МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 листопада 2011 року N 260

Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

НАКАЗУЮ:

Затвердити положення, що додаються, про такі самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби;

департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією;

сектор забезпечення роботи першого заступника Міністра.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
25.11.2011 N 260

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби

1. Загальні положення

1.1. Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є створення високоефективного кадрового потенціалу Мінекономрозвитку, забезпечення професійної компетентності державних службовців.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства. У питаннях організації і застосування методики та проведення кадрової роботи, державної служби департамент керується відповідними актами Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби статистики України та Пенсійного фонду України.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ кадрового забезпечення центрального апарату;

відділ по роботі з керівними кадрами підвідомчих організацій;

відділ організаційно-аналітичного забезпечення проходження державної служби;

відділ підвищення кваліфікації.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

1.7. Департамент використовує в своїй діяльності:

круглу мастичну печатку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: "Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби";

круглі номерні мастичні печатки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: "Для наказів";

круглу малу мастичну гербову печатку "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

штамп "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

штамп "З оригіналом згідно. Головний спеціаліст департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби";

штамп "З оригіналом згідно. Директор департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби";

штамп "Підвищив(ла) кваліфікацію за професійною програмою. Свідоцтво від Підпис".

1.8. Покладення на департамент обов'язків, не передбачених Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 N 912, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та державної служби, не допускається.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

реалізація в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом;

забезпечення згідно з чинним законодавством реалізації комплексу роботи з кадрами в центральному апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

організаційне забезпечення діяльності Ради по роботі з кадрами Мінекономрозвитку;

разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку розроблення річних планів роботи з кадрами виходячи з загальнодержавних програм стосовно роботи з кадрами;

забезпечення Мінекономрозвитку кваліфікованим персоналом та його ефективне використання;

організаційне забезпечення виконання повноважень Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України з питань формування керівного складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

аналітичне та організаційно-методичне забезпечення управління персоналом в Мінекономрозвитку;

запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби;

прогнозування розвитку персоналу Мінекономрозвитку на основі систематичного і всебічного аналізу кадрового забезпечення, заохочення працівників до службової кар'єри, організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво роботою з персоналом на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

проведення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку роботи щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;

організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву Мінекономрозвитку;

забезпечення заповнення, обліку та зберігання трудових книжок та особових справ працівників, здійснення разом з іншими структурними підрозділами заходів щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців в межах єдиної комп'ютерної системи "Кадри" Мінекономрозвитку;

ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань;

узагальнення практики застосування законодавства з питань державної служби, розробка пропозицій щодо його вдосконалення, участь у розробці проектів відповідних нормативно-правових актів та їх опрацюванні.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право, в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті Міністерства та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

одержувати необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

мати відповідно обладнані місця зберігання документів;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України за наявності висновку Національного агентства України з питань державної служби.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра - керівнику апарату.

4.3. Директор департаменту:

забезпечує згідно з чинним законодавством організаційно-методичне керівництво всім комплексом роботи з кадрами в центральному апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

організовує та координує розробку річних планів роботи з кадрами виходячи з загальнодержавних програм стосовно роботи з кадрами;

надає пропозиції заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату щодо вдосконалення роботи з кадрами в центральному апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

вивчає досвід роботи, професійний рівень, ділові та моральні якості, відповідність посаді претендентів, кандидатури яких у встановленому порядку вносяться на погодження Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України;

забезпечує перевірку в підрозділах апарату Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, стану роботи з кадрами, дотримання вимог Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

аналізує практику застосування законодавства про працю та з питань державної служби, вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо його удосконалення, бере участь у розробці нормативно-правових актів;

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити, довідки, звіти та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади та установ і організацій;

підписує довідки з місця роботи та біографічні довідки;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника відділу кадрового забезпечення центрального апарату, начальника відділу по роботі з керівними кадрами підвідомчих організацій, начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення проходження державної служби, начальника відділу підвищення кваліфікації;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує, візує та подає заступнику Міністра - керівнику апарату для внесення на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника відділу кадрового забезпечення центрального апарату, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

вносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

організовує роботу департаменту щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики з питань державної служби;

розробляє річні плани роботи з кадрами, здійснює контроль за ходом їх реалізації;

бере участь у розробці нормативно-правових актів з кадрових питань та державної служби;

забезпечує підготовку документів з питань установлення відомчих заохочувальних відзнак, контролює їх виконання;

забезпечує вжиття необхідних заходів для подальшого розвитку єдиної комп'ютерної системи "Кадри" Мінекономрозвитку;

здійснює координацію роботи щодо виконання рішень Ради по роботі з кадрами Мінекономрозвитку;

координує роботу відділів департаменту;

узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції керівництву щодо її вдосконалення;

контролює своєчасне та якісне виконання працівниками департаменту завдань, що входять до їх обов'язків;

здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відділах департаменту у відповідності з чинним законодавством;

подає директору департаменту пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу кадрового забезпечення центрального апарату:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності та відсутності заступника директора департаменту;

забезпечує реалізацію єдиної державної політики з питань державної служби;

здійснює організаційне та методичне керівництво комплексом роботи з кадрами згідно з чинним законодавством в центральному апараті, контролює дотримання трудового законодавства, Закону України "Про державну службу" при вирішенні кадрових питань;

здійснює заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп'ютерної системи "Кадри";

бере участь у розробці нормативно-правових актів з кадрових питань та державної служби;

здійснює керівництво відділом кадрового забезпечення центрального апарату згідно з положенням про цей відділ;

узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції керівництву щодо її вдосконалення.

 

Виконувач обов'язків директора
департаменту кадрового забезпечення та
проходження державної служби

О. О. Салій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
25.11.2011 N 260

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією

1. Загальні положення

1.1. Департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є створення сприятливих умов для зміцнення та розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва з країнами - учасницями СНД та Російською Федерацією, забезпечення участі у формуванні єдиної державної зовнішньоекономічної політики України з питань співробітництва в рамках структурних утворень СНД, ГУАМ, ЄЕП, ЄврАзЕС.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

1) Відділ торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією.

2) Відділ торговельно-економічного співробітництва з Білорусією, Молдовою, країнами Закавказзя та Центральної Азії.

3) Відділ співробітництва в рамках СНД.

4) Відділ співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ та ЄврАзЕС.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

1) здійснення загальної координації діяльності української частини двосторонніх комісій (комітетів, підкомісій, робочих груп), координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва з країнами СНД;

2) здійснення організаційного забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій (комітетів, підкомісій, робочих груп) з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів з аналогічної проблематики;

3) здійснення координації та участь у проведенні переговорів між Україною та іншими державами - учасницями СНД щодо укладення угод про вільну торгівлю, а також підготовки економічних обґрунтувань стосовно таких угод;

4) розроблення пропозицій та реалізація заходів щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з державами-учасницями СНД та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;

5) підготовка матеріалів для участі представників України в роботі Економічної ради СНД та Ради глав урядів держав Співдружності Незалежних Держав;

6) координація діяльності центральних органів виконавчої влади з питань розроблення і виконання двосторонніх міжурядових угод економічного характеру, укладених Україною з державами СНД;

7) проведення постійного моніторингу розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України з державами - учасницями СНД, аналізу ефективності експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), підготовка пропозицій стосовно заходів щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг);

8) забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з державами - учасницями СНД в економічній сфері;

9) підготовка пропозицій щодо розроблення стратегії розвитку економічного співробітництва України з державами - учасницями СНД;

10) координація роботи центральних органів виконавчої влади з розробки та реалізації довгострокових Програм економічного співробітництва України з державами - учасницями СНД, міждержавних, міжурядових та галузевих програм багатостороннього співробітництва в рамках СНД, ГУАМ, ЄЕП, ЄврАзЕС, Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації;

11) розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції департаменту;

12) забезпечення в межах компетенції Мінекономрозвитку разом з МЗС координації роботи відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України, яка здійснюється в рамках розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД;

13) здійснення разом з МЗС оцінки роботи відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України та надання рекомендацій, спрямованих на розвиток та поглиблення торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право, в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції департаменту;

одержувати інформацію, документи і матеріали від відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має:

заступника директора департаменту - начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією,

заступника директора департаменту - начальника відділу співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ та ЄврАзЕС,

начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з Білорусією, Молдовою, країнами Закавказзя та Центральної Азії,

начальника відділу співробітництва в рамках СНД;

погоджує положення про відділи, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, та департаментом кадрового забезпечення проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

вносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту - начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією, заступника директора департаменту - начальника відділу співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ та ЄврАзЕС, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

Директор департаменту виконує покладені на нього завдання безпосередньо, а також через підлеглих йому заступника директора департаменту - начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією, заступника директора департаменту - начальника відділу співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ та ЄврАзЕС та начальників відділів.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією:

координує виконання завдань з питань двостороннього співробітництва з Російською Федерацією та іншими державами - учасницями СНД;

приймає рішення та підписує листи на адресу інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах повноважень, наданих директором департаменту;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції відділу;

у разі відсутності директора департаменту виконує його обов'язки.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу співробітництва в рамках структурних утворень ЄЕП, ГУАМ та ЄврАзЕС:

координує виконання завдань з питань багатостороннього співробітництва з державами - учасницями СНД;

приймає рішення та підписує листи на адресу інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах повноважень, наданих директором департаменту;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції відділу;

у разі відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією виконує обов'язки директора департаменту.

4.6. Начальники відділів здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідний структурний підрозділ.

 

Директор департаменту
торговельно-економічного співробітництва
з країнами СНД та Російською Федерацією

М. Л. Шойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
25.11.2011 N 260

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор забезпечення роботи першого заступника Міністра

1. Загальні положення

1.1. Сектор забезпечення роботи першого заступника Міністра (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності сектору є організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі (далі - перший заступник Міністра).

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Чисельність сектору визначаються відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

2.1.1. Організація взаємодії першого заступника Міністра зі структурними підрозділами Міністерства, органами місцевого самоврядування, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та міжнародними організаціями з метою обміну матеріалами, необхідними для виконання завдань, що стоять перед першим заступником Міністра;

2.1.2. Взаємодія з структурними підрозділами Мінекономрозвитку з метою виконання завдань першого заступника Міністра;

2.1.3. Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності першого заступника Міністра;

2.1.4. Контроль за виконанням окремих доручень першого заступника Міністра;

2.1.5. Створення належних умов для прийняття першим заступником Міністра ефективних управлінських рішень.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує організацію розпорядку роботи першого заступника Міністра, опрацювання його робочого плану, організацію проведення нарад під головуванням першого заступника Міністра, зустрічей, семінарів та поїздок першого заступника Міністра. Вживає заходів щодо уточнення місця, дати, часу їх проведення і порядку денного;

2.2.2. Забезпечує отримання інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад (засідань), зустрічей, семінарів та поїздок, в яких бере участь перший заступник Міністра;

2.2.3. В межах повноважень, наданих першому заступнику Міністра, координує діяльність самостійних структурних підрозділів безпосередньо підпорядкованих першому заступнику Міністра;

2.2.4. За дорученням першого заступника Міністра готує інформаційно-аналітичні матеріали;

2.2.5. Готує проекти окремих доручень першого заступника Міністра, виконує його службові вказівки і доручення та про результати інформує першого заступника Міністра;

2.2.6. Здійснює попередній розгляд документів, що надходять на ім'я першого заступника Міністра;

2.2.7. За дорученням першого заступника Міністра вивчає та аналізує окремі питання та напрями діяльності Мінекономрозвитку, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності роботи Мінекономрозвитку;

2.2.8. Здійснює перевірку дотримання вимог щодо підготовки та погодження проектів нормативно-правових актів, що надходять на погодження до першого заступника Міністра;

2.2.9. За дорученням першого заступника Міністра здійснює розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів;

2.2.10. Виконує інші функції відповідно до доручень першого заступника Міністра і покладених на сектор завдань.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право, в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для забезпечення виконання основних завдань сектору, у разі необхідності вимагати її доопрацювання та поглиблення;

у межах компетенції сектору взаємодіяти зі структурними підрозділами Міністерства стосовно підготовки документів для першого заступника Міністра;

використовувати наявну матеріально-технічну та інформаційну базу Міністерства.

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований першому заступнику Міністра.

4.3. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень першого заступника Міністра;

несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовується в управлінській діяльності, для подання першому заступнику Міністра або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

за дорученням першого заступника Міністра готує проекти окремих доручень, протокольних рішень;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного розв'язання;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників сектору, затверджує посадові інструкції працівників сектору;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в секторі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву сектору;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

вносить подання заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату про заохочення співробітників сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

 

Завідувач сектору забезпечення
роботи першого заступника Міністра

Р. М. Атаманський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали