МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 листопада 2011 року N 240

Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

департамент реформування публічної адміністрації;

департамент економіки оборони та безпеки;

відділ контролю за виконанням доручень органів державної влади;

відділ з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки;

сектор запобігання та протидії корупції.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22.11.2011 N 240

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент реформування публічної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Департамент реформування публічної адміністрації (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є підготовка пропозицій керівництву щодо удосконалення державного управління, реформування системи адміністративних послуг і розвитку інституційної спроможності Міністерства на основі впровадження інструментів стратегічного управління.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління реформування публічної адміністрації;

управління реформування системи адміністративних послуг;

управління організації планування та наукового забезпечення.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

2.1. Узагальнення практики застосування законодавства та розроблення пропозицій щодо його удосконалення з питань реформування публічної адміністрації та публічної служби, підготовка та опрацювання проектів нормативно-правових актів, стратегічних та програмних документів з визначених питань.

2.2. Розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань визначення повноважень та організації (інструментів, процедур та стандартів) діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2.3. Внесення пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку системи надання адміністративних послуг та реалізація заходів з її реформування, в тому числі:

- підготовка пропозицій щодо напрямів подальшого реформування системи надання адміністративних послуг, удосконалення механізмів, порядків і умов надання цих послуг та спрощення адміністративних процедур з урахуванням міжнародного досвіду;

- розробка та опрацювання проектів нормативно-правових актів щодо регулювання системи надання адміністративних послуг;

- участь у проведенні аналізу функціонування системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади;

- підготовка пропозицій щодо впровадження інформаційних технологій під час надання адміністративних послуг, координація робіт щодо функціонування веб-порталу адміністративних послуг;

- моніторинг системи надання адміністративних послуг та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо її функціонування.

2.3. Здійснення постійного аналізу функціонування системи Мінекономрозвитку та підготовка пропозицій керівництву щодо:

- надання Мінекономрозвитку функцій, необхідних для забезпечення виконання покладених на Мінекономрозвитку завдань і повноважень;

- спрямування та координації Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі діяльності інших центральних органів виконавчої влади, визначення граничної чисельності їх апарату та територіальних органів;

- внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (в разі необхідності).

2.4. Проведення функціонального аналізу та оптимізації в апараті Мінекономрозвитку, удосконалення стандартів, інструментів та процедур адміністративного характеру, в тому числі підготовка пропозицій керівництву щодо:

- внесення змін до структури апарату Мінекономрозвитку, розподілу функціональних повноважень між самостійними структурними підрозділами та встановлення їх чисельності;

- зміни граничної чисельності апарату Мінекономрозвитку;

- розподілу обов'язків між Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі, його першим заступником, заступником та заступником Міністра - керівником апарату, порядку заміщення зазначених посадових осіб у разі їх тимчасової відсутності;

- підпорядкування самостійних структурних підрозділів керівництву Мінекономрозвитку;

- порядку затвердження положень про структурні підрозділи та внесення до них змін (в разі необхідності).

2.5. Участь у запровадженні системи державного стратегічного планування, визначення організаційно-методичних засад розроблення, моніторингу та оцінки виконання планів діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (головних розпорядників бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період).

2.6. Впровадження інструментів стратегічного управління у практику роботи апарату Мінекономрозвитку, в тому числі:

- внесення пропозицій щодо порядку планування, проведення моніторингу та оцінки виконання планів діяльності Міністерства, встановлення форматів планових і звітних документів для підготовки самостійними структурними підрозділами відповідних матеріалів;

- координація розроблення планів діяльності Мінекономрозвитку, проведення моніторингу і оцінки їх виконання, підготовка щорічного звіту про результати роботи Мінекономрозвитку.

2.7. Організація наукового забезпечення виконання завдань, функцій та планів діяльності Мінекономрозвитку, в тому числі:

- внесення пропозицій щодо порядку планування, фінансування та контролю за виконанням науково-дослідних робіт, що здійснюються для Міністерства за рахунок бюджетних коштів КПКВК 1201070;

- організація розроблення планів науково-дослідних робіт у сфері розвитку економіки і торгівлі, здійснення в межах компетенції контролю за ходом їх виконання, підготовка зведених матеріалів щодо отриманих результатів та шляхів їх впровадження;

- організаційне забезпечення роботи комітету з конкурсних торгів Мінекономрозвитку для закупівель наукових досліджень і розробок та Науково-методичної ради Мінекономрозвитку;

- координація взаємодії Міністерства з Науково-дослідним економічним інститутом (НДЕІ) та Державним науково-дослідним інститутом інформатизації і моделювання економіки (ДНДІІМЕ) з питань розвитку наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності інститутів.

2.8. Забезпечення виконання Рамкової угоди про двостороннє співробітництво між Мінекономрозвитку та Об'єднанням суспільного значення "Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями" (АДЕТЕФ) при Міністерстві економіки, фінансів та зайнятості та Міністерстві бюджету, державних рахунків та державної служби Французької Республіки.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, а також НДЕІ та ДНДІІМЕ інформацію, необхідну для виконання визначених завдань;

визначати форми (стандарти) документів, що використовуються в управлінській діяльності (зокрема: типові положення про структурні підрозділи апарату Міністерства; форми документів для підготовки планів діяльності Міністерства, проведення моніторингу їх виконання, підготовки звітних матеріалів; форми пропозиції та заявки на виконання науково-дослідних робіт і звіту про отримані результати та їх впровадження); повертати структурним підрозділам документи та матеріали, підготовлені без дотримання визначених формами (стандартами) вимог;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів нормативно-правових актів, наказів Мінекономрозвитку і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

погоджує положення про департаменти, управління, відділи, сектори на правах самостійних центрального апарату Мінекономрозвитку;

погоджує положення про управління/відділи/сектори, утворені у складі департаментів (самостійних управлінь) центрального апарату Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має:

- заступника директора департаменту;

- заступника директора департаменту - начальника управління реформування публічної адміністрації;

- заступника директора департаменту - начальника управління реформування системи адміністративних послуг;

- начальника управління організації планування та наукового забезпечення.

погоджує положення про управління, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про структурні підрозділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

вносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління реформування публічної адміністрації, заступника директора департаменту - начальника управління реформування адміністративних послуг, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту у разі його тимчасової відсутності;

організовує розроблення та опрацювання проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку з питань організації, визначення повноважень і порядку діяльності Мінекономрозвитку та центральних органів виконавчої влади, зокрема тих, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі;

спрямовує та координує діяльність структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, щодо:

- розроблення планів роботи департаменту та звітів про їх виконання, підготовки/опрацювання проектів стратегічних і програмних документів (або розділів таких документів) з питань, що віднесені до компетенції департаменту;

- удосконалення організаційно-методичних засад розроблення, моніторингу та оцінки виконання планів діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

- проведення функціонального аналізу та розмежування функціональних повноважень між структурними підрозділами апарату Міністерства;

- впровадження інструментів стратегічного управління у практику роботи Мінекономрозвитку шляхом організації планування, проведення моніторингу, коригування та оцінки виконання планів діяльності Міністерства;

- організації наукового забезпечення діяльності Мінекономрозвитку, зокрема формування і виконання планів науково-дослідних робіт, в тому числі таких, що містять інформацію, включену до позицій 2.1.20 та 2.7.1 розділу 2 "Сфера економіки, науки і техніки" ЗВДТ;

з питань, віднесених до компетенції департаменту, організовує взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, в межах повноважень, наданих директором департаменту.

4.5. Заступник директора департаменту - начальника управління реформування публічної адміністрації:

в разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління реформування системи адміністративних послуг виконує обов'язки директора департаменту;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань реформування публічної адміністрації та публічної служби;

координує розроблення пропозицій щодо оптимізації структури апарату Міністерства та підвищення ефективності діяльності Мінекономрозвитку шляхом реформування стандартів та процедур його діяльності;

приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах повноважень, наданих директором департаменту.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління реформування системи адміністративних послуг:

в разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту виконує обов'язки директора департаменту;

координує виконання завдань, пов'язаних з удосконаленням системи надання адміністративних послуг;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів щодо регулювання системи надання адміністративних послуг;

приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах повноважень, наданих директором департаменту.

 

Заступник директора департаменту
реформування публічної адміністрації

Н. Є. Доброханська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22.11.2011 N 240

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент економіки оборони та безпеки

1. Загальні положення

1.1. Департамент економіки оборони та безпеки (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є забезпечення реалізації, в межах своїх повноважень, державної економічної політики у сфері оборони та безпеки.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

Управління економіки оборони та безпеки,

Управління мобілізаційної роботи та резервів.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

2.1. Виконання функцій спеціально уповноваженого органу з питань оборонного замовлення;

формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю.

2.2. Забезпечення реалізації завдань і заходів, спрямованих на розвиток економічного співробітництва з країнами-членами та країнами-партнерами Північноатлантичного Альянсу.

2.3. Забезпечення виконання та координація здійснення офсетних договорів.

2.4. Вивчення міжнародного досвіду з питань співробітництва в галузі економіки оборони та безпеки.

2.5. Підготовка висновків щодо погодження Міністерством:

- переліків військового майна, яке може бути відчужено, сформованих державними органами управління, військовими формуваннями та правоохоронними органами спеціального призначення;

- протоколів можливих цін реалізації військового майна у разі коли воно не користується попитом і його реалізація можлива лише за ціною, меншою від залишкової вартості;

- пропозицій ініціаторів передачі окремого індивідуально визначеного військового майна до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або у комунальну власність, передачі житлового фонду розформованих військових містечок разом з об'єктами соціальної інфраструктури у комунальну власність.

2.6. Організація забезпечення центральних органів виконавчої влади, розробників, замовників і виконавців державних (загальнодержавних) цільових програм у сфері науки, технологій виробництва і окремих проблем економіки спеціальною інформацією.

2.7. Координація планування, методологічного, методичного, наукового та фінансового забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах виконавчої влади, інших державних органах, національній економіці;

розроблення та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекту мобілізаційного плану національної економіки України на особливий період.

2.8. Підготовка висновків щодо економічної доцільності виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та проектів відповідних рішень Кабінету Міністрів України.

2.9. Підготовка та опрацювання пропозицій щодо формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву та здійснення контролю за її реалізацією;

забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державного матеріального резерву.

2.10. Забезпечення, в межах своїх повноважень, реалізації державної політики з питань національної безпеки;

участь у виконанні основних завдань оборонного планування;

участь в удосконаленні законодавства з питань відчуження, реалізації та передачі військового майна, що вивільняється внаслідок реформування Збройних Сил,

участь в опрацюванні питань соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей,

участь в опрацюванні питань реформування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів, що мають повноваження у сфері оборони держави.

2.11. Участь у розробці та реалізації державних цільових програм у сфері охорони та безпеки, здійснення моніторингу ефективності їх виконання.

2.12. Участь у реалізації завдань і заходів у сфері техногенної безпеки.

2.13. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів Україні та в установленому порядку внесення їх на розгляд керівництва Мінекономрозвитку.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право, в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими вадами інформаційних ресурсів державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований першому заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно із розподілом обов'язків.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує взаємодію Міністерства з Державним агентством резерву України;

вносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Міністерством та Державним агентством резерву України;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організовує підготовку пропозицій щодо вирішення питань, які виникають у взаємовідносинах з Державним агентством резерву України;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту - начальника управління мобілізаційної роботи та резервів;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про структурні підрозділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

вносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує, погоджує з першим заступником Міністра та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління економіки оборони та безпеки та заступника директора департаменту - начальника управління мобілізаційної роботи та резервів, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту у разі його тимчасової відсутності;

організовує роботу та здійснює контроль за виконанням доручень, визначених директором департаменту;

в межах повноважень приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, для направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

координує виконання завдань, пов'язаних із участю у розробці та реалізації державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

координує виконання завдань, пов'язаних із плануванням та забезпеченням мобілізаційної підготовки, управлінням державним матеріальним резервом та резервним фондом держбюджету;

контролює ведення діловодства в департаменті.

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки оборони та безпеки:

виконує обов'язки директора департаменту у разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту;

організовує виконання доручень, визначених директором департаменту;

в межах повноважень приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності управління, для направлення іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

здійснює координацію діяльності державних замовників і виконавців під час формування проекту основних показників державного оборонного замовлення та виконання державних контрактів;

забезпечує, в межах компетенції, реалізацію завдань і заходів державної політики у сфері економіки оборони та безпеки;

забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів з розвитку міжнародного економічного співробітництва у сфері оборони та безпеки;

здійснює координацію забезпечення центральних органів виконавчої влади, розробників, замовників і виконавців державних (загальнодержавних) цільових програм у сфері науки, технологій виробництва і окремих проблем економіки спеціальною інформацією.

Заступник директора департаменту - начальник управління мобілізаційної роботи та резервів:

виконує обов'язки директора департаменту у разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління економіки оборони та безпеки;

організовує виконання доручень, визначених директором департаменту;

в межах повноважень приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності управління, для направлення іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

здійснює функції з координації планування, методологічного, методичного, наукового та фінансового забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах виконавчої влади, інших державних органах, національній економіці;

забезпечує підготовку та опрацювання пропозицій щодо формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву і здійснення контролю за її реалізацією;

забезпечує підготовку та опрацювання нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державного матеріального резерву;

забезпечує, в межах компетенції, координацію питань щодо визначення економічної доцільності використання коштів резервного фонду державного бюджету України;

бере участь у реалізації завдань і заходів у сфері техногенної безпеки.

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки

Ю. П. Бровченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22.11.11 N 240

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ контролю за виконанням доручень органів державної влади

1. Загальні положення

1.1. Відділ контролю за виконанням доручень органів державної влади (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності відділу є забезпечення ефективного, дієвого та безперервного контролю за виконанням структурними підрозділами Мінекономрозвитку завдань, встановлених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, визначених Положенням про Мінекономрозвитку та дорученнями керівництва Міністерства.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Мінекономрозвитку та наказами Міністерства, а також цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.4. Чисельність відділу визначаються відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники відділу здійснюють свої функції керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:

організація та здійснення постійного контролю за виконанням структурними підрозділами Мінекономрозвитку завдань визначених:

- законами України;

- актами та дорученнями Президента України;

- постановами Верховної Ради України;

- актами та рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями керівництва Кабінету Міністрів України;

- наказами та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку;

- протокольними рішеннями колегій та нарад Мінекономрозвитку;

контроль за дотриманням строків розгляду запитів та звернень народних депутатів України, органів державної влади та місцевого самоврядування, які надійшли безпосередньо до Мінекономрозвитку або надіслані Кабінетом Міністрів України;

підготовка інформаційних, довідкових та аналітичних матеріалів з питань виконання актів законодавства, наказів та доручень керівництва Мінекономрозвитку;

проведення випереджувального моніторингу стану виконання законів України та постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України та своєчасне інформування заступника Міністра - керівника апарату у разі неможливості їх виконання у визначені строки;

підготовка проектів наказів та проектів окремих доручень керівництва Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

підготовка та подання в установленому порядку пропозицій з питань удосконалення організації та здійснення контролю за своєчасним виконанням актів законодавства.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

в установленому порядку здійснює облік завдань, які перебувають на контролі;

проводить щоденний випереджувальний моніторинг за термінами і станом виконання доручень по базі даних підсистеми "Контроль виконавської дисципліни" Єдиної інформаційно-аналітичної системи Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - ЄІАС СКМУ) та своєчасне доведення відповідної інформації до виконавців і керівників структурних підрозділів;

контролює стан виконавської дисципліни за даними автоматизованої системи "Діловодство та КВД", правильності визначення рівня контролю і своєчасного виконання документів;

здійснює контроль стану виконання документів з грифом "для службового користування";

створює та веде загальну інформаційну базу документів, виконання яких перебуває на контролі Секретаріату Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономрозвитку;

інформує керівництво Мінекономрозвитку та структурні підрозділи Міністерства в електронному та паперовому вигляді, про стан виконання завдань, визначених документами, які знаходяться на контролі Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - контрольні завдання);

готує та узагальнює інформаційні матеріали для розміщення на внутрішньому веб-сайті Мінекономрозвитку в рубриці "Контроль виконання завдань";

щоквартально готує та надає інформацію Раді національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України про стан виконання завдань, доведених Мінекономрозвитку рішеннями Ради національної безпеки і оборони України;

готує інформаційні та аналітичні матеріали керівництву Мінекономрозвитку до щоквартальних та щорічних звітів про стан виконавської дисципліни;

готує та надає щоденну оперативну інформацію заступнику Міністра - керівнику апарату про стан виконання доручень;

готує та надає інформацію керівництву Мінекономрозвитку до засідань Кабінету Міністрів України та апаратних нарад про стан виконання доручень, які знаходяться на контролі в Секретаріаті Кабінету Міністрів України;

проводить перевірки стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах Мінекономрозвитку згідно із затвердженим планом перевірок та готує звітні матеріали за їх результатами;

взаємодіє із структурним підрозділом з контролю Секретаріату Кабінету Міністрів України та підрозділами з контролю інших центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій;

надає структурним підрозділам Мінекономрозвитку необхідну методичну та консультативну допомогу з питань виконавської дисципліни;

бере участь у підготовці нормативно-правових актів з питань виконавської дисципліни та надає пропозиції до актів, що надходять на погодження до Мінекономрозвитку;

розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю та поліпшення виконавської дисципліни в структурних підрозділах Мінекономрозвитку;

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право, в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку зокрема:

щодо стану виконання завдань, які перебувають на контролі;

про причини несвоєчасного виконання доручень, які знаходяться на контролі та вжиті заходи щодо їх усунення;

про закриття та зняття з контролю документів;

проводити в структурних підрозділах Мінекономрозвитку перевірка з виконання актів законодавства, і доручень керівництва Мінекономрозвитку та одержувати від них письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірки стану виконання документів та доручень;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевіркам;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади підприємств і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань що відносяться до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра - керівнику апарату.

4.3 Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності відділу, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності відділу, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності відділу, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку та структурними підрозділами з контролю інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу;

визначає ступінь відповідальності і функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищеній їх кваліфікації та координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

вносить подання заступнику Міністра - керівнику апарату про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра - керівнику апарату для подальшого внесення Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника начальника відділу, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння йому рангу державного службовця відповідно до законодавства про державну службу.

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

готує проекти наказів та проекти окремих доручень керівництва з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує підготовку інформаційних матеріалів з питань виконавської дисципліни керівництву Мінекономрозвитку до засідань Кабінету Міністрів України, колегії Міністерства та апаратних нарад;

особисто доповідає першому заступнику Міністра та заступнику Міністра - керівнику апарату про завдання, які подаються для розгляду на черговому засіданні Кабінету Міністрів України як невиконані, а також про причини та вжиті заходи щодо забезпечення своєчасного виконання таких завдань;

організовує роботу з перевірки стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах Мінекономрозвитку та надає необхідну методичну, консультативну допомогу щодо поліпшення роботи з контролю за виконанням документів.

в межах компетенції виконує інші доручення керівництва Міністерства.

4.4. Заступник начальника відділу:

заступник начальника відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України, виконує обов'язки начальника відділу у разі його тимчасової відсутності;

організовує роботу співробітників відділу із забезпечення постійного контролю за виконанням структурними підрозділами Мінекономрозвитку контрольних завдань;

надає начальнику відділу пропозиції до плану роботи відділу та інформацію про його виконання;

готує разом із співробітниками відділу звіти про стан виконавської дисципліни відповідно до плану роботи відділу;

розробляє та подає на затвердження начальнику відділу посадові інструкції співробітників відділу;

забезпечує разом із співробітниками відділу оперативний та випереджувальний моніторинг стану виконання контрольних завдань структурними підрозділами Мінекономрозвитку та готує узагальнену інформацію;

надає начальнику відділу узагальнену інформацію про контрольні завдання, які не виконані станом на поточний день і термін виконання яких минув;

забезпечує підготовку інформаційних матеріалів з питань виконавської дисципліни до засідань Кабінету Міністрів України та апаратних нарад;

забезпечує та координує ведення загальної інформаційної бази відділу та електронних баз даних за типами документів співробітниками відділу та узагальнює матеріали для розміщення на внутрішньому веб-сайті Мінекономрозвитку в рубриці "Контроль виконання завдань";

забезпечує надання в електронному вигляді керівництву та керівникам структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію про контрольні завдання з терміном виконання протягом наступних двох тижнів;

готує та подає начальнику відділу реєстр порушень структурними підрозділами Міністерства виконавської дисципліни за місяць;

забезпечує моніторинг стану виконання завдань з рівнями контролю "особливий" та "контроль керівництва" в АС "Діловодство та КВД" та інформує начальника відділу про їх виконання;

надає роз'яснення структурним підрозділам щодо вирішення проблемних питань з виконання доручень;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та начальника відділу представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу та виконує інші доручення керівництва Міністерства та начальника відділу.

 

Начальник відділу контролю
за виконанням доручень
органів державної влади

М. Г. Побережна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22.11.2011 N 240

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони, пожежної безпеки (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності відділу є організація заходів з мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і пожежної безпеки та контроль за їх здійсненням в структурних підрозділах центрального апарату Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, для забезпечення сталого функціонування Міністерства в мирний час та в умовах особливого періоду.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

2.1. Організація виконання Мінекономрозвитку законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і пожежної безпеки;

2.2. Здійснення заходів, спрямованих на проведення своєчасної мобілізації та переведення Мінекономрозвитку на роботу в умовах особливого періоду;

2.3. Розробка, опрацювання і внесення на розгляд керівництва нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і пожежної безпеки.

2.4. Організація і забезпечення розробки заходів мобілізаційної підготовки, цивільної оборони з метою сталого функціонування Мінекономрозвитку і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, в умовах особливого періоду;

2.5. Розроблення заходів з удосконалення мобілізаційної підготовки, цивільної оборони та підвищення пожежної безпеки Мінекономрозвитку;

2.6. Підготовка пропозицій до бюджетного запиту на відповідний рік з питань мобілізаційної підготовки Мінекономрозвитку;

2.7. Організація чергування працівників відділу в приймальні першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

2.8. Контроль за виконанням співробітниками і відвідувачами Мінекономрозвитку вимог Інструкції про забезпечення протипожежної безпеки Будинку Уряду;

2.9. Планування та організація занять із співробітниками центрального апарату Мінекономрозвитку з підвищення їхньої кваліфікації у сфері мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і пожежної безпеки;

2.10. Планування та організація матеріально-технічного забезпечення заходів мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і пожежної безпеки;

2.11. Організація і проведення тренінгів, навчань з управління функціональною підсистемою єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

в межах компетенції приймає участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації, цивільної оборони і пожежної безпеки;

організовує підготовку співробітників центрального апарату Мінекономрозвитку для роботи в умовах особливого періоду та контролює проведення цієї роботи на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розробляє нормативно-правові акти, що стосуються затвердження мобілізаційного плану, короткострокових (річних) та середньострокових програм мобілізаційної підготовки центрального апарату Мінекономрозвитку і контролює підготовку зазначених актів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розробляє план захисту співробітників центрального апарату Мінекономрозвитку від негативного впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і координує здійснення цієї роботи на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розробляє план переведення цивільного захисту Мінекономрозвитку для роботи в умовах особливого періоду і контролює виконання цієї роботи на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

організовує підготовку системи управління Мінекономрозвитку до функціонування в умовах особливого періоду;

проводить спільно з органами управління цивільного захисту України навчання щодо організації захисту співробітників у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

проводить перевірку та оцінку стану готовності підсистеми цивільного захисту в структурних підрозділах Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

формує разом з департаментом економіки оборони та безпеки бюджетний запит з питань мобілізаційної підготовки Мінекономрозвитку на відповідний рік;

організовує разом з адміністративно-господарським департаментом та іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку відповідно до функціонального розподілу підготовку об'єктів N 1 та N 55, які розміщуються у Київській та Черкаській областях, та їх працівників до виконання завдань за призначенням в умовах особливого періоду;

контролює доведення основних показників мобілізаційного плану до підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і продовжують функціонування в умовах особливого періоду;

готує звіти з питань мобілізаційної підготовки, цивільної оборони (цивільного захисту) і пожежної безпеки;

готує і доводить до структурних підрозділів обов'язкові до виконання накази, доручення керівництва Міністерства щодо впровадження рішень з питань планування, методичного і методологічного забезпечення мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і пожежної безпеки.

3. Права відділу

Відділ має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, інформацію, необхідну для виконання визначених завдань і функцій, зокрема, що стосується забезпечення мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і пожежної безпеки Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати наради, утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені отроки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує опрацювання та затверджує план роботи відділу на відповідний період;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності відділу, що подаються на підпис Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності відділу;

з питань, віднесених до сфери діяльності відділу, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного розв'язання;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує, візує та подає заступникові Міністра - керівнику апарату для внесення на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника начальника відділу, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння йому рангу державного службовця відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступникові Міністра - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника відділу:

призначається на посаду та звільняється з посади Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України;

у разі тимчасової відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

несе персональну відповідальність за:

розроблення мобілізаційного плану Мінекономрозвитку, короткострокових (річних) та середньострокових програм мобілізаційної підготовки центрального апарату Мінекономрозвитку і контролює виконання цієї роботи на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розроблення плану переведення цивільного захисту Мінекономрозвитку до роботи в умовах особливого періоду та здійснює контроль щодо підготовки зазначеного плану на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розроблення плану захисту співробітників центрального апарату Мінекономрозвитку від негативного впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і контролює підготовку зазначеного плану на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

виконує інші функції та завдання за дорученням начальника відділу та керівництва Мінекономрозвитку.

 

Начальник відділу з питань
організації мобілізаційної роботи,
цивільної оборони і пожежної безпеки

В. І. Маципура

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22.11.2011 N 240

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор запобігання та протидії корупції

1. Загальні положення

1.1. Сектор запобігання та протидії корупції (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), який підпорядкований Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі.

1.2. Сектор є уповноваженим підрозділом Мінекономрозвитку, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції.

Головною метою діяльності сектору є участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері.

1.3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі.

1.4. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

участь у реалізації державної антикорупційної політики;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання і протидії корупції;

здійснення аналітичної роботи у сфері запобігання корупції.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та контролює виконання структурними підрозділами Мінекономрозвитку, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління заходів щодо запобігання корупції;

надає структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

уживає заходів до виявлення конфлікту інтересів у структурних підрозділах Мінекономрозвитку, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, та сприяє його усуненню;

бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, з метою виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню корупційного правопорушення та невиконанню вимог антикорупційного законодавства;

провадить свою діяльність відповідно до планів роботи;

розробляє в межах повноважень проекти нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції;

перевіряє в установленому порядку повідомлення громадян та юридичних осіб, інформацію, оприлюднену в друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману від інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, щодо причетності працівників Мінекономрозвитку до вчинення корупційних правопорушень;

бере участь в межах компетенції у проведенні юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Мінекономрозвитку, з метою виявлення чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та в разі їх виявлення вносить пропозиції Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі щодо їх усунення або скасування відповідних актів (документів);

у межах своїх повноважень разом із представниками відділу контрольно-ревізійної роботи бере участь у перевірці фінансово-господарської діяльності Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, з метою здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства;

готує, для подання спеціально уповноваженому органу, щорічну інформацію про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції в Мінекономрозвитку.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, інформацію, матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

брати участь у нарадах, конференціях, "круглих столах" та семінарах із питань, що належать до компетенції сектору;

у разі потреби за наявності підстав ініціювати проведення службових розслідувань (перевірок) у Мінекономрозвитку;

скликати наради з питань здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та утворювати робочі групи;

у межах проведення службових розслідувань (перевірок) одержувати і від осіб, що займають політичні посади, державних службовців і працівників Мінекономрозвитку, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

інформувати Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі про покладення на сектор обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів особами, що займають політичні посади, державними службовцями і працівниками Мінекономрозвитку та посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі.

4.3. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

розподіляє обов'язки між працівниками сектору та затверджує посадові інструкції працівників сектору;

організовує та забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в секторі з добору кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву сектору;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

вносить заступнику Міністра - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

затверджує план роботи сектору та щокварталу звітує перед Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі про його виконання;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку:

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документ, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

порушує перед Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі питання про проведення службових розслідувань за фактами виявлених сектором порушень законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі здійснює представництво Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції сектору.

 

Завідувач сектору
запобігання та протидії корупції

В. Д. Вакаров

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали