідно до свого призначення.

3.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його першого заступника засідання Ради проводить заступник Голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність Ради, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів Ради, а також підготовку річних звітів про діяльність Ради забезпечує секретар Ради.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні Ради, подаються Голові та іншим членам Ради не пізніше як за п'ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.

3.5. Члени Ради мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання Ради окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні Ради.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання Ради члени Ради сповіщаються секретарем Ради персонально у термін не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

4.1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, координує свою діяльність із Радою дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені Ради відповідно до цього Положення.

4.2. Голова Ради зобов'язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання Ради, вести її засідання.

4.3. Голова Ради має право:

4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі Ради за їх згодою відповідних фахівців, представників підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу Ради тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали