Додаткова копія: Про затвердження положень про проведення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 31 січня 2019 року N 6/6662

Про затвердження положень про проведення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання пункту 45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 545 (Постанова N 545), наказу Міністерства освіти і науки України від 03 жовтня 2018 року N 1051 "Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру", рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів" (Рішення N 814/4878), з метою забезпечення процедури призначення директорів та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів шляхом проведення конкурсного відбору Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
31.01.2019 N 6/6662

Положення про проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру

1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру.

2. Конкурс на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру (далі - конкурс) проводиться з дотриманням принципів:

законності;

прозорості;

забезпечення рівного доступу;

недискримінації;

доброчесності;

надійності та відповідності методів оцінювання.

3. Організаційне забезпечення та проведення конкурсу здійснює Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент).

4. Конкурс проводиться у разі утворення інклюзивно-ресурсного центру, закінчення строку дії контракту з директором або прийняття рішення щодо припинення (розірвання) контракту з директором.

5. Конкурс проводиться поетапно:

прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

проведення кваліфікаційного іспиту та визначення його результатів;

проведення співбесіди та визначення її результатів;

визначення переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу.

6. Підставою для проведення конкурсу є наказ директора Департаменту.

Наказ та оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсу.

7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які претендують на посаду (далі - кандидати);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, та строк їх подання;

дату, місце та етапи проведення конкурсу;

прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

8. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію трудової книжки;

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних згідно з додатком 1 до Примірного положення про проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 03 жовтня 2018 року N 1051 (далі - Примірне положення).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

10. Прийом та реєстрація документів від кандидатів здійснюється Департаментом.

11. У разі надсилання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

12. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам кандидати до конкурсу не допускаються, про що вони повідомляються Департаментом.

13. Усі кандидати, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються Департаментом про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

14. Для проведення конкурсу наказом директора Департаменту утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб, та затверджується її персональний склад.

Головою конкурсної комісії є заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

До складу конкурсної комісії входять представники Департаменту, районної в місті Києві державної адміністрації, в сферу управління якої передано інклюзивно-ресурсний центр, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені завідувач та методисти центру підтримки інклюзивної освіти, педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів, працівники закладів охорони здоров'я, закладів (установ) соціального захисту та представники громадськості.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.

Конкурсна комісія є правоможною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні.

15. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

знання основ спеціальної педагогіки;

знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту затверджується наказом директора Департаменту згідно з додатком 2 до Примірного положення.

16. Кваліфікаційний іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті 15 цього Положення. Загальний час для проведення іспиту становить 1 годину 20 хвилин.

17. За результатами кваліфікаційного іспиту виставляються такі бали:

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

18. Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали менше 6 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для кваліфікаційного іспиту всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли кваліфікаційний іспит та не можуть бути допущені до співбесіди.

19. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

20. Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді виставляються такі бали:

2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам;

1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не повною мірою відповідає вимогам;

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

21. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії шляхом виставлення балів, що фіксується у відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 3 до Примірного положення.

22. Загальна кількість балів кандидатів визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетенції та кваліфікаційного іспиту за формою згідно з додатком 4 до Примірного положення.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 5 до Примірного положення.

Результати визначення підсумкового рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

23. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.

24. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає кандидатам та Департаменту висновок щодо результатів конкурсу.

25. Кожен кандидат може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку конкурсної комісії до Департаменту, але не пізніше ніж через три робочі дні з дати його отримання.

26. Після отримання висновку Департамент укладає з переможцем конкурсу контракт з дотриманням вимог законодавства про працю.

27. Конкурс визнається таким, що не відбувся якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

жоден з кандидатів не пройшов конкурс.

28. Якщо конкурс не відбувся, протягом одного місяця оголошується повторний конкурс.

29. Результати конкурсу оприлюднюються на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва не пізніше ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
31.01.2019 N 6/6662

Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів

1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.

2. Конкурс на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру (далі - конкурс) проводиться з дотриманням принципів:

законності;

прозорості;

забезпечення рівного доступу;

недискримінації; доброчесності;

надійності та відповідності методів оцінювання.

3. Конкурс оголошується та проводиться районною в місті Києві державною адміністрацією, до сфери управління якої віднесено інклюзивно-ресурсний центр (далі - організатор конкурсу).

4. Конкурс проводиться поетапно:

прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті організатора конкурсу;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

проведення кваліфікаційного іспиту та визначення його результатів; проведення співбесіди та визначення її результатів;

визначення переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу.

5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсу.

6. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру; найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які претендують на посаду (далі - кандидати);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, та строк їх подання;

дату, місце та етапи проведення конкурсу;

прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

7. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

8. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

копію трудової книжки;

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних згідно з додатком 1 до Примірного положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 жовтня 2018 року N 1051 (далі - Примірне положення).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

9. Прийом та реєстрація документів від кандидатів здійснюється організатором конкурсу.

10. У разі надсилання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

11. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам кандидати до конкурсу не допускаються, про що вони повідомляються організатором конкурсу.

12. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

13. Усі кандидати, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються організатором конкурсу про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

14. Для проведення конкурсу розпорядженням районної в місті Києві державної адміністрації утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб, та затверджується її персональний склад.

Головою конкурсної комісії є начальник управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації, до сфери управління якої віднесено інклюзивно-ресурсний центр.

До складу конкурсної комісії входять: директор інклюзивно-ресурсного центру, методисти центру підтримки інклюзивної освіти, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені представники громадськості.

15. Конкурсна комісія є правоможною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні.

16. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводитися за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

знання основ спеціальної педагогіки.

Перелік питань для проведення іспиту затверджується організатором конкурсу згідно з додатком 2 до Примірного положення.

17. Кваліфікаційний іспит складається з 6 питань по 3 питання за напрямами, визначеними у пункті 16 цього Положення. Загальний час для проведення іспиту становить 1 годину 20 хвилин.

18. За результатами кваліфікаційного іспиту виставляються такі бали:

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

19. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали менше 6 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для кваліфікаційного іспиту всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли кваліфікаційний іспит та не можуть бути допущені до співбесіди.

20. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

21. Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді виставляються такі бали:

2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам;

1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не повною мірою відповідає вимогам;

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

22. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії шляхом виставлення балів, що фіксується у відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 3 до Примірного положення.

23. Загальна кількість балів кандидатів визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетенції та кваліфікаційного іспиту за формою згідно з додатком 4 до Примірного положення.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 5 до Примірного положення.

24. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.

25. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам, організатору конкурсу та директору інклюзивно-ресурвного центру висновок щодо результатів конкурсу.

26. Кожен кандидат може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання.

27. Після отримання висновку директор інклюзивно-ресурсного центру призначає переможця конкурсу на посаду педагогічного працівника відповідно до вимог законодавства про працю.

28. Конкурс визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

жоден з кандидатів не пройшов конкурс.

29. Якщо конкурс не відбувся, протягом одного місяця оголошується повторний конкурс.

30. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті організатора конкурсу не пізніше ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали