МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 березня 2012 року N 337

Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

департамент співробітництва з Європейським Союзом;

департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;

відділ внутрішнього аудиту;

сектор забезпечення роботи Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.03.2012 N 337


ПОЛОЖЕННЯ
про департамент співробітництва з Європейським Союзом

1. Загальні положення

1.1. Департамент співробітництва з Європейським Союзом (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення пропозицій та організація виконання прийнятих рішень стосовно формування та реалізації державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС;

відділ розвитку договірних відносин з ЄС в економічній сфері;

відділ розвитку торговельного співробітництва з ЄС;

відділ стратегічного планування співробітництва з ЄС.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

забезпечення і координація в межах своїх повноважень виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС;

участь у переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС, зокрема участь у межах компетенції в підготовці позиції української сторони щодо розвитку договірних відносин з окремих питань економічного, соціального та секторального співробітництва між Україною та ЄС і безпосередня участь у відповідних переговорах;

участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів;

інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності (з питань здійснення координації економічного та соціального співробітництва між Україною та ЄС) першого заступника Голови Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності (з питань здійснення координації економічного та соціального співробітництва між Україною та ЄС) заступника Голови Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;

забезпечення роботи відповідних підкомітетів Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів;

виконання функцій секретаріатів, інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності українських частин Підкомітету N 1 "Торгівля та інвестиції", Підкомітету N 2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика", Підкомітету N 3 "Політика у сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, Робочої групи з покращення захисту прав інтелектуальної власності в Україні в рамках Підкомітету N 1, що утворені в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;

забезпечення участі Мінекономрозвитку в роботі українських частин Підкомітету N 4 "Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія", Підкомітету N 5 "Митне та транскордонне співробітництво", Підкомітету N 6 "Юстиція, свобода та безпека", Підкомітету N 7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров'я, інформаційне суспільство" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, що утворені в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, Української частини Спільного комітету з питань реадмісії, а також інших двосторонніх органів Україна - ЄС;

виконання функцій координатора участі української сторони у діяльності Тематичної платформи N 2 "Економічна інтеграція та наближення до політик ЄС" ініціативи ЄС "Східне партнерство", а також панелей, що створені в рамках цієї Тематичної платформи;

забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади, пов'язаної зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

виконання функцій Виконавчого секретаріату в рамках забезпечення переговорного процесу з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади, пов'язаної з укладанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в економічній, секторальній сферах, а також з питань розвитку людського потенціалу;

виконання функцій секретаріату Робочої групи з економічних, секторальних питань і питань щодо розвитку людського потенціалу в рамках переговорного процесу між Україною та ЄС щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

виконання функцій секретаріату, інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Української частини Українсько-Литовської комісії з питань європейської інтеграції;

участь у роботі двосторонніх та багатосторонніх органів формату Україна - держави - члени ЄС;

здійснення спільного з Європейською Комісією моніторингу виконання стратегічних документів між Україною та ЄС у частинах економічного, секторального та соціального співробітництва;

здійснення у межах компетенції заходів з розвитку діалогу "влада - бізнес" у контексті розбудови двосторонніх відносин з ЄС;

підготовка пропозицій щодо залучення наукових, дослідницьких та інших громадських організацій до розроблення стратегічних документів щодо співробітництва між Україною та ЄС, вироблення позиції української сторони щодо розвитку договірних відносин Україна - ЄС;

координація діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво та інших стратегічних документів співробітництва Україна - ЄС з питань економічного, секторального та соціального співробітництва;

організація взаємодії органів виконавчої влади щодо розв'язання проблем у сфері торгівлі між Україною та ЄС;

моніторинг та аналіз стану торговельних відносин з ЄС, а також у разі необхідності розроблення рекомендацій для поліпшення торговельно-економічних зв'язків між сторонами;

розроблення пропозицій щодо стратегічного планування в межах компетенції співробітництва з ЄС на державному та регіональному рівнях;

участь в експертному супроводженні євроінтеграційної складової програмних документів Уряду України, інших цільових, галузевих програм усіх рівнів;

залучення міжнародного досвіду процесів європейської інтеграції, у тому числі на основі участі у відповідних дослідженнях;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;

координація заходів, пов'язаних із участю України в діяльності агентств і програм ЄС;

сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в налагодженні зв'язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах;

сприяння залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

надання методичної допомоги місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;

вивчення досвіду інших держав щодо питань співробітництва з ЄС, зокрема розвитку торговельних відносин, створення зон вільної торгівлі, процесів створення митних союзів, а також здійснення координації держав - членів ЄС у рамках Союзу, у тому числі з питань єдиного ринку, процесів європейської інтеграції країн-кандидатів на вступ до ЄС тощо;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, пов'язаних із співробітництвом між Україною та ЄС;

участь у розробленні та опрацюванні міжнародних договорів та/або угод з питань співробітництва між Україною та ЄС, між центральними органами виконавчої влади України та органами (структурами) ЄС або держав - членів ЄС;

участь у координаційних радах, робочих групах, комісіях, що утворені рішеннями Уряду України або на виконання рішень Уряду України, наказами Мінекономрозвитку або наказами інших центральних та місцевих органів виконавчої влади за згодою керівництва;

участь у налагодженні дво- та багатосторонніх контактів з іноземними урядовими і неурядовими установами, організаціями з питань проведення в Україні та за її межами спеціалізованих семінарів і конференцій;

участь у формуванні державної зовнішньоекономічної політики;

інформування громадськості з питань європейської інтеграції;

здійснення аналізу відповідності спрямування ресурсів фінансової та технічної допомоги з боку ЄС положенням міжнародних договорів та інших стратегічних документів між Україною та ЄС;

участь у підготовці проектів міжнародних договорів щодо співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої допомоги, інших стратегічних документів у сфері зовнішньої допомоги ЄС;

участь у здійсненні заходів щодо вдосконалення механізму взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування України з інституціями ЄС у сфері запровадження нових форм і програм допомоги ЄС Україні;

підготовка пропозицій до щорічних програм дій, аналіз їх відповідності положенням стратегічних документів між Україною та ЄС, опрацювання в межах компетенції угод про фінансування щорічних програм дій;

участь у керівних, консультативних та дорадчих органах, що утворюються з метою впровадження програм та проектів зовнішньої допомоги ЄС, а також інших програм та проектів, що впроваджуються з поєднанням інструментів допомоги ЄС Україні та ресурсів структурних фондів ЄС;

участь у поточному моніторингу реалізації проектів зовнішньої допомоги ЄС;

здійснення обміну інформацією з департаментом співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги з питань зовнішньої допомоги ЄС та технічної допомоги держав - членів ЄС.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи, матеріали, розрахунки, аналітичні довідки від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, у тому числі іноземних (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

оперативно отримувати робочу інформацію, документи і матеріали від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту;

бути реципієнтом проектів технічної та зовнішньої допомоги ЄС та інших держав-донорів, а також міжнародних організацій-донорів.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

за дорученням керівництва Міністерства, за повноваженнями, наданими відповідно до законодавства, веде переговори з представниками інституцій ЄС, його країн-членів з питань, віднесених до компетенції департаменту;

організовує та забезпечує взаємодію Міністерства з центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань, що пов'язані із створенням зони вільної торгівлі з ЄС;

є заступником Голови українських частин Підкомітету N 1 "Торгівля та інвестиції", Підкомітету N 2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика", Підкомітету N 3 "Політика у сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, що утворені в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

утворює тимчасові робочі групи, що складаються з працівників департаменту, з метою підготовки і реалізації особливо важливих завдань;

у межах компетенції співпрацює з представниками інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, комітетів Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, установ та організацій України, громадянами України;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які подаються на підпис керівництву Міністерства;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів державної влади, установ, організацій, у тому числі іноземних;

підписує листи з питань, що належать до компетенції департаменту, доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

організовує міжвідомчу взаємодію і забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного розв'язання;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в департаменті;

приймає рішення, розробляє, виготовляє документи, володіє відомостями за сукупністю всіх показників у цілому щодо України про формування та реалізацію державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, контрагентів, напрями, обсяги запланованої та тієї, що здійснюється, міждержавної спеціалізації (кооперації) щодо створення чи виробництва товарів військового призначення або подвійного використання, якщо їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

забезпечує раціональний розподіл обов'язків між працівниками департаменту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях, включаючи іноземні, з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту - начальника відділу координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС, заступника директора департаменту - начальника відділу стратегічного планування співробітництва з ЄС, начальника відділу розвитку договірних відносин з ЄС в економічній сфері, начальника відділу розвитку торговельного співробітництва з ЄС;

погоджує положення про відділи, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує відрядження працівників департаменту в межах країни і за кордон, підписує технічні завдання, вказівки на їх відрядження в межах наданих повноважень;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

звертається до заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату з пропозиціями щодо проведення організаційних змін у департаменті;

готує, візує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту - начальника відділу координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС та заступника директора департаменту - начальника відділу стратегічного планування співробітництва з ЄС, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

здійснює керівництво роботою відділу координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

за дорученням керівництва Міністерства, за повноваженнями, наданими відповідно до законодавства, веде переговори з представниками інституцій ЄС, його країн-членів з питань, віднесених до компетенції департаменту;

є координатором участі української сторони в діяльності Тематичної платформи N 2 "Економічна інтеграція та наближення до політик ЄС" ініціативи ЄС "Східне партнерство";

є Головою Української частини Робочої групи з покращення захисту прав інтелектуальної власності в Україні в рамках Підкомітету N 1 "Торгівля та інвестиції" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, що утворена в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;

візує проекти рішень та документи, підписання яких належить до компетенції керівництва Міністерства;

підписує листи на адресу інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, у межах повноважень, наданих директором департаменту;

приймає рішення, розробляє документи, використовує в роботі відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах) із зовнішньоекономічних питань;

здійснює інші повноваження, надані керівництвом Міністерства та директором департаменту відповідно до законодавства України.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу стратегічного планування співробітництва з ЄС:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності та відсутності заступника директора департаменту - начальника відділу координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС;

здійснює керівництво роботою відділу стратегічного планування співробітництва з ЄС і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

підписує листи на адресу інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, у межах повноважень, наданих директором департаменту;

бере участь у розробленні, виготовленні документів, використовує в роботі відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах) із зовнішньоекономічних питань;

здійснює інші повноваження, надані керівництвом Міністерства та директором департаменту відповідно до законодавства України.

 

Директор департаменту співробітництва
з Європейським Союзом

М. П. Гармаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.03.2012 N 337


ПОЛОЖЕННЯ
про департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

1. Загальні положення

1.1. Департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є організація і вдосконалення економічної, фінансової роботи та бюджетного процесу, організація і методологічне керівництво веденням бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій для забезпечення ефективної роботи центрального апарату Мінекономрозвитку, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, та захисту фінансових інтересів Міністерства у відповідних органах державної влади.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністри України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ планування та фінансування бюджетних програм;

відділ фінансового аналізу головного розпорядника;

відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства;

відділ розрахунків з оплати праці та соціальних питань;

відділ консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

1.7. Департамент використовує у своїй діяльності такі штампи:

штамп "За цією відомістю";

штамп "Сплачено";

штамп "Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 6";

штамп з реквізитами Мінекономрозвитку.

2. Завдання та функції департаменту

2.1. Основними завданнями департаменту є:

забезпечення стабільної та ефективної роботи центрального апарату Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, ще належать до сфери його управління, шляхом виконання завдань, покладених на департамент, і прийняття необхідних управлінських рішень;

ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності Мінекономрозвитку та складання звітності;

управління бюджетними коштами у межах установлених бюджетних повноважень, ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників та одержувачів бюджетних коштів нижчого рівня у бюджетному процесі;

відображення у документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю та переміщенням майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту, а також надання пропозицій та зауважень до них.

2.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує та забезпечує на підставі плану діяльності Міністерства та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проектів кошторисів та бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на плановий та наступні два роки за бюджетними програмами головного розпорядника бюджетних коштів, лімітних довідок, проектів кошторисів центрального апарату Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, розрахунків до них, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів, штатних розписів центрального апарату Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

визначає порядок і терміни подання відповідними структурними підрозділами Мінекономрозвитку, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, матеріалів для підготовки бюджетного запиту та прогнозних розрахунків зборів та платежів, що зараховуються до спеціального фонду державного бюджету;

розподіляє та доводить до відома підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;

розглядає та надає пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проекту бюджету;

з метою реалізації концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі організовує та здійснює збір, зведення показників паспортів бюджетних програм, у встановленому порядку вносить зміни до них, опрацьовує інформацію про їх виконання, здійснює аналіз виконання бюджетних програм;

забезпечує складання проектів паспортів бюджетних програм та підготовку їх на затвердження керівництвом Міністерства;

розробляє проекти спільних із Міністерством фінансів України (далі - Мінфін) наказів про затвердження паспортів бюджетних програм;

забезпечує ефективне використання коштів державного бюджету, які виділяються Мінекономрозвитку на фінансування бюджетних програм;

складає і забезпечує виконання кошторисів за загальним та спеціальним фондами центрального апарату Мінекономрозвитку та подає на затвердження плани асигнувань за бюджетними програмами, виконання яких забезпечує Міністерство як відповідальний виконавець;

здійснює облік та розподіл виділених асигнувань на забезпечення діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, визначає реальну потребу у коштах державного бюджету. Відповідно до затверджених планів асигнувань загального фонду державного бюджету та взятих фінансових зобов'язань надає до Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) розподіли відкритих асигнувань для своєчасного та повного розрахунку за надані послуги, виконані роботи та отримані товари;

складає штатний розпис центрального апарату Мінекономрозвитку, у разі необхідності вносить зміни до нього та готує для погодження з Мінфіном;

розглядає і подає на затвердження та погодження керівництву Мінекономрозвитку та Мінфіну штатні розписи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

готує обґрунтовані подання головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення перерозподілу асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень за програмами, затвердженими у розписі бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків;

веде бухгалтерський облік Міністерства відповідно до чинних нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

бере участь у розгляді матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій та інвентаризації, наданні висновків за фактами виявлених порушень;

складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому чинним законодавством;

розробляє план фінансового забезпечення діяльності Міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

готує пропозиції керівництву Мінекономрозвитку з питань ефективного використання фінансових ресурсів, розробляє положення про порядок преміювання та виплату надбавок, положення про заохочення, виплату матеріальної допомоги та нарахування заробітної плати та інших соціальних виплат, складання звітності щодо використання фонду заробітної плати;

розглядає скарги, заяви та пропозиції, які надходять від громадян, інших органів, установ і організацій, що належать до компетенції департаменту;

здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- надходженням та використанням власних коштів бюджетної установи;

- веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

забезпечує:

- належне складання та подання до відповідних інстанцій зведеної фінансової звітності, здійснення контролю за достовірністю звітних даних, визначенням обсягів і строків подання оперативної, місячної, квартальної та річної фінансової звітності в терміни, установлені нормативно-правовими актами;

- постійне підвищення професійного рівня працівників шляхом самоосвіти, участі в семінарах з питань фінансування та бухгалтерського обліку і звітності, застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- проведення інвентаризації коштів, розрахунків і матеріальних цінностей та своєчасне визначення результатів інвентаризації і відображення її в обліку;

- відповідні структурні підрозділи Мінекономрозвитку даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

- дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій та інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- правильність та достовірність поданих документів для оформлення закордонних відряджень;

- правильність та достовірність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту заповнення та достовірність документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових реєстрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Мінекономрозвитку, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки коштів та матеріальних цінностей;

розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників департаменту та працівників бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

уживає заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, консультаційні та експертні організації, учених і фахівців (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати наради та утворювати комісії, робочі групи;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту;

установлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами Мінекономрозвитку первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер (далі - директор департаменту), якого в установленому Мінфіном порядку, передбаченому законодавством, призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України за погодженням з Казначейством.

4.2. Кваліфікаційні вимоги до директора департаменту:

- вища освіта в галузі економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

- стаж роботи на державній службі за фахом та на керівних посадах не менше як п'ять років з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 N 11 (Наказ N 11);

- знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, нормативно-правових актів Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також порядку оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форм та порядку проведення розрахунків, порядку приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, основних принципів роботи на комп'ютері та відповідних програмних засобів.

4.3. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату.

4.4. Прийняття (передача) справ директором департаменту у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

4.5. Директор департаменту:

організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на департамент, здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

здійснює керівництво діяльністю департаменту, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

бере участь у разі потреби в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестачі, розтрати і крадіжок;

погоджує кандидатури працівників Мінекономрозвитку, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

має право другого підпису фінансових та інших документів, що забезпечують діяльність Мінекономрозвитку, визначених наказом Мінекономрозвитку;

підписує доповідні та службові записки з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства, а також уносить відповідні пропозиції до плану роботи колегії та центрального апарату Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує взаємодію Мінекономрозвитку з питань, віднесених до компетенції департаменту, з відповідними структурними підрозділами Державної служби експортного контролю України, Державної служби статистики України, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Державного агентства резерву України, Державної інспекції України з контролю за цінами;

уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Мінекономрозвитку та центральними органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організовує підготовку пропозицій щодо вирішення питань, які виникають у взаємовідносинах з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в департаменті;

працює з відомостями про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки в цілому щодо центрального органу виконавчої або судової влади, іншого державного органу, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій;

працює з відомостями за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо центрального органу виконавчої або судової влади, іншого державного органу, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, окремого підприємства, установи та організації, які виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку та спеціальні комплектувальні вироби до них);

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має:

- заступника директора департаменту, заступника головного бухгалтера;

- заступника директора департаменту - начальника відділу консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон;

- начальника відділу планування та фінансування бюджетних програм;

- начальника відділу фінансового аналізу головного розпорядника;

- начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства;

- начальника відділу розрахунків з оплати праці та соціальних питань;

погоджує положення про відділи, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує, погоджує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника головного бухгалтера, заступника директора департаменту - начальника відділу консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон, начальника відділу планування та фінансування бюджетних програм, начальника відділу фінансового аналізу головного розпорядника, начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства, начальника відділу розрахунків з оплати праці та соціальних питань, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

організовує роботу щодо ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів центрального апарату Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері державних закупівель;

забезпечує проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб з питань обліку та збереження матеріальних цінностей, які знаходяться на їх відповідальному зберіганні;

надає методичну і практичну допомогу з питань організації бухгалтерського обліку та застосування законодавчих та інших нормативних актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

погоджує кандидатури на посаду керівника бухгалтерської служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

бере участь у підготовці та укладенні господарських угод (договорів, контрактів) та візує їх;

вимагає фінансову звітність від посадових осіб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, у тому числі пояснення та документи щодо фінансово-господарської діяльності, додержання кошторисної дисципліни, з інших питань діяльності, вимагає матеріали, пов'язані з витратами грошових і матеріальних цінностей;

погоджує трудові угоди керівникам підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, у частині оплати праці та матеріального стимулювання;

уносить Міністру економічного розвитку і торгівлі України пропозиції щодо структури та штатних розписів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

проводить наради, семінари з працівниками фінансових та бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції департаменту;

подає керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Мінекономрозвитку і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- удосконалення організаційної структури департаменту та внесення змін до штатного розпису;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності Мінекономрозвитку;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- удосконалення організації роботи департаменту та Міністерства;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного бюджету;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- організації навчання працівників департаменту, у тому числі працівників бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- використання коштів, виділених на утримання Мінекономрозвитку;

- кошторисів видатків у межах компетенції, визначеної Міністром економічного розвитку і торгівлі України;

- належного кадрового і матеріально-технічного забезпечення департаменту;

підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

- аналізу фактичних видатків на відрядження;

- затвердження кошторису та штатного розпису;

- формування бюджетних запитів на плановий рік;

- формування реєстрів змін розподілів відкритих асигнувань;

- здійснення розрахунків витрат на відрядження при формуванні кошторису;

відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням установлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівництво Мінекономрозвитку про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться;

- складанням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Мінекономрозвитку;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням і паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'язанням і бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості Мінекономрозвитку, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників департаменту;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами Мінекономрозвитку, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- виконанням головними бухгалтерами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, функцій з контролю;

- підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з питань фінансово-господарської діяльності в частині використання бюджетних коштів;

- станом фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, на підставі оперативної, періодичної та річної звітності;

погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, установленням посадових окладів і надбавок працівникам.

4.6. Директор департаменту або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

4.7. Директор департаменту в разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

4.8. У разі тимчасової відсутності директора департаменту виконання його обов'язків покладається на заступника директора департаменту, заступника головного бухгалтера, а у разі відсутності останнього обов'язки виконує заступник директора департаменту - начальник відділу консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон.

4.9. Організація та координація діяльності директора департаменту, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Казначейством шляхом установлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, погодження призначення на посаду та звільнення з посади директора департаменту, проведення оцінки його діяльності.

4.10. Заступник директора департаменту, заступник головного бухгалтера:

спрямовує та координує діяльність відділу планування та фінансування бюджетних програм та відділу фінансового аналізу головного розпорядника;

розробляє плани роботи департаменту та звіти про їх виконання, підготовку, опрацювання проектів документів (або розділів таких документів), що належать до компетенції департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, підписує листи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

готує пропозиції департаменту щодо плану діяльності Мінекономрозвитку на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

організовує складання проекту кошторису, бюджетного запиту та подання його до Мінфіну;

координує роботу щодо:

- розроблення проектів порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, визначеними Законом України "Про Державний бюджет України";

- розроблення та затвердження паспортів бюджетних програм, складання звітів про їх виконання, здійснення аналізу виконання бюджетних програм;

забезпечує доступність інформації про виконання бюджетних програм та організовує роботу щодо публічного представлення звіту;

організовує та координує роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

організовує внутрішній контроль у департаменті за управлінням бюджетними коштами у межах установлених бюджетних призначень центрального апарату Мінекономрозвитку, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних призначень і їх витрачанням;

здійснює контроль за поточним фінансуванням та своєчасним поданням розподілів відкритих асигнувань до органів Казначейства;

вивчає і візує проекти договорів на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центрального апарату Мінекономрозвитку та контролює їх виконання;

забезпечує ведення всіх фінансових справ, пов'язаних з діяльністю Мінекономрозвитку як головного розпорядника коштів стосовно центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.11. Заступник директора департаменту - начальник відділу консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон:

спрямовує і координує діяльність:

- відділу консолідованої звітності та забезпечення службових відряджень за кордон;

- відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Мінекономрозвитку;

- відділу розрахунків з оплати праці та соціальних питань;

здійснює контроль за фінансовою діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, відповідає за цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Мінекономрозвитку і складання фінансової та бюджетної звітності, у томі числі зведеної;

забезпечує відображення у документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

4.10. Начальники відділів здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідний структурний підрозділ.

4.11. У разі наявності вини у порушенні законодавства про державну службу (неналежне виконання - несумлінне, неякісне, несвоєчасне), невиконання покладених на департамент завдань та функцій відповідно до посадових інструкцій, перевищення своїх повноважень, порушення норм етики державного службовця та обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежного захисту, техніки безпеки, виробничої санітарії працівники департаменту несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність у межах і порядку, передбачених законами України.

 

Директор департаменту фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

В. І. Корнієнко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.03.2012 N 337


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ внутрішнього аудиту

1. Загальні положення

1.1. Відділ внутрішнього аудиту (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності відділу є здійснення в установленому порядку внутрішнього аудиту діяльності Мінекономрозвитку, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.4. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданням відділу є надання керівництву Мінекономрозвитку об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

функціонування системи внутрішнього контролю та її вдосконалення;

удосконалення системи управління;

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та державного майна;

запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

проводить оцінку Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, щодо:

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

- ступеня виконання і досягнення цілей, завдань, визначених у нормативних та установчих документах;

- ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

- якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

- стану збереження державного майна, активів та інформації;

- стану управління державним майном;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Мінекономрозвитку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку проводить аналіз проектів наказів, договорів, статутів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів та державного майна, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;

за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі України бере участь у перевірці центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, а також здійснює методологічне забезпечення щодо проведення внутрішніх аудитів;

планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також здійснює моніторинг урахування рекомендацій;

за рішенням керівництва Мінекономрозвитку проводить позапланові внутрішні аудити;

подає керівництву Мінекономрозвитку результати проведених внутрішніх аудитів для прийняття ним відповідних управлінських рішень;

у встановленому порядку звітує про результати внутрішнього аудиту;

бере участь у проведенні службових розслідувань з питань використання бюджетних коштів та державного майна;

виконує інші функції відповідно до його компетенції.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

на доступ до документів, інформації та баз даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку;

отримувати в разі потреби копії необхідних документів при проведенні заходів внутрішнього аудиту;

проводити анкетування, опитування та інтерв'ювання працівників Мінекономрозвитку, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, за їх згодою, готувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту;

визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує планування, організацію та проведення на належному рівні внутрішнього аудиту;

подає керівництву Мінекономрозвитку результати проведених внутрішніх аудитів та звіти про результати діяльності відділу відповідно до встановлених вимог;

організовує проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту;

забезпечує здійснення заходів щодо усунення виявлених Державною фінансовою інспекцією України порушень і недоліків, установлених за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту;

координує діяльність підрозділів внутрішнього аудиту, утворених у бюджетних установах, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також надає пропозиції щодо забезпечення належної якості проведення внутрішнього аудиту такими підрозділами;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи для подання на підпис керівництву Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності відділу, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

організовує та забезпечує взаємодію Мінекономрозвитку з підрозділами внутрішнього аудиту центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Мінекономрозвитку та підрозділами внутрішнього аудиту центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організовує підготовку пропозицій щодо розв'язання питань, які виникають у взаємовідносинах з підрозділами внутрішнього аудиту центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного розв'язання;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

відповідно до завдань та функцій, покладених на відділ, бере участь у проведенні внутрішнього аудиту фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Мінекономрозвитку та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить подання заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення на них дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу
внутрішнього аудиту

Г. Ю. Перченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.03.2012 N 337


ПОЛОЖЕННЯ
про сектор забезпечення роботи Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями

1. Загальні положення

1.1. Сектор забезпечення роботи Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності сектору є організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями (далі - Урядовий уповноважений).

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

організація взаємодії Урядового уповноваженого зі структурними підрозділами Міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та міжнародними організаціями з метою обміну матеріалами, необхідними для виконання завдань, поставлених перед Урядовим уповноваженим;

організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого;

створення належних умов для прийняття Урядовим уповноваженим ефективних управлінських рішень.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує організацію розпорядку роботи Урядового уповноваженого, опрацювання його робочого плану, організацію проведення нарад під головуванням Урядового уповноваженого, засідань, зустрічей, семінарів та поїздок Урядового уповноваженого та вживає заходів щодо уточнення місця, дати, часу їх проведення і порядку денного;

забезпечує отримання інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад, засідань, зустрічей, семінарів та поїздок, у яких бере участь Урядовий уповноважений;

у межах повноважень, наданих Урядовому уповноваженому, забезпечує координацію та методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку, до компетенції яких належать питання співробітництва України з Російською Федерацією, іншими державами - учасницями СНД;

за дорученням Урядового уповноваженого готує інформаційно-аналітичні матеріали;

здійснює попередній розгляд документів, що надходять на ім'я Урядового уповноваженого;

за дорученням Урядового уповноваженого вивчає та аналізує окремі питання та напрями діяльності Мінекономрозвитку, уносить пропозиції щодо підвищення ефективності роботи Мінекономрозвитку;

здійснює перевірку дотримання вимог щодо підготовки та погодження проектів нормативно-правових актів, що надходять на погодження до Урядового уповноваженого;

за дорученням Урядового уповноваженого розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів;

виконує інші функції відповідно до доручень Урядового уповноваженого і покладених на сектор завдань.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для забезпечення виконання завдань сектору, у разі необхідності вимагати їх доопрацювання;

у межах компетенції сектору взаємодіяти зі структурними підрозділами Міністерства стосовно підготовки документів для Урядового уповноваженого;

використовувати наявну матеріально-технічну та інформаційну базу Міністерства.

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований Урядовому уповноваженому.

4.3. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень Урядового уповноваженого;

несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

з питань, віднесених до компетенції сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання Урядовому уповноваженому або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

за дорученням Урядового уповноваженого готує проекти окремих доручень та протокольних рішень;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників сектору, затверджує посадові інструкції працівників сектору;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в секторі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву сектору;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить подання Урядовому уповноваженому про заохочення співробітників сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

 

Завідувач сектору забезпечення
роботи Урядового уповноваженого
з питань співробітництва
з Російською Федерацією,
державами - учасницями
Співдружності Незалежних Держав,
Євразійського економічного співтовариства
та іншими регіональними об'єднаннями

Д. П. Цимбаленко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали