МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 грудня 2011 року N 377

Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства;

департамент промислової політики;

департамент торговельно-економічного співробітництва;

адміністративно-господарський департамент.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.12.2011 N 377

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства

1. Загальні положення

1.1. Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення пропозицій та забезпечення виконання прийнятих рішень щодо формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору економіки України), а також з формування та забезпечення реалізації політики у сфері державно-приватного партнерства.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління інноваційно-інвестиційної політики;

управління інноваційних та інвестиційних проектів;

відділ розвитку державно-приватного партнерства.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

2.1. У сфері формування та реалізації державної інвестиційно-інноваційної політики:

розроблення пропозицій щодо обсягів державних капітальних вкладень для врахування їх під час розроблення проектів Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України на відповідний рік, здійснення оцінки ефективності їх використання;

розроблення пропозицій щодо нормативно-правового регулювання у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору економіки України);

проведення аналізу інвестиційних та інноваційних проектів, що передбачають залучення кредитних ресурсів, у тому числі під державні гарантії, від іноземних держав та банків (крім міжнародних фінансових організацій), проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та підготовка висновків і пропозицій щодо доцільності надання державної підтримки для їх реалізації;

унесення пропозицій щодо формування та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (далі - СЕЗ), територій пріоритетного розвитку (далі - ТПР), індустріальних (промислових) парків, митних зон, кластерів, технологічних парків, інших інструментів сприяння інвестиційній та інноваційній діяльності;

проведення оцінки та експертизи пропозицій щодо створення інструментів сприяння інвестиційній та інноваційній діяльності;

координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування державної інвестиційної політики;

проведення аналізу стану залучення інвестицій в основний капітал, прямих іноземних інвестицій та підготовка пропозицій щодо активізації інвестиційної діяльності;

проведення аналізу ефективності використання залученого інвестиційного капіталу для реалізації проектів, у тому числі на умовах договорів, та оцінки ефективності використання державних капітальних вкладень;

розроблення механізмів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів, що здійснюють свою діяльність на території України;

розроблення та впровадження нових інструментів сприяння інвестиціям та інноваціям;

проведення аналізу функціонування інвестиційних та інноваційних проектів, які реалізуються у СЕЗ, на ТПР та в індустріальних (промислових) парках, соціально-економічних результатів діяльності СЕЗ і ТПР, а також розроблення пропозицій щодо захисту інтересів держави в цій сфері;

здійснення аналізу та експертизи проектів створення технологічних парків та надання висновків щодо їх реєстрації як проектів технологічних парків;

проведення в межах, визначених законодавством, експертизи та відбору інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

розгляд інвестиційних проектів відповідно до економічного механізму, визначеного Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та схемою "зелених інвестицій";

здійснення заходів із створення позитивного інвестиційного іміджу України, зокрема забезпечення проведення міжнародних інвестиційних та інноваційних форумів, конференцій, круглих столів, офіційних і робочих зустрічей за участю представників Мінекономрозвитку;

проведення аналізу міжнародної практики правового регулювання у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;

опрацювання проектів нормативно-правових актів щодо затвердження Кабінетом Міністрів України проектів будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності;

підготовка пропозицій щодо погодження титулів будов (об'єктів), фінансування проектів будівництва яких здійснюється із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власності;

участь у підготовці угод між Україною та іншими державами про сприяння та взаємний захист інвестицій;

участь у розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки.

2.2. З питань формування та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства:

підготовка пропозицій і здійснення заходів щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державно-приватного партнерства;

унесення (опрацювання) пропозицій стосовно здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності;

здійснення аналізу та розроблення пропозицій щодо ефективності державно-приватного партнерства, у тому числі виявлення та розподіл можливих ризиків при реалізації проектів у рамках державно-приватного партнерства, їх оцінки та управління ними;

ведення обліку договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

формування та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозицій стосовно переліку об'єктів державної власності, що можуть бути передані в концесію;

проведення моніторингу дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;

проведення моніторингу ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;

організація перевірок виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства;

проведення техніко-економічного аналізу проектів угод про розподіл продукції;

здійснення технічного та організаційного забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з укладення та виконання угод про розподіл продукції, проведення їх техніко-економічної експертизи;

методологічне забезпечення залучення інвестицій на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі на умовах угод про розподіл продукції, концесію, спільну діяльність тощо;

проведення в межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальної і консультативної роботи з питань державно-приватного партнерства;

організація роботи з навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;

проведення експертизи та відбору інвестиційних проектів державно-приватного партнерства, що потребують державної підтримки;

розроблення пропозицій щодо залучення інвесторів на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі на умовах угод про розподіл продукції, концесію, спільну діяльність тощо;

підготовка пропозицій щодо утворення консультативно-дорадчих органів, організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності, зокрема, Міжвідомчої комісії з питань створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні, Міжвідомчої робочої групи з питань розвитку державно-приватного партнерства в Україні;

забезпечення участі Мінекономрозвитку в підготовці та проведенні конкурсів з визначення інвесторів, у тому числі приватного партнера, та укладенні відповідних договорів;

2.3. Надання методичної та інформаційно-аналітичної допомоги іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, віднесених до повноважень департаменту.

2.4. Участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідну для виконання визначених завдань;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

проводити наради та утворювати робочі групи;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований першому заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів нормативно-правових актів, рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує взаємодію Мінекономрозвитку з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до компетенції департаменту, та представництво у діяльності робочих органів Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку проводить робочі зустрічі, консультації, переговори з представниками іноземних держав, міжнародних організацій та фінансових інституцій, а також резидентами України з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку здійснює організаційне забезпечення та представництво в консультативно-дорадчих органах, утворених при Мінекономрозвитку, Кабінеті Міністрів України та Президентові України, з питань, що належать до компетенції департаменту;

погоджує положення про управління і відділ, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про відділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення співробітників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує, погоджує з першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління інноваційно-інвестиційної політики, заступника директора департаменту - начальника управління інноваційних та інвестиційних проектів, начальника відділу державно-приватного партнерства, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

бере участь у межах своєї компетенції у проведенні аналізу мобілізаційних потужностей галузей національної економіки для визначення напрямів їх розвитку.

У своєму безпосередньому підпорядкуванні директор департаменту має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління інноваційно-інвестиційної політики, заступника директора департаменту - начальника управління інноваційних та інвестиційних проектів, начальника відділу державно-приватного партнерства.

Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

координує роботу структурних підрозділів з питань інноваційно-інвестиційної політики, інноваційних та інвестиційних проектів, розвитку державно-приватного партнерства;

забезпечує взаємодію структурних підрозділів департаменту з питань, що потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, в організаціях та установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту проводить робочі зустрічі, консультації, переговори з представниками іноземних держав, міжнародних організацій та фінансових інституцій, а також резидентами України з питань, що належать до компетенції департаменту;

у разі тимчасової відсутності директора департаменту підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

здійснює інші повноваження, надані керівництвом Мінекономрозвитку та директором департаменту, з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у межах своєї компетенції у проведенні аналізу мобілізаційних потужностей галузей національної економіки для визначення напрямів їх розвитку.

Заступник директора департаменту - начальник управління інноваційно-інвестиційної політики:

виконує обов'язки директора департаменту у разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту;

у разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту підписує листи, запити та документи на адресу управлінь, відділів, секторів, утворених у складі самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

здійснює інші повноваження, надані керівництвом Мінекономрозвитку та директором департаменту з питань, що належать до компетенції управління інноваційно-інвестиційної політики;

бере участь у межах своєї компетенції у підготовці пропозицій щодо планів, обсягів асигнувань та виконавців державної програми розвитку озброєння (військової техніки) або напрямів державного оборонного замовлення.

Заступник директора департаменту - начальник управління інноваційних та інвестиційних проектів:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління інноваційно-інвестиційної політики;

у разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління інноваційно-інвестиційної політики підписує листи, запити та документи на адресу управлінь, відділів, секторів, утворених у складі самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

здійснює інші повноваження, надані керівництвом Мінекономрозвитку та директором департаменту, з питань, що належать до компетенції управління інноваційних та інвестиційних проектів;

бере участь у межах своєї компетенції у підготовці пропозицій щодо планів, обсягів асигнувань та виконавців державної програми розвитку озброєння (військової техніки) або напрямів державного оборонного замовлення.

 

Директор департаменту
інвестиційно-інноваційної
політики та розвитку
державно-приватного партнерства

О. Г. Гнатцов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.12.2011 N 377

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент промислової політики

1. Загальні положення

1.1. Департамент промислової політики (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є підготовка пропозицій стосовно формування та забезпечення реалізації державної промислової політики і науково-технічної політики в промисловості, а також розвитку військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління розвитку промисловості;

управління розвитку галузей промисловості;

управління оборонно-промислового комплексу.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

2.1. Основними завданнями департаменту є:

унесення пропозицій щодо формування та реалізації державної промислової політики, визначення пріоритетних напрямів розвитку промисловості, науково-технічного потенціалу промислового сектору економіки та підготовка пропозицій стосовно вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економіки;

унесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах військово-технічного співробітництва з іноземними державами, експортного контролю, установлення державного контролю за провадженням діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, здійснення контролю за їх реалізацією, а також з питань ліцензування у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

підготовка пропозицій до проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на відповідний рік, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та інших стратегічних, прогнозних і програмних документів;

розроблення та організація виконання державних цільових програм, спрямованих на розвиток промисловості, військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу;

здійснення фінансово-економічного аналізу стану і тенденцій розвитку галузей промисловості, зокрема гірничо-металургійної, хімічної, легкої, деревообробної, авіа- та суднобудівної, ракетно-космічної, радіоелектронної та машинобудівної галузей промисловості;

розроблення прогнозів розвитку промислового виробництва;

формування балансів попиту і пропозицій за основними видами промислової продукції;

унесення пропозицій щодо погодження фінансових планів промислових підприємств державного сектору економіки;

унесення пропозицій щодо бюджетних запитів, порядків використання бюджетних коштів, проектів паспортів та кошторисів бюджетних програм у сфері промисловості та науково-технічної політики в промисловості;

здійснення із залученням інших державних та недержавних організацій аналізу потенційних запасів і складання щорічного балансу утворення та споживання металобрухту в Україні;

здійснення методологічного, нормативно-правового забезпечення реалізації операцій з металобрухтом;

координація взаємодії з науково-дослідними установами в промисловості, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

формування та контроль за виконанням державного замовлення на розроблення новітніх технологій, нових зразків техніки та обладнання в промисловості;

аналіз стану фінансування та результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері промисловості та підготовка пропозицій щодо їх упровадження;

участь у формуванні та реалізації державної політики з питань технічного регулювання (стандартизації, метрології, підтвердження оцінки відповідності) у гірничо-металургійній, хімічній, легкій, деревообробній, авіаційній та суднобудівній промисловості; машинобудуванні, приладобудуванні та автомобілебудуванні; засобах зв'язку, електропобутовій та радіоелектронній апаратурі, електротехнічній продукції;

участь у розробленні та впровадженні технічних регламентів та стандартів на промислову продукцію в галузях промисловості;

унесення пропозицій щодо розвитку систем стандартизації, метрологічного забезпечення розроблення та виробництва промислової продукції, створення сучасних методів і засобів вимірювань та контролю показників якості промислової продукції;

участь у виконанні робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань, і здійснення метрологічного контролю в галузях промисловості;

разом з Міністерством оборони України в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку:

- здійснює організацію і координацію діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

- подає до Кабінету Міністрів України погоджені в установленому порядку проекти законів міжнародних договорів України, інші нормативно-правові акти у сфері військово-технічного співробітництва;

підготовка пропозицій щодо проведення виставок озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та послуг військового призначення і подвійного використання, участь в організації їх підготовки та проведення разом з іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

здійснення ліцензування на право розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї та вдосконалення законодавства у цій сфері;

супроводження реалізації виробничої і науково-технічної кооперації підприємств оборонної галузі, що здійснюється в рамках міжурядових угод з іноземними державами;

участь у межах своїх повноважень в укладанні договорів з іноземними державами з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

розроблення пропозицій та забезпечення виконання прийнятих Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України рішень з питань спрямування та координації Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль) згідно із частиною другою статті 18 (Закон N 3166-VI) і статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI);

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань промисловості, оборонно-промислового комплексу та державного експортного контролю;

участь у межах своїх повноважень у підготовці пропозицій щодо:

- структурних змін власності в промисловому секторі економіки, формування переліку підприємств, що підлягають корпоратизації, акціонуванню та приватизації, визначення особливостей приватизації підприємств промисловості та залучення стратегічних інвесторів;

- персонального складу виконавчих органів суб'єктів господарювання державного промислового сектору економіки, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований першому заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує підготовку пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо вирішення питань, які виникають у взаємовідносинах з Держекспортконтролем, уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Міністерством та Держекспортконтролем;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про відділи та сектори, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує, погоджує з першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку промисловості та заступника директора департаменту - начальника управління розвитку галузей промисловості, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку промисловості, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку галузей промисловості, начальника управління оборонно-промислового комплексу.

4.4. Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

координує планово-організаційну роботу в департаменті, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Міністерства;

контролює дотримання співробітниками департаменту виконавської дисципліни та звітує з цих питань перед директором департаменту;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

здійснює взаємодію із структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань матеріально-технічного забезпечення департаменту;

виконує інші доручення директора департаменту.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку промисловості:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку галузей промисловості:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління розвитку промисловості;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту.

 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.12.2011 N 377

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент торговельно-економічного співробітництва

1. Загальні положення

1.1. Департамент торговельно-економічного співробітництва (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є забезпечення реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики та захист інтересів України у двосторонніх торговельно-економічних відносинах з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Близького і Середнього Сходу.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Мінекономрозвитку, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи;

відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи;

відділ торговельно-економічного співробітництва з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки;

відділ торговельно-економічного співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону;

відділ роботи з іноземними представництвами;

відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

забезпечення участі у розробленні та реалізації державної політики двостороннього торговельно-економічного співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Близького і Середнього Сходу;

аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва, розроблення пропозицій з оптимізації та поліпшення двосторонньої торговельної співпраці та нових форм економічного співробітництва з іноземними державами;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань реалізації торговельно-економічного співробітництва України і роботи з представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні;

участь у здійсненні заходів із створення позитивного іміджу України та захисту економічних інтересів українських суб'єктів господарської діяльності за кордоном;

забезпечення участі у розробленні та підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Близького і Середнього Сходу та координація їх виконання;

забезпечення підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Близького і Середнього Сходу на засідання Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, колегії Мінекономрозвитку та робочі наради;

забезпечення в межах компетенції взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері;

здійснення загальної координації діяльності українських частин двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва, проведення моніторингу домовленостей, досягнутих під час засідань цих органів;

здійснення в межах компетенції департаменту організаційного забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових зовнішньоекономічних заходів, що проводяться в Україні і за кордоном;

забезпечення в межах компетенції департаменту участі у переговорах з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, а також у міжнародних заходах з питань розвитку торговельно-економічного співробітництва;

сприяння участі українських офіційних делегацій у роботі міжнародних економічних форумів, конференцій, ділових рад, семінарів, круглих столів, присвячених питанням двостороннього співробітництва України з країнами світу;

проведення у встановленому порядку реєстрації та засвідчення інформації про реєстрацію іноземних представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, отримання, аналіз та узагальнення інформації про їх діяльність та надання їм методичної допомоги;

забезпечення в межах компетенції Мінекономрозвитку разом з Міністерством закордонних справ України координації діяльності відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України, надання експертної оцінки ефективності їх роботи та підготовка пропозицій щодо їх кадрового забезпечення.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань, від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та від відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує розроблення, опрацювання проектів нормативно-правових актів, підготовку проектів інших документів і рішень з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у розгляді проектів законодавчих і нормативно-правових актів та інших документів, які надходять на погодження, з питань, що належать до компетенції департаменту, і організовує підготовку пропозицій до них;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Міністерства;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, працює з документами, які містять відомості про номенклатуру, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, іншими секретними документами, які розробляються або опрацьовуються Мінекономрозвитку;

представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

організовує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, а також з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні для виконання покладених на департамент завдань та функцій;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту; заступника директора департаменту - начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи; начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи; начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки; начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону; начальника відділу роботи з іноземними представництвами; начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору (у тому числі з урахуванням мовної підготовки), розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

надає пропозиції до формування кадрового резерву працівників відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про встановлення надбавок, присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує, погоджує із заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника відділу торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи, накладення дисциплінарних стягнень, а також про встановлення надбавок, присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

контролює додержання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку, забезпечує раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників департаменту;

утворює тимчасові робочі групи у складі працівників департаменту з метою підготовки і реалізації особливо важливих завдань.

4.4. Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

координує та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

здійснює координацію роботи структурних підрозділів департаменту в рамках виконання завдань, що належать до компетенції департаменту, з метою їх своєчасного виконання;

здійснює в межах повноважень, наданих директором департаменту, спрямування і координацію роботи відділу торговельно-економічного співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону; відділу роботи з іноземними представництвами; відділу торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки, контролює її виконання;

у межах наданих директором департаменту повноважень бере участь у здійсненні комплексу організаційних та інформаційних заходів у рамках проведення засідань міжурядових спільних комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, їх українських частин, робочих міжвідомчих груп тощо;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, працює з документами, які містять відомості про номенклатуру, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, іншими секретними документами, які розробляються або опрацьовуються Мінекономрозвитку;

працює з відомостями про організацію сповіщення, зв'язку, управління мобілізацією з метою своєчасного переведення на роботу в умовах введення у державі воєнного стану;

за дорученням директора департаменту бере участь у переговорах та зустрічах із співробітниками представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, міжнародних форумах та конференціях тощо;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до повноважень департаменту;

за дорученням директора департаменту співпрацює з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади та керівниками інших структурних підрозділів Міністерства з питань, які потребують спільного вирішення.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи:

у разі відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту виконує обов'язки директора;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи на адресу самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

координує та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, працює із секретними документами про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах;

здійснює керівництво відділом торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи та виконує інші функції згідно з положенням про відділ;

здійснює в межах повноважень, наданих директором департаменту, спрямування і координацію роботи відділу торговельно-економічного співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи; відділу торговельно-економічного співробітництва з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки, контролює її виконання.

Начальники відділів здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідний структурний підрозділ.

 

Директор департаменту
торговельно-економічного
співробітництва

Р. А. Осипенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.12.2011 N 377

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративно-господарський департамент

1. Загальні положення

1.1. Адміністративно-господарський департамент (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є матеріально-технічне забезпечення ефективної і безперебійної роботи центрального апарату Мінекономрозвитку; здійснення відповідно до законодавства функцій з управління об'єктами державної власності підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку (далі - підвідомчі організації).

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

господарський відділ;

відділ матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель;

відділ координації фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ і організацій;

відділ з питань соціально-побутового забезпечення та охорони праці.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

забезпечення ефективної та безперебійної роботи центрального апарату Мінекономрозвитку і підвідомчих організацій шляхом реалізації адміністративно-розпорядчих та господарських функцій, покладених на департамент, і прийняття необхідних для цього управлінських рішень;

забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами Мінекономрозвитку, відповідальним виконавцем яких визначено департамент;

розроблення заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання в Мінекономрозвитку матеріальних ресурсів;

забезпечення міжвідомчої взаємодії з питань, що належать до компетенції департаменту;

організація матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів центрального апарату Мінекономрозвитку та вирішення соціально-побутових питань його працівників, проведення в межах фінансування корпоративних заходів (культурно-масового, спортивного характеру тощо);

здійснення заходів з охорони праці працівників центрального апарату Мінекономрозвитку (облаштування робочого місця, створення належних умов для роботи, проведення інструктажу, втілення системи контролю за дотриманням правил техніки безпеки тощо);

проведення перевірок додержання структурними підрозділами Мінекономрозвитку і підвідомчими організаціями вимог законодавства про охорону праці;

організаційне забезпечення роботи комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства;

забезпечення двосторонніх комісій та представницьких зустрічей сувенірно-представницькою продукцією і канцелярським приладдям відповідно до графіка засідань комісій та затвердженого кошторису;

планування, визначення норм забезпечення структурних підрозділів центрального апарату Мінекономрозвитку матеріально-технічними засобами (канцелярськими товарами, папером, господарськими товарами, меблями, оргтехнікою тощо);

здійснення відповідно до законодавства функцій з управління підвідомчими організаціями;

забезпечення проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підвідомчих організацій;

організаційне і методологічне забезпечення ефективної роботи підвідомчих організацій;

забезпечення контролю технічного стану та дотримання правил експлуатації і переміщення матеріальних цінностей, які передані структурним підрозділам центрального апарату Мінекономрозвитку та матеріально відповідальним особам;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

участь у розгляді скарг, заяв і пропозицій, які надходять від громадян, інших органів, установ і організацій;

надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції департаменту.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку і підвідомчих організацій;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту;

уносити обґрунтовані пропозиції керівництву підвідомчих організацій та структурних підрозділів Мінекономрозвитку стосовно скасування наказів і доручень, що суперечать законодавству, інструкціям, наказам та дорученням з питань адміністративно-господарської діяльності.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату (далі - заступник Міністра - керівник апарату).

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного розв'язання;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

відповідно до завдань, покладених на департамент, працює з цілком таємними та таємними документами щодо підготовки нормативно-правових актів, які розробляються або координуються Мінекономрозвитку (ЗВДТ - 2.1.1);

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітницями департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель, начальника господарського відділу, начальника відділу координації фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ і організацій, начальника відділу з питань соціально-побутового забезпечення та охорони праці;

погоджує положення про відділи, що входять до складу департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців та працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення керівників підвідомчих організацій, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців, працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

уносить заступнику Міністра - керівнику апарату подання про заохочення керівників підвідомчих організацій та накладення дисциплінарних стягнень;

готує, візує та подає заступнику Міністра - керівнику апарату для подальшого внесення Першому віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

здійснює контроль за адміністративно-господарською діяльністю Мінекономрозвитку;

здійснює повноваження щодо реалізації прав Мінекономрозвитку як органу управління об'єктами державної власності, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, з метою задоволення державних та суспільних потреб;

надає пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо забезпечення в установленому законодавством порядку житлом працівників центрального апарату Мінекономрозвитку в межах компетенції департаменту;

організовує визначення потреби підрозділів Мінекономрозвитку в матеріально-технічних засобах і здійснює їх розподіл та перерозподіл;

вирішує за погодженням з керівництвом Мінекономрозвитку питання щодо розміщення та переміщення структурних підрозділів Міністерства на площах, які воно займає;

погоджує проекти документів, які готуються структурними підрозділами Мінекономрозвитку та пов'язані з придбанням і використанням матеріально-технічних засобів;

уносить пропозиції заступнику Міністра - керівнику апарату щодо укладання господарських договорів на матеріально-технічне забезпечення діяльності центрального апарату Мінекономрозвитку та візує їх;

уносить пропозиції до кошторисів видатків Мінекономрозвитку в межах компетенції департаменту;

візує бюджетні запити Мінекономрозвитку в частині виділення коштів на утримання та забезпечення функціонування центрального апарату Мінекономрозвитку;

уносить пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо порядку, черговості та обсягу використання коштів, виділених на утримання Міністерства, у межах компетенції департаменту;

здійснює контроль фінансово-господарської діяльності підвідомчих організацій;

здійснює контроль за своєчасним наданням фінансової звітності від посадових осіб підвідомчих організацій, отримує від них необхідні пояснення та документи щодо фінансово-господарської діяльності, додержання кошторисної дисципліни, з інших питань діяльності, а також вимагає матеріали, пов'язані з витратами грошових і матеріальних цінностей;

контролює роботу копіювального центру Мінекономрозвитку;

погоджує контракти керівникам підвідомчих організацій у частині терміну дії, оплати праці та матеріального стимулювання.

4.4. Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

виконує функції з управління об'єктами державної власності в установленому законодавством порядку;

контролює роботу з ведення господарських справ в апараті Мінекономрозвитку;

контролює роботу автотранспорту, що забезпечує діяльність Мінекономрозвитку, уносить директору департаменту пропозиції щодо оптимізації його використання;

уносить директору департаменту пропозиції щодо розміщення підрозділів Мінекономрозвитку і підвідомчих організацій;

організовує забезпечення розв'язання соціально-побутових питань працівників, проведення в межах фінансування корпоративних заходів та здійснення заходів з охорони праці працівників центрального апарату Мінекономрозвитку;

контролює стан трудової дисципліни в департаменті;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

відповідно до завдань, покладених на департамент, працює з відомостями про організацію оповіщення, зв'язку, управління мобілізацією, термінів заходів з метою своєчасного переведення на роботу за умови введення в державі воєнного стану (ЗВДТ - 2.1.2);

візує документи, підписання яких належить до компетенції керівництва департаменту;

забезпечує координацію роботи господарського відділу і відділу з питань соціально-побутового забезпечення та охорони праці;

приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, у межах повноважень, наданих директором департаменту.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та організації закупівель:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності та відсутності заступника директора департаменту;

здійснює організацію матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату Мінекономрозвитку, ощадливе і раціональне використання та збереження матеріальних цінностей, стан їх обліку в межах компетенції департаменту, розроблення заходів щодо економії витрат на утримання центрального апарату Мінекономрозвитку;

організовує забезпечення двосторонніх комісій та представницьких зустрічей сувенірно-представницькою продукцією та канцелярським приладдям відповідно до графіка засідань комісій та затвердженого кошторису;

здійснює координацію, організаційне та методологічне забезпечення ефективної роботи підвідомчих організацій;

забезпечує контроль за ефективністю управління майном підвідомчими організаціями;

вивчає та вносить директору департаменту пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників та працівників структурних підрозділів департаменту, а також керівників підвідомчих організацій;

вивчає та вносить директору департаменту пропозиції щодо структури, штатного розпису і доцільності перебування підвідомчих організацій у сфері управління Мінекономрозвитку;

візує проекти договорів на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центрального апарату Мінекономрозвитку;

забезпечує координацію роботи відділу координації фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ і організацій;

організовує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, у межах повноважень, наданих директором департаменту.

4.6. Начальники відділів здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідний структурний підрозділ.

 

Директор
адміністративно-господарського
департаменту

І. Б. Красовський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали