МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 грудня 2011 року N 357

Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

департамент регіональної політики;

департамент відносин власності;

департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.12.2011 N 357

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент регіональної політики

1. Загальні положення

1.1. Департамент регіональної політики (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної регіональної політики стосовно забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку регіонів, зменшення основних територіальних диспропорцій, активізації ресурсного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності регіонів.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять:

управління планування регіонального розвитку;

управління інструментів регіонального розвитку;

відділ з економічних питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;

відділ транскордонного співробітництва.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

формування та забезпечення реалізації разом з іншими центральними органами виконавчої влади державної політики щодо регіонального розвитку, координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері;

розроблення та участь у розробленні в межах своїх повноважень проектів нормативно-правових актів з питань регіональної політики і місцевого самоврядування, пропозицій щодо розв'язання актуальних проблем у цій сфері;

аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць України, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності механізмів стимулювання їх розвитку та регіонального вирівнювання;

середньо- та довгострокове планування регіонального розвитку, координація роботи місцевих органів влади з питань розроблення та реалізації регіональних стратегій розвитку;

підготовка разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади одного з розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період щодо питань розвитку регіонів;

розроблення в межах своїх повноважень заходів щодо формування економічно достатніх територіальних громад, зміцнення їх матеріально-фінансової бази, реформування адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, сприяння комплексному соціально-економічному розвитку регіонів, зокрема шляхом розроблення порядків використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів та на виконання інвестиційних програм (проектів), погодження переліку об'єктів і заходів, які фінансуються за рахунок цих субвенцій;

організаційно-методичне керівництво і координація роботи з:

- підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періоди;

- розроблення та моніторинг виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць;

- розроблення і здійснення в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;

- сприяння комплексному соціально-економічному розвитку регіонів;

- розроблення Державної стратегії регіонального розвитку, щорічних планів заходів щодо її реалізації, здійснення методологічного керівництва та координації діяльності з підготовки стратегій регіонального розвитку;

координація розроблення угод щодо регіонального розвитку, наукового і методичного забезпечення діяльності в цій сфері органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державної реєстрації таких угод після їх схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

проведення в установленому порядку моніторингу показників розвитку регіонів, районів і міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення та формування переліку показників, за якими проводиться моніторинг розвитку територій і визнання їх депресивними;

розроблення за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм подолання депресивності територій і моніторинг їх виконання;

подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України щорічної доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій, використання виділених на ці потреби коштів державного бюджету;

загальна координація транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва;

аналіз чинного законодавства у сфері місцевого самоврядування, територіальної організації влади та вдосконалення адміністративно-територіального устрою, підготовка пропозицій щодо його поліпшення;

сприяння створенню належних умов для забезпечення реалізації місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними громадами прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України;

координація та контроль в установленому порядку діяльності економічних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, участь у розробленні та реалізації в межах своїх повноважень заходів щодо вирішення питань оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади;

організація та координація в межах своїх повноважень перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва відповідно до спільної заяви Кабінету Міністрів України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина;

участь у підготовці і проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів з питань регіональної політики, здійснення інформаційної і консультаційної роботи з питань підготовки та проведення таких заходів;

здійснення інших повноважень, визначених наказами та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема з питань, що впливають на соціальний та економічний розвиток регіонів;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи та матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту;

користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів Мінекономрозвитку, у тому числі системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований першому заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує взаємодію Мінекономрозвитку з економічними підрозділами місцевих органів виконавчої влади;

уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Мінекономрозвитку та економічними підрозділами місцевих органів виконавчої влади;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організовує підготовку пропозицій щодо вирішення питань, які виникають у взаємовідносинах з економічними підрозділами місцевих органів виконавчої влади;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має:

- заступника директора департаменту - начальника управління планування регіонального розвитку;

- заступника директора департаменту - начальника управління інструментів регіонального розвитку;

- заступника директора департаменту - начальника відділу транскордонного співробітництва;

- начальника відділу з економічних питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про відділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом із керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує, погоджує з першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту - начальника управління планування регіонального розвитку, заступника директора департаменту - начальника управління інструментів регіонального розвитку, заступника директора департаменту - начальника відділу транскордонного співробітництва, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, бере участь у підготовці заходів, які здійснюються для забезпечення сталого функціонування галузей національної економіки України в умовах воєнного стану, зокрема Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління планування регіонального розвитку:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної регіональної економічної політики та здійснює контроль за її практичною реалізацією;

забезпечує організацію проведення аналізу стану та тенденцій економічного і соціального розвитку регіонів, розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності механізмів стимулювання їх розвитку та регіонального вирівнювання;

організовує та здійснює роботу з розроблення державних стратегій регіонального розвитку, щорічних планів заходів щодо її реалізації, інших програмних та прогнозних документів щодо розвитку регіонів на середньо- та довгостроковий період;

здійснює організаційно-методичне забезпечення та координацію роботи економічних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної регіональної політики, розроблення проектів прогнозів та програм економічного і соціального розвитку регіонів;

здійснює інші повноваження, визначені дорученнями директора департаменту;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, бере участь у підготовці заходів, які здійснюються для забезпечення сталого функціонування галузей національної економіки України в умовах воєнного стану, зокрема Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління інструментів регіонального розвитку:

за відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління планування регіонального розвитку виконує обов'язки директора департаменту;

організовує розроблення та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань регіональної політики і місцевого самоврядування та надає пропозиції щодо розв'язання проблем соціально-економічного розвитку регіонів;

забезпечує загальну координацію розроблення угод щодо регіонального розвитку; розроблення за участю інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм подолання депресивності територій; проведення моніторингу їх виконання та щорічне подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про виконання угод та програм;

здійснює координацію розроблення заходів державної підтримки, спрямованих на стимулювання регіонального та місцевого розвитку, пропозицій до проектів закону України про Державний бюджет України на відповідний рік стосовно фінансового забезпечення реалізації спільних заходів угод щодо регіонального розвитку, підтримки розвитку депресивних територій, державної фінансової допомоги регіонам на виконання інвестиційних програм (проектів);

здійснює інші повноваження, визначені дорученнями директора департаменту;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, бере участь у підготовці заходів, які здійснюються для забезпечення сталого функціонування галузей національної економіки України в умовах воєнного стану, зокрема Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник відділу транскордонного співробітництва:

за відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління планування регіонального розвитку та заступника директора департаменту - начальника управління інструментів регіонального розвитку виконує обов'язки директора департаменту;

здійснює загальну координацію транскордонного, прикордонного, міжрегіонального співробітництва та контроль за дотриманням законодавства з питань транскордонного співробітництва;

здійснює загальну координацію роботи відділу з економічних питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;

організовує розроблення та бере участь у розробленні міжнародних договорів, проектів нормативно-правових актів з питань транскордонного, прикордонного, міжрегіонального співробітництва;

бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері транскордонного, прикордонного, міжрегіонального співробітництва та здійснює контроль за її практичною реалізацією;

здійснює організацію та координацію виконання програми перепідготовки кадрів у сфері підприємництва відповідно до спільної заяви Кабінету Міністрів України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина;

здійснює інші повноваження, визначені дорученнями директора департаменту.

 

Директор департаменту
регіональної політики

О. М. Нижник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.12.2011 N 357

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент відносин власності

1. Загальні положення

1.1. Департамент відносин власності (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення пропозицій та організація виконання прийнятих рішень з питань формування державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями Керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління реформування відносин власності;

управління реформування державного сектору економіки;

відділ корпоративних відносин.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, забезпечення нормативно-правового регулювання у цій сфері;

розроблення та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проектів рішень з питань передачі або обміну об'єктів права державної та комунальної власності, здійснення методичного керівництва діяльністю органів виконавчої влади із зазначених питань;

розроблення разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади в установленому порядку пропозицій щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, формування пропозицій щодо переліку таких підприємств;

розроблення засад державної політики у сфері реалізації прав власника через механізми приватизації, оренди майна, його оцінки та корпоратизації;

формування переліків підприємств, що підлягають корпоратизації, та підготовка наказів Міністерства про графіки її проведення;

підготовка проекту переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, і підготовка проектів законів України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" для подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

розроблення механізмів забезпечення реалізації державної політики у сфері розмежування прав власності, передачі або обміну державного та комунального майна, відомчих об'єктів житлового фонду та соціальної сфери разом з інженерною інфраструктурою, що їх обслуговує, із державної у комунальну власність;

участь у розробленні механізмів протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств державного сектору економіки;

участь у межах компетенції в опрацюванні питань передачі та реалізації військового майна Збройних Сил України, упорядкування управління державним майном, яке використовував Чорноморський флот колишнього СРСР;

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань управління державною власністю, корпоратизації підприємств, приватизації державного майна, створення, діяльності, реорганізації (реструктуризації) та ліквідації державних акціонерних та холдингових компаній, інших господарських структур, узагальнення й аналіз практики застосування законодавства з цих питань;

збір, накопичення та аналіз інформації щодо виконання суб'єктами управління функцій з управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки та корпоративними правами держави;

у межах компетенції контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення моніторингу ефективності виконання суб'єктами управління визначених обов'язків відповідно до законодавства;

підготовка пропозицій щодо ефективності управління об'єктами державної власності відповідно до затверджених критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності та подання їх в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;

підготовка та узагальнення пропозицій щодо формування державної економічної політики у сфері земельних відносин;

аналіз та узагальнення практики застосування законодавства з питань земельних відносин і підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

розгляд стану і тенденцій реформування земельних відносин у цілому в Україні та її регіонах і визначення напрямів підвищення ефективності земельної реформи;

аналіз пропозицій уповноважених органів управління щодо проведення додаткових емісій акцій в акціонерних товариствах та викупу цих акцій державою, унесення додаткових вкладів до статутних капіталів товариств з обмеженою відповідальністю, у яких державі належать корпоративні права;

опрацювання проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань банкрутства.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань, зокрема щодо питань управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, у тому числі урядовими системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінський діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного розв'язання;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, працює з цілком таємними та таємними відомостями за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління реформування відносин власності, заступника директора департаменту - начальника управління реформування державного сектору економіки та начальника відділу корпоративних відносин;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про структурні підрозділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом із керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління реформування відносин власності та заступника директора департаменту - начальника управління реформування державного сектору економіки, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за погодженням із заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівником апарату доручає виконання своїх обов'язків одному із заступників на період своєї відсутності.

4.4. Заступник директора департаменту:

координує планово-організаційну роботу в департаменті;

контролює дотримання співробітниками департаменту виконавської дисципліни; звітує з цих питань перед директором департаменту;

розробляє і подає пропозиції директору департаменту щодо організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях;

співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Міністерства щодо питань, які потребують спільного розв'язання;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, працює з цілком таємними та таємними відомостями за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління реформування відносин власності:

організовує, забезпечує та контролює виконання завдань, пов'язаних із формуванням та реалізацією державної політики у сфері реформування відносин власності;

забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Міністерства та директора департаменту;

розробляє і подає пропозиції директору департаменту щодо організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

за дорученням керівництва Міністерства та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях;

приймає рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Міністерства, з питань, що виникають у сфері діяльності управління реформування відносин власності.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління реформування державного сектору економіки:

організовує, забезпечує та контролює виконання завдань, пов'язаних із формуванням та реалізацією державної політики у сфері реформування державного сектору економіки;

забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Міністерства та директора департаменту;

за дорученням керівництва Міністерства та директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях;

приймає рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Міністерства, з питань, що виникають у сфері діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів.

 

Директор департаменту
відносин власності

О. А. Максимов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.12.2011 N 357

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту

1. Загальні положення

1.1. Департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є реалізація політики інтеграції економіки України у світову економіку з використанням переваг лібералізації торгівлі та сталого розвитку відповідно до норм і принципів СОТ, забезпечення співробітництва з СОТ та державами-членами щодо моніторингу торговельної політики та вдосконалення правил світової торгівлі, дотримання положень угод СОТ із прозорості, зокрема обробки запитів та нотифікацій СОТ, забезпечення покращення доступу українських товарів та послуг на зовнішній ринок шляхом укладення міжнародних угод з іноземними державами чи угрупованнями, захист національного товаровиробника на внутрішньому ринку шляхом застосування інструментів та процедур торговельного захисту, захист економічних прав та інтересів національного товаровиробника на зовнішньому ринку в разі загрози застосування органами іноземних держав антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, а також установлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій у цій сфері з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління співробітництва з СОТ;

управління з питань торговельного захисту.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань виконання зобов'язань України, взятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність із нормами угод СОТ, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність нормам угод СОТ та зобов'язанням України як члена СОТ, здійснення моніторингу виконання іншими членами СОТ положень угод цієї міжнародної організації і захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізмів СОТ;

забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади з питань участі в багатосторонніх торговельних переговорах СОТ, дво- та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, засіданнях органів цієї міжнародної організації;

забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади щодо дотримання положень угод СОТ із прозорості, зокрема обробки запитів СОТ і держав - членів СОТ та їх інформування, а також співробітництва з відповідними комітетами СОТ;

здійснення моніторингу торговельної політики країн-членів СОТ, які є найважливішими торговельними партнерами України, з метою покращення умов доступу на зовнішній ринок та моніторингу торговельних суперечок у СОТ з метою виявлення таких, які можуть представляти інтерес для України; підготовка звіту щодо огляду торговельної політики України;

забезпечення в межах компетенції представництва України в СОТ, на Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), у Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), в інших міжнародних економічних організаціях та координація діяльності центральних органів виконавчої влади, пов'язаної з членством України в цих організаціях;

участь у розробленні пропозицій та реалізації напрямів співробітництва України з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), Чорноморським банком торгівлі та розвитку (ЧБТР), Організацією Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), іншими міжнародними економічними організаціями та угрупованнями;

забезпечення координації проведення переговорів із перспективними торговельно-економічними партнерами України (крім ЄС та СНД) щодо укладення міжнародних угод, у тому числі про вільну торгівлю, та підготовки укладених угод до ратифікації;

забезпечення формування економічно обґрунтованої позиції української сторони в переговорному процесі щодо укладення угод про вільну торгівлю з урахуванням позицій заінтересованих органів виконавчої влади та товаровиробників, а також результатів наукових досліджень;

забезпечення в межах компетенції захисту економічних прав і законних інтересів України, суб'єктів її зовнішньоекономічної діяльності;

проведення в установленому порядку розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України у сфері застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів;

забезпечення реалізації положень чинного законодавства України з питань захисту національного товаровиробника від демпінгового, субсидованого, зростаючого імпорту з боку іноземних виробників/експортерів, який заподіює йому шкоду;

здійснення моніторингу імпорту товарів в Україну з метою завчасного виявлення тенденцій, що можуть мати негативний вплив для вітчизняних товаровиробників, та моніторингу ситуації на зовнішньому ринку з метою завчасного виявлення тенденцій, які можуть обумовити загрозу застосування компетентними органами іноземних держав до товарів походженням з України антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань;

підготовка та проведення на підставі відповідних рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі в установленому порядку антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань, здійснення перегляду та лібералізації застосованих заходів;

проведення аналізу ефективності застосованих на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів;

забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;

виявлення фактів застосування або загрози застосування компетентними органами іноземних держав, економічними угрупованнями або митними союзами до товарів походженням з України антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів, забезпечення захисту інтересів вітчизняних виробників на зовнішньому ринку в рамках антидемпінгових, спеціальних захисних та антисубсидиційних розслідувань;

проведення аналізу наслідків для вітчизняних товаровиробників застосування обмежувальних заходів щодо української продукції на зовнішньому ринку;

забезпечення розроблення, укладання та супроводження дії міжнародних договорів України в рамках захисту національного товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках (антидемпінгові, антисубсидиційні, спеціальні, антидискримінаційні розслідування);

забезпечення взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань захисту національних товаровиробників від демпінгового, субсидованого, зростаючого імпорту з боку іноземних виробників/експортерів, який заподіює йому шкоду, захисту інтересів вітчизняних товаровиробників в антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідуваннях, які порушуються компетентними органами іноземних держав щодо українських товарів;

розроблення та опрацювання нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції департаменту;

здійснення взаємодії шляхом проведення консультацій, утворення робочих груп з представниками всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських об'єднань профспілок, асоціацій вітчизняних товаровиробників, підприємств, установ, організацій та іншими заінтересованими суб'єктами з питань реалізації зовнішньоекономічної політики України у сфері співробітництва з СОТ, захисту торговельно-економічних інтересів України на внутрішньому та зовнішньому ринках з використанням правових механізмів СОТ, укладання угод про вільну торгівлю.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема з питань співробітництва з СОТ, ЄАВТ, ЧБТР, ОЧЕС, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ, іншими міжнародними економічними організаціями й угрупованнями та представництвами України в цих організаціях, підготовки та проведення переговорів щодо укладення міжнародних угод, у тому числі про вільну торгівлю, з перспективними торговельними партнерами України, використання інструментів торговельного захисту;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції департаменту;

одержувати інформацію, документи і матеріали від відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України;

співпрацювати з науковими установами, зокрема з питань удосконалення методики проведення економічного аналізу доцільності укладення міжнародних угод, у тому числі про вільну торгівлю;

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту;

брати участь у підготовці пропозицій щодо залучення технічної допомоги для вирішення завдань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

підписує листи та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, щодо забезпечення положень угод СОТ із прозорості, зокрема листи, запити, нотифікації, відповіді на запити країн СОТ і коментарі до нотифікацій країн СОТ, що надсилаються Міністерством до дипломатичних представництв України за кордоном, іноземних дипломатичних представництв в Україні, пунктів обробки запитів та органів з нотифікування в державах-членах СОТ, а також експортерам та виробникам в Україні та країнах СОТ;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує взаємодію з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного розв'язання;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних питань, бере участь у підготовці нормативно-правових актів, які розробляються або координуються Міністерством, щодо міждержавного співробітництва;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з СОТ, заступника директора департаменту - начальника управління з питань торговельного захисту;

розподіляє обов'язки між заступником директора департаменту, заступником директора департаменту - начальником управління співробітництва з СОТ і заступником директора департаменту - начальником управління з питань торговельного захисту та визначає ступінь їх відповідальності;

погоджує положення про управління, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про відділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає в установленому порядку заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з СОТ та заступника директора департаменту - начальника управління з питань торговельного захисту, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

відповідає за координацію, планування та організаційно-методичне забезпечення роботи департаменту стосовно:

- взаємодії з представниками всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських об'єднань профспілок, асоціацій вітчизняних товаровиробників, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції департаменту;

- утворення міжвідомчих робочих груп, у тому числі із залученням представників інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції департаменту та які потребують спільного розв'язання;

- проведення нарад, засідань робочих груп, конференцій, семінарів, інших публічних заходів з питань, що належать до компетенції департаменту, та бере участь у них;

- залучення технічної допомоги, розроблення проектів технічної допомоги, спрямованих на розв'язання завдань, що належать до компетенції департаменту, та їх реалізацію в департаменті;

- залучення наукових організацій та інформаційно-аналітичних центрів до участі в розробленні перспективних програм і стратегічних документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що потребують спільного розв'язання;

за дорученням директора департаменту представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, підписує листи, запити та документи інформаційного характеру, які надсилаються до інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції департаменту;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних питань, бере участь у підготовці нормативно-правових актів, які розробляються або координуються Міністерством, щодо міждержавного співробітництва;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій;

виконує інші доручення директора департаменту, що випливають із завдань, покладених на департамент.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління співробітництва з СОТ:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління з питань торговельного захисту;

координує розроблення пропозицій та виконання прийнятих рішень щодо співробітництва з СОТ;

несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на управління співробітництва з СОТ.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління з питань торговельного захисту:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту;

координує розроблення пропозицій та виконання прийнятих рішень з питань торговельного захисту;

несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на управління з питань торговельного захисту.

 

Директор департаменту
співробітництва з СОТ та
з питань торговельного захисту

С. Г. Крючков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали